Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/11 zo dňa 22.3.2011

Dátum: 25.03.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_220311.pdf (0,93 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 2 / 2011
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava,  konaného

dňa 22.3. 2011 o 16:30 hod. v DK ILAVA  

  

           Mestské zastupiteľstvo:

 A ) PREROKOVALO

 

1.     Žiadosti komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave.

2.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2010, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2010 a ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2010.

3.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Ilava a na internetovej stránke mesta dňa 04.03.2011 a zvesené dňa 21.03.2011.

4.     Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a  prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Ilava a na internetovej stránke mesta dňa 04.03.2011 a zvesený dňa 21.03.2011.

5.     Zmeny  organizačnej   štruktúry   Mestského  úradu  v  Ilave v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2

      a  Dodatku  č. 3   k  organizačnej  smernici   č. 2/2010  Organizačný    poriadok  a  organizačná

      štruktúra Mestského úradu v Ilave.

6.     Žiadosti mestských výborov zriadených pri MsZ v Ilave.

7.     Informáciu o úprave a doplatení platu hlavného kontrolóra /HK/ a  primátora mesta od 01.01.2011 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

8.     Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre MŠ Ilava, MŠ Klobušice a ZŠ Medňanská na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 01.03.2011.

9.     Poslanecký návrh Mgr. Milana Jašurka na vymedzenie úloh Technickým službám mesta, ktoré sú povinné poskytovať tieto služby zriaďovateľovi, Mestu Ilava, za príspevok poskytovaný z rozpočtu zriaďovateľa a upraviť ich v Zriaďovacej listine zo dňa 16.12.1991 v znení neskorších zmien a doplnkov.

B)   BERIE NA VEDOMIE

 

 

1.     Vzdanie sa mandátu p. poslanca Petra Mišíka.

2.     Zloženie poslaneckého sľubu Ing. Daniely Gašparovej.

3.      Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 1/2011 zo dňa 18.1.2011

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k možnosti prijatia  návratných zdrojov financovania formou kontokorentného úveru VÚB vo výške 150 000 €  - so splatnosťou do 31.8.2011 - v súlade s § 17 ods. 9  zák. 583/2004 Z.z..

5.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2010 a vyhodnotenie rozpočtu Technických služieb Mesta Ilava /TSM Ilava/ za rok 2010.

6.      Ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2010.

7.      Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2. Obchodnej verejnej súťaže sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v texte vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, schváleného uznesením č. 1/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 18.01.2011 pod bodom C/5.

8.      Žiadosť p. Zuzany Majerskej, bytom Tvarožková 1 377/11, 811 03 Bratislava – Staré Mesto o odpredaj nehnuteľností v jej výlučnom vlastníctve mestu Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 23/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 a pozemku KN – C parc. č. 23/13 – zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere 22 m2,  zapísaných  na  Správe  katastra Ilava na LV  č. 3 298 v k. ú. Ilava.

9.      Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava - nájomcu zariadení tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta o odpredaj týchto zariadení resp. o stanovisko k plánovaným investíciám do zariadení tepelného hospodárstva počas doby nájmu.

10.  Žiadosť právnickej osoby INTER – UP, s.r.o. so sídlom Zámocká 9/8, 019 01 Ilava o kúpu pozemku pre výstavbu vzorového nízko energetického rodinného domu.

11. Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 17.12.2010.

12. Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 31.01.2011.

13. Dodatok č. 3 k organizačnej smernici č. 2/2010 Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Ilave zo dňa 14.03.2011.

14. Informáciu o úprave a doplatení platu HK a  primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2011 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 769 €. Uvedené úpravy sú v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009 zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a schválením platu primátora mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 11/2010 zo dňa 16.12.2010, bod H-3 a zároveň v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

15.  Informáciu o realizácii grantu “Zahrajme si spoločne, projekt česko-slovenských tvorivých      dielní“ v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce z fondu mikroprojektov EÚ.

16. Informáciu o prijatí Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu detského ihriska  Ilava- Sihoť,  v  rámci Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Vršatec.  

17. Informáciu o zasadaní Komisie pre ochranu verejného záujmu, kde bola prevedená kontrola odovzdaných majetkových priznaní novozvolených poslancov MsZ v  Ilave a  primátora mesta.

18. Požiadavku Mgr. Ďurechovej, riaditeľky ZŠ Medňanská Ilava, zabezpečiť vypracovanie a schválenie nového prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska a futbalového ihriska z umelej trávy.

19. Vyriešenie požiadavky riaditeľky Základnej umeleckej školy /ZUŠ/ v Ilave,  Mgr. Ruženy Hromádkovej o priestorové umiestnenie výučby žiakov ZUŠ pre školský rok 2011/2012 v priestoroch ZŠ Medňanská Ilava.

C)   SCHVAĽUJE

 

1.      Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2 – záhrady o výmere 1 146 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.

2.      Uplatnenie predkupného práva mesta k nehnuteľnostiam a to pozemkom KN – C   parc. č. 1 133/1, 1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4, zapísaných na Správe katastra Ilava na   LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to na základe čl. V.  kúpnej zmluvy KZ č. 4/21/2008 uzatvorenej medzi mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s.r.o. dňa 05.03.2008.

3.      Prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000 € so splatnosťou do 31.08.2011 a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Mesta Ilava a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Ilava a VÚB a.s.

4.      Predložené zmeny rozpočtu mesta pre rok 2011 v oblasti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a v oblasti bežných výdavkov. Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.

5.     Návrh VZN /všeobecne záväzného nariadenia/ č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.

6.     Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka  Jiřího  na  navýšenie  výkonného ukazovateľa  na žiaka CVČ z normatívu vo výške 160 € na 176 € uvedeného v tabuľke v  čl. I. bod 1 Dodatku   č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení výšky  dotácie na mzdy  a  prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

7.     Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o  určení výšky dotácie na mzdy a  prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

8.     Žiadosti o poskytnutie dávok v hmotnej núdzi na základe odporučenia Sociálno-bytovej komisie v celkovej sume 350 €.

D)   NESCHVAĽUJE

1.      Žiadosť právnickej osoby ILFES s.r.o. so sídlom Šťúrova 753/68, 019 01 Ilava o zvýšenie poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta, ktorú uvedená právnická osoba vykonáva na základe mandátnej zmluvy.

2.      Žiadosť právnickej osoby UNILUX, s.r.o. so sídlom Soblahov 750, 913 38 Trenčín, o prehodnotenie výšky nájmu za pozemok, ktorý má uvedená právnická osoba prenajatý od mesta za účelom prevádzkovania novinového stánku na Pivovarskej ulici.

3.      Žiadosť  neziskovej organizácie  Nemocnica s poliklinikou  Ilava, n. o. so sídlom Štúrova 3,  019 01 Ilava o výpomoc pri obnove krytu vozovky pred vjazdom do areálu nemocnice.

4.      Žiadosť rozpočtovej organizácie mesta – Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava o úpravu koeficientu na žiaka ZUŠ pre rok 2011.

5.      Žiadosť neziskovej organizácie – Okresného združenia telesnej kultúry (Klub slovenských turistov) so sídlom Štefánika 148/27, 017 01 Považská Bystrica o dotáciu na obnovu značenia turistických chodníkov z rozpočtu mesta pre rok 2011.

E)   RUŠÍ

 

1.     Uznesenie MsZ v Ilave č. 5/2010, časť H-ukladá, bod 4 zo dňa 15.6.2010 s nasledovným znením:

„Odboru výstavby vyzvať Lesné a pasienkové spoločenstvo Klobušice aby  predložilo Mestu Ilava  posudok o únosnosti komunikácie, ul. Betlehemskej a jej vhodnosti na prejazd ťažkotonážnych vozidiel, inak mesto bude riešiť dopravnú situáciu umiestnením značky Zákaz vjazdu.“

Uznesenie sa rušína základe doporučenia Mestského výboru z mestskej časti Klobušice, zaznamenaného v zápisnici z jeho zasadnutia dňa 7.2.2011 o 19.00 h v KSD Klobušice,

2.     Uznesenie MsZ v Ilave č. 10/2010, časť F-ukladá, bod 6 zo dňa 16.11.2010, s nasledovným znením:

     „Odboru výstavby a životného prostredia /OV a ŽP/ doriešiť označenie cesty na Betlehemskej ulici v Klobušiciach  v zmysle Uznesenia č.5/2010 zo dňa 15.6.2010 bodu H/4 (Umiestnenie zákazových značiek pre vjazd nadrozmerných, ťažkotonážnych vozidiel  z oboch strán cesty).“   

     Uznesenie sa ruší v náväznosti na zrušenie Uznesenia MsZ v Ilave č. 5/2010, časť H-ukladá, bod 4 zo dňa 15.6.2010.

 

F)    POVERUJE

 

1.      Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Mestom Ilava ako nájomcom a Lesným a pozemkovým spoločenstvom Ilava ako prenajímateľom a vlastníkom pozemku KN – E parc. č. 1 179/501, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 217 v k. ú. Ilava. Predmetom nájmu je časť uvedenej nehnuteľnosti o výmere 625 m2 za nasledovných podmienok:

       - nájomná zmluva sa uzatvára od 01.04.2011 na dobu neurčitú,

       - výška nájomného predstavuje čiastku 0,30 € / m2 / rok,

       - nájomné bude prenajímateľovi uhradené vždy k 30.06. príslušného kalendárneho roka.

 

G)   DELEGUJE

1.    Zástupcov zriaďovateľa Mesta Ilava do rady školy nasledovne:

-         MŠ Ilava Mgr. Milana Jašurka,

-         MŠ Klobušice Ivana Ferecha a Milana Porubčana

-         ZŠ Medňanská Ing. Vladimíra Bagina, Ing. Pavla Šupáka a Ľudmilu Hujovú

H)   UKLADÁ

 

1.      Právnikovi mesta vypracovať zmenu a doplnok Zriaďovacej listiny TSM, v ktorej sa vymedzia úlohy Technickým službám mesta, ktoré sú povinné vykonať pre zriaďovateľa Mesto Ilava za poskytnutý príspevok z rozpočtu a predložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo.

Termín: 17.05.2011                               Zodpovedný: právnik mesta

2.      Športovému referentovi vypracovať nový prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a futbalového ihriska z umelej trávy.

Termín: 17.05.2011                                Zodpovedný: športový referent

3.   Vykonať zmeny rozpočtu podľa zmenových listov schválené v časti C bod 4 tohto uznesenia

Termín: 31.05.2011                                Zodpovedný: ved. FMO

4.   Zaslať písomnú odpoveď nájomníkom bytovky č.82 situovanej oproti tržnici majiteľa

      Jaroslava  Žalúdka, kde sa uvedie presný účel využitia priestorov nadstavby tržnice.

Termín: 17.05.2011                                Zodpovedný: HK, ved. OVa ŽP

 

 

V Ilave, dňa  22.3.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Hujová Ľudmila
p. Haasová Ludmila