Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 10/10 zo dňa 16.11.2010

Dátum: 19.11.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_161110.pdf (0,06 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 10 / 2010
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 16.11. 2010 o 15:30 hod. v KD Iliavka.

 

           Mestské zastupiteľstvo:

A ) PREROKOVALO

 

1.      Správu HK o vyhodnotení plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ.

2.     Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011.

3.     Žiadosti predložené Finančno-majetkovej komisii.

4.     Zmeny rozpočtu predložené jednotlivými oddeleniami.

5.      VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených  na území mesta Ilava.

6.      VZN č. 4/2010 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.

7.      Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

8.      Žiadosti MsV.

9.      Plán zasadnutí MZ  na rok 2011.

10.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a o podmienkach v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Ilava, za školský rok 2009/2010.

11.  Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej  školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava.

12. Návrh odmien voleným zástupcom Mesta Ilava.

13. Žiadosť nájomcu, p. Márie Ondrejíčkovej,  o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 3.6B nachádzajúceho  sa na 2. poschodí v bytovom dome na  Medňanskej  ul. súp. č. 894/14.

14. Žiadosť nájomcu,   p. Štefana Vanku, o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu č.2.3B, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na  Medňanskej  ul. súp. č. 894/14.

15. Žiadosť podnikajúcej fyzickej osoby p. Juraja Kufela bytom Stará Bystrica  č. 268 o povolenie k ambulantnému predaju mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny na Mierovom námestí v Ilave vždy v pondelok od 10,00 hod. do 16,00 hod.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

1.     Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s. č. 178 na ul. Kpt. Nálepku v Ilave o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1 252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 534 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava      na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Povinnosť odpredať uvedený pozemok ukladá vyšší právny predpis a to Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s bodom b) odst. 8 § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2.     Oznam Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava o ukončení nájomnej zmluvy medzi ZUŠ Ilava a ZŠ Ilava, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov ZŠ ako prenajímateľa nájomcovi ZUŠ Ilava, a to dňom 30.06.2011. Listom ďalej ZUŠ žiada zabezpečenie nových priestorov pre vyučovací proces ZUŠ v školskom roku 2011/2012.

3.     Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 9/2010 zo dňa 12.10.2010.

4.     Žiadosť občianky mesta p. Remšíkovej o prehodnotenie príspevku na stravu dôchodcom Mesta Ilava.

5.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava  a TSM Ilava k 30. 09. 2010.

6.      Zmeny rozpočtov ZŠ a predškolských zariadení financovaných ako prenesené kompetencie štátu.

7.      Vzornú reprezentáciu Mesta Ilava karatistkami Bibianou Valkovou – strieborná medaila na  majstrovstvách Európy v karate, Mirkou Zlatošovou – zlatá medaila - ženy +60kg kumite, Vladimírou Karasovou - zlatá medaila - dievčatá 14r + 54kg kumite a  vyjadruje poďakovanie  za vynikajúce výkony na majstrovstvách sveta v  talianskom meste Carrara. Mesto Ilava zároveň  ďakuje celému trénerskému a organizačnému tímu karate Sokol Ilava pod vedením pána Kamila Horáka za trpezlivú a dlhoročnú prácu s mládežou.

8.   Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazových dávok v hmotnej núdzi

      6-tim  občanom Mesta Ilava  v celkovej výške 566 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle

      Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

9.   Podanie žiadosti formou predplatby za dodávku prác na rekonštrukcii CMZ /Centrálnej

mestskej zóne/ v Ilave v sume  387 157,08 €  z Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR pre firmu STRABAG, s.r.o.

10. Rozpočet na roky 2011- 2013 vrátane programového rozpočtu bol vypracovaný ku dňu 29.10.2010 ako rozpočet  vyrovnaný a bol predložený na finančnej komisii. Nakoľko ešte nie je schválený štátny rozpočet na rok 2011 a nie sú známe všetky východiská, bude rozpočet mesta na roky 2011-2013 vrátane programového rozpočtu predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu v  januári 2011. Od 1.1.2011 až do schválenia nového rozpočtu bude mesto hospodáriť v rámci rozpočtového provizória. 

C)   SCHVAĽUJE

 

1.     Bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 989/2 – záhrady o výmere 590 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 509 v k. ú. Ilava, od rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Ilava.

2.     Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľom p. Ľubomírovi Stratenému a manž. Anne, obaja bytom Skala 667/1,      019 01 Ilava. Kúpna cena sa v zmysle VZN mesta Ilava č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán a uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV       do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

3.     Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľom p. Balon Jozef, Mgr. a manž. Balonova Eva, Mgr v podieli 1/2 a Balon Jozef, Mgr. a manž. Balonova Alžbeta tiež v podieli 1/2, všetci bytom Skala 585, 019 01 Ilava. Kúpna cena  sa v zmysle VZN mesta Ilava č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje  na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán a uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR č. 138/1991   Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

4.      Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava ( výmeru ktorej stanoví geometrický plán ) a to pozemku KN – C parc. č. 525/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 791 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, žiadateľovi p. Ottovi Michaličkovi, bytom Skala 663, 019 01 Ilava. Kúpna cena    sa v zmysle VZN mesta Ilava č. 5/2009 – o nakladaní s majetkom mesta stanovuje   na 5 € / m 2. Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán a uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s pís. b) odst. 8 § 9a  Zákona NR SR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko odpredávaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

5.     Žiadosť Jany Zermeghovej, bytom Dlhé Nivy č. 146, 019 01 Ilava o nájom nebytových priestorov – časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to budovy s. č. 55 – kultúrno - spoločenský dom, situovaný na pozemku KN – C parc. č. 183 a zapísaný na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice, o výmere 36 m2 za nasledovných podmienok:

  • nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s minimálnou garanciou doby nájmu 24 mesiacov,
  • nájomné sa stanovuje na 15 € / mesiac a nájomca bude platiť nájomné štvrťročne   a to do pokladne mesta, vždy do posledného pracovného dňa príslušného štvrťroku,
  • v cene nájomného nie sú zahrnuté náklady za poskytnuté služby ( tepelná energia, elektrická energia a vodné a stočné). Tieto bude na základe skutočnej spotreby platiť nájomca prenajímateľovi štvrťročne vždy do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku.

6.     VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených  na území mesta Ilava.

7.     Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011.

8.      Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi za rok 2010 v sume 100%  jeho schváleného mesačného platu, čo je 2904,00 EUR, za mimoriadny prínos k rozvoju mesta v oblasti grantov a získavania prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za príkladnú reprezentáciu mesta na národnej i medzinárodnej úrovni ako i za dobrý prístup k riešeniu problémov občanov mesta, ústretovosť pri riešení ich problémov a príkladnú komunikáciu s občanmi.

9.      Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2010 v sume 100% jeho schváleného mesačného platu, čo predstavuje sumu 1355,00 EUR, za dôslednú kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.

10.  Vyplatenie odmien jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MZ počas celého roka 2010 nasledovne:

Ing. Mario Hrubý
Viola Bakošová
Ján Bezecný
Mgr. Karol Dubčák
Viera Holbová
100,00 EUR
100,00 EUR
100,00 EUR
100,00 EUR
100,00 EUR
   
Kamil Horák
Ľudmila Hujová
Danka Jurenová
Milan Košík
Helena Matovičová      
100,00 EUR
100,00 EUR
200,00 EUR
100,00 EUR
200,00 EUR
   
Milan Pagáč
Ivan Slámka
Ing. Ján Straňák
100,00 EUR
100,00 EUR
100,00 EUR
   

11.  Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej  školy, Medňanská ul. 514/5, 019 01 Ilava.

12.    Zmeny rozpočtu na stredisku 0133 Matrika presun z položky 633 001 Interiérové vybavenie 

   -  matrika vo výške 46 € a z položky 637 001 Školenia, kurzy, semináre - matrika vo výške

    500  € na položku 635 006 Oprava a údržba budov – matrika.

13.        Zmeny rozpočtu na stredisku 01116 Správa mesta z položky 635 006 Oprava a údržba – Iliavka vo výške 800 € na položku 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – SAD TN Iliavka.

14.   Zmena rozpočtu ŠJ ZŠ Medňanská vzhľadom na odchod zamestanca do dôchodku.

        Navýšenie položky odchodné o 1 217 € z finančných prostriedkov z dotácie na

        dofinancovanie  výpadku podielovej dane.  

15.   Predĺžiť prenájom 3 – izbového bytu č. 3.6B , nachádzajúceho sa na 2. poschodí v bytovom

              dome na Medňanskej ul. č. 894/14 Ilava , žiadateľke Márii  Ondrejíčkovej, trvale   

              bytom  Mesto Ilava. Nájomná  zmluva bude predĺžená  na dobu určitú  - 1  rok t.j.

              do 31.12.2011

16.   Predĺžiť prenájom 2 – izbového bytu č. 2.3B, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom

              dome na Medňanskej ul. č. 894/14 Ilava , žiadateľovi  Štefanovi Vankovi , trvale  bytom

              Medňanská  523/10 , Ilava. Nájomná  zmluva bude predĺžená  na dobu určitú  - 3 roky t.j.

             do 31.12.2013

17.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a o podmienkach v školách a v školských

       zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Ilava, za školský rok 2009/2010.

18.  Plán porád MZ  na rok 2011 a návrh p. poslankyne Jurenovej  s dôrazom  na to,  aby  sa v januári 2011  na zasadnutí  MZ  odhlasoval rozpočet  a schválilo   prijatie projektu MAS /Miestná akčná skupina/ Vršatec, z  ktorého by sa  financovala rekonštrukcia chodníkov v našom meste.

19.  Mimoriadnu dotáciu pre  Telovýchovnú jednotu Sokol  Ilava  P.O.BOX 50, 019 01 Ilava,

       IČO: 17059364  vo výške 800 € ako ocenenie za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu   na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy.

20.  Nový termín obhliadky strechy kotolne na Štúrovej ulici do 30.11.2010.

D) NESCHVAĹUJE

 1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2010 o stanovení cien nájmu za reklamy na pozemkoch,  

     alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta

  E) RUŠÍ

 1.     Bod č. 9 časti C – schvaľuje uznesenia č. 9/2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa  12.10.2010, nakoľko víťaz obchodnej verejnej súťaže od uzatvorenia kúpnej zmluvy na pozemok KN – C parc. č. 888/2 v k. ú. Ilava písomne odstúpil ( list zo dňa 22.10.2010 evidovaný na poštovom oddelení MsÚ Ilava pod č. 7 872 ).

F) UKLADÁ

1. Zapracovať do rozpočtu Mesta  zmeny schválené v bodoch C 12, 13, 14,19.

Termín: do konca novembra 2010                            Z: ved. EO

2. Oddeleniu personalistiky, miezd a správy písomností vyplatiť odmeny voleným zástupcom Mesta Ilava - primátorovi mesta, hlavnému kontrolórovi mesta a jednotlivým poslancom MZ vo výplate za mesiac november podľa bodov C 8 až 10 tohto uznesenia.
Termín: v texte                                                        Z: ved. oddelenia PaM a SP

3.   Ing. Bartekovej koordinovať spoluprácu s riaditeľkou ZUŠ v Ilave Mgr. Hromádkovou pri hľadaní vyhovujúcich priestorov pre výučbu žiakov Základnej umeleckej  školy.

Termín: do 30.6.2011                                               Z: Ing. Barteková, riad. ZUŠ

4.   Ing. Tichému hlavnému kontrolórovi mesta v spolupráci s pani Holbovou  Vierou preveriť situáciu zatekania cesty v Iliavke z pozemku zomrelého Blažeja Holbu, doriešiť vlastnícke vzťahy po zomrelom Blažejovi Holbovi a  uživateľa Júliusa Prostináka a vyriešiť predložený problém.

Termín: do budúceho mestského zastupiteľstva    Z: HK, p. Holbová Viera

5.   Odboru výstavby a životného prostredia /OV a ŽP/ vykonať obhliadku  zosuvu cesty  na hornej ulici na Skale pri pánovi. Pagáčovi  a predložiť do budúceho MZ návrh riešenia.                                                                

Termín: do budúceho mestského zastupiteľstva    Z:  ved. OV a ŽP                                                                        

6.   Odboru výstavby a životného prostredia doriešiť označenie cesty na Betlehemskej ulici v Klobušiciach  v zmysle Uznesenia č.5/2010 zo dňa 15.6.2010 bodu H/4./Umiestnenie zákazových značiek pre vjazd nadrozmerných, ťažkotonážnych vozidiel  z oboch strán cesty/.     

Termín: do konca novembra 2010                          Z:  ved. OV a ŽP                                                                          

7.   Odboru výstavby a životného prostredia  a  Správe majetku a služieb vykonať obhliadku strechy kotolne na Štúrovej ulici č. 753/68  v Ilava do 30.11.2010.

Termín: do konca novembra 2010                          Z:  ved. OV a ŽP,

                                                                      Správa majetku a služieb-Ing. Slavík 

 

                                                                       

V Iliavke, dňa  16.11.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Milan Košík 
Mgr. Karol Dubčák