Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/10 zo dňa 31.08.2010

Dátum: 03.09.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_310810.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 7 / 2010,
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného

dňa 31.8. 2010 o 15:30 hod. v DK ILAVA

 

Mestské zastupiteľstvo:

A)   PREROKOVALO

1.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava a TSM za 1 polrok 2010.

2.      Žiadosti predložené Finančnej komisii.

3.      Zmeny rozpočtu – predkladané jednotlivými oddeleniami.

4.      Informáciu o prerozdelení výnosu dane z príjmov FO podľa júnovej prognózy.

5.      Informáciu o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu  na skládku.

6.      Dočerpanie úveru schváleného VUB na výmenu okien v DK Ilava.

7.      VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava.

8.      VZN č. 2/2010 o miestnom referende.

9.      Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

10.  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

11.  Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave.

12.  Návrh nájomných zmlúv predložených Základnou školou, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava v súlade s čl. 6. bodom 15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

13. Žiadosť nájomcov p. Márie a Jána Marienku, o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č.4.7A, nachádzajúceho  sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/14.

14. Žiadosť nájomcu p. Kataríny Martišovej, o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu č.2.4A, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na  Medňanskej ul. súp. č. 894/14.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava a TSM k 30. 6. 2010.

2.      Informáciu o  prerozdelení výnosu dane z príjmov FO podľa júnovej prognózy.

3.      Informáciu  o zvýšení poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku.

4.      Informáciu o podpise kúpnej zmluvy KZ č. 5/82/2010 zo dňa 12.08.2010, ktorou Mesto Ilava od fyzickej osoby  p. Romana Kalusa,  bytom Kukučínova 691/41,  019 01 Ilava nadobudlo nehnuteľnosť a to pozemok  KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2v  k. ú. Ilava uplatnením si predkupného práva uvedeného v čl. V. kúpnej zmluvy KZ č. 3/20/2008 zo dňa 07.03. 2008.

5.      Informáciu, že dňa 2. 8. 2010 prišli na účet mesta finančné prostriedky za projekt, ktorý pripravilo mesto v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej, pre žiakov ZŠ z piatich európskych miest, zo   štyroch    krajín  „ Európa   pre  občanov“  v   rámci  medzi kultúrneho  dialógu  vo  výške 10 932,93 €.  Tieto prostriedky prišli do troch týždňov od zdokladovania projektu.

6.      Informáciu o riešení žiadosti Simony Mitickej, bytom Moyzesova 862/32, 019 01 Ilava týkajúcej sa pozemku KN – C parc. č. 42/3 o výmere 26m2 v  k. ú. Ilava, ktorý v minulosti nadobudla kúpou od mesta Ilava. Žiadosťou dotyčná žiada mesto o premeranie tohto pozemku, nakoľko podľa jej zistení jeho skutočná výmera nezodpovedá výmere uvedenej v kúpnej zmluve ( je menšia ).

7.      List  Slovenského  vodohospodárskeho  podniku  š. p. – Správy  povodia   stredného  Váhu  I  so sídlom v  Nimnici zn. CZ 19 469/2010 zo dňa 23.07.2010, ktorým sa dotyčná právnická osoba vyjadrila k žiadosti mesta Ilava o vykonanie opatrení na ochranu pred povodňami na potokoch v územnom obvode mesta.

8.      Informáciu o riešení žiadosti manželov Petrykowských bytom Nad Kostolom 1423/14, 018 41 Dubnica nad Váhom o zabezpečenie prístupu k polyfunkčnému domu s. č. 1 363 na Mierovom námestí v Ilave zo zadnej strany ( ulice Moyzesovej ) za účelom vykonania stavebných prác na tomto polyfunkčnom dome.

9.      Informáciu o podaní žiadosti na Krajské riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru so sídlom v Trenčíne, týkajúcej sa bezodplatného prevodu hasičského dopravného automobilu v jeho vlastníctve na Mesto Ilava.

10.  List právnickej osoby   Považská  vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v  Považskej  Bystrici

      č. j. 5343 zo  dňa 30.07.2010,  ktorým  uvedená   právnická  osoba  požiadala  Mesto Ilava  ako

      vlastníka verejnej kanalizácie v mestskej časti  Klobušice o spoluprácu  pri  kontrole  odpojenia

      zrážkových vôd zo striech rodinných domov na IBV od kanalizačných prípojok.

11.  Informáciu o riešení pozemkov okolo budovy „ Kotolňa “ na ulici Štúrovej v Ilave ktorá je vlastníctvom mesta Ilava.

12.  Informáciu o  plánovanom opakovanom podaní žiadosti na čerpanie prostriedkov z EÚ zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. – OZ Piešťany na stavbu „ Ilava – úprava Podhradského potoka “ v priebehu mesiaca septembra tohto roku.

13.  Informáciu HK o plnení uznesení z predchádzajúcich MZ.

14.  Informáciu o vrátení blankozmeniek  SZ a RB, ktoré mesto podpísalo v súvislosti s prijatím prekleňovacieho  úveru na rekonštrukciu ZŠ a  projekt „Cez Karpaty na vohľady„. Boli fyzicky vrátené dňa 23. 6. 2010. Zápis o ich fyzickom znehodnotení bude priložený ako súčasť úverového spisu.

15. Sťažnosť rodiny Flochovej a rod. Prostinákovej na  rušenie nočného kľudu a výtržnosti, ktoré sa pravidelne opakujú v piatky a soboty na Farskej ulici v Ilave.

16. Sfunkčnenie  modulu registrácie internetovej stránky od 1.10.2010.

17. Žiadosť  Technických  služieb  mesta  /TSM  Ilava/ o zakúpenie nákladného vozidla na vývoz veľkoobjemových kontajnerov s tým, že do budúceho MZ riaditeľ TSM Ilava predloží analýzu nákladov a porovnanie s externou službou.

C) SCHVAĽUJE

1.      Financovanie projektu na výmenu okien v  Dome kultúry Ilava vo výške 9880 Eur, z nevyčerpanej časti úveru , poskytnutého VUB na základe úverovej zmluvy č. 2/2010/UZ zo dňa 4.2.2010  vo výške 166 000.

2.      Splátkový kalendár nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 vo výške 6011,08.- Euro a nedoplatku na poplatku za komunálne odpady za rok 2010 vo výške 6405,75- Euro pre neziskovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou Ilava, so sídlom Štúrova 3, 019 01 Ilava a to formou mesačných splátok za komunálne odpady vo výške 533,81 Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 533,84 EUR dňa 20.10.2011) a za daň z nehnuteľnosti vo výške 500,92 Euro (posledná splátka by bola zaplatená vo výške 500,96 Euro dňa 20.10.2011).

3.      Zmeny rozpočtu na stredisku 0320 Hasiči presun z položky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 2 027,00 EUR na stredisko 0810 MFK  na položku 611 Tarifný plat MFK vo výške 1180,00 EUR, na jednotlivé druhy poistného MFK v celkovej výške 421,00 EUR, na položku 637 014 stravovanie MFK vo výške 213,00 EUR  a vytvorenie položky 637 014 Stravovanie Správa mesta - podpora miestnej zamestnanosti vo výške 213,00 EUR na stredisku 01116 Správa mesta - podpora miestnej zamestnanosti.

4.      Zmeny rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava presun z položky 637 014 Stravovanie vo výške 213,00 EUR na položku 637 014 Stravovanie na stredisku 01116 Správa mesta.

5.      Zmeny rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava presun z položky 611 Tarifný plat vo výške 5 713,00 EUR na položku 611 Tarifný plat na stredisku 01116 Správa mesta vo výške 4 500,00 EUR a vytvorenie položky 611 Tarifný plat na stredisku 01116 Správa mesta – podpora miestnej zamestnanosti vo výške 1 213,00 EUR.

6.      Zmeny rozpočtu na  stredisku 08209 DK Ilava zníženie jednotlivých druhov poistného v celkovej výške 2 000,00 EUR a zároveň zvýšenie jednotlivých druhov poistného na stredisku 01116 Správa mesta v celkovej výške 1 575,00 EUR a vytvorenie nových položiek jednotlivých druhov poistného na stredisku 01116 Správa mesta – podpora miestnej zamestnanosti v celkovej výške 425,00 EUR.

7.      Zmeny rozpočtu na  stredisku 01116 Správa mesta presun z položky 637 027 Dohody vo výške 647,00 EUR na stredisko 08209 DK Klobušice na položku 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru vo výške 460,00 EUR a na stredisko 0510 Nakladanie s odpadom na položku 637 027 Odmeny na dohody vo výške 187,00 EUR.

8.     Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 888/4 – záhrady o výmere 194 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín za kúpnu cenu 1 €. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na  Správe  katastra v  Ilava.  Prevod nehnuteľnosti je v súlade s písm. e, ods. 8,  § 9 a zákona  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov       z nasledujúcich  dôvodov:

- Kúpnou zmluvou č. 2006/0151 zo dňa 27.11.2006 boli na Trenčiansky samosprávny  kraj  prevedené nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to  budova

   s. č. 330 a  prislúchajúce pozemky za účelom jej rekonštrukcie a následného presťahovania Obchodnej akadémie. Odpredávaná nehnuteľnosť bezprostredne susedí s  už odpredanými nehnuteľnosťami a  bude zriaďovateľovi Obchodnej akadémie v  Ilave – Trenčianskemu samosprávnemu kraju slúžiť na vybudovanie parkových plôch, ktoré v areáli Obchodnej akadémie chýbajú.

9.      Uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve a to pozemok KN – C parc. č. 888/3 – záhrady o výmere 202 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, za nehnuteľnosť vo vlastníctve právnickej osoby Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín a to pozemok KN – C parc. č. 900/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 3 277 v  k. ú. Ilava. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra  Ilava uhradí Trenčiansky samosprávny kraj.

   Zámena nehnuteľností je v súlade s písm. e) ods. 8 § 9a Zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  

   o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

- Kúpnou zmluvou č. 2006/0151 zo dňa 27.11.2006 boli na Trenčiansky samosprávny  kraj  prevedené nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a  to budova

   s. č. 330 a prislúchajúce pozemky za účelom jej rekonštrukcie a následného presťahovania Obchodnej akadémie. Zamieňaná nehnuteľnosť bezprostredne susedí s už odpredanými nehnuteľnosťami a bude zriaďovateľovi Obchodnej akadémie v  Ilave – Trenčianskemu samosprávnemu kraju slúžiť na vybudovanie parkových plôch, ktoré v areáli Obchodnej akadémie chýbajú. Uvedenou zámenou mesto zároveň získa pozemok, ktorým sa zabezpečí prístup k  pozemku KN – C parc. č. 888/2 v  k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta, ktorý je mestským zastupiteľstvom určený  k odpredaju.

10.  Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktorou fyzická osoba Ing. Ján Korínek, bytom Záhumenská 686/31 019 01 Ilava daruje mestu Ilava nehnuteľnosti a to pozemok KN – C parc. č. 169/16 – záhrady o výmere 695 m2 a pozemok KN – C parc. č. 169/15 – záhrady o výmere 189 m2, zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 394 v  k. ú. Ilava. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN uhradí Mesto Ilava.

11.  Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

12. Uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu č. 2 čl. VIII zmluvy č. 25/2005 zo dňa 21.10.2005 uzatvorenej medzi  právnickou osobou -  Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne so sídlom Jilemnického 1, 911 42 Trenčín a mestom Ilava, predmetom ktorého bude predĺženie nájmu nebytových priestorov a to budovy s. č. 800 na ulici Pivovarskej v Ilave, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava do 31.10.2011. Výška nájmu sa stanovuje na 8,30 Eur / m2 / rok a  nájomca bude dodatkom zaviazaný mestu refundovať aj ročné náklady na poistné predmetu nájmu.

13.  VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava.

14.  VZN č. 2/2010 o miestnom referende.

15.  Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

16.  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

17.  Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave.

18.  Nájomnú zmluvu predloženú Základnou školou, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava v súlade s čl. 6. bodom 15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, predmetom ktorej je prenájom priestorov na prízemí školskej budovy súp. č. 514/5 o celkovej výmere 6,4 m2 nájomcovi Veronika Kvasnicová, Záhumenská 499, 019 01 Ilava za účelom prevádzkovania školského bufetu. Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 02.09.2010 do 30.06.2011. Výška nájmu je stanovená na 20 EUR mesačne.

19.  Nájomnú zmluvu predloženú Základnou školou, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava v súlade s čl. 6. bodom 15. VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, predmetom ktorej je prenájom priestorov v školskej budove súp. č. 514/5 a to telocvične, šatne, sociálneho zariadenia, sprchy a chodby o celkovej výmere 389,2 m2. Uvedené priestory sa poskytnú jednotlivým nájomcom za účelom vykonávania športových aktivít.  Nájom bude uzatvorený na dobu určitú  odo dňa podpisu zmluvy do 30.06.2011. Výška nájmu je stanovená na 8,30 EUR/ hodinu.

20. Predĺžiť  prenájom  3 – izbového bytu č. 4.7A , nachádzajúceho  sa  na 3. poschodí  v  bytovom

dome na   Medňanskej  ul. č. 894/14  Ilava,  žiadateľom  Márii  a  Jánovi  Marienkovým, trvale 

bytom  Medňanská 515/7, Ilava.  Nájomná  zmluva  bude  predĺžená  na   dobu  určitú  - 1  rok

t.j. do 31.08.2011.

21. Predĺžiť   prenájom  2 – izbového  bytu č. 2.4A,  nachádzajúceho sa  na 1. poschodí v bytovom dome  na  Medňanskej  ul. č. 894/14 Ilava,  žiadateľke   Kataríne   Martišovej,   trvale  bytom Medňanská  523/10,  Ilava.   Nájomná   zmluva   bude   predĺžená   na  dobu  určitú   -   3 roky

t.j. do 31.08.2013.

22. Zmenu rozpočtu na stredisku 0443 Výstavba, presun čiastky vo výške 700 EUR z položky 716 Projektové dokumentácie na stredisko  08209 DK Ilava  na položku 717002 Rekonštrukcie a modernizácie za účelom  vyhotovenia diaľkového monitorovania a riadenia kotolne v DK Ilava.

D) ZAMIETA

     

1.  Žiadosť zo dňa 27.07.2010 fyzických osôb p. Emila Šeba a manž. Márie, obaja bytom Skala 679/92, 019 01 Ilava o odkúpenie časti ( cca 60 m2 ) nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 607/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 728 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

 

E)  RUŠÍ

 

1.      Bod č.5 časti B - Schvaľuje Uznesenia č. 9/2007 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.09.2007 týkajúceho sa odpredaja pozemku KN-C parc. č. 888/4 – záhrady o výmere 194m2 Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

2.      Bod č. 2 časti E - Poveruje Uznesenia č. 9/2007 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.09.2007 týkajúceho sa zámeny pozemku KN – C parc. č. 888/3 s Trenčianskym samosprávnym krajom.

3.      Bod č. 1 časti G - Poveruje Uznesenia č. 1/2009 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 3.3.2009 týkajúceho sa podpisu zmluvy medzi Mestom Ilava a  obchodnou jednotkou LIDL SR, v.o.s. Púchovská 12, Nemšová z dôvodov ukončenia   realizácie stavby „Okružná križovatka – št.cesty I/61 – št.cesty II/574, majetko-právneho vysporiadania a  administratívneho doriešenia  investičnej akcie  .

 

F) UKLADÁ

1.      Zapracovať do rozpočtu Mesta  zmeny schválené v časti  C) SCHVAĽUJE  body 1 až 7 a 22.

Termín: do konca septembra            Zodpovedná: vedúca Ekonomického odd.

 

V Ilave, dňa  31.8.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
p. Milan Košík
p. Daniela Jurenová