Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/11 zo dňa 24.5.2011

Dátum: 27.05.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_240511.pdf (0,72 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 3 / 2011
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta  Ilava
konaného dňa 24.05.2011 o 16:30 hod. v DK ILIAVKA

 

 

Mestské zastupiteľstvo:

A ) PREROKOVALO

1.    Doplnenie MsV  podľa legislatívy, doplnenie Kultúrnej komisie v súvislosti s ukončením členstva Mgr. Boženy Slávikovej a doplnenie ostatných komisií  v súvislosti s nástupom Ing. Gašparovej do MZ namiesto bývalého poslanca Petra Mišíka ( Komisia pre šport, Komisia pre ochranu verejného záujmu, Komisia pre životné prostredie).

2.    Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2011.

3.    Žiadosti Finančno-majetkovej komisie:

-  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.štvrťrok 2011.

-  Zmeny rozpočtu podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.

-  Prognózy vývoja príjmov rozpočtu mesta a pripravované opatrenia na udržanie vyrovnaného rozpočtu.

-  Odpredaj akcií  banky Dexia.

4.    Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010, použitie rezervného fondu a prerozdelenie hospodárskeho výsledku.

5.    Správu hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010.

6.    Výrok audítora k účtovnej uzávierke Mesta Ilava za rok 2010.

7.    Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

8.    Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

9.    VZN  č. 2/2011Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

10. Dodatok č. 2 k VZN  č. 7/2008 o miestnych daniach.

11. VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.

12.  Dodatok č. 2 k  „Zásadám odmeňovania poslancov MZ Mesta Ilava“.

13. Zmenu zriaďovacej listiny TSM Ilava.

14. Žiadosti ostatných komisií pri MsZ:

-  Možnosť zrušenia Dobývacieho priestoru tehliarskych surovín Ilava.

-  Koncepciu rozvoja ZŠ Medňanská do roku 2015.

-  Prenájom Hasičskej zbrojnice Mgr. Pagáčovej na účely zriadenia vzdelávacej agentúry.

15. Žiadosti z MsV.

16. Úpravu odmeny zástupkyne primátora.

17. Plat primátora mesta vzhľadom na schválenie novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011 účinnej od 1. júna 2011.

18. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho MZ.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.    Informáciu o stave finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta.

2.    Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 888/2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 05.05.2011 je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

3.    Informáciu o otvorení kontokorentného úveru na 150 000,- € na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 307/2011/UZ zo dňa 20.04.2011 uzavretej medzi mestom Ilava a VÚB a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

4.    Informáciu o podpise dodatku k zmluve č. 716-V-109-ZBVB/2009 zo dňa 03.09.2009 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzavretej medzi mestom a ŽSR. Dodatok k uvedenej zmluve bol na základe žiadosti právnickej osoby REMING CONSULT a.s. so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, primátorom mesta podpísaný nakoľko stavba, ktorej sa dodatok ako aj zmluva týka   (Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov)  je verejnoprospešnou stavbou.

5.    Informáciu o vyhláške o dražbe nehnuteľností, ktorou je Exekútorským úradom Bratislava (súdnym exekútorom Mgr. Jánom Kostkom) so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 2, vyhlásená dražba nehnuteľností a to pozemkov KN – C parc. č. 1133/1, 1133/2, 1133/3 a 1133/4 v k. ú. Ilava. Mesto sa dražby nezúčastní. 

6.    Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava za I. Q roku 2011.

7.    Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta Ilava k 31.12.2010.

8.    Žiadosť právnickej osoby Immo – Log – SK Alpha s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 1 448 v k. ú. Klobušice a to z dôvodu plánovaného rozšírenia existujúceho logistického centra KAUFLAND.

9.    Žiadosti o zmenu rozpočtu mesta pre rok 2011 (FMO, oddelenie personalistiky, DK, TSM Ilava, ZŠ a CVČ) a žiadosť CVČ o vyrovnanie poukázaných finančných prostriedkov na činnosť.

10. Informáciu právnickej osoby ILFES, s.r.o., nájomcu tepelných zariadení vo vlastníctve mesta o havárií strešného plášťa budovy kotolňa Štúrová. 

11. Prognózy vývoja príjmov rozpočtu mesta a pripravované opatrenia na udržanie vyrovnaného rozpočtu.

12. Koncepciu rozvoja ZŠ Medňanská do roku 2015.

13. Správu hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010.

14. Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanovi mesta Ilava v mesiaci máj vo výške 30 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

15. Správu o plnení uznesení z posledného MZ.

C)   SCHVAĽUJE

1.    Zmenu v návrhu Záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2010 v časti Tvorba peňažných fondov za rok  2010 nasledovne:

·  do fondu údržby a opráv bytov                      50 000     €

·  do fondu KO                                                28 834     €

·  do fondu drevín                                            8 238     €

·  do ostatných peňažných fondov                   139 152,14 €

  Spolu                                                          226 224,14 €

2.    Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010 bez výhrad.

3.    Účtovnú závierku Mesta Ilava za rok 2010 bez výhrad.

4.    Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (ich zapojenie do rozpočtu mesta pre rok 2011) vo výške60 000€.

5.    Predaj akcií Dexia banky Slovenska, a.s. a to 55 – tich akcií druhu SK 1110001270 za odkúpnu hodnotu 628,17 € / akcia (spolu za 34 549,35 €).  

6.    Odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc.   č. 1 448, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, priamym predajom. Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu, znaleckého posudku ako aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN bude hradiť kupujúci.

7.    Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2011.

8.    Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  č. 3/2010 o určení výšky dotácie    na   mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

9.    Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

10. Pozmeňovací návrh poslanca Ing. Bajzíka k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

11. VZN  č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

12. Dodatok č. 2 k VZN  č. 7/2008 o miestnych daniach.

13. VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava.      

14. Zmenu zriaďovacej listiny TSM Ilava.

15. Úpravu odmeny zástupkyne primátora z pôvodných 60.- €  mesačne  na 150.- €  mesačne. 

16. V súlade so schválením novely zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011, účinnej od 1. júna 2011, plat primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi vo výške 2 800 Euro mesačne s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona.

17. Dodatok č. 2 k  „Zásadám odmeňovania poslancov MZ Mesta Ilava“.

18. Znenie listu adresovaného príslušnému ministerstvu SR v tomto znení:

„Mesto Ilava zastúpené primátorom Ing. Štefanom Daškom  v súlade s §-om 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení, Vás žiada o zrušenie dobývacieho priestoru tehliarskych surovín nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava z dôvodu  nečinnosti v uvedenom priestore“.

D)   NESCHVAĽUJE

1.    Žiadosť fyzickej osoby p. Ľubomíra Žilku o prenájom časti priestorov budovy DK Iliavka za účelom prevádzkovania obchodu.

2.    Žiadosť fyzickej osoby Mgr. Márie Pagáčovej o prenájom časti budovy Hasičskej zbrojnice v Ilave za účelom prevádzkovania vzdelávacej agentúry.

E)   ODVOLÁVA

1.   Petra Mišíka z funkcie Predseda Komisie pre šport.

2.   Petra Mišíka z funkcie Člen MsV Stred.

3.   Mgr. Boženu Slávikovú z funkcie Člen Kultúrnej komisie.

4.   Ivana Ferecha z funkcie  Predseda komisie pre životné prostredie.

F)   MENUJE

1.    Ferecha Ivana do funkcie Predseda Komisie pre šport.

2.    Petra Mišíka do funkcie Člen Komisie pre šport.

3.    Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie Člen komisie pre ochranu verejného záujmu.

4.    Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie Člen MsV Stred.

5.    Ing. Danielu Gašparovú  do funkcie Predseda komisie pre Životné prostredie.

6.    Gabrielu Šlesárikovú do funkcie Člen MsV Medňanská Skala.

7.    Ing. Martina Batlu do funkcie Člen MsV Medňanská Skala.

8.    Mgr. Petra Jurčíka do funkcie Člen kultúrnej komisie.

G)   UKLADÁ

1.    Vypracovať Štatút  komisie  pre VO, kde bude definované postavenie komisie pre VO v procese verejného obstarávania spolu s definovaním náplne jej činnosti.

Termín: 31.07.2011                                                           Zodp.: JUDr. Jaďuďová

2.    Označiť nový park tabuľkou Park Štefana Rausa.

Termín: 31.07.2011                                                           Zodp.: p. Melicherová, Ing. Slavík

3.    Zrealizovať schválenú úpravu odmeny zástupkyne primátora a u primátora mesta upraviť plat podľa novelizovaného Zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Termín: 30.06.2011                                                           Zodp.: Ing. Fúsková

4.         Zaslať list ohľadom zrušenia dobývacieho priestoru tehliarskej suroviny na príslušné ministerstvo SR.

      Termín: do dvoch týždňov od právoplatnosti uznesenia  Zodp.: Ing. Janušek

5.    Vypracovať podklady k možnosti odpredaja majetku mesta tvoriaceho tepelné hospodárstvo.

     Termín: do 18.10.2011                                                      Zodp.: Ing. Slavík

6.    Prehodnotiť rozpočet mesta na rok 2011.

     Termín: do 28.06.2011                                                     Zodp.: Ing. Turcer, Ing. Slavík, Ing. Tichý

7.    Vypracovať cenovú ponuku na audit príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta Ilava

Termín: do 16.08.2011                                                      Zodp.: Ing. Turcer, Ing. Slavík

 

V Ilave, dňa  24.05.2011

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Hujová Ľudmila
Ing. Daniela Gašparová