Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/10 zo dňa 23.02.2010

Dátum: 26.02.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_230210.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 2 / 2010,
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného
dňa 23.02.2010 o 15:30 hod. v DK IlavaMestské zastupiteľstvo:

  

A)   PREROKOVALO

 

1.  Materiály predložené finančnej komisii – možnosť mesta uchádzať sa o nenávratný finančný 

     príspevok v rámci ROP – Zberný dvor , Verejné osvetlenie s 5 % spoluúčasťou mesta,  

     možnosť získať finančné prostriedky na projekt Cezhraničnej spolupráce – Dni slovensko-

     českej kultúry v Ilave.

2. Žiadosti predložené finančnej komisii.

3.  Rozdelenie transferov občianskym združeniam a neziskovým organizáciám.

4. Zmeny rozpočtu predložené MO, odd. Domu kultúry, zmeny v súvislosti s uchádzaním sa o     

       NFP – Zberný dvor, Verejné osvetlenie, Cezhraničná spolupráca.

5.  Žiadosti  ostatných komisií pri MZ v Ilave podľa predložených zápisov.

6.  Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007 organizačný poriadok a organizačná 

       štruktúra Mestského úradu Ilava.

7.  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

       zriadených Mestom Ilava.

8.  Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne

       odpady a drobné stavebné odpady.

9.  Žiadosti mestských výborov.

10.  Žiadosť Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilava na zmenu a doplnok Územného     plánu mesta Ilava.

11.  Žiadosti nájomcov o predĺženie nájomnej zmluvy, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o 

       stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej.

B) BERIE NA VEDOMIE

 

1.  Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 6/2009 zo dňa 15.12.2009 a mimoriadneho

     zasadnutia MZ č. 1/2010 z 25.1.2010.

2.  Správu hlavného kontrolóra o činnosti a uplatnení kontrolných mechanizmov v roku 2009

3.  Informáciu o vykonaní základnej prípravy členov mestského hasičského zboru v súlade s § 16 ods. 4, 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Základnú prípravu vykonala Dobrovoľná požiarna ochrany SR – odborná škola Martin a zúčastnilo sa jej 15 členov mestského hasičského zboru.

4.  Informáciu o pracovnom stretnutí s fyzickými osobami – občanmi, vlastníkmi nehnuteľností a to pozemkov dotknutých plánovanou realizáciou vodnej stavby „ Úprava Klobušického potoka “, ktorá sa uskutočnila dňa 22.01.2010 v KSD Klobušice, v investorstve právnickej osoby KAUFLAND SR v.o.s.

5. Informáciu o stave v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom, po realizácii a porealizačnom geodetickom zameraní stavby „ Okružná križovatka št. cesty I/61 – št. cesty II/574 v Ilave“.

6.  Informáciu o podpise dohody o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce podľa § 2d ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uzavretou so SR – Obvodným úradom Trenčín dňa 18.01.2010. Uvedenou dohodou nadobudlo Mesto Ilava bezodplatným prevodom nasledujúce pozemky:

 

·   KN – E parc. č. 194/1 – orná pôda o výmere 356 m2

·   KN – E parc. č. 2506/2 – orná pôda o výmere 220 m2

·   KN – E  parc. č. 2531/503 – ostatné plochy o výmere 1 085 m2

·   KN – E parc. č. 2531/504 – ostatné plochy o výmere 1 425 m2

·   KN – E parc. č. 2531/506 - ostatné plochy o výmere 152 m2

·   KN – E parc. č. 2531/507 – ostatné plochy o výmere 42 m2

·   KN – E parc. č. 2531/509 – ostatné plochy o výmere 386 m2

·   KN – E parc. č. 2561/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 124 m2

 

7. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností a to budovy s. č. 818 a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 1149/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 z k. ú. Ilava. Zverejnenie bolo zrealizované v zmysle bodu V – časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže dňa 04.01.2010 vyvesením na Úradnej tabuli na Hasičskej zbrojnici v Ilave a umiestnením textu obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke mesta. V termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej  verejnej súťaže a to do 05.02.2010 do 13.30 hod. nebolo poštou ani do podateľne MsÚ Ilava doručená žiadna ponuka.

8.  Informáciu o záchrannej službe Falck.

9.  Informáciu o poskytnutí účelovo určených finančných prostriedkoch na rekonštrukciu podláh     v ZŠ Medňanská od MVRR SR v sume 15 000 Euro o čo sa zaslúžilo vedenie ZŠ: riaditeľka Mgr. Oľga Ďurechová, zástupkyňa Mgr. Helena Machová a zástupkyňa Mgr. Marcela Cillerová.

10. Výšku rozpočtov na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ – 548 399 €,  MŠ – 8 671 €,  Stavený poriadok – 4 796,31 €, Pozemné komunikácie – 285,85 €, Matrika – 20 365,30 €, ŠFRB – 12 178,20 €, Register obyvateľstva – 1 819,29 €.

11. Informáciu o výnose daní z príjmov FO na január a február v roku 2010.

12. Informáciu o poskytnutí dotácie z MVaRR na rekonštrukciu podláh v ZŠ 15 tis. €.

13. Zapojenie dotácie MF SR z roku 2009 vo výške  119 412 € do rozpočtu mesta cez finančné operácie s kódom zdroja 1319.

14.  Žiadosť OZ HUGO a niektorých ďalších súborov pôsobiacich pod Mestom Ilava o oslobodenie od platieb za nájom priestorov a techniky pri akciách nad rámec potrieb a záujmov mesta.

15. Informáciu o predloženom Kultúrno- spoločensko-športovom kalendári Mesta Ilava.

16.  Žiadosť Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilava na zmenu a doplnok Územného     plánu mesta Ilava.

17. Vrátenie 40% sumy z účtu mesta na účet OZ HUGO, ako zľavy v rámci kompetencie primátora mesta udelenej ex post, z uhradeného100 %-ného poplatku za prenájom sály na plese HUGO.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.     Jednostranné vypovedanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. ZBZ 4/180/2008 zo dňa 24.10.2008 uzavretej so spoločnosťou LIDL SR, v.o.s., predmetom ktorej bolo usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom po ukončení a po-realizačnom zameraní stavby „ Okružná križovatka št. cesty I/61 – št. cesty II/574 v Ilave“.

 

2.      Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP /nenávratný finančný príspevok/ v rámci   opatrenia 4.1 ROP na realizáciu projektu „Zberný dvor Ilava“, ktorý je realizovaný v pôsobnosti Mesta Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava.

2.1 Zabezpečenie realizácie projektu„Zberný dvor Ilava“,  po schválení žiadosti  

      o NFP.

2.2 Financovanie projektu „Zberný dvor Ilava“, ktorého celková maximálna výška

      výdavkov vr. DPH je  360 000,- €, z toho max. výška oprávnených výdavkov na  

       projekt je  360 000,- €, nasledovne :

      spoluúčasť  vo výške 5 %  z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške do  

      18 000,- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 500,- € vrátane DPH, náklady

      na    úpravu projektu v sume 1000.- € vr. DPH, financované z vlastných zdrojov

      žiadateľa.Zmluvná odmena za externý manažment v sume 6400.- € vr. DPH  bude

       spracovateľovi vyplatená len v prípade, že to bude oprávnený náklad projektu.

3.     Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, Prioritná os 2. - Energetika,   na realizáciu projektu „Verejné osvetlenie“, ktorý je realizovaný v pôsobnosti Mesta Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava.

3.1  Zabezpečenie realizácie projektu „Verejné osvetlenie“ po schválení žiadosti o NFP.

3.2  Financovanie projektu „Verejné osvetlenie“, ktorého celková výška výdavkov vr. DPH

       je 262 500,- €, z  toho výška oprávnených výdavkov  na projekt  je 262 500,- €,

       nasledovne: spoluúčasť vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške

     13 125,- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 3 781,50,- €  vr. DPH, náklady na

      úpravu projektu v sume 1383.- € vr. DPH a  externý   manažment  v  sume  4 987,50- €

      vr. DPH,    financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

4.    Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 1.6 Fond

       mikroprojektov na realizáciu projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“,

       ktorý je realizovaný  v pôsobnosti Mesta Ilava.

4.1 Zabezpečenie realizácie projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“,  po  

      schválení žiadosti o NFP.

4.2 Financovanie projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“, ktorého celková   

      výška výdavkov vr. DPH je 23 529,41.- €, z toho výška oprávnených výdavkov na

      projekt je  23 529,41.- €, nasledovne :

     spoluúčasť vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 1 176,47.- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 699,- € vrátane DPH  a externý manažment v sume 1 176,47.- € vr. DPH,  financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

 

 5.  Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007 organizačný poriadok a organizačná 

       štruktúra Mestského úradu Ilava.

  6.  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

       zriadených Mestom Ilava.

  7.  Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne

       odpady a drobné stavebné odpady.

8.     Predĺženie zmluvy o nájme bytu  rodine Pagáčovej /Miroslav Pagáč a manželka Mariana/,  bytom Medňanská 518/13, Ilava do 30.6.2010 pod podmienkou, že uhradí dlžnú čiastku a bude riadne platiť nájom.

9.     Predĺženie zmluvy o nájme bytu rodiny  Burýškovej  /Zdeněk Burýšek  bytom  SNP 1456/

      73-11, Považská Bystrica a Anna Burýšková bytom J.L.Belu 126/14, Ilava/ na 1 rok t.j. do

      28.02.2011.

10.  Žiadosť riaditeľa TSM  Ilava Ing. Kočkára o ponechanie preplatku za el. energiu na Verejné

       osvetlenie za rok 2009 vo výške 5759,67 €. TSM z týchto finančných prostriedkov budú

       nakupovať materiál na opravu a údržbu  verejného osvetlenia v meste Ilava. Tieto finančné 

       prostriedky budú vyúčtované mestu  spolu s poskytnutým príspevkom TSM na rok 2010.

11. Transfery z rozpočtu mesta občianskym združeniam a neziskovým organizáciám podľa

      priloženého návrhu.

12. Zmenu rozpočtu v súvislosti so zvýšením poplatku za servisnú zmluvu so spol. Corageo –

      presun 1010 € z položky školenia 637001 stredisko 01116 na položku služieb 637005.

13. Zmenu rozpočtu v súvislosti so základným školením hasičov – navýšenie položky 633016

     na stredisku 0320 hasiči  o 1000 € presunom z položky 633006 všeobecný materiál.

14. Zmenu rozpočtu v súvislosti s 15. ročníkom Ilavskej hudobnej jari  - navýšenie položky

      kultúrne podujatia 637002 na stredisku kultúry 08209 o 300 €  presunom z poštových

      poplatkov  a všeobecného materiálu  na stredisku kultúry .

15. Zmenu rozpočtu - zvýšenie čiastky na projektovú dokumentáciu v súvislosti s žiadosťami

      o nenávratný finančný príspevok o 3400 €.

D)   NESCHVAĽUJE

 

1. Žiadosť p. Gabaša Stanislava na poskytnutie finančnej odmeny za darcovstvo krvi.

2. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov, techniky, kuchynky, skladu a         

    použitého riadu v rámci konania II. HUGOVSKÉHO plesu. ( Zľava  bola poskytnutá      

    primátorom vo výške  40%  len z nájomného za sálu). 

   3. Žiadosť právnickej osoby RANČ LHOTA a.s. so sídlom Prejta 487, 018 41 Dubnica nad Váhom,  odpredaj  a ani dlhodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov  KN – E parc. č. 124/1, 124/2, 125/1, 126/1 a 126/2 (všetky trvalé trávnaté porasty ), zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 471 v k. ú. Klobušice.

 

E)   POVERUJE

1.     Primátora mesta Ilava k podpisu dodatku ku kúpnej zmluve KZ č. 4/21/2008 zo dňa 05.03.2008, ktorým sa právnickej osobe INVESTIL, s.r.o. so sídlom Hurbanova 135/32, 019 01 predlžuje termín na predloženie právoplatného stavebného povolenia na výstavbu jej areálu do 05.03.2012.

2.     Poslanca Mestského zastupiteľstva v Ilave Milana Pagáča k rokovaniu týkajúceho sa doriešenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a to budovy s. č. 104 na ulici Ružovej v Ilave a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 984, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 388 v k. ú. Ilava.

3.     Primátora mesta Ilava k zvolaniu jednania formou mimoriadnej porady poslancov MZ so spoluvlastníkmi pozemku KN – C parc. č. 42/2 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere   288 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 647 v k. ú. Ilava a manželmi Petrykowskými za účelom riešenia ich žiadosti ( žiadosť je na podateľni MsÚ zaevidovaná dňa 25.01.2010 pod  evid. č. záznamu 371 ).

4.     Primátora mesta Ilava k rokovaniu s právnickou osobou AB - SPED, s.r.o. so sídlom Medova 412, 020 61 Lednické Rovne, týkajúceho sa riešenia prístupovej komunikácie k plánovanej výstavbe areálu tejto spoločnosti v lokalite „ Pri kanáli “.

5.     Hlavného kontrolóra mesta Ilava, aby oslovil Obvodný úrad dopravy pri VÚC v Trenčíne so žiadosťou o preverenie legitímnosti výsadby zelene  v ochrannom pásme komunikácie  z Ilavy do Iliavky.

6.     Hlavného kontrolóra mesta vyhľadaním a jednaním s externou firmou na odchyt psov.

F)RUŠÍ

1.     Ruší bod B/4 uznesenia č. 04/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave,   konaného dňa 18.08.2009, týkajúceho sa kúpnej zmluvy so spoločnosťou LIDL SR, v.o.s.

G)UKLADÁ

 

 1. Pozvať na najbližšiu  poradu MZ /13.4.2010/ zástupcov UPS Ilava a budúceho investora   zaoberajúceho sa  spracovaním štrkopieskov. 

                        T: v texte                                                      Zodpovedný: sekretariát primátora

 

2.  Zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtu mesta

                        T: 23. 03. 2010                                              Z: vedúca EO

  

V Ilave dňa  25.2.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
Mgr. Karol Dubčák
Ivan Slámka