Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/11 zo dňa 27.9.2011 - neplánované

Dátum: 30.09.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_270911.pdf (0,17 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 6 / 2011
zo  zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava
konaného dňa 27.09.2011 o 16:30 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo:

 

A)   PREROKOVALO

1.   Žiadosť právnickej osoby Tatra Com-Ferro, spol. s r. o. o zmenu územného plánu mesta.

2.   Žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. o odpredaj zariadení tvoriacich tepelné hospodárstvo.

3.   Žiadosť právnickej osoby Infinity Trust, s. r. o. o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta za účelom vybudovania športového areálu.

4.   Prijatie  preklenovacieho  úveru z VÚB – vo výške 92 000 € z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr za realizáciu stavby „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“ a refundáciou oprávnených výdavkov projektu.

5.   Odpredaj pozemku KN – C parc. č. 1 448/2 v k. ú. Klobušice (Kaufland).

6.   Prenájom stavebného objektu „Staré šatne MFK“ hudobnej skupine La Univerz.

7.   Žiadosť právnickej osoby TOMDom, s. r. o. ako nového správcu bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom.

8.   Problematiku parkovania v Centre mesta Ilava.

9.   Rozpočet 2012 - náklady na audity príspevkovej a rozpočtových organizácií. 

10. Zapojenie žiakov do čistenia potoka v rámci Dňa zeme (rokovanie so ZŠ Ilava).

11. Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi s právnickou osobou Zberné suroviny,a.s. Žilina.

12. Ekonomiku príspevkovej organizácie TSM Ilava.

13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k preklenovaciemu úveru. 

14. Zmeny rozpočtu.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.     Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k preklenovaciemu úveru vo výške 92 000 € od VÚB, a. s. za účelom refundácie uhradených faktúr zaplatených dlžníkom – Mestom Ilava ako oprávnených výdavkov projektu s názvom „Rekonštrukcia parku a komunikácií CMZ v Ilave“, so splatnosťou do 31.03.2011.

2.     Žiadosť právnickej osoby TOMDom so sídlom Kpt. Nálepku 676, 018 41 Dubnica nad Váhom – správcovskej spoločnosti bytového domu s. č. 427/2 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom – o stanovisko k výmene okien a radiátorov v byte č. 2 tohto bytového domu, ktorý je vlastníctvom Mesta Ilava.

3.     Uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Ilava a právnickou osobou Zberné suroviny, a. s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, týkajúcej sa určených zložiek komunálneho odpadu vzniknutých na území mesta a odovzdávaných v miestnej výkupni Ilava s. č. 769 na ulici Pivovarskej v Ilave.

4.     Žiadosť právnickej osoby Tatra Com-Ferro, spol. s r. o. so sídlom Centrum II 70/1, 018 41  Dubnica nad Váhom o zmenu územného plánu mesta.

5.     Žiadosť právnickej osoby Infinity Trust, s. r. o. so sídlom Medňanská 896/19, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to pozemkov KN – C parc. č. 1142/1, parc. č. 1143 a parc. č. 1144 zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za účelom vybudovania športového areálu.

C)   SCHVAĽUJE

1.     Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 92 000 € od VÚB, a. s. za účelom refundácie uhradených faktúr (faktúra č. 20110338 a faktúra č. 20110256) zaplatených dlžníkom ako oprávnených výdavkov projektu s názvom „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“, s kódom projektu NFP 22140120288 (ďalej len Projekt), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako príslušným riadiacim orgánom (ďalej len Riadiaci orgán), dňa 31.05.2010 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len  NFP) číslo Z214012028801 (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) v rámci Regionálneho operačného programu, z dôvodu časového nesúladu medzi úhradou faktúr dlžníkom a refundácie oprávnených výdavkov projektu riadiacim orgánom.

2.     Zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta a  dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.

3.   Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – C parc. č. 1448/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1 071 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, právnickej osobe Immo-Log-SK Alpha, s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava. Kúpna cena za odpredávanú nehnuteľnosť sa podľa znaleckého posudku č. 34/2011, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností  Ing. Pavlom Žiačkom, stanovuje na 14 600 €. V prípade, ak by sa kupujúci rozhodol predávaný pozemok v budúcnosti predať, zriaďuje sa predkupné právo ako vecné bremeno v prospech predávajúceho – Mesto Ilava, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa kúpnej cene t. j. 14 600 €. Predkupné právo automaticky zanikne dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na rozšírenie logistického centra Kaufland. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.

4.   Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava, a to budovy s. č. 818 – staré šatne MFK, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, hudobnej skupine La Univerz zastúpenej Marošom Ďuríkom, bytom SNP 1882/6, 019 01 Ilava za účelom zriadenia skúšobnej miestnosti. Výška nájmu sa stanovuje na 27 €/mesiac, pričom nájomca uhradí aj náklady za poskytnutie služby.

5.   Zmenu rozpočtu na položke 01116 633016 51000602 - reprezentačné zahraničné – primátor zníženie rozpočtu o 300 €, na položke 01116 633016 51000603 - reprezentačné – prednosta zníženie rozpočtu o 300 €, na položke 01116 633016 51000403 - mobilné telefóny správa mesta zníženie rozpočtu o 200 € a na položke 0460 635006 58000802 - údržba ciest a chodníkov navýšenie rozpočtu o 800 €.

6.   Zmenu rozpočtu na položke 312001 74005705 – Transfer ŠR - odchodné – ZŠ  Ilava   navýšenie rozpočtu o 1 573 € a na položke 312001 74005706 – Transfer ŠR - príspevok na žiakov zo SZP navýšenie rozpočtu o 810 €.

D)   MENÍ

1.     Text bodu č. C/3 uznesenia č. 5/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava konaného dňa 23.08.2011 ktorý znel:

-           „použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havárie – kotolňa Štúrova vo výške 12 951 €, na odstránenie havárie prepadnutej komunikácie SNP vo výške 530 € a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie DK Ilava vo výške 3 325 € “.

Za nový text:

-           „použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havárie – kotolňa Štúrova vo výške 12 951 €, na odstránenie havárie prepadnutej komunikácie SNP vo výške 584 € a na odstránenie havarijného stavu kanalizácie DK Ilava vo výške 3 325 €.“

E)  UKLADÁ

1.     Zapracovať do rozpočtov príspevkovej a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2012 náklady za vykonanie auditu.

Termín: 06.12.2011                                           Zodp.: Ing. Turcer, Ing. Kočkár, riaditeľky škôl

2.     Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu mesta

Termín: 30.09.2011                                            Zodp.: Ing. Turcer, Ing. Slavík

3.     Vypracovať koncepciu protipovodňových opatrení.

Termín: december 2011                                    Zodp.: Ing. Holotová


V Ilave, dňa  27.09.2011

 

Ing. Štefan Daško   Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková  
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Ivan Ferech
Ing. Daniela Gašparová