Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.5/12 zo dňa 21.8.2012

Dátum: 24.08.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_210812.pdf (0,17 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 5 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 21.08.2012  o 16:30 hod. v DK Iliavka


Mestské zastupiteľstvo:  

A)      PREROKOVALO

1.        Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

2.        Správa hlavného kontrolóra o vyhodnotení kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012.

3.        Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

4.        Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava k 30.06.2012.

5.        Polročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Ilava k 30.06.2012.

6.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.06.2012.

7.        Predložené zmeny rozpočtu.

8.        Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZŠ za rok 2011.

9.        Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke ZUŠ za rok 2011.

10.    Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke CVČ za rok 2011.

11.    Požiadavky ostatných komisií.

12.    Požiadavky mestských výborov.

13.    Upozornenie prokurátora vo veci zachovávania stavu zákonnosti v postupe  MsZ Ilava pri prijímaní uznesení pri vyhlasovaní verejných obstarávaní v súvislosti s riešením detských ihrísk v Ilave.

14.    Informáciu Železníc SR k zastavovaniu rýchlikov v tarifnom bode Ilava.

15.    Stanovisko MsZ k investícii Parkovisko „Cillerova jama“ v roku 2013.

16.    Stanovisko MsZ k úprave daní z nehnuteľností od 01.01.2013.


B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

2.        Správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012.

3.        Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava k 30.06.2012.

4.        Polročnú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Ilava k 30.06.2012.

5.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.06.2012.

6.        Správy nezávislého audítora o overení účtovných závierok rozpočtových organizácií CVČ, ZUŠ a ZŠ Ilava k 31.12.2011.

7.        Návrh vedúceho finančno – majetkového oddelenia MsÚ Ilava na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, a ktoré sú súčasťou areálu cintorína v Klobušiciach.

8.        Žiadosť fyzickej osoby Mariany Mahdalíkovej, bytom Kukučínova 473, 019 01 Ilava, o odkúpenie časti pozemku KN – C parc. č. 521/1 vo vlastníctve Mesta Ilava, alebo zriadenie práva prechodu a prejazdu cez tento pozemok.

9.        Žiadosť ZŠ Ilava o úpravu rozpočtu na rok 2012 pre školskú jedáleň pri základnej škole, a to navýšenie o 15 000 €.

10.    Žiadosť Základnej umeleckej školy so sídlom Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava a Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o preplatenie nákladov na audit účtovnej závierky za rok 2011.

11.    Informáciu sociálno - bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci júl, august  vo výške 310 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.


C)       SCHVAĽUJE

1.        Žiadosť ZŠ Ilava so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o schválenie výšky nájmu školských priestorov pre obdobie od 03.09.2012 do 30.06.2013 nasledovne:

-      pre školský bufet  20 €/mesiac,

-      pre telocvičňu 8,30 €/hod.

2.        Žiadosť ZŠ Ilava so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o preklasifikovanie časti vlastných príjmov vo výške 2.802 € na kapitálové výdavky, ktoré budú použité na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom.

3.        Predložené zmeny rozpočtu. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia zo zasadnutia tohto Mestského zastupiteľstva.

4.        Refundáciu časti nákladov za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 (rozdiel medzi plánovanými-rozpočtovanými a skutočnými nákladmi) v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

-      Centrum voľného času              204 €,

-      Základná umelecká škola          318 €,

-      Základná škola                         384 €,

-      Technické služby mesta Ilava    480 €.

5.        Realizáciu piateho detského ihriska na ulici Ľ. Štúra do výšky 20.000 € s realizáciou v roku 2013.

D)      RUŠÍ

1.        Bod č. 22 časti D) Schvaľuje Uznesenia č. 4/2012 zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 26.06.2012, ktorý znel:

„Kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku KN – E parc. č. 5054/511 – ostatné plochy o výmere 13 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1686 v k. ú. Ilava od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava za kúpnu cenu stanovenú cenovou komisiou pre stanovenie kúpnych cien pri Slovenskom pozemkovom fonde“.

2.        Bod č. 4 časti F) Ukladá Uznesenia č. 3/2012, v znení:

        „Vyhlásiť Verejné obstarávanie na projekt a realizáciu detských ihrísk schválených podľa bodu C8 tohto uznesenia. Pred odoslaním výzvy do Vestníka VO konzultovať súťažné podmienky pre VO so všetkými poslancami 14 dní pred odoslaním do vestníka VO.

       Termín: 20.04.2012                                                          Zodp.: Ing. Janušek, Ing. Turcer “


E)       UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené rozpočtové zmeny do rozpočtu mesta.

       Termín: 31.08.2012                                                          Zodp.: Ing. Slavík

 

 

V Ilave, dňa  21.08.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
RNDr. Etela Eglyová 
Ing. Jozef Toman