Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/11 zo dňa 18.1.2011

Dátum: 21.01.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_180111.pdf (0,3 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 1 / 2011
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného
dňa 18.1. 2011 o 16:30 hod. v DK v ILAVE

 

           Mestské zastupiteľstvo:

A ) PREROKOVALO

1.     Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 a 11/2010 zo dňa 16.12.2010.

2.     Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovým rozpočtom mesta na obdobie rokov 2011, 2012, 2013.

3.     Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010.

4.     Žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

5.     Rozpočet na rok 2011 vrátane programového rozpočtu a výhľady na roky 2012 a 2013 vrátane programových rozpočtov na roky  2012 a 2013.

6.     Účasť Mesta Ilava vo výzve č.4 v rámci MAS Vršatec, na rekonštrukciu chodníkov  na  Medňanskej ul. a Nálepkovej ul. v Ilave.

7.     Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 888/2 v k.u. Ilava.

8.     Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta   Ilava.

9.       Žiadosti ostatných komisií pri MZ.

10. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.

11. Žiadosti z MsV.

12. Doplnenie členov redakčnej rady Ilavského mesačníka.

13. Doplnenie povinných údajov pri registrácii na webe mesta.

14. Informáciu o splatení úveru Dexia banke na investičné akcie mesta.

15. Žiadosť nájomcov p. Anny Burýškovej o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je  

      nájom trojizbového bytu č.1.2B nachádzajúceho  sa na 1. poschodí v bytovom dome na

      Medňanskej ul. súp. č. 894/14.

16. Žiadosť nájomcov p. Heleny Drapalovej o pridelenie 3-izbového bytu v bytovom dome na

      Medňanskej  ul. súp. č. 894/14.

17. Žiadosť p. Boženy Húserkovej  o odpustenie nájmu na mesiac december 2010 na 3-izbovom

byte č. 4.8B nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej ul . súp.č. 894/14.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

1.   Správu z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 a 11/2010

      zo  dňa 16.12.2010.

2.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010.

3.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovým rozpočtom mesta na obdobie rokov

      2011, 2012, 2013.

4.   Informáciu o stave účtov mesta Ilava k 31.12.2010.

5.   Informáciu o  kvitancii – ukončení platnosti zmluvy o úvere č. 27/058/2005 s finančným

      ústavom Dexia banka Slovensko a.s.

6.  Žiadosti športových, zdravotných, kultúrnych, náboženských a ostatných neziskových

     organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava pre rok 2011. Výšky dotácií na základe

     predložených žiadostí bude možné v priebehu roka upraviť ( zvýšiť ) iba v prípade priaznivého

     vývoja príjmovej časti rozpočtu.

7.  Žiadosť Tibora Hrnčiara o prerušenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je prenájom časti  

     nebytových priestorov v kultúrnom dome v Iliavke. Žiadosť bude riešená ukončením nájomnej

    zmluvy k 31.12.2010 s tým, že obnovenie prevádzkovania obchodu a  pohostinstva bude

     riešené novou nájomnou zmluvou.

8.  Návrh rozpočtov mesta Ilava na roky 2012 a 2013 vrátane ich programových rozpočtov.

9.  Doplnenie povinných údajov pri registrácii na webe mesta o celé meno a adresu trvalého bydliska.

10. Zvýšenie poplatku za správu bytov Mesta Ilava zo strany správcu, právnickej osoby Ilfes, s.r.o., so

      sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava a to z dôvodu zmeny sadzby DPH.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.     žiadosť právnickej osoby Ilavčan s.r.o. so sídlom Sihoť 166, 019 01 Ilava o povolenie splátkového kalendára na nedoplatok na dani z nehnuteľností k 31.12.2010. Dlžník podľa splátkového kalendára splatí sumu nasledovne:

a.      do 31.12.2010 – 662 €

b.     do 31.01.2011 – 662,49 €

c.      do 28.02.2011 – 725 €

d.     do 31.03.2011 – 725 €

e.      do 30.04.2011 – 725 €

f.      do 31.05.2011 – 725 €

g.     do 30.06.2011 – 725 €

h.     do 31.07.2011 – 727,65 €

––––––––-––––––––––––––––

Spolu                   5 677,14.-

2.     žiadosť fyzickej osoby JUDr. Zuzany Lukačovicovej, bytom Pruské č. 219 o povolenie splátkového kalendára na nedoplatok na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2010. Dlžník podľa splátkového kalendára splatí sumu nasledovne:

a.      do 31.01.2011 – 240 €

b.     do 28.02.2011 – 240 €

c.      do 31.03.2011 – 240 €

d.     do 30.04.2011 – 240 €

e.      do 31.05.2011 – 240 €

f.      do 30.06.2011 – 256 €

––––––––––––––––––––––––

Spolu                   1 456,00.-€

3.     Návrh rozpočtu mesta Ilava na rok 2011 vrátane programového rozpočtu.

4.     Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, formou obchodnej verejnej súťaže.

5.     Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva.

6.     Predĺženie prenájmu 3-izbového bytu č.1.2B , nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na ul. Medňanskej č. 894/14 Ilava , žiadateľke p. Anne Burýškovej, trvale 

      bytom  J.L. Bellu č. 126/14, Ilava.   Nájomná  zmluva bude predĺžená  na dobu určitú  - 1  rok

      t.j. do 28.02.2012.

7.     Pridelenie  a prenájom 3-izbového bytu č. 4.8B, nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom

      dome na ul. Medňanskej č. 894/14 Ilava , žiadateľke  Helene Drapalovej  , trvale  bytom

      Kukučínova 472, Ilava. Nájomná  zmluva bude uzatvorená od 01.02.2011 na dobu určitú 1 rok     

      t.j. do 31.01.2012.

8.     Členov redakčnej rady Ilavského mesačníka nasledovne: šéfredaktor –Mgr. Alena Teicherová, korektor: Mgr. Kobzová Magdaléna,  členovia:Mgr. Miroslav Toman, Oľga Tomášová, RNDr. Etela Eglyová, Eva Faltusová a Podhradská Zita.

9.     Podanie žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov z dotácie Integrovanej stratégie rozvoja

územia v rámci Miestnej akčnej skupiny Vršatec na základe Výzvy č. 4na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,  Os 3, implementovaných prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci priority: 3.      Dobudovanie infraštruktúr, Špecifického cieľa:3.1 Dobudovať verejnú infraštruktúru,  322 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ, na   rekonštrukciu chodníkov na Medňanskej ulici  a na Ulici Kpt. Nálepku v Ilave  v maximálnej výške oprávnených  výdavkov 100 000.- Euro, čo predstavuje 95% výšky pomoci  a zároveň schvaľuje  spoluúčasť  Mesta Ilava v objeme 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 5 263,16.- Euro ( 100 000/95 *5=  5263,16), ako vlastné zdroje žiadateľa.

10. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta  Ilava.

11. Pripravovať materiály prerokovávané na Mestskom zastupiteľstve v Ilave do piatku  pred poradou

      poslancov MsZ.

D) NESCHVAĹUJE

1. Odpustenie  zaplatenia nájmu na mesiac december 2010 p. Božene Huserkovej na 3-izbovom

    byte č. 4.8B nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na Medňanskej ul. súpisné  

    číslo. 894/14.

E) RUŠÍ

1.      Uznesenie MsZ v Ilave č. 10/2010 zo dňa 16.11.2010 v časti F/4 – Ukladá:                                     Ing. Tichému hlavnému kontrolórovi mesta v spolupráci s pani Holbovou  Vierou preveriť situáciu zatekania cesty v Iliavke z pozemku zomrelého Blažeja Holbu, doriešiť vlastnícke vzťahy po zomrelom Blažejovi Holbovi a  užívateľa Júliusa Prostináka a vyriešiť predložený problém.

Termín: do budúceho mestského zastupiteľstva    Z: HK, p. Holbová Viera

F)   ODVOLÁVA

 

1.  Členov školských rád delegovaných za zriaďovateľa Mesto Ilava nasledovne:

    - v ZŠ Medňanská Mgr. Karola Dubčáka a Vieru Holbovú,

    - v ZUŠ Ilava Kamila Horáka a Ivana Slamku,

    - v CVČ Danku Jurenovú a Milana Pagáča,

    - v MŠ Ilava  Violu Bakošovú,

    - v MŠ Klobušice Jána Bezecného a Ing. Mária Hrubého.

 

G) DELEGUJE

 

1.  Členov do školských rád za zriaďovateľa Mesto Ilava nasledovne:

    - v ZŠ Medňanská Ing. Vladimíra Bagina, Ing. Pavla Šupáka a Ľudmilu Hujovú.

    - v ZUŠ Ilava Šlesarikovú Gabrielu  a Ing. Jozefa Tomana,

    - v CVČ Haasovú Ľudmilu a RNDr. Etelu Eglyovú, 

    - v MŠ Ilava Mgr. Milana Jašurka,

    - v MŠ Klobušice Ferecha Ivana a Porubčana Milana.

 

H)  UKLADÁ

 

1.  Vykonať zmeny rozpočtu predložené v rámci žiadostí Finančno-majetkovej komisie.

T: do 31.1.2011                                                  Z: ved. Finančno-majetkového oddelenia

 

2.      Písomne oznámiť  odvolanie  a delegovanie dotknutým osobám v radách škôl.

 

      T: do 31.1.2011                                                  Z: asistent primátora

                                                                                    

3 Predkladať materiály prerokovávané na Mestskom zastupiteľstve v Ilave do piatku pred poradou

      poslancov MsZ.

        T: priebežne                                                   Z: jednotliví predkladatelia

  

 

 

V Ilave, dňa  18.1.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Peter Mišík
p. Ivan Ferech