Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/11 zo dňa 25.10.2011

Dátum: 28.10.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_251011.pdf (0,61 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 7 / 2011
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 25.10. 2011 o 16:30 hod. v DK Ilava.


Mestské zastupiteľstvo:

A)   PREROKOVALO

1.     Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

2.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava k 30.09.2011 a vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.09.2011.

3.     Stav na účelovom účte „komunálny odpad“ k 30.09.2011, jeho vývoj a návrh na úpravu poplatkov za KO od 01.01.2012 so zvýšením o 10 %.

4.     Žiadosti Finančno – majetkovej komisie:

4.1  Aktualizovanú žiadosť právnickej osoby TatraCom – Ferro, spol. s r. o. so sídlom Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom o zmenu územného plánu mesta,

4.2  Žiadosť fyzickej osoby Bc. Vladislava Minárika a manž. Márie, Ing., bytom Jesenského 719/44, 019 01 Ilava o odkúpenie pozemku KN – C parc. č. 457/2 v k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta,

4.3  Žiadosť fyzickej osoby p. Živčica Jozefa a manž. Jarmily, bytom Záhumenská 823/34, 019 01 Ilava o odkúpenie časti pozemku KN – E parc. č. 5 051 v k. ú. Ilava vo vlastníctve mesta,

4.4  Aktualizovanú žiadosť fyzickej osoby p. Františka Kyzeka a manž. Marty, bytom Trenčianska 4/8, 019 01 Ilava – Klobušice o odpredaj časti pozemku KN – C parc. č. 679/1 v k. ú. Klobušice vo  vlastníctve mesta,

4.5  Žiadosť právnickej osoby TomDom, s. r. o. o úhradu nákladov na modernizáciu bytu vo vlastníctve  Mesta Ilava na Bratislavskej ulici v Dubnici nad Váhom.

5.     Žiadosti o zmeny rozpočtu.

6.     Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Ilava.

7.     Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov  na stravu v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

8.     Návrh na  zvýšenie daní z nehnuteľností od 01.01.2012 o 10%.

9.     Požiadavky ostatných komisií.

10.  Požiadavky mestských výborov.

11.  List predsedu ZMOS a problematiku alternatív zachovania podielových daní alebo prechodu na mix daní.

12.  Informáciu školskej komisie o správach o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2010/2011 za všetky školy a školské zariadenia.

B)   BERIE NA VEDOMIE

1.     Informáciu z rokovania Rady ZMOS o financovaní miest a obcí Slovenska, ako aj list predsedu ZMOS a uznesenie z mimoriadneho snemu ZMOS.

2.     Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

3.     Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava k 30.09.2011 a vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.09.2011.

4.     Aktualizovanú žiadosť právnickej osoby TatraCom – Ferro, spol. s r. o. so sídlom Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom o zmenu územného plánu mesta.

5.     Návrh kalendára kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2012 predložený Oddelením kultúry.

6.     Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiacoch september a október vo výške 250 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

7.     Informáciu o potravinovej pomoci občanom Ilavy.

8.     Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2010/2011 za všetky školy a školské zariadenia.

C)   SCHVAĽUJE

1.     Zníženie rozpočtu na položke 01116 632003 51000401 – Poštovné poplatky o sumu 550 € a zvýšenie rozpočtu na položke 0510 637027 59 – Odmeny na dohody o sumu 550 €.

2.     Zníženie rozpočtu na položke 431 51 – Predaj akcií – DEXIA o sumu 34 275 € a zvýšenie rozpočtu na položke 451 51 – Predaj akcií – DEXIA o sumu 34 275 €.

3.     Zníženie rozpočtu na položke 0510 635004 59000704 – Údržba nádob na KO o sumu 1 641€ a navýšenie rozpočtu na položke 0510 633004 59 – Nákup odpadových nádob o sumu 1 641€.

4.     Zníženie rozpočtu na položke 0810 633006 65000501 – Kancelárske potreby – rekreačné a športové služby o sumu 65 € a navýšenie rozpočtu na položke 0810 631001 65 – Cestovné – tuzemské – rekreačné a športové služby o sumu 65 €.

5.     Zvýšenie rozpočtu na položke 312001 74005705 – Transfer ŠR – odchodné ZŠ Ilava o sumu 1 583 €.

6.     Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Ilava.

7.     Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na stravu v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

8.     Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to časti (o výmere 122 m2) pozemku KN – E parc.  č. 5 051 – ostatné plochy o výmere 5 308 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na   LV č. 2 822 v k. ú. Ilava fyzickým osobám p. Jozefovi Živčicovi a manž. Jarmile, bytom  Záhumenská 823/34, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 5 €/m2.

Geometrický plán zabezpečia kupujúci na vlastné náklady a uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra Ilava. Prevod nehnuteľností je v súlade s písm. e, odst. 8, §9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

9.     Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 457/2 – orná pôda o výmere 105 m2 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava fyzickým osobám: Bc. Vladimírovi Minárikovi a manželke Márii, Ing., bytom Jesenského  719/44, 019 01 Ilava  za  kúpnu  cenu  5 €/m2.

Podmienkou odpredaja je aj zriadenie ťarchy a to práva vstupu vlastníka susednej nehnuteľnosti na odpredávanú nehnuteľnosť za účelom opravy a údržby kanalizačnej prípojky z rodinného domu s. č. 722/42, ktorá cez tento pozemok prechádza. Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra Ilava, ako aj vklad ťarchy. Prevod nehnuteľností je v súlade s písm. e, odst. 8, §9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

10.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2010/2011 za všetky školy a školské zariadenia.

D)   NESCHVAĽUJE

1.    Žiadosť právnickej osoby TomDom, s. r. o. so sídlom Kpt. Nálepku 676, 018 41 Dubnica nad Váhom, správcovskej spoločnosti bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, o úhradu nákladov na výmenu okien a radiátorov v byte č. 2 tohto bytového domu, ktorý je vlastníctvom mesta Ilava, nakoľko v súvislosti s ukončením nájomnej zmluvy mesto tento byt v budúcom roku odpredá.

E)    UKLADÁ

1.     Zapracovať do rozpočtu mesta schválené zmeny rozpočtu predkladané jednotlivými oddeleniami.

Termín: 31.10.2011                                Zodp.: Ing. Slavík

2.     Pripraviť na schválenie do budúceho MsZ návrh nového VZN o poplatkoch za komunálny odpad s navýšením o 10 % od 01.01.2012.

Termín: 06.12.2011                                Zodp.: JUDr. Jaďuďová, Ing. Slavík, Ing. Kočkár

3.     Nezapracovávať do zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN Mesta Ilava  zmenu funkčného využitia – plochy verejnej zelene na novo navrhované funkčné využitie plochy občianskej vybavenosti a plochy IBV  na parc. KN č. 724/6,7 v zmysle žiadosti TatraCom – Ferro spol. s r. o. Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom zo dňa 11.08.2011 bez kladného vyjadrenia s dopravným riešením napojenia na št. cestu I/61 od správcu komunikácie Slovenskej správy ciest, Bratislava a Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI, Trenčín.

Termín predloženia vyjadrení: do 30.11.2011               Zodp.: Ing. Daško, Ing. Janušek

4.     Predložiť na schválenie žiadosť manželov Kyzekovcov s doplnením stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na uvedený objekt.

Termín: 13.12.2011                                                        Zodp.: Ing. Slavík

F)    SÚHLASÍ

1.     S doterajšími aktivitami a stanoviskami ZMOS, ako aj so závermi a uznesením z mimoriadneho snemu ZMOS.


V Ilave, dňa  25.10. 2011

Ing. Štefan Daško   Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková    
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Hujová Ľudmila
Ing. Jozef Toman