Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/10 zo dňa 17.05.2010

Dátum: 18.05.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_mimor_170510.pdf (0,44 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 4 / 2010,
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava, 

konaného dňa 17.05. 2010 o 15:30 hod. v  DK Ilava.

 

Mestské zastupiteľstvo:

 A)   PREROKOVALO

 

1.   Zmenu písomnej formulácie bodu C-3 uznesenia č.5/2009 zo dňa 03.11.2009 na základe

             písomnej  požiadavky VUB, a.s., exp. Považská Bystrica.

2.    Zmenu písomnej formulácie bodu B-1 uznesenia č. 7/2007 zo dňa 23.07.2007 na základe

             písomnej požiadavky Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava.

 

B)  SCHVAĽUJE

 

1.   Zmenu písomnej formulácie bodu C-3 uznesenia č. 5/2009 zo dňa 03.11.2009 na

      základe písomnej požiadavky VUB a.s., exp. Považská Bystrica nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úver vo výške 166 000 EUR v banke VUB a.s., na investičnú akciu Prístavba a rekonštrukcia domu kultúry v Iliavke a investičnú akciu Rekonštrukcia kotolne Domu kultúry Ilava a zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Ilava a  podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Ilava a VÚB a.s..

2.   Zmenu písomnej formulácie bodu B-1 uznesenia č. 7/2007 zo dňa 23.07.2007 na

      základe písomnej požiadavky Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a poveruje primátora Mesta Ilava k podpisu úverovej zmluvy so SLSP, a.s. a zabezpečovacej dokumentácie, týkajúcej sa poskytnutia splátkového úveru vo výške 20 mil. SKK od SLSP, a.s.

V Ilave, dňa  18.05.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Ing. Straňák Ján
Košík Milan