Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/11 zo dňa 23.8.2011

Dátum: 26.08.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_230811.pdf (0,59 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 5 / 2011
zo  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava
konaného dňa 23.08.2011 o 16:30 hod. v KSD Klobušice.

Mestské zastupiteľstvo:

 

A ) PREROKOVALO

1.    Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 3/2011 zo dňa 24.05.2011 a 4/2011 zo dňa 28.06.2011.

2.    Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011.

3.    Správu NKÚ z kontroly hospodárenia Mesta Ilava s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami za rok 2010 a z kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.

4.    Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2011, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za 1. polrok 2011 a Polročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2011.

5.    Zmeny rozpočtu na jednotlivých strediskách v súvislosti z nižšími príjmami z podielových daní v druhom polroku 2011 a ostatné rozpočtové zmeny podľa požiadaviek vedúcich oddelení.

6.    Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava v predloženom znení.

7.    Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice v predloženom znení.

8.    Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava v predloženom znení.

9.    Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava v predloženom znení.

10. Štatút mesta Ilava v predloženom znení.

11. Štatút Komisie pre verejné obstarávanie v predloženom znení.

12. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v predloženom znení.

13. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava v predloženom znení.

14. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 05. augusta 2011.

15. Žiadosť nájomcov p. Márie a Jána Marienkových  o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom 3-izbového bytu č. 4.7A nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14.

16. Žiadosti o zmenu územného plánu firiem:

a) Immo-Log – SK Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 3,

b) TatraCom – Ferro, spol. s r. o., Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.    Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 3/2011 zo dňa 24.05.2011 a 4/2011                                zo dňa 28.06.2011.

2.    Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011.

3.    Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2011, vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za 1. polrok 2011 a Polročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2011.

4.    Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00149 zo dňa 04.06.2008 na motorové vozidlo Ford Focus Trend X a podpísanie kúpnej zmluvy.

5.    Ukončenie leasingovej zmluvy č. LZF/08/00150 zo dňa 28.05.2008 na motorové vozidlo Renault Megane Grandtour a podpísanie kúpnej zmluvy.

6.    Informáciu o podpise dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok týkajúcej sa vrátenia preplatku                na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 s právnickou osobou Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. Dohoda bola podpísaná dňa 10.06.2011, prílohou ktorej je splátkový kalendár.

7.    Informáciu o odpredaji akcií Dexia banka Slovensko, a. s. Odpredaj bol zrealizovaný na základe uzavretej zmluvy č. 00137/DUB/11-M zo dňa 08.06.2011 a kúpna cena bola pripísaná na účet mesta.

8.    Správu nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej závierke mesta Ilava a správu o overení súhlasu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2010.

9.    Žiadosť rodičovského združenia pri Obchodnej akadémii Ilava o poskytnutie finančného príspevku            vo výške 2 000 €. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v tomto roku žiadosť bude riešená pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2012.

10. Žiadosť fyzických osôb p. Františka Kyzeka a manželky Marty, bytom Trenčianska 4/8, 019 01 Ilava o odkúpenie častí nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov pred rodinným domom žiadateľov v mestskej časti Klobušice.

11. Žiadosť fyzickej osoby p. Miroslava Kvasnicu, bytom Vodárenská 166/20, 019 01 Ilava o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúcich sa v areáli cintorína v Klobušiciach, za pozemky         vo vlastníctve mesta v časti Kopánka taktiež v k. ú. Klobušice.

12. Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení  jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi  občanom Mesta Ilavy v mesiaci júl 2011 vo výške 100 €  v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne      záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

13. Ku dňu 31.12.2011 sa ruší vyberanie poplatkov za komunálny odpad prostredníctvom platby SIPO.

14. Správu NKÚ z kontroly hospodárenia Mesta Ilava s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami za rok 2010 a z kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.

C)   SCHVAĽUJE

1.    Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na splátky istín úverov a lízingu v roku 2011        vo výške 86 372 €.

2.    Na položke tarifný plat – MŠ Klobušice navýšenie rozpočtu o 6 500 €, na položkách odvodov                do poisťovní MŠ Klobušice navýšenie o 2 300 €, na položke prídel do sociálneho fondu – MŠ Klobušice navýšenie o 81 €. Na položke tarifný plat – správa mesta zníženie rozpočtu o sumu 6 581 €, na položke tarifný plat – opatrovateľská služba zníženie o 1 700 € a na položkách odvodov do poisťovní – opatrovateľská služba zníženie o 600 €.

3.    Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havárie – kotolňa Štúrova vo výške 12 951 €, na odstránenie havárie prepadnutej komunikácie SNP vo výške 530 € a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie DK Ilava vo výške 3 325 €.

4.    Zníženie rozpočtu na položke – transfer umeleckým súborom a divadlám HUGO o sumu 410 €, navýšenie na položke – transfer umeleckým súborom a divadlám Strážov a Laštek o sumu 310 € a navýšenie na položke – transfer spoločenským organizáciám – Materské centrum Dubáčik o sumu 100 €.

5.    Zníženie rozpočtu na položke – Ilavská hudobná jar o sumu 58 €, zníženie na položke – projekt „Internetizácia, informatizácia knižníc a akvizícia kníh“ o sumu 700 €, zníženie na položke údržba interiérového vybavenia – svietidlá o sumu 1 300 € a navýšenie na položke – Bartolomejský jarmok - program o sumu 2 058 €.

6.    V súvislosti s výpadkom príjmov rozpočtu mesta zníženie rozpočtu CVČ o sumu 19 126 €, zníženie rozpočtu ŠKD pri ZŠ Ilava o 2 686 €, zníženie rozpočtu ŠJ pri ZŠ o 9 303 €, zníženie rozpočtu ZUŠ o 16 152 €.

7.    V súvislosti s výpadkom príjmov rozpočtu mesta pre rok 2011 predložené zmeny rozpočtu mesta,         po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov poslancov, v oblasti kapitálových príjmov – zníženie o 81 243 €, v oblasti kapitálových výdavkov – zníženie o 194 349 €, v oblasti bežných príjmov – zníženie o 357 714 € a v oblasti bežných výdavkov – zníženie o 162 869 €, v oblasti príjmových finančných operáciách – zvýšenie o 34 275 €. Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.                                                                 

8.    Žiadosť spoluvlastníkov stavby, a to prípojky NN ku garážam na ulici Moyzesovej v Ilave, o zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta a to KN – C parc. č. 42/1 a parc. č. 54/3, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Správny poplatok za vklad ťarchy na LV do KN uhradia žiadatelia.

9.    Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, a zároveň vlastníka stavby „Ilava – výmena skrine RIS Mičuda“ na ulici Moyzesovej v Ilave o zriadení vecného bremena k pozemkom KN – E parc. č. 5054/501 a KN – C parc. č. 42/1       vo vlastníctve mesta, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Náklady s vkladom ťarchy na LV do KN uhradí žiadateľ.

10. Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o povolenie prenájmu školských priestorov nasledovne:

       - Priestory telocvične s príslušenstvom za 8,30 € / hodina,

       - Priestory školského bufetu v budove učebného pavilónu č. 1 za 20 € / mesiac ( školský bufet ).

11. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava v predloženom znení.

12. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice v predloženom znení.

13. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava v predloženom znení.

14. Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bajzíka k Štatútu mesta Ilava.

15. Štatút mesta Ilava.

16. Štatút Komisie pre verejné obstarávanie v predloženom znení.

17. Pozmeňujúci návrh zástupkyne primátora, ktorým sa navrhujú zmeny výšky normatívu pre školy a školské zariadenia v tabuľke na jeden výkonný ukazovateľ /ďalej len „normatív“/ nasledovne: normatív pre žiaka ZUŠ v individuálnej forme vyučovania z 592,90 € na 717,36 €, pre žiaka ZUŠ v skupinovej forme vyučovania z 346,41 € na 441,46 €, pre žiaka školského klubu z 288,- € na 311,92 €, pre žiaka CVČ z 138,56 € na 115,58 € a pre potenciálneho stravníka – žiaka ZŠ z 80,94 € na 81,90 €.

18. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

19. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava v predloženom znení.

20. Predĺžiť prenájom 3-izbového bytu č. 4.7A, nachádzajúceho sa  v bytovom dome na ul.  Medňanskej  č. 894/14 Ilava, žiadateľom Jánovi a Márii Marienkovým. Dodatok k nájomnej  zmluve bude uzatvorený na dobu určitú od 01.09.2011 do 31.08.2012 t.j. 1 rok.   

21. Započať s prácami na zmenách a doplnkoch v poradí č. 1 na platnom územnom pláne, schváleného uznesením č. 5/2008 zo dňa 26.08.2008 za podmienok:    

-      že mesto Ilava podpíše Zmluvu o združení finančných prostriedkov so žiadateľmi,

-      finančné prostriedky žiadatelia uhradia na účet mesta pred začatím prác na zmene a doplnku č. 1     

            k ÚPN,

-      v prípade neuhradenia finančných prostriedkov Mesto Ilava nezrealizuje zmeny a doplnky ÚPN.

22. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava v predloženom znení.

D)   RUŠÍ

1.    Bod č. C/2 uznesenia č. 2/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 22.03.2011, ktorý znel:

     „Uplatnenie predkupného práva mesta k nehnuteľnostiam a to pozemkom KN – C par. Č. 1 133/1, 1 133/2, 1 133/3 a 1 133/4, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3 355 v k. ú. Ilava a to     na základe čl. V kúpnej zmluvy KZ č. 4/21/2008 uzatvorenej medzi mestom Ilava a právnickou osobou INVESTIL, s. r. o. dňa 05. 03. 2008.

2.   Bod č. C/4 uznesenia č. 3/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného v mestskej časti Iliavka dňa 24.05.2011, ktorý znel:

„Použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu (ich zapojenie do rozpočtu mesta pre rok 2011) vo výške 60 000 €“.

E)   DELEGUJE

1.  Zástupcov zriaďovateľa Mesta Ilava do rady školy pre ZUŠ, Pivovarská 662/80, Ilava, a to Gabrielu Šlesarikovú, Ing. Jozefa Tomana a Ing. Ľubomíra Turcera.

F)   UKLADÁ

1.    Oddeleniu výstavby a ŽP po splnení všetkých podmienok uvedených v bode C21 - Schvaľuje, zahájiť  práce  na realizácii zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN Mesta Ilava.

2.    Zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtu mesta.

      Termín:  25.10.2011                                                Zodp.: Ing. Slavík

3.    Vedeniu mesta pripraviť zmenu rozpočtu vo výške 800 € na opravy komunikácií.

Termín: 10.09.2011                                                            Zodp.: Ing. Ľubomír Turcer

4.    Pripraviť novú voľbu členov Mestského výboru Medňanská-Skala.

Termín: 13.09.2011                                                            Zodp.: Ing. Vladimír Bagín

 

V Ilave, dňa  23.08.2011

 

Ing. Štefan Daško   Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Hujová Ľudmila
Ing. Daniela Gašparová