Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 8/11 zo dňa 13.12.2011

Dátum: 16.12.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_131211.pdf (1,1 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 8 / 2011
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 13.12. 2011 o 16:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:

A)       PREROKOVALO

1.      Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

2.      Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

3.      Správu HK o plnení požiadaviek MsV v roku 2011.

4.      Požiadavky Finančno-majetkovej komisie:

-    Stanovenie limitu primátorovi mesta na vykonanie rozpočtových zmien pri účtovnej uzávierke za rok 2011,

-    Princíp financovania rozpočtových organizácií od roku 2012.

5.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012 vrátane programového rozpočtu a výhľady na roky 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov.

6.        Zmeny rozpočtu predložené jednotlivými oddeleniami.

7.        Návrh rozpočtu TSM Ilava na rok 2012 a výhľady na roky 2013 a 2014.

8.        Zámer k odpredaju časti pozemkov vyčlenených geometrickým plánom z parciel KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000,- m2 pri športovom areáli Sihoť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby zimného štadióna, a výpožičku zvyšnej časti týchto pozemkov s právom stavby príslušenstva zimného štadiónu spoločnosti INFINITY TRUST s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom.

9.        Žiadosť nájomcu p. Márie Ondrejíčkovej  o predĺženie nájomnej zmluvy , ktorej predmetom je nájom 3-izbového bytu č. 3.6B nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/14.

10.     Požiadavky ostatných komisií.

11.     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

12.     Požiadavky mestských výborov.

13.     Plán porád a MsZ na rok 2012.

14.     Aktuálny stav refundácie poslednej platby za CMZ.

15.     Stratégia použitia schváleného preklenovacieho úveru.

16.     Čerpanie  mzdových prostriedkov volených zástupcov mesta.

17.     Zrušenie členstva pána Ing. Antona Vanka v Komisii pre prešetrovanie sťažností v Meste Ilava na základe jeho vlastnej žiadosti.

18.     Zmenu textu bodu č. C/8  Uznesenia č. 05/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 23.08.2011.

19.     Odpredaj pozemku KN – C parc. č. 1887/3 v k. ú. Ilava.

20.     Odpredaj bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 v Dubnici nad Váhom vrátane spoluvlastníckeho podielu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam tohto bytového a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na ktorom je tento bytový dom situovaný.

21.     Žiadosť Základnej školy v Ilave o súhlas s prenájmom PC učebne.

22.     Žiadosť spoločnosti PUBS&GAMES, s. r. o., so sídlom Poľná 17, 010 01 Žilina o zmenu prevádzkovej doby.

23.     Žiadosť p. Šlesarika o pôžičku 700 € od Mesta Ilava za účelom úhrady nájmu.

B)       BERIE NA VEDOMIE

1.        Návrhy rozpočtov Mesta Ilava a TSM Ilava na roky 2012, 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov Mesta Ilava, ktoré boli vypracované ku dňu 25.11.2011 a zverejnené spôsobom obvyklým v Meste Ilava. Nakoľko nie sú známe všetky východiská, doriešené financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie projektov z Európskej únie, bude celkový návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2012 až 2014 vrátane programových rozpočtov predložený na schválenie na 1. MsZ v roku 2012. Od 01.01.2012 až do schválenia rozpočtu bude Mesto Ilava vrátane rozpočtových a príspevkovej organizácií hospodáriť v rámci rozpočtového provizória.

2.        Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiacoch november a december  2011 vo výške  940 €  v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

3.        Informáciu týkajúcu sa čerpania úveru, a to, že Mesto Ilava nepožiada o poskytnutie peňažných prostriedkov – nepožiada o čerpanie úveru vo výške 92.000,- €, o ktorých čerpanie môže požiadať VÚB, a. s. najneskôr do 28.12.2011 na základe uzatvorenej Zmluvy o termínovanom úvere č. 1008/2011/UZ zo dňa 18.10.2011.

4.        Informáciu o podaní žiadosti zo dňa 13. 10. 2011 o záverečnú platbu č. 4 formou refundácie na Trenčiansky   samosprávny kraj  odbor SO/RO pre ROP na projekt „Rekonštrukcia parku a komunikácií CMZ Ilava“ kód ITMS č. NFP 22140120288 vo výške 92 872,30 €.

5.        Správu o výsledku kontroly na mieste k záverečnej platbe č. 4, konanej dňa 09.11.2011 v Ilave Trenčianskym samosprávnym krajom odbor SO/RO pre ROP, kde boli zistené  neoprávnené výdavky v žiadosti o platbu vo výške 773,94 €, čo  bolo spôsobené zmenou výšky DPH z 19% na 20%. Zároveň neboli uložené žiadne povinnosti na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

6.        Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

7.        Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

8.        Správu HK o plnení požiadaviek MsV  v roku 2011.

C)       SCHVAĽUJE

1.        Zníženie rozpočtu na položke 312001 74005701 – ZŠ – prenesené kompetencie – normatívne FP o sumu 12 146 €, zvýšenie rozpočtu na položke 312001 74005702 – Transfer - vzdelávacie poukazy – prenesené kompetencie o sumu 437 €, zvýšenie rozpočtu na položke 312001 74005703 – Dopravné pre deti, ktoré dochádzajú do ZŠ z Hornej Poruby o sumu 2 192 €, zníženie rozpočtu na položke 312001 74005706 – Transfer ŠR – príspevok na žiakov zo SZP o sumu 90 € a zvýšenie rozpočtu na položke 312001 74005707 – Transfer ŠR – mimoriadne výsledky žiakov – nenormatívne FP o sumu 800 €.

2.        Zapojenie finančných prostriedkov vo výške 20 607 € z fondu drevín na položku 454002 51000011 – Prevod prostriedkov z fondu drevín, navýšenie položky 0540 635006 60000805 – Ošetrenie drevín v mestských častiach o sumu 18 827 € a navýšenie rozpočtu na položke 0540 635006 60200805 – Ošetrenie drevín, údržba cintorínov – Klobušice o sumu 1 780 €.

3.        Zníženie rozpočtu na položke 08209 635006 69100801 – Oprava a údržba budov – DK Ilava o sumu 2 356 €, navýšenie rozpočtu na položke 08209 633006 69100508 – Ostatný všeobecný materiál – DK Ilava o sumu 1 268 € a navýšenie rozpočtu na položke 08209 637005 69101129 – Poradenské a konzultačné služby – „Zahrajme si spoločne“ o sumu 1 088 €.

4.        Zníženie rozpočtu na položke 01116 637027 51 – Dohody – správa mesta o sumu 1 327 €, zníženie rozpočtu na položke 0810 637027 65 – Odmeny na dohody – Rekreačné a športové služby o sumu 1 100 €, zníženie rozpočtu na položke 08209 637027 6910 – Dohody DK Ilava – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru o sumu 800 € a navýšenie rozpočtu na položke 08209 637027 69 10 1125 – Dohody – projekt „Zahrajme si spoločne – projekt československých dielní“ o sumu 3 227 €.

5.        Zníženie rozpočtu na ŠJ ZŠ v bežných výdavkoch vo výške 1 500 € a navýšenie rozpočtu na bežných výdavkoch na ŠKD ZŠ vo výške 1 500 €.

6.        Preklasifikovanie bežných prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške 2 993.- € v Školskej jedálni pri Základnej škole Medňanská - Ilava, z dôvodu nákupu elektrickej smažiacej panvice.

7.        Financovanie rozpočtových organizácií Mesta Ilava od 01.01.2012 vo výške 40 % z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve - Mestu Ilava.

8.        Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka zapracovať do Zámeru k odpredaju a výpožičke nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava – pozemkov KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144, že „Zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (z Kúpnej zmluvy), ako aj zo Zmluvy o výpožičke, ktoré budú uzatvorené podľa podmienok uvedených v tomto zámere, nebude vyplývať žiadny finančný záväzok, ani povinnosť Mesta Ilava prispievať na investičnú výstavbu zimného štadiónu a ani na budúcu prevádzku zimného štadiónu.“

9.        Odpredaj časti pozemkov, ktoré budú vyčlenené geometrickým plánom z parciel KN – C parc.
č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000,- m2 pri športovom areáli Sihoť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby zimného štadióna, a výpožičku zvyšnej časti týchto pozemkov s právom stavby príslušenstva zimného štadiónu spoločnosti INFINITY TRUST s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že mesto má záujem na výstavbe zimného štadiónu, ktorý bude slúžiť ako občianska vybavenosť pre obyvateľov mesta, ako aj obyvateľov okolitých obcí, a pozemky sú územným plánom vyčlenené na športové účely. Mesto má záujem na rozvíjaní športových aktivít detí a mládeže a prostredníctvom vybudovania športovorekreačného areálu – zimného štadiónu zabezpečí dostupnosť športových príležitostí. Zabezpečenie účelu výstavby zimného štadióna je garantované tým, že mesto pristúpi k odpredaju predmetných pozemkov až po vydaní právoplatného stavebného povolenia na výstavbu športovorekreačného areálu - zimného štadiónu. Mesto, ako budúci predávajúci, si vyhradilo ďalšie podmienky nižšie uvedené:

9.1          Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s nasledovnými podmienkami:

9.1.1     Budúci predávajúci Mesto Ilava sa zaväzuje odpredať budúcemu kupujúcemu INFINITY TRUST s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom (ďalej len „budúci kupujúci“) časť pozemkov z parc. CKN č. 1142/1, parc. CKN č. 1143, parc. CKN č. 1144, ktoré budú vyčlenené podľa geometrického plánu o výmere cca 4.000,- m2  za kúpnu cenu 7,18 €/m2 (ako dvojnásobok ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 63/2011 zo dňa 04.07.2011 vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Slávkou Burzálovou.

9.1.2     Budúci kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady zaobstarať geometrický plán s odčlenením časti parc. CKN č. 1142/1, parc. CKN č. 1143, parc. CKN č. 1144, na ktorom sa bude uskutočňovať výstavba zimného štadióna, a to ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

9.1.3     Budúci predávajúci a budúci kupujúci uzatvoria Kúpnu zmluvu k pozemkom odčleneným geometrickým plánom na výstavbu športovorekreačného areálu do 2 mesiacov od právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.

9.1.4     Záväzok budúceho kupujúceho zahrnúť do projektovej dokumentácie projektu stavby:

-      prístupovú komunikáciu od štátnej cesty „2. Triedy 574 Ilava Pruské“ (ďalej len štátna cesta 574) po odbočku kanála Váhu až k športovorekreačnému areálu,

-      osvetlenie vrátane pripojenia osvetlenia na verejné osvetlenie.

9.1.5     Právo budúceho kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak nebude vydané stavebné povolenie na stavbu športovorekreačného areálu.

9.1.6     Právo budúceho predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak budúci kupujúci nezahrnie do projektovej dokumentácie  projektu stavby prístupovú komunikáciu od štátnej cesty 574 po odbočku kanála Váhu a osvetlenie a jeho pripojenia na verejné osvetlenie.

9.1.7     Záväzok budúceho kupujúceho realizovať v I. etape:

-      prístupovú komunikáciu od kanála Váhu k športovorekreačnému areálu, t.j. k zimnému štadiónu,

-      vybudovanie parkovísk,

-      vybudovanie osvetlenia.

9.1.8     Zriadenie vecného bremena – práva prechodu cez pozemky, cez ktoré vedie cesta k zimnému štadiónu v prospech budúceho kupujúceho.

9.1.9     Zriadenie predkupného práva (ako vecného práva) k odčleneným  pozemkom geometrickým plánom z pozemkov parc. CKN č. 1142/1, parc. CKN č. 1143, parc. CKN č. 1144 v prospech mesta Ilava ako budúceho predávajúceho, v prípade, ak by chcel budúci kupujúci predmetné pozemky predať.

9.1.10 Záväzok budúceho kupujúceho vybagrovať jamu o hĺbke 0,5 metra o výmere cca 45 x 25 m pri nových šatniach MFK pre náhradné ihrisko, a to po uzatvorení kúpnej zmluvy, v lehote určenej kúpnou zmluvou.

9.1.11 Záväzok budúceho kupujúceho po kolaudácii zimného štadiónu vyčleniť 2 hodiny týždenne pre verejnosť.

9.2          Uzatvorenie Zmluvy o výpožičke s nasledovnými podmienkami:

9.2.1     Požičiavateľ Mesto Ilava vypožičia bezodplatne vypožičiavateľovi INFINITY TRUST s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom (ďalej len „vypožičiavateľ“) časť pozemkov parc. CKN č. 1142/1, parc. CKN č. 1143, parc. CKN č. 1144 okrem pozemkov určených – odčlenených  geometrickým plánom.

9.2.2     Predmetom zmluvy bude výpožička uvedených pozemkov s právom stavby športovorekreačného areálu – príslušenstva zimného štadiónu ako verejne prístupného areálu pre obyvateľov mesta (parkovacie plochy, prístupová komunikácia, osvetlenie, ihriská podľa predloženej projektovej dokumentácie).

9.2.3     Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov.

9.2.4     Ukončenie doby výpožičky po kolaudácii stavby zimného štadióna ešte pred uplynutím doby výpožičky.

9.2.5     Vypožičiavateľ je povinný dať po výstavbe dané pozemky do pôvodného stavu (vypratať stavenisko), v prípade ak nebude realizovať v II. etape výstavbu ihrísk.

9.2.6     Účel vypožičania: výstavba obslužných plôch pre výstavbu zimného štadiónu (parkovacie plochy, prístupová komunikácia, osvetlenie, ihriská podľa predloženej projektovej dokumentácie).

9.2.7     Vypožičiavateľ nesmie použiť uvedené pozemky na ťažbu štrku – právo požičiavateľa odstúpiť od zmluvy.

Zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (z Kúpnej zmluvy), ako aj zo Zmluvy o výpožičke, ktoré budú uzatvorené podľa podmienok uvedených v tomto uznesení, nebude vyplývať žiadny finančný záväzok, ani povinnosť Mesta Ilava prispievať na investičnú výstavbu zimného štadiónu a ani na budúcu prevádzku zimného štadiónu.

10.     Predĺžiť prenájom 3 – izbového bytu č. 3.6B, nachádzajúceho sa  v bytovom dome na ul. Medňanskej  č. 894/14 Ilava, žiadateľke p. Márii Ondrejíčkovej. Nájomná  zmluva bude uzatvorená od 01.01.2012 do 31.12.2012 t.j. 1 rok.

11.     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava v predloženom znení.

12.     Žiadosť základnej školy v Ilave so sídlom Medňanská 512, 019 01 Ilava o prenájom počítačovej učebne nájomcovi Metodicko-pedagogickému centru v Bratislave – DP MPC so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, za účelom organizovania vzdelávania pedagogických zamestnancov v kalendárnom roku 2012 (cca 12 dní). Cena za predmet nájmu sa stanovuje na 43 €/deň.

13.     Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2011 v sume
50 % jeho schváleného mesačného platu, čo je 700.- €  za kontrolnú činnosť a ochotu riešiť konfliktné situácie v meste.

14.     Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MsZ počas celého roka 2011 nasledovne:


RNDr. Etela Eglyová               100,00 €
Ing. Vladimír Bagín                  100,00 €
Ing. Anton Bajzík                      100,00 €
Ing. Martin Batla                100,00 €
Ivan Ferech 100,00 €
Ing.Daniela Gašparová 100,00 €
Ludmila Haasová                     100,00 €
Ľudmila Hujová 100,00 €
Mgr. Milan Jašurek 180,00 €
Milan Porubčan 100,00 €
Gabriela Šlesaríková 100,00 €
Ing. Pavol Šupák 100,00 €
Ing. Jozef Toman 100,00 €

 

15.     Zmenu textu bodu č. C/8 Uznesenia č. 05/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 23.08.2011. Pôvodný text:

-      Žiadosť spoluvlastníkov stavby, a to prípojky NN ku garážam na ulici Moyzesovej v Ilave, o zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta, a to KN – C parc. č. 42/1 a parc. č. 54/3, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Správny poplatok za vklad ťarchy na LV do KN uhradia žiadatelia.

sa nahrádza textom:

-      Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/6, 010 01 Žilina, o zriadení vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta, a to KN – C parc. č. 42/1 a parc. č. 54/3, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, cez ktoré uvedená NN prípojka prechádza. Správny poplatok za vklad ťarchy na LV do KN uhradí žiadateľ.

16.     Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to:

-      bytu č. 2 bytového domu s. č. 427, na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

-      spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427 v podiele 31/1370 – tin,

-      spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN – C parc. č. 1110/61, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4737 v k. ú. Dubnica nad Váhom, v podiele 31/1370 – tin.

obchodnou verejnou súťažou.

17.   Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

18.   Pôžičku vo výške 700 € pánovi Mariánovi Šlesarikovi za účelom úhrady nájmu za mesiac november 2011, december 2011 a január 2012 prenajímateľovi spoločnosti HERMES GROUP, s. r. o.

19.   Plán porád poslancov a mestských zastupiteľstiev na rok 2012.

D)       NESCHVAĽUJE

1.      Návrh rozpočtu Mesta Ilava a TSM Ilava na roky 2012, 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov Mesta Ilava.

2.      Žiadosť právnickej osoby PUBS&GAMES, s. r. o., so sídlom Poľná 17, 010 01 Žilina o povolenie zmeny prevádzkovej doby pre prevádzku Herňa VIX na ulici Ružovej v Ilave s. č. 112 nasledovne:

Pondelok – Nedeľa: 08,00 hod. – 06,00 hod.

E)       ĎAKUJE

1.        Pracovníkom a dobrovoľníkom Mesta Ilava za organizovanie a pomoc pri rozdeľovaní potravinovej pomoci občanom, menovite:

Zamestnanci  MsÚ                

1.    Marta Miklovičová
2.    Anna Riecka
3.    Ing. Stanislava Vrtíková
4.    Marta Melicherová
5.    Božena Rendeková
6.    Eva Domáňová
7.    Elena Rendeková
8.    Ľubomír Klobučník
9.    Ján Moško
10. Peter Mišík

Dobrovoľní  pracovníci

1.    Anna Šatková
2.    Mária Baráthová
3.    Ingrid Janušková
4.    Eva Jakúbková
5.    Helena Debnárová
6.    Hedviga Fulcová
7.    Jozef Jakúbek
8.    Miroslav Margeťák
9.    Jozef Kvasnica
10. Ján Kolman
11. Ing. Jaroslava Rexová
12. Vladimír Rexa
13. Gabriela Šlesaríková
14. Viola Bakošová
15. Ľudmila Haasová
16. Mária Žilková


2.  Pracovníkom sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom  pre Regionálny operačný program (SO/RO) pri Trenčianskom samosprávnom kraji za ústretovosť pri vyhodnocovaní plnenia grantu „Rekonštrukcia parku a komunikácií Centrálnej mestskej zóny v Ilave“, menovite: RNDr. Harcekovi Svoradovi, PhD., Ing. Damaškovej Daniele, Ing. Gregušovej Eve, RNDr. Harasníkovi Viliamovi, PhD., Ing. Hatiarovej Soni, Ing. Hrebíkovej Janke, Mgr. Hudecovi Branislavovi, Ing. Jakúbkovej Nadežde, Mgr. Kohoutkovej Ivete, Ing. Pilkovi Petrovi.

F)       UKLADÁ

1.        Zapracovať do rozpočtu mesta schválené zmeny rozpočtu predkladané jednotlivými oddeleniami.

Termín: 31.12.2011                  Zodp.: Ing. Slavík

2.        Finančno-majetkovému oddeleniu vyplatiť odmeny voleným zástupcom Mesta Ilava - hlavnému kontrolórovi mesta a jednotlivým poslancom MsZ vo výplate za mesiac december.

                 Termín: v texte                           Zodp.: Ing. Slavík

3.        Riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácií (ďalej len PO a RO) Mesta Ilava štvrťročne predkladať  primátorovi mesta  výsledky hospodárenia organizácie.

Termín: trvale                            Zodp.: štatutárni zástupcovia PO a RO 

4.        Doriešiť financovanie rozpočtových a príspevkovej organizácií Mesta Ilava, pri rozpočtových organizáciách s prihliadnutím na 40% limit podielových daní.

Termín: 18.01.2012                 Zodp.: štatutárni zástupcovia PO a RO, Ing. Daško, Ing. Turcer, Ing. Slavík

5.        Predložiť návrh rozpočtu Mesta Ilava a TSM Ilava na roky 2012, 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov Mesta Ilava na 1. MsZ v roku 2012.

Termín: 18.01.2012                 Zodp.: Ing. Turcer, Ing. Slavík

6.      Pripraviť reálne riešenie výstavby a vyfinancovania náhradného umelo-trávnatého ihriska v areáli futbalového štadióna MFK Ilava o rozmeroch 45 x 25 metrov.

       Termín do 30.08.2012                               Zodp.: Ing. Daško

7.      Pripraviť odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – C parc. č. 1887/3, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, obchodnou verejnou súťažou.

Termín do 24.01.2012              Zodp.: Ing. Slavík

8.      Zorganizovať stretnutie so starostami okolitých obcí a so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. s cieľom obnoviť grafikon osobnej železničnej prepravy platný do 10.12.2011.

Termín do 31.1.2012                 Zodp.: Ing. Daško

G)      RUŠÍ

1.        Členstvo pána Ing. Antona Vanka v Komisii pre prešetrovanie sťažností v Meste Ilava na základe jeho vlastnej žiadosti.

H)       POVERUJE

1.        Primátora Mesta Ilava požiadať VÚB, a. s. o vrátenie nepoužitej blankozmenky v súlade s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1606/2011D zo dňa 18.10.2011 po uplynutí lehoty na čerpanie úveru t.j. po 28.12.2011 a osobne prevzatú blankozmenku zničiť.

2.        Primátora Mesta Ilava uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k pozemkom, ktoré budú vyčlenené geometrickým plánom z parciel KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000,- m2 za účelom výstavby zimného štadióna a Zmluvu o výpožičke zvyšnej časti týchto pozemkov s právom stavby príslušenstva zimného štadiónu  so spoločnosťou INFINITY TRUST s. r. o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom za podmienok uvedených v schválenom uznesení.

3.        Primátora Mesta Ilava v zmysle § 11 odsek 4 písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2011 do výšky 10 000 € v bežnom rozpočte, 30 000 € v kapitálovom rozpočte a 30 000 € vo finančných operáciách rozpočtu za rok 2011.

 

V Ilave, dňa  13.12. 2011

Ing. Štefan Daško   Ing. Ľubomír Turcer
Primátor Prednosta MsÚ
   
Ing. Ivana Kobzáková    
Zapisovateľka  
   
   
Overovatelia: p. Haasová Ludmila
p. Hujová Ľudmila