Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/10 zo dňa 20.04.2010

Dátum: 23.04.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_200410.pdf (0,06 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 3 / 2010,
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného
dňa 20.04.2010 o 15:30 hod. v DK IlavaMestské zastupiteľstvo:

  

A)   PREROKOVALO

1.     Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  a o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky k 31.12. 2009. 

2.     Plnenie  rozpočtu Mesta Ilava a TSM Ilava za rok 2009.

3.     Záverečný účet mesta za rok 2009 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.

4.     Žiadosti predložené Finančnej komisii.

5.     Zmeny rozpočtu v súvislosti s haváriami a odstránením nedostatkov zistených pri  revíziách – predkladané odd. Správy majetku.

6.     Informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – školstvo – ZŠ, VZP, dopravné, odchodné,  životné prostredie, dotácia na opatrovateľskú službu.

7.      Správu HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

8.     Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2009 a prerozdelenie prebytku hospodárenia.

9.      Správa HK k záverečnému účtu mesta za rok 2009.

10.  Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2009.

11. Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

12. Žiadosť UPS Ilava o zmenu Územného plánu Mesta Ilava.

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach  

      zriadených Mestom Ilava.

14. Žiadosti mestských výborov.

15. Návrh na úpravu platu HK a primátora mesta vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

16. Návrh poslankyne Viery Holbovej na zavedenie registrovanej diskusie na internetových stránkach Mesta Ilava.

17. Výmenu okien  v mestskej knižnici.

A)   BERIE NA VEDOMIE

 

1.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta  a TSM za rok 2009.

2.     Ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Ilava.

3.     Žiadosti MŠ Ilava a Klobušice na výmenu okien s tým, že do budúceho MZ pripraví OVa ŽP presnú cenovú kalkuláciu a v prípade priaznivého vývoja financií mesta by sa výmeny okien zrealizovali ešte v roku 2010.

4.     Informáciu o zmenách rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy - školstvo – ZŠ, VZP, dopravné, odchodné, životné prostredie, dotácia na opatrovateľskú službu.

 

5.      Žiadosť fyzickej osoby Ing. Petra Štefanca, bytom Pod kaštieľom 640/31,   018 41 Dubnica nad Váhom o pomoc mesta Ilava pri riešení problematiky vstupu   na pozemky vo vlastníctve žiadateľa cez pozemky, ktoré sú súčasťou areálu čerpacej stanice vo vlastníctve právnickej osoby Slovnaft, a. s.. Dňa 10.03.2010 sa v sídle právnickej osoby Slovnaft, a.s. v Bratislave uskutočnilo rokovanie za účasti žiadateľa a zástupcu mesta Ilava, na ktorom došlo k dohode a bol stanovený postup, ktorý vstup na pozemky a následnú výstavbu na nich umožní.

 

6.      Podpis kúpnej zmluvy č. KZ 3/44/2010 zo dňa 19.03.2010, predmetom ktorej  je odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to dielu č. 3 o výmere 54 m2 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 – ostatné plochy o výmere 939 m2, zapísaného     na Správe katastra Ilava na LV č. 2 822 v k. ú. Ilava, pričom diel č. 3 pozemku KN – E parc. č. 5038/501 je totožný s pozemkom KN – C parc. č. 541/4 – ostatné plochy o výmere 54 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 18/2010 zo dňa 22.02.2010 a overeného Správou katastra Ilava dňa 26.02.2010 pod č. 90/2010. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a bodu č. 1 písm. a)  Zákona NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

7.      Žiadosť fyzickej osoby Antona Stana, bytom Skala 600/31, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 559 v k. ú. Ilava. V operáte „ C “ nie je na Správe katastra  Ilava založený list vlastníctva na tento pozemok, v operáte „ E “ je tento pozemok nahradený pozemkom KN – E parc. č. 1179/501 vo vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Ilava. Žiadateľ sa z uvedeného dôvodu musí    so žiadosťou obrátiť na toto spoločenstvo.

 

8.      Zaslanie listu Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi PhD., ktorým Mesto Ilava požiadalo o pomoc pri dohľadaní vlastníka nehnuteľností a to budovy s. č. 104 a prislúchajúceho pozemku KN – C parc. č. 984 v k. ú. Ilava.

 

9.      Žiadosť fyzických osôb Maroša Cigánika a manž. Vladimíry, obaja bytom Skala 640, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 608/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, zapísaného     na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava ( cca 70 m2 ) za účelom umiestnenia 2 ks prefabrikovaných garáží.

 

10.  Žiadosť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20,   911 01 Trenčín o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava   a to pozemku KN – C parc. č. 1/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 297 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 1 500 v k. ú. Ilava, za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.

 

11.  Žiadosť Lesného a pozemkového spoločenstva Ilava o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN – E parc. č. 1 841 – orná pôda o výmere 4 829 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č.2 217 v k. ú. Ilava.

 

12.  Nadobudnutie nehnuteľnosti bezodplatným prevodom a to pozemku KN_E parc. č. 2075/7 – orná pôda o výmere 580 m2v k.ú. Ilava na základe Protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí  z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce podľa § 14 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zo dňa 06.04.2010.

13.  Žiadosť fyzických osôb Ing. Jána Kľačka a manželky Michaely, obaja bytom Medňanska 520/4,  019 01 Ilava o kúpu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 312/1 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 3212m v k.ú. Ilava s tým, že sa do budúceho MZ doložia súhlasy okolitých majiteľov, vypracuje geometrický plán a stanoví cena.

14. Správu HK z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

15. Správu HK k záverečnému účtu mesta za rok 2009.

16. Žiadosť pána Herdu o odpustenie pokuty za porušenie stavebného zákona.

17. Žiadosť občana Miloša Sládka z Klobušíc o vybudovanie komunikácie k rodinnému domu.

18. Návrh poslankyne Holbovej na zavedenie registrácie diskusie na webe Mesta Ilava s tým, že informatik a administrátor vypracujú detailný návrh na riešenie a predložia ho k schváleniu na júnovom MZ.

19. Návrh poslankyne Bakošovej na výmenu okien v mestskej knižnici, ktorá bude financovaná

      zo zostatku úveru na rekonštrukciu DK Iliavka a rekonštrukciu kotolne DK Ilava.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.     Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  a o overení výročnej správy účtovnej závierky k 31.12. 2009. 

2.     Účtovnú  závierku Mesta Ilava  za rok 2009 bez výhrad.

3.     Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2009.

4.     Prerozdelenie prebytku hospodárenia do rezervného fondu čiastku – 70 575 €, do  Fondu komunálneho odpadu - 3 189 €.  do Fondu drevín  – 98 296 €.

5.     Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na splátky istín úverov a lízingu v roku 2010 vo výške 97198 €.

6.     Použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 437 € na odstránenie havarijných situácii  a odstránenie závad a nedostatkov po revíziách a odborných prehliadkach na budovách Mestského úradu 81/18 a v budove Múzea ( 5404,12 €  - elektroinštalačné práce na rozvádzačoch ; 2762,61 €  omietky,  maľovanie, oprava podlahovej krytiny – v prenajímaných miestnostiach – Správa katastra a KÚ ŽP; 733,80 € elektroinštalačné práce – havária na elektrickom bojleri – výmena za nový; 924.81 € - odstránenie poškodeného starého náteru na zábradlí v celej budove na základe doporučenia Štátnym zdravotným úradom; 611,10 € odstránenie poškodených svietidiel a výmena za nové svietidlá, elektroinštalačné práce;  1000 € na rekonštrukciu podlahy a vymaľovanie v miestnosti novej pracovníčky matriky zo zdravotných dôvodov.  

 

7.     Použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2000 € na opravu a výmenu dažďových žľabov na MŠ v Klobušiciach.

 

8.     Použitie finančných prostriedkov z Fondu údržby a opráv bytov vo výške 9015,20 € na opravu kovania okien v bytovom dome na Medňanskej 894 v Ilave.

9.     Transfer z rozpočtu mesta na rok 2010 pre TJ Sokol vo výške 500 € - na činnosť.

10. Transfer z rozpočtu mesta na rok 2010 pre MLMF vo výške 250 €.

11. Transfer z rozpočtu mesta na rok 2010 pre ŠZŠ v Ilave na plánované mimoškolské aktivity vo výške 200 €.

12. Transfer z rozpočtu mesta na rok 2010 pre Diecéznu charitu – ADOS Ilava vo výške 100 € na nákup špeciálneho zdravotného materiálu pre ošetrovateľské výkony.

 

13.  Kúpu nehnuteľnosti a to časti pozemku KN – C parc č. 291 – záhrady o výmere  698 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 723 v  k. ú. Klobušice  od spoluvlastníkov tohto pozemku za kúpnu cenu 5 € / m2. Výmeru odkupovanej časti stanoví geometrický plán, ktorý zabezpečí Mesto Ilava. Mesto Ilava uhradí aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

 

14.  Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to časti pozemku KN – E  parc. č. 2525/24  - trvalý trávnatý porast o výmere 74 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 822 v k. ú. Ilava fyzickým osobám p. Jánovi Grošaftovi a manž. Márií, obaja bytom ul. Kpt. Nálepku s. č. 252, 019 01 Ilava, za kúpnu cenu    1,5 €  / m2. Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV    do KN na Správe katastra Ilava a na vlastné náklady zabezpečia vypracovaním geometrického plánu. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

15.  Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemkov:

·         KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy o výmere 1 268 m2

·         KN – E parc. č. 49/2 – ostatné plochy o výmere 658 m2

·         KN – E parc. č. 86/12 – ostatné plochy o výmere 957 m2,

zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice a pozemku KN-E parc.č.5006/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422m2 ,zapísaného na Správe katastra Ilava na LV. č. 1477 v  k.ú Klobušice, kupujúcemu právnickej osobe Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so sídlom Námestie M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina a to za kúpnu cenu 1 €. Uvedené pozemky sú súčasťou vodných tokov -potokov v správe kupujúceho a prevod nehnuteľností je v súlade s § 9a, bodom 8 písm. b zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradia zúčastnené strany rovným dielom.

16.  Doplnenie textu bodu C/4 uznesenia č. 03/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 23.06.2009 nasledovne:

„Prevod nehnuteľností je v súlade s §9 a), bodom č. 8 písm. e zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“.

17.  Podanie žiadosti o opravu zápisu na LV v KN na Správu katastra Ilava, ktorou vlastnícke práva k pozemkom t. č. vo vlastníctve mesta v  k. ú. Klobušice, ktoré sú súčasťou vodných tokov – potokov, prejdú na správcu tohto vodného toku a to právnickú osobu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. so sídlom Námestie M. R. Štefánika 1, 010 71 Žilina.  Jedná sa o pozemky:

- KN – C parc. č. 704/11 – vodné plochy o výmere 21 m2, odčleneného od pozemku KN – E parc. č. 5006/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 535 m2, zapísaného na LV č. 1 477 v  k. ú. Klobušice, na základe GP č. 22/2010 zo dňa 03.03.2010,

      - KN – E parc. č. 5006/3 – vodná plocha o výmere 499 m2, vzniknutého ponížením výmery pozemku KN – E parc. č. 5006/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 331 m2, zapísaného na LV č. 1 477 v  k. ú. Klobušice,   na základe GP č. 19/2010 zo dňa 26.02.2010.

Náklady na vypracovanie geometrického plánu hradia zúčastnené strany rovným dielom.

18.  Úpravu platu HK s účinnosťou od 1.1.2010 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 744,50 EUR, v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

19.  V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 744,50 EUR a násobku podľa § 4 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6-násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,5 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2010.

20.  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

D)   NESCHVAĽUJE

 

1.      Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby Milana Kluku so sídlom Hviezdoslavova 168, 018 63 Ladce – Tunežice o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Ilava v blízkosti ZŠ Medňanská za účelom umiestnenia predajného stánku, nakoľko v areáli ZŠ je už situovaný bufet s vyhovujúcim sortimentom.

 

2.      Žiadosť podnikajúcich fyzických osôb Milana Baláža bytom 018 52 Pruské s. č. 217, Patrika Lysáka bytom M. Nešpora s. č. 112/9, 019 01 Ilava – Klobušice a Petra Lysáka bytom Kpt. Nálepku s. č. 249, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 521/1 v k. ú. Ilava  vo vlastníctve mesta Ilava za účelom výstavby objektov pre podnikanie.

 

3.      Žiadosť fyzickej osoby p. Martina Magúta bytom Kukučínova s. č. 472, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti mestu Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 248/1  v k. ú. Ilava, nakoľko uvedená časť tohto  pozemku prešla na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10. decembra 1965 na Československý štát a následne na Mesto Ilava, ktoré  je v súčasnosti výlučným vlastníkom pozemku KN – C parc. č. 248/1 v podiele 1/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

 

4.      Žiadosť fyzických osôb p. Emila Šeba a manž. Márie, obaja bytom Skala s. č. 679, 019 01 Ilava o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 607/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 728 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

 

5.     Žiadosť UPS Ilava o zmeny Územného plánu Mesta Ilava.

6.     Žiadosť MV Iliavka o zvýšenie odmien členov mestských výborov a komisí na pôvodnú výšku.

7.      Žiadosť fyzickej osoby p. Romana Kalusa, bytom Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava o vrátenie kúpnej ceny za pozemok KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146m2 v  k.ú. Ilava. Žiadosť bude riešená v zmysle kúpnej zmluvy č. KZ  2/20/2008 a bodu č. B/5 Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 26.02.2008.

 

E)  SÚHLASÍ

1.      S umiestnením rozoberateľného dreveného prístrešku na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 54/1, zapísaného na Správe katastra Ilava  na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, vybudovaného spoluvlastníkmi bytového domu   s. č. 776/29 na ulici Moyzesovej v Ilave a slúžiaceho na oddych obyvateľov tohto bytového domu.

 

F) UKLADÁ

 

 1. Na základe výpisov z uznesenia vypracovať oznámenia o výške platu pre primátora mesta a HK   

     s účinnosťou od 01.01.2010 a doplatiť plat primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi spätne   

     od januára 2010.

Termín: 14. mája 2010                                   zodpovedný: ved. odd. PaM a SP

2.  Zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2010 zmeny schválené v jednotlivých  bodoch v časti C.

Termín : do konca mája                                   zodpovedná: ved. Ek. odd.

 

3.  Vypracovať rozpočet na vybudovanie prístupovej komunikácie k rodinnému domu pána Miloša 

     Sládka  v  Klobušiciach a predložiť ho na rokovanie  júnového MZ.

      Termín : v texte                                                 zodpovedný: ved. OV a ŽP

 

V Ilave, dňa  22.4.2010

Ing. Mario Hrubý Ing. Ľubomír Turcer
Zástupca primátora mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
p. Viola Bakošová
Ing. Ján Straňák