Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.4/12 zo dňa 26.6.2012

Dátum: 29.06.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_260612.pdf (1,32 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 4 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 26.6.2012  o 16:30 hod. v DK Ilava

 

A.  PREROKOVALO

1)   Správu HK z kontroly plnenia uznesení MZ.

2)   Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012.

3)   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2011 – účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení mesta a záverečný účet Mesta Ilava za rok 2011.

4)   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2011.

5)   Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2011 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

6)   Prerozdelenie hospodárskeho výsledku  za rok 2011.

7)   Ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2011.

8)   Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2011- ako predbežné a neauditované.

9)   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2012.

10) Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za I. štvrťrok 2012.

11) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu mesta v roku 2012.

12) Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu mesta v roku 2012.

13) Upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe MZ Ilava pri prijímaní uznesení pri schvaľovaní prevodu majetku obce.

14) Žiadosti a informácie finančno – majetkovej komisie.

15) Žiadosť pána Hovorku k prešetreniu návrhu zmeny územného plánu.

16) Na svojom zasadnutí konanom dňa   26. 6. 2012     návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ilava, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta, (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava.

17) Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v predloženom znení.

18) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu v predloženom znení.

19) Dodatok č. 4 k VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v predloženom znení.

20) Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie v predloženom znení.

21) Plat primátora mesta v súlade s § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

22) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy formou dodatku k nájomnej zmluve nájomcom bývajúcich na ul. Medňanskej súp. č.  894, ktorým končí nájomná zmluva  dňom 31.08.2012

Jozef Tomáš a Marie Tomašová – nájomcovia jednoizbového bytu č. 1.1B,

Marian Ptáček a Zuzana Ptáčková – nájomcovia 2-izbového bytu č. 3.6A

Mária Vrždáková – nájomca jednoizbového bytu č.1.2A

Richard Demitra a Mgr. Tatiana Demitrová – nájomcovia trojizbového bytu  č. 1.1A

Miroslav Ďuraško a Viera Ďurašková – nájomcovia dvojizbového bytu č. 3.5B

Patrícia Škultety Šimonová – nájomca  dvojizbového bytu č. 4.7B

Anton Martečík a Zuzana Martečíková – nájomcovia trojizbového bytu č. 3.5A

Ján Marienka a Mária Marienková – nájomcovia trojizbového bytu č. 4.7A

            Dušan Tanuška a  Anna Tanušková - nájomcovia trojizbového bytu č. 2.4B.

23) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy formou dodatku k nájomnej zmluve nájomcom bývajúcich na ul .Medňanskej súp.č. 894, ktorým končí nájomná zmluva  dňom 31.7.2012

Cyril Meliš a Jana Melišová – nájomcovia  trojizbového bytu č. 2.3A

Eva Stanová – nájomca dvojizbového bytu č. 4.8A.

24) Požiadavky mestských výborov.

25) Vzdanie sa členstva Mgr. Reseka  v kultúrnej komisii a doplnenie komisie.

26) Informáciu  o zasadaní Komisie na ochranu verejného záujmu.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1)   Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MZ v Ilave.

2)   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2011.

3)   Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2011 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

4)   Ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2011.

5)   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2011.

6)   Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2011, ako predbežné a neauditované.

7)   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za I. štvrťrok 2012.

8)   Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za I. štvrťrok 2012.

9)   Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi     občanom  mesta Ilavy v mesiaci apríl, máj jún 2012 vo výške  457,44 €  v zmysle Všeobecne  záväzného   nariadenia č.  4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

10) Upozornenia prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe  MZ Ilava pri prijímaní uznesení pri schvaľovaní prevodu majetku obce.

11) Vzdanie sa členstva Mgr. Ladislava Reseka  v kultúrnej komisii.

12) Informáciu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu o tom, že všetci poslanci     MZ Ilava a primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško si splnili povinnosť podľa čl. 7 ústavného   zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov.

13) Vývoj vo výbere výnosu dane za I. polrok 2012.

14) Informáciu o podaní žiadosti o refundáciu výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce v súvislosti s povodňou v meste Ilava a vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v čase od 29.02.2012 do 03.03.2012 vo výške 5 115,89 €.

15) Výsledok vyhlásenia opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto bytového domu vrátane spoluvlastníckeho podielu k priľahlému pozemku. Text vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v zmysle čl. III – podmienky obchodnej verejnej súťaže. V lehote do 01.06.2012 do 13.30 hod. nebol podaný žiaden písomný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy poštou ani do podateľne MsÚ.

16) Informáciu o výsledku žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie pre protidrogovú aktivitu v rámci projektu s názvom „Len jeden život - buď aktívny“. Hodnotiaca komisia v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky žiadosť Mesta Ilava neschválila (Jednalo sa o rekonštrukciu ihriska v mestskej časti Štúrova).

17) Informáciu o rozmiestnení 7 kusov kontajnerov na zber šatstva v územnom obvode mesta. Kontajnery boli na základe bodu č. D/1 – súhlasí Uznesenia č. 1/2012 zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 31.01.2012, rozmiestnené dňa 16.05.2012.

18) Informáciu o prebiehajúcich rokovaniach s právnickou osobou SESTAV s.r.o. a ÚVTOS a ÚVV týkajúcich sa výstavby parkoviska pre uvedené subjekty, ako aj s ÚVTOS a ÚVV o rekonštrukcii strechy s blížiacim sa Bartolomejským jarmokom a o odblokovaní časti zahradených priestranstiev parku.

19) Informáciu o zaslaní listu na Krajský školský úrad (ďalej KŠÚ) Trenčín, týkajúceho sa pracovného stretnutia ohľadne možnosti prevodu vlastníctva budovy s. č. 455 na ulici Pivovarskej v Ilave, t. č. vo vlastníctve mesta, na štát – Slovenskú republiku. Riešením tejto úlohy, bol Mestským zastupiteľstvom v Ilave poverený primátor Mesta Ilava bodom č. D/1 Uznesenia č. 02/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.03.2012 (21.05.2012 volal p. prednosta KŠÚ – pripravujú sa na rokovanie).

20) Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu s. č. 242 v k. ú. Ilava o odkúpenie hospodárskej budovy, ktorá bola súčasťou tohto bytového domu.

21) Žiadosť manželov Petrykowských, týkajúcej sa zabezpečenia nevyhnutného prístupu do polyfunkčného domu na Mierovom námestí v Ilave v ich vlastníctve.

22) Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu s. č. 250/26 na ulici Kpt. Nálepku v Ilave o odpredaj časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN – C parc. č. 1403 v k. ú. Ilava za účelom vybudovania parkovacích plôch pre tento bytový dom vo vlastnej réžii alebo o súhlas s úpravou časti tohto pozemku za tým istým účelom.

23) Závery z rokovania primátora mesta s pánom Hovorkom a vedením MsÚ Ilava vo veci územného plánu mesta.

C.  KONŠTATUJE

1)   že Zmena a doplnok č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava bol spracovaný a prerokovaný v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2)   všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy k Zmene a doplnku č.1 územnému plánu mesta boli akceptované.

3)   posúdenie Krajského stavebného úradu v Trenčíne podľa § 25 stavebného zákona k Zmene a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava vydal Krajský stavebný úrad v Trenčíne, Odbor územného plánovania pod č. KSÚ-2012 - 445/1414-5 zo dňa  24. 5. 2012.

4)   schválená Zmena a doplnok č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava bude uložená na MsÚ v Ilave, na príslušnom stavebnom úrade a  na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.

5)   návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ilava, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava je v súlade so zákonom č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

D.  SCHVAĽUJE

1)   Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012.

2)   Účtovnú závierku Mesta Ilava za rok 2011 bez výhrad.

3)   Výročnú správu o hospodárení mesta a záverečný účet Mesta Ilava za rok 2011 bez výhrad.

4)   Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 nasledovne:

-     do rezervného fondu                                    153 442,72 €

-     do ostatných peňažných fondov                    76 694,30 €

     ------------------------------------------------------------------------------------ 

            Spolu:                                                          230 137,02 €

5)   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2012 vo výške 103 034 €, z toho na splátky úverov a leasingov 74 749 € a kapitálové výdavky 28 285 €.

6)   Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2012 vo výške 270 000 € na kapitálové výdavky.

7)   Zmenu a doplnok č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava s  vymedzenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami vo verejnom záujme.

8)   Návrh vyhodnotenia pripomienok z prerokovávania Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava.

9)   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ilava, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava.

10) Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v predloženom znení.

11) Dodatok č. 4 k VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v predloženom znení.

12) Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie v predloženom znení.

13) Opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu formou dodatku k nájomnej zmluve  nájomcom, ktorým končí nájomná zmluva dňom 31.08.2012 na dobu 3 roky t.j. od 01.09.2012
do 31.08.  2015

Jozef Tomáš a Marie Tomašová – nájomcovia jednoizbového bytu č. 1.1B

Marian Ptáček a Zuzana Ptáčková – nájomcovia 2-izbového bytu č. 3.6A

Mária Vrždáková – nájomca jednoizbového bytu č.1.2A

Richard Demitra a Mgr. Tatiana Demitrová – nájomcovia trojizbového bytu  č. 1.1A

Miroslav Ďuraško a Viera Ďurašková – nájomcovia dvojizbového bytu č. 3.5B

Patrícia Škultety Šimonová – nájomca  dvojizbového bytu č. 4.7B

Anton Martečík a Zuzana Martečíková – nájomcovia trojizbového bytu č. 3.5A

Ján Marienka a Mária Marienková – nájomcovia trojizbového bytu č. 4.7A

            Dušan Tanuška a  Anna Tanušková - nájomcovia trojizbového bytu č. 2.4B.

14) Opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu formou dodatku k nájomnej zmluve nájomcom, ktorým končí nájomná zmluva dňom 31.07.2012 na dobu 3 roky t.j. od 01.08.2012 do 31.07.2015

Cyril Meliš a Jana Melišová – nájomcovia  trojizbového bytu č. 2.3A

Eva Stanová – nájomca dvojizbového bytu č. 4.8A.

15) PaniMgr. Janu Dianovú za členku Kultúrnej komisie pri MZ v Ilave.

16) Predložené zmeny rozpočtu. Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.

17) Vlastné príjmy Základnej umeleckej školy vo výške 16 600 €, Centra voľného času vo výške 1017,93 €, Školskej jedálne Základnej školy vo výške 7 100 € a Školského klubu detí Základnej školy vo výške 2 600 €.

18) Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to:

   ·     bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

   ·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

   ·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin k pozemku KN – C parc. č. 1110/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 737 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

priamym predajom v zmysle § 9a, odst. 1, písm. c Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

19) Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to:

   ·     bytu č. 2 bytového domu s. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 1/1,

   ·     spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 427 zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 736 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

   ·      spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/1 370 – tin k pozemku KN – C parc. č. 1 110/61 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4 737 v k. ú. Dubnica nad Váhom,

fyzickej osobe Mgr. Kutišová Eva, nar. 15.05.1973, bytom Rudnianska 897/32,    018 64 Košeca. Kúpna cena za odpredávane nehnuteľností je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 12 300 € a je identická so stanovením všeobecnej hodnoty majetku znaleckým posudkom č. 2/2012, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Žiačkom Pavlom dňa 14.01.2012. Kupujúca uhradí aj správny poplatok za vklad nehnuteľností na LV do KN na Správe katastra Ilava. Odpredaj nehnuteľností je v súlade s § 9a, odst. 1, písm. c) Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

20)  Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava a to:

   ·     pozemku KN – C parc. č. 525/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 fyzickým osobám p. Stareček Vladimír , nar. 20.06.1953 a manž. Terézia, nar. 29.04.1956, obaja bytom Skala 644/63, 019 01 Ilava,

   ·     pozemku KN – C parc. č. 525/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 fyzickým osobám p. Baláž Milan, nar. 24.11.1954 a manž. Eva, nar. 27.02.1956, obaja bytom Skala 632/50, 019 01 Ilava,

   ·     pozemku KN  - C parc. č. 525/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 fyzickým osobám p. Habšuda Jozef, nar. 21.04.1955 a manž. Danka, nar. 07.04.1959, obaja bytom Skala 644/63, 019 01 Ilava.

Kúpna cena za odpredávané nehnuteľností sa stanovuje vo výške 5 €/m2. Kupujúci uhradia aj správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Odpredaj nehnuteľností je v súlade s § 9a, odst. 8, písm. b) Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

21) Kúpu spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 195/7 – záhrady o výmere 898 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2802 v k. ú. Ilava nasledovne:

   ·     od p. Lóránt Jankovicha, nar. 09.12.1952, bytom 9022 Győr, Pálffy u. 2. II/6 občana Maďarskej republiky – spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 – tina,

   ·     od p. Kristóf Jankovicha, nar. 20.08.1951, bytom 1112 Budapest, Menyecske u. 25, občana Maďarskej republiky – spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 – tina,

   ·     od Erdélyi Béláné, nar. 11.05.1955, bytom 9021 Győr, Árpád u. 21 občianky Maďarskej republiky – spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 – tina.

Kúpna cena za kúpu nehnuteľností sa stanovuje vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom č. 6/2012, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Žiačkom Pavlom dňa 12.02.2012 vo výške 18,82 €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

22) Kúpu nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 5054/511 – ostatné plochy o výmere 13 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1686 v k. ú. Ilava od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava so sídlom Búdkova 36,    817 15 Bratislava za kúpnu cenu stanovenú cenovou komisiou pre stanovenie kúpnych cien pri Slovenskom pozemkovom fonde.

23) Kúpu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 623 – orná pôda o výmere 36 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2905 v k. ú. Ilava od fyzickej osoby p. Mandincová Margita, nar. 09.05.1927 bytom Trenčianska 8322, 018 51 Nová Dubnica, v podiele ½  - na. Kúpna cena za odpredávanú nehnuteľnosť sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške 15 €/m2. Kupujúci uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

24) Kúpu nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 243 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2809 v k. ú. Ilava od fyzickej osoby p. Janíková Marta, nar. 29.12.1962, bytom Nad Kostolom 1124/32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Kúpna cena za odpredávanú nehnuteľnosť sa stanovuje dohodou  zmluvných strán vo výške 15 €/m2. Kupujúci uhradí Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

25) Uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Ilava ako kupujúcim a zákonnými dedičmi po zosnulom p. Čížik Karolovi nar. 16.08.1929 ako predávajúcimi, predmetom ktorej bude budúca kúpa spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E  parc. č. 623 – orná pôda o výmere 36 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2905 v k. ú. Ilava nasledovne:

·  od p. Čížikovej Matildy, nar. 26.06.1935, bytom Pionierska 352/12-5,           018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·  od p. RNDr. Novákovej Ľubice, nar. 26.08.1960, bytom Svážná 400/13,      634 00 Brno, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·  od Ing. Mutalovej Dany, nar. 20.05.1962, bytom Bratislavská 1764/34,          018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina.

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 15 €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

Kupujúci sa zaväzuje spísať kúpnu zmluvu a uhradiť kúpnu cenu do 1 mesiaca od oznámenia zápisu dodatočného dedičského konania na LV do KN na Správe katastra Ilava zo strany predávajúcich.

26) Doplnenie Ing. Vladimíra Bagina za člena návrhovej komisie namiesto Ing. Martina Batlu, ktorý rokovanie zo zdravotných dôvodov opustil.

E.   URČUJE

1)   Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších prepisov plat primátorovi mesta Ing. Štefanovi Daškovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,34 – násobok, a zároveň určuje zvýšenie o 35,86 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo predstavuje plat v celkovej výške 2 500 eur mesačne s účinnosťou od 1. júla 2012.

F.   NESCHVAĽUJE

1)   Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu v predloženom znení.

G.  RUŠÍ

1)   Bod č. 7 časti F – ukladá Uznesenia č. 8/2011 zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 13.12.2011, ktorý znel:

„Pripraviť odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – C parc. č. 1887/3, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, obchodnou verejnou súťažou“.

H.  MENÍ

1)   Text bodu č. C/1 – schvaľuje uznesenie č. 02/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.03.2012, ktorý znel:

„ Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom k pozemkom vo vlastníctve Mesta Ilava a to KN – C parc. č. 280/1, KN – C parc. č. 292/6, KN – C parc. č. 292/2 zapísaných na  Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, cez ktoré prechádza stavba NN prípojka vo vlastníctve žiadateľa vybudovaná a skolaudovaná v rámci stavby „Ilava – ul. Medňanská: obytný dom SO 104 – prípojka NN“. Náklady spojené s vkladom vecného bremena na LV do KN znáša v celom rozsahu žiadateľ“ .

   za nový text:

      Žiadosť právnickej osoby Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom k pozemkom vo vlastníctve Mesta Ilava a to KN – C parc. č. 280/1, KN – C parc. č. 292/6, KN – C parc. č. 292/2 zapísaných na  Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, cez ktoré prechádza stavba NN prípojka vo vlastníctve žiadateľa vybudovaná a skolaudovaná v rámci stavby „Ilava – ul. Medňanská: obytný dom SO 104 – prípojka NN“. Náklady spojené s vkladom vecného bremena na LV do KN znáša v celom rozsahu žiadateľ.

I.     GRATULUJE

1. Mestské zastupiteľstvo v Ilave a primátor mesta Ilava gratulujú  pani Mgr. Alžbete Balónovej  

    k udeleniu titulu „Vynikajúci učiteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja“ a vyjadrujú 

    poďakovanie za jej dlhoročnú prácu v školstve.

J.   UKLADÁ

1)   Ing. Štefanovi Daškovi  – primátorovi Mesta Ilava podľa § 27 ods.(4) písm. a) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásiť záväznú časť Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN – M) Ilava Všeobecne záväzným nariadením Mesta Ilava na dobu najmenej 30 dni na úradnej tabuli MsÚ spôsobom v meste obvyklým.

           T:  rok  2012                                                            Z: primátor

2)   Zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtu mesta na rok 2012

T: 30.06.2012                                               Z: Ing. Jiří Slavík

3)   Zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtov rozpočtových organizácii na rok 2012

T: 30.06.2012                                                Z: riaditeľky škôl

 

V Ilave, dňa  26.6.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Jana Zobeková  
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
Ing. Daniela Gašparová
Ing. Jozef Toman