Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/10 zo dňa 27.07.2010

Dátum: 29.07.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_270710.pdf (0,03 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 6 / 2010,
zo  zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,
konaného dňa 27.07. 2010 o 15:30 hod. v  DK Ilava.

 

Mestské zastupiteľstvo:

 

A)   PREROKOVALO

1. Podmienky grantu ZAHRAJME SI SPOLOČNE - projekt československých tvorivých dielní.

 

B)   SCHVAĽUJE

1.  Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 1.6 Fond  mikroprojektov na realizáciu projektu  ZAHRAJME SI  SPOLOČNE – projekt československých tvorivých dielní,  ktorý je realizovaný  v pôsobnosti Mesta Ilava.

1.1  Zabezpečenie realizácie projektu  ZAHRAJME  SI SPOLOČNE- projekt československých     tvorivých dielní, po schválení žiadosti o NFP, ktorý je realizovaný v spolupráci s českým partnerom Mestom Brno.

1.2 Financovanie projektu ZAHRAJME SI SPOLOČNE – projekt československých tvorivých dielní, ktorého celková výška výdavkov je 23 529,41.- €, z toho výška oprávnených výdavkov na  projekt je  23 529,41.- €, nasledovne :

spolufinancovanie  vo  výške  5 %  z  celkových   oprávnených   výdavkov,  t.j.  vo výške 1 176,488,- €, náklady na spracovanie žiadosti v sume 699,- € a externý manažment v sume 1 176,48.- €,  financované z vlastných zdrojov žiadateľa po akceptácii projektu.

 

C)  UKLADÁ

1.   Zapracovať do rozpočtu Mesta  zmeny schválené v časti B – „Schvaľuje“.

  Termín : do konca augusta                         zodpovedná: vedúca ekonom. odd.

 

 

 

V Ilave, dňa  28.07.2010

 

Ing. Štefan Daško  
Primátor mesta Ilava  
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Ing. Ján Straňák
p. Milan Košík