Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 11/10 zo dňa 16.12.2010

Dátum: 20.12.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_161210.pdf (0,04 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 11 / 2010
zo  zasadnutia ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 16.11. 2010 o 15:30 hod. v DK Ilava

  

         Mestské zastupiteľstvo:

A ) PREROKOVALO

 

1.      Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta.

2.     Poverenie poslanca, ktorý bude  oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta  zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.     Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a určenie členov komisií.

4.     Návrh na zriadenie výborov  v mestských častiach.

5.     Návrh na zástupcu primátora.

6.     Návrh na určenie platu primátora s účinnosťou od 16.12.2010.

7.     Návrh na sobášiacich a členov ZPOZ-u.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

1.     Výsledky volieb do samosprávy mesta.

2.     Vystúpenie novozvoleného primátora.

3.   Ustanovenie zástupcu primátora RNDr. Etelu Eglyovú.

C)   KONŠTATUJE

 

1.     Že novozvolený primátor Ing. Štefan Daško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

2.     Že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Bagin Vladimír, Ing. Bajzík Anton, Ing. Batla Martin, RNDr. Eglyová Etela, Ferech Ivan, Haasová Ludmila, Hujová Ľudmila, Mgr. Jašurek Milan, Mišík Peter, Porubčan Milan, Šlesáriková Gabriela, Ing. Šupák Pavol, Ing. Toman Jozef  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

 

D)POVERUJE

 

1...Poslanca Ing. Jozefa Tomana  zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta  zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

E)   ZRIAĎUJE

 

  1. Nasledovné komisie:

 

F) VOLÍ

 

Komisiu pre životné prostredie

Predseda - Ivan Ferech, členovia: Lukáš Podhájsky, Ing. Daniela Gašparová, Ing.Anton Bajzík, Božena Rendeková, Peter Kubala.

Komisia pre šport

Predseda - Peter Mišík, členovia: Mgr. Anna Bakošová, Ľubomír Klobučník, Mgr. Veronika Bambušková, Milan Pagáč.

 

Komisia výstavby

 Predseda - Ing. Martin Batla, členovia: Ing. Stanislav Janúšek, Milan Porubčan, Ing.Vladimír Bagin, Jana Zobeková.

Komisia kultúrna

Predseda - RNDr. Etela Eglyová, členovia: Mgr. Miroslav Toman, Mgr. Božena Sláviková,

Mgr. Ladislav Resek, Eva Faltusová.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Predseda - Ľudmila Hujová, členovia, Janka Harušincová, Mgr. Oľga Ďurechová, Ing. Alžbeta Barteková, Mgr. Mária Pagáčová.

Komisia sociálno-bytová

Predseda - Gabriela Šlesaríková, členovia: Mária Žilková, Marta Miklovičová, Ludmila Haasová, Ing. Ivana Holbusová.

 

Komisia pre verejné obstaranie

Predseda - Ing. Pavol Šupák, členovia: JUDr. František Grúlik, JUDr. Štefan Babnič, Ing. Anton Bajzík, právnik mesta.

 

Komisia finančno-majetková

Predseda -  Mgr. Milan Jašurek, členovia: Simona Turčeková, Viera Holbová, Alena Kopačková,  

Ing. Jiří Slavík.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda - Ing. Anton Bajzík, členovia: všetci noví poslanci.

Komisia na prešetrenie sťažností

Predseda - Ludmila Haasová, členovia: Ing. Anton Vanko, Mária Baráthová, Miroslav Pavela, právnik mesta.

G)  ZRIAĎUJE

  1. Výbory v mestských častiach nasledovne:

Mestský výbor Iliavka

Predseda - Ing. Anton Bajzík, členovia: Jozef Holba, Ján Špaček, Cecília Kráľová, Viera Holbová.

Mestský výbor Medňanská, Skala

Predseda - Ing. Vladimír Bagin,  členovia: Anna Šatková, Miroslav Pučkovica, Pavol Koval, Ľubomír Stratený.

Mestský výbor Kukučínova, SNP, Stred

Predseda - Ľudmila Hujová, členovia: Ludmila Haasová, Tibor Pilný, Anna Mikolášová, Peter Mišík.

 

Mestský výbor NsP

Predseda - Mgr. Milan Jašurek, členovia: Ing. Pavol Šupák, Anna Rajcová, Alojz Podhájsky, Jozef Kvasnica.

Mestský výbor SIHOŤ

Predseda - Ing. Jozef Toman,  členovia: RNDr. Etela Eglyová, Václav Faltus, Anton Bartek, Zuzana Sýkorová.

 

Mestský výbor Klobušice

Predseda - Milan Porubčan, členovia: Ivan Ferech, Alexander Šatka, Daniela Bendíková,  

Ing. Miroslav Gajdošík.

H)   SCHVAĽUJE

  1.  Sobášiacich predstaviteľov mesta:

 

Ing. Štefana Daška

RNDr. Etelu Eglyovú

Mgr. Jašurka Milana

Haasovú Ludmilu

 2.   Zloženie  ZPOZ

Predseda: Haasová Ludmila

Členovia:

Anna Riecka –scénare, konferovanie, smútočné obrady občianske pohreby, recitácia

Marta Melicherová– matrikárka

Ing. Stanislava Vrtíková – matrikárka

Oľga Tomášová – zápisy do pamätných kníh, dokumentovanie akcií

Vedúci oddelenia kultúry,  riaditeľ TSM Ilava- ozvučenie.

Mgr. Alena Teicherová – scénare, konferovanie, recitácia

Bakošová Viola – smútočné rozlúčky na cirkevných obradoch

Speváčky pri obradoch:

      Oľga Fíglová, Agáta Baginová, Viera Marjaková, Anna Ďurovcová,  Jarmila Živčicová,    

      Žaneta Živčicová.

      Radka Matovičová – hudobný doprovod

      Jana Jakúbková – hudobný doprovod a spev

      Ludmila Haasová – rečník na občianskych pohreboch

      RNDr. Etela Eglyová – rečník na občianskych pohreboch

3. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,6 – násobok, a zároveň sa schvaľuje zvýšenie takto upraveného platu na 1,4 – násobok v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 16.12.2010.

 

V Ilave, dňa  16.12.2010

 

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: Ing. Jozef Toman
Ľudmila Hujová