Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 5/06 zo dňa 22.06.2006

Dátum: 27.06.2006

Uznesenie č. 5/06 zo zasadnutia MsZ dňa 22.6.2006

A. Prerokovalo:
1. Žiadosti finančnej komisie
2. Zmenu rozpočtu
3. Žiadosti sociálnej komisie

B. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Udelenie súhlasu na používanie erbu mesta Ilava v znaku Oblastného Futbalového
Zväzu Považská Bystrica /ObFZ/, ktorý bude oficiálnym znakom ObFZ Považská
Bystrica. Súhlas bol udelený na dobu určitú 5 rokov.
3. Udelenie súhlasu na uverejnenie erbu mesta Ilava v jednozväzkovej OTTOVEJ
encyklopédii Slovenska
4. Udelenie ceny primátora: Jozef Poliak, Milan Pagáč, Pavol Koval, Ladislav Resek,
Anna Riecka, Veronika Magutová, Dana Škultétyová, Marián Jung, Milan Tomana

C. Schvaľuje
1. Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktorú sú
jeho súčasťou, ktorým sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 1038/L, rozdeľuje za podmienok
uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych spoločností,
ktorými budú /I/ Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., /II/ Vodárenská spoločnosť
Dolný Kubín, a.s., /III/ Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s.,
/IV/ Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., /V/ Vodárenská spoločnosť Považská
Bystrica a.s., a  /VI/ Vodárenská spoločnosť Ružomberok.
2. V rámci Projektu rozdelenia, že mesto Ilava ako akcionár zanikajúcej spoločnosti
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa stane dňom účinku rozdelenia
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. akcionárom Vodárenskej spoločnosti
Považská Bystrica a.s.
3. Zmenu rozpočtu podľa predložených zmenových listov
4. Vyplatenie sociálnych výpomocí vo výške 5 tis.Sk.
5. V zmysle ustanovenia § 7a ods.2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov a čl. IV organizačnej smernice č. 2/2006 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Ilava prebytočnosť nehnuteľností - základnej školy súp. č.
330 postavenej na pozemku parc. č. KN 900, ktorá sa nachádza na ul. Hviezdoslavovej v 
k.ú. Ilava a je zapísaná na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 a príslušného pozemku,
ktorý tvorí areál školy
6.Kúpu pozemku parc. č. KN 2069/5 - zastavané plochy o výmere 100 m2, zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č. 1933 v k. ú. Ilava, od právnickej osoby ELASTIC, s.r.o. so
sídlom kpt. Nálepku 810/125, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 300,- Sk /m2
7. Kúpu pozemku pkn č. 120 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 400m2 , zapísaného na
Správe katastra Ilava na LV č. 2791 v k. ú. Ilava a pozemku pkn č. 121 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 393m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2792 v k. ú.
Ilava a to od Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ako správcu) za kúpnu cenu
stanovenú „komisiou pre stanovenie kúpnych cien" pri SPF Bratislava.
8. Odpredaj pozemku parc. č. KN 2069/8 - orná pôda o výmere 4 161 m2 právnickej osobe
ELASTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 810/125, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 300,-Sk/m2.
Predávaný pozemok bol GP č. 29/2006, vypracovaným autorizovaným geodetom
a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom, odčlenený od pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava
v lokalite „pri kanáli", ktoré sú zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 2822 v k. ú.
Ilava a ktoré sú súčasťou priemyselnej zóny. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za
vklad na LV do KN.
9. Odpredaj pozemku parc. č. KN 1007/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 564 m2
p. Dalimírovi Flochovi a manželke Anne rod. Turňovej - obaja bytom Farská 86/2,
01901 Ilava za kúpnu cenu 500,- Sk/m2. Pozemok bol geometrickým plánom č. 32/2006,
vypracovaným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom, odčlenený
od pozemku vo vlastníctve mesta Ilava parc. č. KN 1007 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1939 m2, zapísaný na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava
Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN
10. Odpredaj časti pozemku parc. č. KN 221/1 /presná výmera bude stanovená GP, ktorý
zabezpečí kupujúci/, zapísaný na Správe katastra Ilava na LV 1100 v k.ú. Klobušice
p. Jarníkovi Alojzovi a manž. Márii r. Ižvoltovej, obaja bytom Okružná 69,
019 01 Ilava, za kúpnu cenu 70,- Sk/m2
Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN
11. Stanovenie záväzných podmienok pre budúceho kupujúceho nehnuteľností vo vlastníctve
mesta Ilava a to stavebných objektov súp. č. 35,36 a k nim prislúchajúcich pozemkov na
ulici Košeckej v Ilave:
a/ Budúci kupujúci sa zaväzuje:
1. v ďalej uvedených lehotách zabezpečiť výstavbu polyfunkčného domu, pričom výškovo je stavba obmedzená na dve plnohodnotné nadzemné podlažia s možnosťou
podkrovnej výstavby
2. v lehote do 30.11.2006 zabezpečiť odstránenie stavebných objektov /asanácia,
odvoz uskladnenie sute na skládku/ na vlastné náklady a to na základe rozhodnutia
o odstránení stavieb, ktoré zabezpečí Mesto Ilava
3. v lehote do 12 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy zabezpečiť právoplatné stavebné
povolenie
4. v lehote do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia
uskutočniť realizáciu stavby
Pri nesplnení záväzných podmienok sa zriaďuje predkupné právo v prospech mesta Ilava.
Za rovnakých cenových podmienok uvedených v kúpnej zmluve.

b/ Rozhodujúcim kritériom pri výbere kupujúceho je najvyššia ponúknutá cena.
c/ Konečným termínom na podanie návrhov zo strany budúcich kupujúcich je 31.8.2006

12. Zverenie majetku do správy pre organizácie zriadené mestom Ilava -ZŠ, ZUŠ, TSM
13. Odpredaj bytu p. Fitalovej v mesačných splátkach 1500,- Sk s tým, že uhradí vklad do
katastra
14. Odpredaj bytu p. Janekovej v mesačných splátkach 2000,- Sk s tým, že uhradí vklad
do katastra
15. Prenájom suterénu DK Iliavka p. Tiborovi Hrnčiarovi za účelom zriadenia predajne
s nájomným 200,- Sk mesačne, zabezpečenie vývozu žumpy, úhrady elektrickej energie,
vody, zabezpečenie všetkých revízií a vývozu smetí. Zmluva bude uzatvorená na 1 rok.
16. Mesačný príspevok pre MŠ Ilava a MŠ Klobušice na 1 dieťa 200,- Sk
17. Cenu mesta pre spevokol ILAVAN

D. Poveruje
1. Na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Ilava ako akcionára rozdeľujúcej sa
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na realizáciu Projektu
rozdelenia,
2. Na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu
3. Primátora mesta na rokovanie s Trenčianskym samosprávnym krajom ako zriaďovateľom
Obchodnej akadémie so sídlom v Ilave, Medňanská ul. č. 822/14 vo veci uzavretia kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej bude predaj nehnuteľností - základnej školy súp. č. 330
postavenej na pozemku parc. č. KN 900, ktorá sa nachádza na ul. Hviezdoslavova v k. ú.
Ilava a je zapísaná na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 a pozemku, ktorý tvorí areál
školy s nasledovnými podmienkami :
a ) kúpna cena za predmet prevodu bude dohodnutá vo výške 1,- Sk
b ) kupujúci bude v predmetnej zmluve zaviazaný dodržať nasledovné podmienky :
1. využívať predmetné nehnuteľnosti výlučne na výchovno-vzdelávacie účely pre
obchodnú akadémiu ním zriadenú, a to minimálne po dobu 30 rokov odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva
2. uskutočniť rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti v lehote do 15.7.2007 a
obchodnú akadémiu presťahovať do tejto nehnuteľnosti najneskôr do 31.8.2007
Pre prípad porušenia ktorejkoľvek podmienky alebo zrušenia obchodnej akadémie
dohodnúť odstúpenie od zmluvy.
c )dohodnúť zriadenie predkupného práva ako vecného práva pre prípad, že sa kupujúci
rozhodne predmetné nehnuteľnosti predať, alebo inak scudziť
d )dohodnúť, že v prípade uplatnenia predkupného práva alebo odstúpenia od zmluvy po
vložení investícií do rekonštrukcie predmetných nehnuteľností zo strany kupujúceho,
predávajúci bude povinný uhradiť kupujúcemu preukázateľne vložené investície po
odpočítaní odpisov
4. Primátora mesta na upozornenie OÚ v Trenčíne na nefunkčnosť živnostenského
úradu na stálom pracovisku v Ilave

E. Neschvaľuje
1. Žiadosť Spoločenstva majiteľov bytov bytového domu s.č. 237 na ul. Kpt. Nálepku o odpredaj časti pozemku parc.č. KN 1403 pod výstavbu garáží, nakoľko uvedený pozemok je určený ako plocha verejnej zelene
2. Predĺženie bývania v nájomnom dome Daniele Šúpolovej s výpoveďou nájmu
k 31.8.2006

F. Ukladá
1. Uskutočniť kúpy a odpredaje pozemkov podľa schválených bodov C-6,8,9,10
Z: majetko-právne odd.
T: do 31.8.2006
2. Zverejniť podmienky predaja v Ilavskom mesačníku a web-stránke do 31.7.2006.
Oboznámiť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré podali na MsÚ Ilava žiadosť
o kúpu pozemku pod rodinný alebo polyfunkčný dom.
Z: majet.oddelenie
T: v texte
3. Vypracovať zmluvy o zverení majetku do správy
Z: majetko-právne odd.
T: 31.7.2006
4. Vypracovať zmluvy o odpredaji bytov p. Fitalovej a Janekovej
Z: p.Štúriková
T: august 2006

 

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ
Overovatelia: Marián Burík
Danka Jurenová