Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/06 zo dňa 26.04.2006

Dátum: 28.04.2006

Uznesenie č.3/06 zo zasadnutia MZ dňa 26.4.2006

A. Prerokovalo
1. Návrh kandidáta primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika, vymenovať do funkcie riaditeľa TSM ILAVA, so sídlom Hurbanova 132, 019 01 Ilava v zmysle ustanovenia § 11 od. 4 písm. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Ing. Petra Kočkára, trvale bytom Zámocká 238, 019 01 ILAVA - Klobušice s nástupom do funkcie Petra Kočkára od 1.5.2006
2. Zmenu a doplnok zriaďovacej listiny TSM Ilava

B. Schvaľuje
1. Návrh kandidáta primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika, vymenovať do funkcie
riaditeľa TSM ILAVA, so sídlom Hurbanova 132, 019 01 Ilava v zmysle ustanovenia
§ 11 od. 4 písm. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, Ing. Petra Kočkára, trvale bytom Zámocká 238, 019 01 ILAVA -
Klobušice s nástupom do funkcie Petra Kočkára od 1.5.2006
2. Zmenu a doplnok zriaďovacej listiny TSM Ilava

C. Vymenúva
1. S účinnosťou od 1.5.2006 Ing. Petra Kočkára, trvale bytom Zámocká 238,
019 01 Ilava - Klobušice do funkcie riaditeľa TSM, so sídlom Hurbanova 132,
019 01 Ilava

v Ilave 27.4.2006

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo Overovatelia: Karol Fischer
Prednosta MsÚ Milan Pagáč