Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/10 zo dňa 15.06.2010

Dátum: 18.06.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_150610.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 5 / 2010,
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava, 

konaného dňa 15.06.2010 o 15:30 hod. v KSD Klobušice.


Mestské zastupiteľstvo:

 

A)   PREROKOVALO

 

1.     Žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii.

2.     Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

3.     Schválenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na ďalšie funkčné obdobie v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4.     Žiadosti ostatných komisií pri MZ v Ilave.

5.     Zmeny rozpočtu - predkladané jednotlivými oddeleniami.

6.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1 štvrťrok 2010.

7.     Informáciu o splatení preklenovacieho úveru SR a ZB.

8.     Žiadosti mestských výborov.

9.     Zmenu termínov augustovej porady poslancov a MZ z dní 10.8. a 17.8.2010 na dni 24.8. a 31.8.2010.

10. Žiadosť nájomcov p. Miroslava Pagáča a p. Marianny Pagáčovej o predĺženie nájomnej zmluvy, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici  Medňanskej  č. 894/14, Ilava.

11. Žiadosť o pridelenie bytu p. Márii Ondrejíčkovej, bytom Ilava.

12. Sťažnosť občanov Zámockej ulice v Klobušiciach ohľadom prístupovej komunikácie, predloženú pánom Sládkom.

13. Petíciu občanov Klobušíc z ulice Betlehemskej a Vodárenskej týkajúcu sa dopravného značenia na zamedzenie vstupu ťažkotonážnych vozidiel.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

1.     Podpis grantovej zmluvy na  projekt „Centrálna mestská zóna Ilava“.

2.  Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom so sídlom Kvášovec 1695,

      018 41 Dubnica nad Váhom o umiestnenie dávkovacieho zariadenia na surové kravské mlieko

      na Mierovom námestí v Ilave.

3.   Podpis zmluvy o nájme, predmetom ktorej je nájom časti nehnuteľnosti a to pozemku KN-E parc.   č. 1841 v  k.ú. Ilava vo vlastníctve Lesného a pozemkového spoločenstva Ilava, ktorou Mesto Ilava   zabezpečí prístup k pozemku v jeho vlastníctve a to KN-C parc. č. 1887/3, zapísaného na Správe   katastra Ilava na LV č. 1500 v  k. ú. Ilava. Predmetom nájmu je výmera 44,9 m2a výška nájmu je stanovená na 0,17 €/m2/rok, čo predstavuje ročné nájomné 7,6 €.

4.  Informáciu primátora mesta o vydaní organizačnej smernice č. 2/2010 Organizačný poriadok a

     organizačná štruktúra MsÚ v Ilave, ktorá spočíva v presunutí športového referátu z oddelenia    

     kultúry na oddelenie správy majetku a služieb, doplnení náplní  a vytvorení nových referátov na

     oddelení správy majetku a služieb podľa priloženej schémy.

5.     Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava a TSM k 31. 3. 2010.

6.     Informáciu o splatení preklenovacieho úveru SZ a RB vo výške 32 122,51 €.

7.     Informácia o dotácií MK SR na projekt „Nákup kníh do knižnice“.

8.     Informácia o finalizácii podkladov pre projekty Zberný dvor a Verejné osvetlenie.

9.     Informáciu o pripravovaných výzvach MAS Vršatec.

10. Informáciu Ing. Januška o žiadosti p. Sládka vybudovať prístupovú komunikáciu k jeho domu v náklade 11 700 Euro.

11. Informáciu Ing. Januška o rekonštrukcii kotolne v DK Ilava a o potupe prác na DK Iliavka.

12. Informáciu Mgr. Bakošovej o grante „Európa pre občanov“.

C)   SCHVAĽUJE

 

1. Uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve

     a to :

     ● pozemok KN-C parc. č. 701/3   – ostatné plochy o výmere 33m², zapísaný na Správe

        katastra Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice za nehnuteľnosť vo vlastníctve    

        spoluvlastníkov a to :

     ● pozemok KN-C parc. č. 291/2  – záhrady  o výmere 11m², zapísaný na Správe katastra

         Ilava na LV č. 723 v k. ú. Klobušice, za nasledovných podmienok:

-  úhrady finančného vyrovnania  vo výške 110,- €  ( 22 m2 x 5 € ) zo strany spoluvlastníkov  

    pozemku  KN-C parc. č.  701/3 mestu Ilava

    -  úhrady 1/2 správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra

   Ilava   zo strany spoluvlastníkov pozemku KN-C parc. č. 701/3  mestu Ilava.

   Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9a odst. 8 písm. e zákona NR SR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

2. Kúpu nehnuteľnosti a to pozemku KN-C parc. č. 744/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

    7 m², zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3265 v k. ú. Ilava, od právnickej osoby Lidl

    Slovenská republika, v.o.s. Veľkosklad potravín Lidl so sídlom Púchovská 12, 914 41Nemšová,

    za kúpnu cenu 1,- € . Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe

    katastra Ilava uhradí Mesto Ilava.

 

3. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

4. Použitie prostriedkov Rezervného fondu v sume 60 000 Euro na bežné výdavky

    –  na odstránenie havarijného stavu okien v Materskej škôlke v Ilave, v Materskej škôlke  v Klobušiciach  a  na budove č. 81 na Mierovom námestí v Ilave.

5.   Predloženie žiadosti Mesta Ilava o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy 2.2  

      Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti     

      energetiky ( kód KaHR-22VS-1001), Prioritná os 2. - Energetika,   na realizáciu projektu     

     „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“, ktorý je realizovaný v pôsobnosti Mesta 

      Ilava a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Ilava.

5.1  Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“ po schválení žiadosti o NFP.

5.2  Financovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“, ktorého celková  výška výdavkov vr. DPH je 263 300,- €, z  toho výška oprávnených výdavkov  na projekt  je 263 000,- €,     nasledovne: spoluúčasť vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov,  

       t.j. vo výške 13 150,- €.

5.3 Náklady na spracovanie žiadosti v sume 3 781,50,- €  vr. DPH, náklady na úpravu projektu v sume1383,- € vr. DPH a externý  manažment v sume  4 987,50- €  vr. DPH, ktoré budú financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

6.  Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2010.

7.  Prenájom 3 – izbového bytu č. 3.6 B nachádzajúceho sa na 2. poschodí v bytovom

  dome na Medňanskej  ul. č. 894/14 Ilava , žiadateľovi p. Márii Ondrejíčkovej , trvale bytom         

  Ilava . Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.07.2010 do 31.12.2010.

8.  Použitie  finančných prostriedkov z Fondu drevín17 000,- € v rozpočte mesta  na ošetrenie

     drevín.

9.     Použitie finančných prostriedkov z  Fondu údržby a opráv bytov vo výške 510,- € na dokončenie opráv kovania okien v bytovom dome na Medňanskej č. 894 v Ilave.

10. Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 5 000,- € - na odstránenie havarijného stavu kancelárii  a  výmenu okien kurátorov OÚ TN  na 2. poschodí kanc. č. 301, geodetov kanc. č. 311, soc. odd. č. 313, č. 314, zádverie v budove bývalého OÚ

a výmena okien na prízemí.

11. Zmeny rozpočtu  na stredisku 01116 Správa mesta z položky výpočtová technika sa presunie 354,- € a z položky reprezentačné 500,- € na stredisko 09111 MŠ Ilava navýšenie položky  výpočtová technika na 854,- € .

12. Zmeny rozpočtu na stredisku 10123 Opatrovateľská služba presun z položky cestovné vo výške 100,- € na položku Interiérové vybavenie.

13. Zmeny rozpočtu na stredisku 08209 Kultúrne služby DK Ilava presun z položky oprava a údržba vo výške 230,- € a z položky cestovné 15,- €  na položku nákup softwaru – 245,- €.

14. Zmenu termínu augustovej porady poslancov a zasadnutia MZ z dní 10 a 17.8.2010 na dni

      24.8. a 31.8.2010.

 

D) NESCHVAĽUJE

           

1. Žiadosť nájomcov Miroslava Pagáča a p.  Marianny    Pagáčovej , trvale bytom  Medňanská

    518/13, Ilava – o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového

    bytu č.3.6B, nachádzajúci sa na 2. poschodí v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č.

    894/14 .

E) ZAMIETA

 

1. Žiadosť právnickej osoby R.N., s.r.o. so sídlom 018 64 Košeca s. č. 387 o umiestnenie letnej 

    terasy  k prevádzke „ Vináreň“ na ulici Ružovej s. č. 112 v Ilave.

2. Žiadosť fyzických osôb Ing. Jána Kľačku  a manželky Michaely, obaja bytom Medňanská

    520/4, 019 01 Ilava o odkúpenie časti nehnuteľnosti a to časti pozemku KN-C parc.č.312/1 –

    zastavané plochy a nádvoria, ktorého celková výmera je v súčasnosti  3212 m2, zapísaného na   

    Správe katastra Ilava   na LV č. 1500 v k.ú. Ilava z dôvodu odstúpenia menovaných od kúpy

    pozemku.

 

F) RUŠÍ

 

1. Bod číslo 1. v časti C – Schvaľuje  uznesenia č. 3 /2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

    v Ilave konaného dňa 23.06.2009 ( prenájom pozemku na cintoríne v Ilave spoločnosti 

    WAVECOM Slovakia).

2. Bod číslo 13. časti C – Schvaľuje  uznesenia č. 3 /2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

    v Ilave konaného dňa 20.04.2010.

3. Body 3, 3.1,a 3.2 uznesenia č. 2/2010 zo zasadnutia MZ konaného dňa 23.2.2010 z dôvodu jeho preschválenia za účelom zosúladenia názvov projektu verejného osvetlenia so stavebným povolením a žiadosťou o grant a zaokrúhlenia súm podľa podmienok výzvy.

 

G) URČUJE

1.     V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta Ilava na celé funkčné obdobie na celý úväzok.

H) UKLADÁ

1.     Zapracovať do rozpočtu Mesta  zmeny schválené v časti C – „Schvaľuje“.

Termín : do konca júna                                    zodpovedná: Vedúca ekon. odd.

2.     Zapojiť finančné prostriedky z Fondu drevín, Fondu opráv a údržby bytov a Rezervného fondu do rozpočtu mesta.

Termín : do konca júna                                    zodpovedná: Vedúca ekon. odd.

3. Odboru výstavby doriešiť s kompetentnými orgánmi označenie prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu od bytovky č. 177 a vedľajšej v mestskej časti Sihoť a výjazd smerom na Pruské.

Termín : do konca júna                                    zodpovedná: Vedúci OV a ŽP

4. Odboru výstavby vyzvať Lesné a pasienkové spoločenstvo Klobušice aby  predložilo Mestu Ilava  posudok o únosnosti komunikácie, ul. Betlehemskej a jej vhodnosti na prejazd ťažkotonážnych vozidiel, inak mesto bude riešiť dopravnú situáciu umiestnením značky „Zákaz vjazdu“.

Termín : do konca júna                                    zodpovedná: Vedúci OV a ŽP

 

V Ilave, dňa  17.6.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
p. Ján Bezecný
p. Ľudmila Hujová