Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Príloha 2 k Uzneseniu č. 1/12 zo dňa 31.1.2012

Dátum: 03.02.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_310112_priloha2.pdf (0,11 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


VYHLÁSENIE  OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE
na odpredaj bytu a spoluvlastníckeho podielu k priľahlému pozemku

     
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, IČO 00317331, DIČ 2020610911 zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom Daškom, primátorom,

v y h l a s u j e


v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle         § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,     VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava a Organizačnej smernice č. 3/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Ilava, obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

- jednoizbového bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 1/1,

 •  spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,
 •  spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin k pozemku KN – C parc. č. 1 110/61 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 737 v k. ú. Dubnica nad Váhom.
 •   najnižšia ponúkaná cena za nehnuteľnosť je  12 300 EUR,
 •   dátum a čas vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže:

- každý záujemca individuálne.

II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 •   Písomné návrhy je potrebné doručiť poštou na adresu Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo osobne do podateľne v sídle MsÚ najneskôr 09.03.2012 do 13.30 hod.v zalepenej obálke s označením: „Obchodná verejná súťaž – byt Dca-  neotvárať“.
 •   Súťaž sa začína dňom  13.02.2012  jej zverejnením na internetovej stránke mesta www.ilava.sk , na úradnej tabuli mesta a vyhlásením v mestskom rozhlase a na internetovej stránke mesta Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica.
 •   Otváranie obálok s návrhmi sa uskutoční dňa 12.03.2012 a následne bude vyhodnotenie ponúk predložené na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Ilave dňa 20.03.2012.
 •   Pri rovnosti návrhov rozhoduje dátum a hodina doručenia ponuky.
 •   Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, ak ich Mestské zastupiteľstvo vyhodnotení ako nevýhodné.
 •   Predkladatelia návrhov nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III. Podmienky predaja

 •   Pri úspešnom návrhu kupujúci:

- uhradí kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy,

- uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva  na LV do katastra nehnuteľností na Správe katastra v Ilave.

 

 •   V prípade nedodržania stanovených termínov a podmienok predaja bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených ponúk.

IV. Podmienky pre účasť na obchodnej verejnej súťaži

 

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o účasť vo verejnej obchodnej súťaži, ktorá bude obsahovať:

 •   Meno, priezvisko a adresa, v prípade fyzických osôb, názov, sídlo uchádzača a IČO a DIČ v prípade podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb, telefonický alebo e-mailový kontakt.   
 •   Aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade, ak je účastník podnikateľským subjektom.
 •   Ponúkaná cena za odkúpenie majetku uvedeného v predmete Obchodnej verejnej súťaže.
 •   Písomné prehlásenie o neexistencii neuhradených pohľadávok k mestu a jeho organizáciám.

Každý uchádzač predloží ako prílohu k písomnej žiadosti o účasť vo verejnej obchodnej súťaži návrh kúpnej zmluvy, ktorej vzor je vyvesený na internetovej stránke mesta www.ilava.sk. Uchádzač o účasť v tejto obchodnej verejnej súťaži môže o vzor kúpnej zmluvy požiadať písomne na adresu MsÚ, alebo osobne u Ing. Jiřího Slavíka. V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, nebude tento návrh zaradený do súťaže.

 

V. Časový harmonogram

 •   Vyhlásenie súťaže: 13.02.2012
 •   Ukončenie súťaže:  09.03.2012 o 13.30 hod.
 •   Otváranie obálok:   12.03.2012
 •   Prerokovanie výsledku súťaže na verejnom zasadnutí MZ konanom dňa 20.03.2012
 •   Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 20 dní od schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže

VI. Kritéria hodnotenia

 •    Kúpna cena

Bližšie informácie poskytne vedúci finančno – majetkového oddelenia MsÚ Ilava Ing. Jiří Slavík telefonicky na č. t.  042/4455563 alebo osobne v budove MsÚ Ilava s.č. 81/18      (bývalý okresný úrad) na III. poschodí  č. dverí  324 (stretnutie je potrebné si dojednať vopred).V Ilave dňa


Ing. Štefan Daško
primátor mesta


Vyvesené dňa 13.02.2012 o ......................... hod.               podpis ......................................

Zvesené dňa   12.03.2012 o ......................... hod.                podpis ......................................