Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/06 zo dňa 10.05.2006

Dátum: 15.05.2006

Uznesenie č. 4/06 zo zasadnutia MZ dňa 10.5.2006

A. Prerokovalo
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Žiadosti finančnej komisie
5. Žiadosti sociálnej komisie
6. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
7. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
8. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005. Odmena je navrhnutá vo výške 2000,- Sk na poslanca.
9. Delegovanie zástupcu mesta do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.
10. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č. 35,
36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ zatiaľ nie je
rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
11. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č. 776/29
na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok ukladá Mestu I
Ilava vyšší právny predpis
12.Poverenie primátora na rozdelenie Sevak a na účasť na dražbách

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2005
3. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
4. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
5. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č.
35, 36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ
zatiaľ nie je rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
6. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č.
776/29 na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok
ukladá Mestu Ilava vyšší právny predpis
7. Sťažnosť p. Burdejovej na hlavného kontrolóra
8. Informáciu o dianí v oblasti kontroly na Mestskom úrade Ilava.

C. Schvaľuje
1. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
2. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Zmenu rozpočtu podľa predložených zmenových listov
5. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských
výboroch za rok 2005. Odmena je schválená vo výške 2000,- Sk na poslanca.
6. Prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi
dokumentmi, ktoré budú jeho súčasťou, v zmysle príslušných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelí Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO. 36411256, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, ktorej je mesto Ilava akcionárom,
7. Princípy rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na 6 nástupníckych akciových spoločností, ktorými budú (I) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., (II) Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., (III) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., (IV) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (V) Vodárenská soločnosť Považská Bystrica a (VI) Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe regionálneho princípu tak, že akcionári zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa stanú akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa regionálneho princípu,
- poskytnutie majetkových práv - akcií v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré si budú povinní navzájom z dôvodu rozdelenia poskytnúť.

D. Poveruje
1. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika:
- na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára rozdeľujúcej sa Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na prípravu, vypracovanie a realizáciu projektu rozdelenia,
- na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu.
2. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika konaním vo veciach zúčastnenia sa dražby
a odkúpenia troch bytov do vlastníctva Mesta Ilava

E. Deleguje
1. Karola Fischera do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.

F. Ukladá
1. Vyplatiť odmeny poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005 vo
výške 2000,- Sk na poslanca vo mzde za 6/2006.
T: júl 2006
Z: ekonomické odd.
2. Zapracovať zmeny rozpočtu tak, ako boli predložené na zmenových listoch
T: 31.5.2006
Z: ekonomické odd.
3. Pozvať Ing. Pavla Ziga - riaditeľa Ilfes s.r.o. na poradu poslancov.
T: porada poslancov
Z: prednosta MsÚ

G. Zamieta
1. Žiadosť p. Janekovej o odpredaj bytu do osobného vlastníctva na splátky.

V Ilave 15.5.2006

Milan Pagáč
Zástupca primátora mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Danka Jurenová
Viera Holbová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/06 z MZ 10.5.2006

 

A. Prerokovalo
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Žiadosti finančnej komisie
5. Žiadosti sociálnej komisie
6. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
7. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
8. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005. Odmena je navrhnutá vo výške 2000,- Sk na poslanca.
9. Delegovanie zástupcu mesta do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.
10. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č. 35,
36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ zatiaľ nie je
rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
11. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č. 776/29
na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok ukladá Mestu I
Ilava vyšší právny predpis
12.Poverenie primátora na rozdelenie Sevak a na účasť na dražbách

 

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2005
3. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
4. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
5. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č.
35, 36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ
zatiaľ nie je rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
6. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č.
776/29 na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok
ukladá Mestu Ilava vyšší právny predpis
7. Sťažnosť p. Burdejovej na hlavného kontrolóra
8. Informáciu o dianí v oblasti kontroly na Mestskom úrade Ilava.

 

C. Schvaľuje
1. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
2. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Zmenu rozpočtu podľa predložených zmenových listov
5. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských
výboroch za rok 2005. Odmena je schválená vo výške 2000,- Sk na poslanca.
6. Prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi
dokumentmi, ktoré budú jeho súčasťou, v zmysle príslušných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelí Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO. 36411256, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, ktorej je mesto Ilava akcionárom,
7. Princípy rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na 6 nástupníckych akciových spoločností, ktorými budú (I) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., (II) Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., (III) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., (IV) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (V) Vodárenská soločnosť Považská Bystrica a (VI) Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe regionálneho princípu tak, že akcionári zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa stanú akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa regionálneho princípu,
- poskytnutie majetkových práv - akcií v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré si budú povinní navzájom z dôvodu rozdelenia poskytnúť.

 

D. Poveruje
1. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika:
- na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára rozdeľujúcej sa Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na prípravu, vypracovanie a realizáciu projektu rozdelenia,
- na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu.
2. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika konaním vo veciach zúčastnenia sa dražby
a odkúpenia troch bytov do vlastníctva Mesta Ilava

 

E. Deleguje
1. Karola Fischera do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.

 

F. Ukladá
1. Vyplatiť odmeny poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005 vo
výške 2000,- Sk na poslanca vo mzde za 6/2006.
T: júl 2006
Z: ekonomické odd.
2. Zapracovať zmeny rozpočtu tak, ako boli predložené na zmenových listoch
T: 31.5.2006
Z: ekonomické odd.
3. Pozvať Ing. Pavla Ziga - riaditeľa Ilfes s.r.o. na poradu poslancov.
T: porada poslancov
Z: prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

G. Zamieta
1. Žiadosť p. Janekovej o odpredaj bytu do osobného vlastníctva na splátky.

V Ilave 15.5.2006

 

 

Milan Pagáč
Zástupca primátora mesta

 

 

 

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

 

 

 

 

Overovatelia: Danka Jurenová
Viera Holbová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/06 z MZ 10.5.2006

 

A. Prerokovalo
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Žiadosti finančnej komisie
5. Žiadosti sociálnej komisie
6. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
7. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
8. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005. Odmena je navrhnutá vo výške 2000,- Sk na poslanca.
9. Delegovanie zástupcu mesta do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.
10. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č. 35,
36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ zatiaľ nie je
rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
11. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č. 776/29
na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok ukladá Mestu I
Ilava vyšší právny predpis
12.Poverenie primátora na rozdelenie Sevak a na účasť na dražbách

 

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2005
3. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a TSM za rok 2005
4. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2006
5. Žiadosť Hoštáka Ľubomíra, bytom Košecké Podhradie 177 o kúpu stav. objektov s. č.
35, 36 a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve MESTA ILAVA, nakoľko MZ
zatiaľ nie je rozhodnuté o odpredaji uvedených nehnuteľností
6. Žiadosť OVBD so sídlom 1. mája Košeca o kúpu pozemku pod bytový dom s. č.
776/29 na ul. Moyzesovej v Ilave, nakoľko povinnosť odpredať takýto pozemok
ukladá Mestu Ilava vyšší právny predpis
7. Sťažnosť p. Burdejovej na hlavného kontrolóra
8. Informáciu o dianí v oblasti kontroly na Mestskom úrade Ilava.

 

C. Schvaľuje
1. VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v roku 2006
2. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 1/2004 Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava
3. Záverečný účet mesta a audit za rok 2005
4. Zmenu rozpočtu podľa predložených zmenových listov
5. Návrh finančnej komisie na odmenu poslancom za prácu v komisiách a mestských
výboroch za rok 2005. Odmena je schválená vo výške 2000,- Sk na poslanca.
6. Prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi
dokumentmi, ktoré budú jeho súčasťou, v zmysle príslušných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelí Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO. 36411256, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, ktorej je mesto Ilava akcionárom,
7. Princípy rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na 6 nástupníckych akciových spoločností, ktorými budú (I) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., (II) Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., (III) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., (IV) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (V) Vodárenská soločnosť Považská Bystrica a (VI) Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe regionálneho princípu tak, že akcionári zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa stanú akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa regionálneho princípu,
- poskytnutie majetkových práv - akcií v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré si budú povinní navzájom z dôvodu rozdelenia poskytnúť.

 

D. Poveruje
1. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika:
- na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára rozdeľujúcej sa Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na prípravu, vypracovanie a realizáciu projektu rozdelenia,
- na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu.
2. primátora mesta Ilava, Ing. Pavla Čiernika konaním vo veciach zúčastnenia sa dražby
a odkúpenia troch bytov do vlastníctva Mesta Ilava

 

E. Deleguje
1. Karola Fischera do Rady školy pri Materskej škole Ilava - Klobušice, ul. Okružná 5.

 

F. Ukladá
1. Vyplatiť odmeny poslancom za prácu v komisiách a mestských výboroch za rok 2005 vo
výške 2000,- Sk na poslanca vo mzde za 6/2006.
T: júl 2006
Z: ekonomické odd.
2. Zapracovať zmeny rozpočtu tak, ako boli predložené na zmenových listoch
T: 31.5.2006
Z: ekonomické odd.
3. Pozvať Ing. Pavla Ziga - riaditeľa Ilfes s.r.o. na poradu poslancov.
T: porada poslancov
Z: prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

G. Zamieta
1. Žiadosť p. Janekovej o odpredaj bytu do osobného vlastníctva na splátky.

V Ilave 15.5.2006

 

 

Milan Pagáč
Zástupca primátora mesta

 

 

 

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

 

 

 

 

Overovatelia: Danka Jurenová
Viera Holbová