Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.6/12 zo dňa 23.10.2012

Dátum: 26.10.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_231012.pdf (0,52 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 6 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 23.10.2012 o 16:30 hod. v KSD Klobušice


Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Žiadosť vedenia ZŠ Medňanská o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska na ulici Medňanskej, súvisiace petície pedagógov a občanov mesta a objasnenie možností umiestnenia zostáv detského ihriska pri ZŠ Medňanská po vysporiadaní pozemkov a zameraní inžinierskych sietí.

2.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

3.        Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

4.        Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2012.

5.        Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2011 a správu o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

6.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.09.2012.

7.        Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky príspevkovej organizácie TSM Ilava k 31.12.2011.

8.        Žiadosť Základnej školy Ilava o úpravu rozpočtu pre školskú jedáleň na rok 2012.

9.        VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava.

10.    Zmeny rozpočtu na rok 2012 predložené Finančno-majetkovým oddelením.

11.    Žiadosť TJ Sokol Ilava o navýšenie schváleného príspevku, a to z dôvodu prípravy a usporiadania Medzinárodného mládežníckeho turnaja Ilava YOUTH INTERNATIONAL 2012.

12.    Žiadosť CVČ Ilava o navýšenie rozpočtu na rok 2012 v súvislosti s aktivitami záujmového krúžku karate.

13.    Žiadosť opatrovateľského centra Vila Vilôčka o vydávanie obedov zo ŠJ pri MŠ Ilava pre toto opatrovateľské centrum.

14.    Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

15.    Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pre CVČ, Farská 84/5, Ilava na základe výzvy na voľbu členov do rady školy zo dňa 21. septembra 2012.

16.    Požiadavky ostatných komisií.

17.    Žiadosť  p. Silvie Homolovej, bytom Záhradnícka 286, 019 01 Ilava o pridelenie 2-izbového bytu.

18.    Požiadavky mestských výborov.

19.    Informáciu o preplatení grantu „Zahrajme si spoločne“.

20.    Informáciu o výsledku kontroly PPA Trenčín a prísľub kontrolného orgánu k preplateniu grantu „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“ (Medňanská a Nálepkova) do konca októbra 2012.

21.    Aktuálnu informáciu k detskému ihrisku Sihoť.

22.    Východiská k rozpočtu na rok 2013 a požiadavky ZŠ, ZUŠ a CVČ pre rozpočet na rok 2013.

23.    Vyhodnotenie Bartolomejského jarmoku.


B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Žiadosť vedenia ZŠ Medňanská o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska na ulici Medňanskej, súvisiace petície pedagógov a občanov mesta a objasnenie možností umiestnenia zostáv detského ihriska pri ZŠ Medňanská po vysporiadaní pozemkov a zameraní inžinierskych sietí.

2.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

3.        Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2012.

4.        Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2011 a správu o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

5.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.09.2012.

6.        Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky príspevkovej organizácie TSM Ilava k 31.12.2011.

7.        Informáciu o bezodplatnom nadobudnutí nehnuteľností, a to pozemkov KN – E parc. č. 245/501, parc.     č. 245/502 a parc. č. 5054/511 v k. ú. Ilava do vlastníctva mesta.

8.        Informáciu o riadnom ukončení leasingovej zmluvy č. LZF/08/00365 zo dňa 23.10.2008, predmetom ktorej bolo financovanie motorového vozidla IVECO DAILY.

9.        Informáciu o preplatení refundácie grantu „Zahrajme si spoločne“ vo výške 21 602,65 €.

10.    Informáciu o vykonaní kontroly grantu z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 „Rekonštrukcia chodníkov v Ilave“ zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry a informáciu o overení (vystavenie platobného príkazu č. 1235090155 na refundáciu nákladov vo výške 65 393,24 €).

11.    Informáciu o stave finančných prostriedkov na účelových účtoch „ošetrovanie drevín“ a „komunálneho odpadu“.

12.    Informáciu o stave vo výbere miestnej dane z nehnuteľností k 30.09.2012.

13.    Informáciu o stave vo výbere podielových daní k 30.09.2012, o výhľade k 31.12.2012 a predpokladanom vývoji v roku 2013.

14.    Informáciu o vydaní príkazu primátora Mesta Ilava č. 1/2012 zo dňa 15.10.2012 na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov mesta za účtovné obdobie roku 2012.

15.    Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci september, október 2012 vo výške  200 €  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

16.    Vzdanie sa členstva Mgr. Tomana v Kultúrnej komisii z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v DK llava.

17.    Aktuálnu informáciu k detskému ihrisku Sihoť.

18.    Východiská k rozpočtu na rok 2013 a požiadavky ZŠ, ZUŠ a CVČ pre rozpočet na rok 2013.

19.    Žiadosť   denného   opatrovateľského  centra   pre   deti   Vila   Vilôčka   o   súhlas s vydávaním obedov zo ŠJ pri MŠ Ilava pre toto opatrovateľské centrum.


C)      SCHVAĽUJE

1.        Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

2.        Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Antona Bajzíka na zníženie navrhovanej sadzby dane z pozemkov v čl. VI ods. 3 VZN č. 1/2012 za zastavané plochy a nádvoria a  za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov zo sadzby 0,38 % zo základu dane na 0,36 % zo základu dane a v ods. 4 čl. VI za záhrady a za stavebné pozemky zo sadzby 0,22 zo základu dane na 0,19 % zo základu dane.

3.        Pripomienky k návrhu VZN č. 1/2012, a to zvýšenie sadzby dane za psa v čl. XVII ods. 5 písm. a) zo sadzby 26,55 € na 30,- € ak je pes chovaný v paneláku alebo v bytovom dome a zapracovanie nového ustanovenia ods. 3 do čl. XXVI v znení: „Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať“.

4.        VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava s pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami.

5.        Zmeny rozpočtu na rok 2012, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva, nasledovne:

-    navýšenie rozpočtu – bežná údržba budov o sumu 2 717 €,

-    navýšenie rozpočtu – zahraničné cesty o sumu 1 000 €,

-    navýšenie rozpočtu CVČ o sumu 404 € (204 € na úhradu bežných výdavkov za vykonané audítorské služby a 200 € na krúžok karate),

-    navýšenie rozpočtu ZUŠ o sumu 318 € na úhradu bežných výdavkov za vykonané audítorské služby,

-    navýšenie rozpočtu ZŠ Ilava o sumu 384 € na úhradu bežných výdavkov za vykonané audítorské služby,

-    navýšenie rozpočtu TSM Ilava o 480 € na úhradu bežných výdavkov za vykonané audítorské služby,

-    navýšenie finančného príspevku neziskovej organizácii TJ Sokol o sumu 400 € (navýšenie transferu) na činnosť bedmintonového oddielu,

-    navýšenie rozpočtu ŠJ pri MŠ Ilava o sumu 1 950 € na ukončenie pracovného pomeru zamestnankyne dohodou zo zdravotných dôvodov,

-    navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava o sumu 950 € na bežné výdavky – nákup škrabky na zemiaky,

-    navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava o sumu 4 500 € na kapitálové výdavky – nákup varného kotla elektrického,

-    navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava o 4 500 € na bežné výdavky,

-    navýšenie rozpočtu ŠJ MŠ Klobušice o sumu 1 000 € – nákup elektrickej varnej stoličky.

6.        Pridelenie 2-izbového bytu č. 2.4A v bytovom dome na ul. Medňanskej č. 894/16 Ilava, žiadateľke p. Silvii Homolovej, trvale bytom Záhradnícka 286, Ilava na dobu určitú od 01.11.2012 do 31.10.2013, t.j. na 1 rok.

7.        Mgr. Alenu Teicherovú za členku Kultúrnej komisie pri MZ Ilava.


D)      RUŠÍ

1.        Bod č. C/4 - Uznesenia č. 5/2012 zo zasadnutia MsZ v Ilave konaného dňa 21.08.2012, ktorý znel:

„Refundáciu časti nákladov za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 (rozdiel medzi plánovanými - rozpočtovanými a skutočnými nákladmi) v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

-      Centrum voľného času             204 €,

-      Základná umelecká škola          318 €,

-      Základná škola                        384 €,

-      TSM Ilava                                480 €.“


E)       NESCHVAĽUJE

1.        Žiadosť vedenia ZŠ Medňanská o zmenu lokality na umiestnenie detského ihriska na ulici Medňanskej, súvisiace petície pedagógov a občanov mesta a objasnenie možností umiestnenia zostáv detského ihriska pri ZŠ Medňanská po vysporiadaní pozemkov a zameraní inžinierskych sietí.

2.        Pozmeňujúci návrh poslankyne Ing. Daniely Gašparovej na zníženie navrhovanej sadzby dane zo stavieb zo 40 % na 20 %, a to v čl. X ods. 1 VZN č. 1/2012 pod písm. a) za stavby na bývanie znížiť sadzbu na 0,158 € a sadzby dane zo stavieb písm. e) a f) za priemyselné stavby a stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť znížiť na 2,25 €.


F)       DELEGUJE

1.        RNDr. Etelu Eglyovú  do Rady školy v Centre voľného času v Ilave.


G)      UKLADÁ

1.        Zapracovať zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava, rozpočtov rozpočtových organizácii a príspevkovej organizácie.

Termín: 31.10.2012                                  

Zodp.: Ing. Slavík, Mgr. Ďurechová, Mgr. Hromádková, Mgr. Bajzová, Ing. Kočkár

2.        Vedeniu mesta zvolať spoločné stretnutie zástupcov MsÚ, MŠ Ilava a zainteresovaných strán vo veci žiadosti opatrovateľského centra Vila Vilôčka.

Termín: 15.11.2012                                              Zodp.: Ing. Štefan Daško

3.        Ukladá hlavnému kontrolórovi mesta vypracovať do budúcej porady poslancov plnenie požiadaviek za konkrétne mestské výbory.

Termín: 04.12.2012                                              Zodp.: Ing. Tichý

 

V Ilave, dňa  23.10.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
Mgr. Milan Jašurek 
Ing. Pavol Šupák