Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/12 zo dňa 31.1.2012

Dátum: 03.02.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_310112.pdf (0,93 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 1 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 31.01.2012  o 16:30 hod. v DK Ilava.


Mestské zastupiteľstvo:

A)      PREROKOVALO

1.        Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

2.        Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

3.        Predbežné výsledky hospodáreniaMesta Ilava za rok 2011 a TSM Ilava za rok 2011.

4.        Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.

5.        Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2012.

6.        Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií (ZUŠ, CVČ, Školský klub ZŠ, Školská jedáleň ZŠ).

7.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2012, 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov.

8.        Pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.

9.        Návrh finančno-majetkového oddelenia na riešenie údržby brehov vodných tokov – potokov v územnom obvode mesta v súvislosti s ochranou pred povodňami. Na čistenie brehov od drevín, krovinatých a trávnatých porastov je v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenená čiastka 2 000 € (stredisko 0320 – Hasiči).

10.    Informáciu vedúceho finančno-majetkového oddelenia o rokovaní s Telovýchovnou jednotou SOKOL Ilava, týkajúceho sa práva prechodu a prejazdu cez pozemky vo vlastníctve TJ Sokol a mesta Ilava, a to v súvislosti s plánovanou výstavbou zimného štadióna.

11.    Žiadosť podnikateľského subjektu PPHU „WTORPOL“ ZPCHr. so sídlom  26 – 110 Skarzysko – Kamienna, ul. Žuravia 1 o umožnenie bezodplatného umiestnenia kontajnerov na likvidáciu používaného šatstva v počte 5-6 kusov na pozemkoch mesta v jeho územnom obvode.

12.    Žiadosť fyzickej osoby Zuzany Majerskej o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v jej vlastníctve užívané mestom Ilava.

13.    Žiadosť Advokátskej kancelárie, JUDr. Ernest Botka, právneho zástupcu spoluvlastníkov pozemku KN – E parc. č. 195/7 v k. ú. Ilava o odpredaj týchto spoluvlastníckych podielov mestu Ilava.

14.    Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu v k. ú. Dubnica nad Váhom a spoluvlastníckeho podielu k priľahlému pozemku.

15.    Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – C parc.č. 1 887/3 v k. ú. Ilava. 

16.    Žiadosť základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o úpravu rozpočtu pre rok 2011.

17.    Požiadavky ostatných komisií.

18.    Požiadavky mestských výborov.

19.    Žiadosť nájomcu p. Heleny Drapalovej  o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom  bytu č. 4.8 B nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/16.

20.    Žiadosť nájomcov p. Zdenka Burýška a Anny Burýškovej  o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom bytu č. 1.2 B nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/16.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúcich MsZ.

2.        Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.

3.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2013 a 2014 vrátane programových rozpočtov.

4.        Žiadosť advokátskej kancelárie JUDr. Ernest Botka so sídlom Björnsonova 2, 940 54 Nové zámky, právneho zástupcu spoluvlastníkov pozemku KN – E parc. č. 195/7, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 802 v k. ú. Ilava, o odpredaj spoluvlastníckych podielov k uvedenému pozemku mestu Ilava. Mesto Ilava odkúpi spoluvlastnícke podiely k uvedenému pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. V prípade, že nedôjde k dohode na kúpnej cene, bude právny vzťah k užívaniu pozemku mestom Ilava riešený nájomnou zmluvou, pričom výška nájmu bude taktiež stanovená znaleckým posudkom.

5.        Žiadosť Základnej školy  so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie pre rok 2011.

6.        Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci január 2012 vo výške 315 €  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

7.        Informáciu o zasadnutí MAS Vršatec.

8.        Informáciu, že VÚB, a. s. protokolárne vrátila a odovzdala dňa 30.01.2012 do rúk primátora mesta Ilava   blankozmenku vystavenú dňa 18.10.2011 v prospech VÚB, a. s., v súlade s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1606/2011D zo dňa 18.10.2011, a to z dôvodu nečerpania úveru.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012. Pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

2.        Návrh rozpočtu TSM Ilava – na elektrickú energiu na verejné osvetlenie – 43 186 €, na komunálny odpad vrátane separovaného zberu – 57 699 € a na príspevok na činnosť 280 202 €. 

3.        Návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2012 vo výške 212 400 €, návrh rozpočtu na CVČ na rok 2012 vo výške 80 400 €, návrh rozpočtu na ŠKD ZŠ na rok 2012 vo výške 37 200 € a návrh rozpočtu na ŠJ ZŠ na rok 2012 vo výške 36 000 €.

4.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012 vrátane programového rozpočtu.

5.        Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Ilava ako nájomcom a fyzickou osobou p. Zuzanou Majerskou, bytom Tvarožková 1 377/11, 811 03 Bratislava – Staré mesto ako prenajímateľom. Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností vo vlastníctve prenajímateľa, a to pozemkov:

·     KN – C parc. č. 23/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 a

·     KN – C parc. č. 23/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,

zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 3 298 v k. ú. Ilava.

Ročné nájomné vo výške 239  € je stanovené znaleckým posudkom č. 1/2012, vypracovaným znalcom v obore stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľností Ing. Žiačekom Pavlom dňa 14.01.2011. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a ročné nájomné je splatné vždy k 30.06. príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľovi bude k 31.03. tohto roku preplatené nájomné za rok 2011 a alikvotná časť nájomného za rok 2010, a to od 05.03.2010, kedy sa prenajímateľ stal rozhodnutím Správy katastra Ilava vlastníkom prenajímaných nehnuteľností.

6.        Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to:

·     jednoizbového bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 1/1,

·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370- tin na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370-tin k pozemku KN – C parc. č. 1 110/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 737 v k. ú. Dubnica nad Váhom.

Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia zo zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva.

7.        Predĺžiť prenájom 3 – izbového bytu č. 4.8B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej  č. 894/16, Ilava, žiadateľke p. Helene Drapalovej. Nájomná zmluva bude uzatvorená od 01.02.2012 do 31.01.2015 t.j. 3 roky.

8.        Predĺžiť prenájom 3 – izbového bytu č.1.2 B, nachádzajúceho sa  v bytovom dome na ul.  Medňanskej  č. 894/16, Ilava, žiadateľom p. Zdenkovi Burýškovi a p. Anne Burýškovej. Nájomná  zmluva bude uzatvorená od 01.03.2012 do 28.02.2013 t.j. 1  rok.  

D)      SÚHLASÍ

1.        So žiadosťou podnikateľského subjektu PPHU „WTORPOL“ ZPCHr so sídlom 26 – 110 Skarzysko – Kamienna, ul. Žuravia 1 o bezodplatné umiestnenie kontajnerov na likvidáciu používaného šatstva v počte 5-6 ks na pozemkoch mesta v jeho územnom obvode. Rozmiestnenie kontajnerov určí Mesto Ilava v spolupráci s TSM Ilava.

E)       POVERUJE

 

1.        Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou strana povinná – Telovýchovná jednota Sokol Ilava umožní strane oprávnenej – Mestu Ilava právo prechodu a prejazdu cez pozemok v jej vlastníctve, a to KN – C parc. č. 1 145/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 383 v k. ú. Ilava.

2.        Primátora mesta Ilava k podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou strana povinná – Mesto Ilava umožní strane oprávnenej – Telovýchovnej jednote Sokol Ilava právo prechodu a prejazdu cez pozemok v jej vlastníctve, a to KN – C parc. č. 1 149/1, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

F)       UKLADÁ

1.        Základnej umeleckej škole v Ilave prijať opatrenia na zníženie nákladov na chod školy tak, aby jej financovanie bolo pokryté pomernou čiastkou zo 40%-ného  podielu na výnose podielových daní pre mesto Ilava. Opatrenia treba postupne prijímať po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia a od 01.09.2012 musia byť účinné. Šetrenie nákladov treba smerovať tak, aby boli uspokojené požiadavky na vzdelávanie prioritne pre žiakov s trvalým pobytom v meste Ilava a pokiaľ finančná rezerva dovolí, môžu sa prijímať žiaci aj z okolitých obcí. U pobočiek mimo mesta musia byť refundované náklady na učiteľov a prenájom priestorov príslušnou obcou. Príjmy je možné zvýšiť úpravou poplatkov za žiaka.

Termín: v texte                                                     Zodp.: Mgr. Hromádková

2.        Centru voľného času v Ilave prijímať po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia také opatrenia, aby náklady na činnosť CVČ mohli  byť pokryté pomernou čiastkou zo 40%-ného  podielu na výnose podielových daní pre mesto Ilava. V tejto súvislosti treba upraviť počet krúžkov, počet pracovníkov tak, aby od 01.09.2012 boli tieto opatrenia účinné. Voľno-časové aktivity treba zabezpečovať prioritne pre žiakov s trvalým pobytom v meste Ilava, a až potom z okolitých obcí, avšak len do limitu predpísaných nákladov. U pobočiek mimo mesta musia byť refundované náklady na vedúcich krúžkov a prenájom priestorov príslušnou obcou. Príjmy je možné zvýšiť úpravou poplatkov za žiaka.

Termín: v texte                                                     Zodp.: Mgr. Bajzová

3.        Vedeniu Základnej školy Medňanská v Ilave prijať po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia také opatrenia, aby náklady na činnosť Školskej jedálne a Školského klubu detí mohli  byť pokryté pomernou čiastkou zo 40%-ného podielu na výnose podielových daní pre mesto Ilava. V tejto súvislosti treba regulovať náklady a počet pracovníkov tak, aby od 01.09.2012 boli tieto opatrenia účinné. Prehodnotiť i možnosť zvýšenia príjmov  pre ŠKD a Školskú jedáleň úpravou poplatkov za žiaka.

Termín: v texte                                                     Zodp.: Mgr. Ďurechová

4.        Primátorovi mesta Ilava osobne prevzatú Blankozmenku vystavenú dňa 18.10.2011 v prospech VÚB, a. s., osobne zničiť pred očami poslancov a všetkých prítomných na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 31.01.2012 v DK Ilava.

Termín: v texte                                                     Zodp.: Ing. Daško

G)      ĎAKUJE

1.        Kolektívu pracovníkov Základnej školy Ilava za úspešné ukončenie projektu v rámci programu “Premena tradičnej školy na modernú“, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

2.        Pánovi Milanovi Pagáčovi za darovanie a inštaláciu vianočného Betlehemu na námestí v Ilave.


PRÍLOHA 1:

PRÍLOHA 2:

 V Ilave, dňa  31.1. 2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková   
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:p. Hujová Ľudmila 
p. Haasová Ludmila