Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 9/10 zo dňa 12.10.2010

Dátum: 15.10.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_121010.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 9 / 2010
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 12.10. 2010 o 15:30 hod. v KSD KLOBUŠICE.

 

Mestské zastupiteľstvo:

 

A ) PREROKOVALO

 

1.      Žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii.

2.      Zmeny rozpočtu – predkladané jednotlivými oddeleniami.

3.      Zapojenie FP z rezervného fondu na doasfaltovanie ciest a chodníkov.

4.      Žiadosti komisií pri MZ v Ilave.

5.      Poskytnutie priestorov pre výchovno-vzdelávací proces ZUŠ v DK Ilava.

6.      Návrh Dodatku č. 1 k  VZN č. 4/2009 o dotáciách pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

7.      Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava.

8.      Žiadosti mestských výborov.

9.      Zmeny termínov poslednej porady poslancov  a MZ z dôvodu konania sa komunálnych volieb.

10.  Sťažnosť pani Evy Mikulovej, poradové číslo 7330/2010 zo dňa 4.10.2010, týkajúcu sa ďalšieho rušenia nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar na Farskej ulici, naposledy v noci z 02.10.2010 na 03.10.2010.

11.  Žiadosť právnickej osoby ILFES, s.r.o. so sídlom Ilava Štúrova 753/63 o generálnu opravu budovy strechy kotolne na Štúrovej ulici v Ilave.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

1. Žiadosť  JUDr. Márie  Zimanovej,  bytom   Moyzesova  861/31,  019 01  Ilava o zrušenie ťarchy

    a to predkupného   práva  mesta  Ilava k pozemku  KN-C parc. č. 42/9  v  k. ú. Ilava,  zapísaného

na LV č. 2141, ktorého je výlučnou  vlastníčkou a k pozemku KN-C parc. č. 42/2 v k.ú. Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je spoluvlastníčkou v podiele  24/174-tin. Predkupné práva budú zrušené nakoľko pominuli dôvody ich zriadenia.

2. Žiadosť   JUDr. Mária  Zimana,  bytom  Moyzesova   861/31,  019 01   Ilava  o  zrušenie  ťarchy

a to  predkupného  práva  mesta   Ilava  k  pozemku KN-C parc. č. 42/8 v  k. ú. Ilava,  zapísaného

na LV č. 2667, ktorého je výlučným  vlastníkom a k pozemku KN-C parc. č. 42/2 v k.ú. Ilava zapísaného na LV č. 2647, ktorého je spoluvlastníkom v podiele  24/174-tin. Predkupné práva budú zrušené nakoľko pominuli dôvody ich zriadenia.

3. Žiadosť   Alojza  Behana   a  manželky   Ľudmily,  obaja   bytom   Skala  644/63,   019 01  Ilava

o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 525/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2 ,  zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500

v  k.ú.  Ilava.  Žiadosť  o odkúpenie  tohto  pozemku  bola  už  v  minulosti  schválená uznesením

č. 4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.06.1999 pod bodom C/3,odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod  stavbou (garážou)  vo  vlastníctve  žiadateľov,  odpredaj  je  v   súlade  s  § 9a, odst. 8, písm.b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra v Ilava.

 

4. Žiadosť   Jozefa    Slivku   a   manželky  Anny ,   obaja   bytom   Skala  645/61-5,  019 01   Ilava

o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 525/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2 ,  zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500

v  k.ú. Ilava.  Žiadosť o odkúpenie  tohto  pozemku  bola  už  v  minulosti  schválená   uznesením

č. 4/99 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.06.1999 pod bodom C/3, odpredaj bude realizovaný v zmysle tohto uznesenia. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku pod stavbou (garážou)  vo vlastníctve  žiadateľov, odpredaj je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra v Ilava.

5. Informáciu o dofinancovaní výpadku výnosu daní z príjmov fyzických osôb.

6. Informáciu o platbách za práce na CMZ formou predfinancovania.

7.  Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 7/2010 a 8/2010 zo dňa 31.8.2010 

a 21.9.2010.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta ku sťažnosti rodín Flochovej a Prostinákovej, upozorňujúcej na rušenie nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar dňa 29.8.2010 – spisový materiál č. 6743/950/2010 – včítane opatrení prijatých v súlade s protokolom a zápisnicou vyhotovených pri prerokovaní sťažnosti v zasadačke na MsÚ v Ilave dňa 29.9.2010.

9.  Odstúpenie   rodiny   Húserkovej   od   zmluvy  o prenájme  bytu  na  Medňanskej ul.  Byt bude rezervovaný  pre  rodinu  Játiovú  z dôvodu uvoľnenia budovy bývalej Veterinárnej správy pre potreby polície a priestory kde sídli polícia budú odovzdané ZUŠ Ilava.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.      Zmeny rozpočtu v súvislosti s Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava - ponížiť finančné prostriedky v rozpočte  MŠ Klobušice v mzdách  vo výške 3370 Eur,  ponížiť  2559 Eur z položky 651002 úroky banke na stredisku 0170 Transakcie verejného dlhu.

2.      Zmeny rozpočtu na stredisku Komunálneho odpadu 0510 v súvislosti s nákupom kontajnerov na komunálny odpad a na separovaný zber odpadu – navýšiť položku 633004 Nákup odpadových nádob o 5000 Eur  a položku 637012 Poplatky za uloženie odpadu na skládku navýšiť o 12 tis. Eur (zmena v súvislosti s navýšením poplatku z UNIKOMASU od 1. 8. 2010) a poníženie položky 635004 Údržba nádob na komunálny odpad  o 2 tis. Eur, poníženie položky 637004 Odvoz odpadu o 7 tis. Eur. Ostatné finančné prostriedky vo výške 8 tis. Eur navrhujeme presunúť z položky 651002 úroky banke zo strediska 0170 Transakcie verejného dlhu.

3.      poverenie primátora mesta v zmysle § 11 odsek 4 písmeno b) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov  vykonať zmeny v rozpočte mesta do výšky 20 000 Euro, uvedená právomoc sa týka kapitálového aj bežného rozpočtu.

4.      Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na – asfaltovacie  práce vo výške 27 tis.  Euro.

5.      Žiadosť   TSM   o zakúpenie  nákladného  vozidla  na  vývoz  veľkoobjemových  kontajnerov  -  nákup vozidla bude realizovaný a zahrnutý do rozpočtu mesta na rok 2011.

6.      Dodatok k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

7.      Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava s účinnosťou od 12.10.2010.

8.  Výsledok  obchodnej  verejnej  súťaže  na  odpredaj   nehnuteľnosti   vo  vlastníctve mesta Ilava

     a to pozemku KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146m2 ,  zapísaného na  Správe katastra   Ilava na LV č. 1500 v k.ú. Ilava.

      Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stali Peter Trochan a manželka Milena, obaja bytom Ilava, kpt. Nálepku 178/1, ktorí ako jediní súťažiaci v termíne stanovenom v bode II- dodržali podmienky obchodnej verejnej súťaže ( do 13.30 hod. dňa 01.10.2010) zaslali na Mesto Ilava ponuku pričom splnili všetky podmienky stanovené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 04.10.2010 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

9.  Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1146 m2   zapísaného na Správe katastra Ilava na LV .č. 1500 v k.ú. Ilava  fyzickým osobám  Peter Trochan a manž. Milena, obaja  bytom Ilava,  kpt. Nálepku 178/1 za kúpnu cenu

      22 800 Eur.  Kúpna  zmluva  bude  zohľadňovať  všetky   podmienky   stanovené  vo vyhlásení

      obchodnej verejnej súťaže.

10. Zrušenie   ťarchy  a to  predkupného  práva  mesta Ilava  k  pozemku KN – C parc. č. 1133/3 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere 66m2,  zapísaného  na  Správe  katastra  Ilava  na  LV č. 3355 v k.ú. Ilava vo  vlastníctve  právnickej osoby   INVESTIL, s.r.o.  so sídlom Hurbanova 135/32, 019 01 Ilava.

11. Žiadosť    Jany   Zermeghovej,   bytom   Ilava,  Dlhé  Nivy  č. 146,  mestská   časť    Klobušice

o nájom  nebytových  priestorov – časti nehnuteľnosti  vo  vlastníctve mesta  Ilava a to budovy

s. č. 55 – kultúrno-spoločenský dom,  situovanej na pozemku KN-C parc. č. 183 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1320m2 , zapísané na Správe katastra  Ilava na LV č. 1100 v k.ú. Klobušice,  za  účelom  zriadenia   kaderníctva  ( pánske. dámske, detské)  a  služieb spojených

so skrášľovaním ľudského tela    ( líčenie. nechtový dizajn, spoločenské a svadobné účesy a pod. ). So žiadateľkou bude spísaná zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v termíne do 20.10.2010 na  dobu trvania minimálne 2 roky. Nájomná zmluva bude spísaná pred otvorením prevádzky so stanovením otváracích hodín.

12. Bezplatné poskytnutie priestorov v DK Ilava pre činnosť Literárno-dramatického odboru ZUŠ  v rozsahu 4,5 hod. týždenne.

13. Zmenu termínu poslednej porady  poslancov na 9.11.2010 a  zasadnutia posledného mestského zastupiteľstva na deň 16.11.2010.

14. Zmluvu o prenájme nebytových priestorov medzi  ZŠ Medňanská, č 514/5 Ilava a Metodicko-pedagogickým centrom Tomášikova 4 Bratislava, za účelom organizovania vzdelávania učiteľov MŠ v rámci projektu „Vzdelávanie pedagogických pracovníkov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania“.

15. Rozhodnutie hlavného kontrolóra mesta postupovať pri riešení novej sťažnosti Evy Mikulovej, oznamujúcej nové rušenie nočného pokoja prevádzkou Kino-Bar na Farskej ulici, poradové číslo 7330/2010 zo dňa 4.10.2010 v súlade so znením článku IV. ods.2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, stanovujúceho spôsob riešenia sťažností občanov mesta na rušenia nočného pokoja v meste prevádzkarňami organizujúcimi verejné kultúrne akcie a neverejné spoločenské akcie.

 

16.  Udelenie  ceny   Mesta   Ilava   PhDr. Jozefovi   Genzorovi  za   jeho   dlhoročnú   spoluprácu

      S mestským   múzeom  a  knižnicou  a za  šírenie  dobrého  mena  Mesta  Ilava  na  slovensku

      i v zahraničí.

D) UKLADÁ

 

1. Zapracovať do rozpočtu Mesta  zmeny schválené v bodoch C.

Termín: do konca novembra,                                     zodpovedný: ved. EO

 

2. Hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava zabezpečiť premeranie prípustných hodnôt hluku vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v bezprostrednom okolí pohostinského zariadenia KINO-BAR v Ilave, predovšetkým v odpoludňajších a  nočných hodinách. Meranie objedná u Technického a skúšobného ústavu stavebného, Studená 3, 826 34 Bratislava 29, teda u autorizovanej firmy disponujúcej pre takéto práce odbornou spôsobilosťou, majúcej k ich výkonu odbornú akreditáciu udelenú Ministerstvom zdravotníctva.

T: 15.10.2010,                                                         zodpovedný: hlavný kontrolór mesta

 

3.  Oddeleniu Výstavby a životného prostredia /OVa ŽP/ a odd. Správy majetku a služieb /MO/ preveriť stav strechy kotolne na Štúrovej ulici 753/68 v Ilave a na nasledujúcej porade a MZ predloží OVa ŽP informáciu aj s vyčíslením nákladov na opravu.

T: k porade poslancov  9.11.2010,                           zodpovedný: ved. OVa ŽP, ved. MO

 

V Ilave, dňa  12.10.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia:
p. Jurenová Danka
p. Holbová Viera