Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 4/11 zo dňa 28.6.2011

Dátum: 30.06.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_280611.pdf (0,25 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 4/ 2011
zo zasadnutia Mestského zastupitel'stva Mesta Ilava
konaného dňa 28.06.2011 o 16:30 hod. v MsÚ Ilava

Mestské zastupiteľstvo:

A ) PREROKOVALO

1. Plat primátora mesta podľa zákona Č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, účinného od 1. júna 2011.

2. Žiadosť nájomcov p. Cyrila Meliša a Jany Melišovej o výmenu 2-izbového bytu Č. za 3-izbový byt
Č. . ,nachádzajúcich sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/16.

3. Žiadosť p. Evy Stanovej o pridelenie 2-izbového bytu Č. v bytovom dome na Medňanskej ul. súp.
č.894/16.

B) BERIE NA VEDOMIE

1. Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta
Ilavy v mesiaci jún vo výške 200 € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

2. Žiadosť p. Ľubomíra Majerecha a Evy Majerechovej o ukončenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.07.2011,
ktorej predmetom je 3-izbový byt Č. , nachádzajúci sa v bytovom dome na Medňanskej ul. Č.
894/16.

C) SCHVAĽUJE

1. V súlade so schválením zákona Č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR Č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, účinného od 1. júna 2011, plat primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi vo výške
2 800 eur mesačne s účinnosťou od 1. júna 2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2
citovaného zákona.

2. Výmenu 2-izbového bytu Č. za 3-izbový byt Č. " nachádzajúcich sa v bytovom dome na
Medňanskej ul. súp. Č. 894/16, žiadateľovi p. Cyrilovi Melišovi a Jane Melišovej. Nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu určitú - od 01.08.2011 do 31.07.2012, t.j. 1 rok.

3. Prideliť prenájom 2-izbového bytu Č. nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na
Medňanskej ul. Č. 894/16 Ilava, žiadateľke Eve Stanovej. Nájomná zmluva bude uzatvorená od
01.08.2011 do 31.07.2012, t.j. 1 rok

D) Ruší

1. Bod C/16 uznesenia Č. 3/2011 zo zasadnutia MZ Mesta Ilava konaného dňa 24.05.2011, ktorý bol
schválený v znení: HVsúlade so schválením novely zákona NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválenej dňa 17. mája 2011,
účinnej od 1. júna 2011, plat primátorovi mesta Ilava Ing. Štefanovi Daškovi vo výške 2 800 eur
mesačne s účinnosťou od 01.06.2011 v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona."

E) UKLADÁ

1. Na základe výpisu z uznesenia vypracovať oznámenie o výške platu pre primátora mesta s účinnosťou
od 01.06.2011.
Termín: do 30.06.2011 Zodpovedný: ved. Oddelenia personalistiky a správy písomností

 

V Ilave, dňa 28.06.2011

RNDr. Etela Eglyová Ing. Ľubomír Turcer
Zástupca primátora mesta Ilava Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Hujová Ľudmila
Ing. Vladmír Bagin