Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2/12 zo dňa 20.3.2012

Dátum: 23.03.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_200312.pdf (0,83 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 2 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 20.03.2012  o 16:30 hod. v DK Ilava.

Mestské zastupiteľstvo:   

A)      PREROKOVALO

1.        Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012.

2.        Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a vybavovaní občianskych podnetov za II. polrok 2011.

3.        Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

4.        Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva v Ilave.

5.        Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

6.        Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2012 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

7.        Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave.

8.        Návrh lokalít detských ihrísk, priority a predpokladané sumy na jednotlivé ihriská, ktoré sa v roku 2012 plánujú realizovať z rozpočtu mesta.

9.        Požiadavky ostatných komisií.

10.     Požiadavky mestských výborov.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave č. 1/2012 zo dňa 31.01.2012.

2.        Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a vybavovaní občianskych podnetov za II. polrok 2011.

3.        Výsledok vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto bytového domu vrátane spoluvlastníckeho podielu k priľahlému pozemku. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v zmysle čl. II – podmienky obchodnej verejnej súťaže. V lehote do 09.03.2012 do 13.30 hod. nebol podaný žiaden písomný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy poštou ani do podateľne MsÚ.

4.        Informáciu o stanovisku právneho zástupcu spoluvlastníkov pozemku KN – E parc. č. 195/7 v k. ú. Ilava, advokátskej kancelárie JUDr. Ernest Botka so sídlom Björnsonova 2, 940 54 Nové Zámky, ktorý listom zo dňa 05.03.2012, (zaevidovaným na poštovom oddelení MsÚ Ilava dňa 09.03.2012 pod č. 1832) oznámil, že spoluvlastníci predmetného pozemku súhlasia s návrhom kúpnej ceny, stanovenej znaleckým posudkom. Z dôvodu dodržania právnej legislatívy pre nakladanie s majetkom mesta bude kúpa spoluvlastníckych podielov predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2012.

5.        Žiadosť fyzickej osoby Alexandra Šatku o majetkové vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN – E,  parc. č. 120/101, zapísaného na LV č. 1546 v k. ú. Klobušice, ktorého je vlastníkom a ktorý je súčasťou areálu cintorína v Klobušiciach.

6.        Žiadosť fyzickej osoby Márie Markovičovej, o odkúpenie bytu v bytovom dome s. č. 373/6 na ulici Ľ. Štúra v Ilave vo vlastníctve Mesta Ilava, ktorého je na základe Zmluvy o nájme bytu zo dňa 26.10.1999 nájomcom. Žiadosť bude riešená v zmysle vyššieho právneho predpisu a to Zákona NR SR 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

7.        Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci február 2012 vo výške 133 €  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

8.         Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2012 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje 786 €. Uvedená úprava je v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009 zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a zároveň v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

9.        Informáciu o uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k pozemkom vyčleneným geometrickým plánom z parciel KN – C parc. č. 1142/1, 1143 a 1144 o výmere cca 4.000 m2 za účelom výstavby zimného štadióna so spoločnosťou INFINITY TRUST s.r.o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, IČO: 45347824, zastúpenej konateľom Ing. Ľubošom Jakúbkom a konateľom Petrom Stanom.

10.     Petíciu občanov mestskej časti Sihoť na realizáciu resp. rekonštrukciu detských ihrísk.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom k pozemkom vo vlastníctve Mesta Ilava a to KN – C parc. č. 280/1, KN – C parc. č. 292/6, KN – C parc. č. 292/2 zapísaných na  Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, cez ktoré prechádza stavba NN prípojka vo vlastníctve žiadateľa vybudovaná a skolaudovaná v rámci stavby „Ilava – ul. Medňanská: obytný dom SO 104 – prípojka NN“. Náklady spojené s vkladom vecného bremena na LV do KN znáša v celom rozsahu žiadateľ.

2.        Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva v Ilave.

3.        Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

4.        Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave.

5.        Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a to:

·     jednoizbového bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4736 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 1/1,

·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1370-tin na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV  č. 4736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1370-tin k pozemku KN – C parc. č. 1110/61 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4737 v k. ú. Dubnica nad Váhom.

Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia zo zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva.

6.        Z dôvodu zaistenia 5 %-nej spoluúčasti na projekt „Len jeden život... buď aktívny“ zníženie rozpočtu na položke 41 0810 631002 65 – cestovné – zahraničné – Rekreačné a športové služby o sumu 200 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 633002 65 – výpočtová technika – Rekreačné a športové služby o sumu 100 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 633006 65000508 – ostatný všeobecný materiál – Rekreačné a športové služby o sumu 200 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 635006 65000804 – údržba ihrísk – Rekreačné a športové služby o sumu 1 250 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 637001 65001006 – školenia – Rekreačné a športové služby o sumu 150 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 637003 65001201 – propagácia a reklama – Rekreačné a športové služby o sumu 100 €, zníženie rozpočtu na položke 41 0810 637027 65 – odmeny a dohody – Rekreačné a športové služby o sumu 500 € a navýšenie rozpočtu na položke 41 0810 635006 65000806 – projekt „Len jeden život... buď aktívny“ – 5 %-tná spoluúčasť o sumu 2 500 €.

7.        Predloženie žiadosti mesta Ilava o zapojenie sa do verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 v rámci Prioritnej oblasti podpory verejnej výzvy pre rok 2012: Zníženie dopytu po drogách – podpora aktivít zameraných na zvyšovanie dostupnosti služieb pre ohrozenú populáciu, pre projekt s názvom: ,,Len jeden život... buď aktívny“, v celkovej výške 50 000 €. Mesto Ilava prehlasuje, že má na financovanie projektu: „Len jeden život... buď aktívny“, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu a ktoré sú vyčlenené v rozpočte mesta na položke 41 0810 635006 65000806 – projekt „Len jeden život... buď aktívny“ – 5 %-tná spoluúčasť vo výške 2.500 €. Predmetom žiadosti bude rekonštrukcia športového ihriska na ulici Štúrova.

D)      POVERUJE

1.        Primátora mesta Ilava k rokovaniu s Krajským školským úradom v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, zriaďovateľom Špeciálnej základnej školy v Ilave, predmetom ktorého bude prejednanie podmienok prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to budovy s. č. 455, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, na zriaďovateľa Špeciálnej základnej školy, ktorá je na základe zmluvy o nájme nájomcom budovy s. č. 455.

E)       RUŠÍ

1.        Bod č. C/4 uznesenia č. 6/2011 zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 27.09.2011, ktorým bol Mestským zastupiteľstvom schválený prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to budovy s. č. 818 – Staré šatne MFK, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV  č. 1500 v k. ú. Ilava, hudobnej skupine La Univerz. Uznesenie sa ruší z dôvodu, že ani napriek výzvam mesta zástupca hudobnej skupiny neprejavil záujem o uzavretie nájomnej zmluvy.

F)       UKLADÁ

1.        Vedúcemu Finančno – majetkového oddelenia MsÚ Ilava predložiť na rokovanie MsZ v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 21.08.2012, návrh na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a ktoré  sú súčasťou areálu cintorína v Klobušiciach.

Termín: v texte                                                                                Zodp.: Ing. Slavík

2.        Zapracovať do rozpočtu mesta schválené zmeny rozpočtu predkladané jednotlivými oddeleniami.

         Termín: 31.03.2012                                                                 Zodp.: Ing. Slavík

3.        Oddeleniu kultúry definitívne doriešiť prevádzkový poriadok športovísk v areáli ZŠ Ilava.

Termín: apríl 2012                                                                           Zodp.: p. Mišík, Mgr. Toman

 

V Ilave, dňa  20.03.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková   
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:Mgr. Milan Jašurek
p. Gabriela Šlesariková