Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 8/10 zo dňa 21.09.2010

Dátum: 23.09.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_210910.pdf (0,03 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 8 / 2010
zo  zasadnutia neplánovaného /mimoriadneho/ Mestského zastupiteľstva
Mesta  Ilava,  konaného dňa 21.9. 2010 o 15:30 hod. v DK ILAVA.

 

Mestské zastupiteľstvo:

A) PREROKOVALO:

1. Návrh na určenie volebných obvodov podľa mestských častí v znení § 9 zákona SNR

  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  a počtu poslancov mestského

  zastupiteľstva podľa súčasného počtu voličov v jednotlivých mestských častí.

2.  Sťažnosť obyvateľov bytového domu na Farskej ulici  na sústavne rušenie nočného kľudu

         prevádzkou  KINO- BAR.

 

B) URČUJE:

1. V zmysle § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

         predpisov   v  meste   Ilava   pre  volebné  obdobie  2010-2014  -  13  poslancov  mestského

         zastupiteľstva.

2. V zmysle § 9 ods. 1 zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy  obcí v znení

         neskorších predpisov v meste Ilava pre volebné obdobie 2010-2014  -  6 volebných obvodov

         s nasledovným počtom poslancov :

 

        Obvod č. 1: (Mierové námestie, Kukučínova, SNP + Nové bytovky ,ÚVT a UVV, Košecká,  

                            Moyzesova, Farská , Ružová, Záhumenská).

                            Počet voličov   1 002                                                    počet poslancov      3

        Obvod č. 2: (Medňanská, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova, Skala).

                            Počet voličov   1 024                                                   počet poslancov       3

        Obvod č. 3: (Štúrova, Pivovarská, Sládkovičova, Štefániková).

                            Počet voličov      790                                                     počet poslancov     2

        Obvod č. 4: (J. L. Bellu, kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, Hurbanova).                

                            Počet voličov      973                                                    počet poslancov      2

        Obvod č. 5: Klobušice.

                            Počet voličov      661                                                    počet poslancov      2

        Obvod č. 6: Iliavka.

                           Počet   voličov       92                                                    počet poslancov      1

 

C) RUŠÍ: 

 

     1.  Bod B7 uznesenia č. 7/2006   zo dňa   16.8.2006.

 

D) ODPORÚČA:

 

     1. Oddeleniu výstavby a životného prostredia /OV a ŽP/ zamietnutie prípadnej žiadosti pána

          Žaludka  majiteľa  prevádzky KINO-BARu  o zmenu účelu stavby „Tržnica  - prístavba“

          určenú stavebným  povolením,  na takú činnosť,  ktorá by podobne ohrozovala  okolitých

          obyvateľov ako KINO-BAR.  

E) UKLADÁ:

 

     1. Oddeleniu všeobecná vnútorná správa  pripraviť  „Oznámenia   o určení počtu  poslancov

         a o utvorení  volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  27. novembra

         2010“ a vyvesiť na príslušné  schválené volebné obvody.

         Termín: 65 dní pred komunálnymi  voľbami.          Zodp.:  prednosta MsÚ, odd. VS

     2. Právničke mesta a hlavnému kontrolórovi navrhnúť také opatrenie voči prevádzkovateľovi   

         KINO- BARu, aby skončili problémy s rušením nočného kľudu.

         Termín: do budúceho MZ                                         Zodp.: právnička mesta,

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta /HK/                             

 

 

V Ilave, dňa  21.9.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
p. Ľudmila Hujová
Ing. Ján Straňák