Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.7/12 zo dňa 11.12.2012

Dátum: 14.12.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_111212.pdf (1,19 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 7 / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 11.12.2012 o 16:00 hod. v DK ILAVA


Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.        Správu hlavného kontrolóra o plnení požiadaviek z mestských výborov za rok 2012.

3.        Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.

4.        Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

5.        Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

6.        Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2013.

7.        Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií  v rámci originálnych kompetencií mesta (ZUŠ, CVČ, Školský klub, Školská jedáleň) na rok 2013.

8.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013 vrátane Návrhu programového rozpočtu a výhľady na roky 2014 a 2015 vrátane programových rozpočtov.

9.        Stanovenie limitu primátorovi mesta na koncoročné vyrovnanie rozpočtu za rok 2012.

10.    Dodatok č 1. k Zmene zriaďovacej listiny TSM.

11.    VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

12.    Dodatok č. 5  k VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

13.    Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

14.    Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

15.    Žiadosť nájomcov p. Zdenka Burýška a Anny Burýškovej o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 1.2B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/16.

16.    Žiadosť nájomcu p. Márie Ondrejíčkovej o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu  č. 3.6B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/16.

17.    Požiadavky mestských výborov a komisií.

18.    Návrh na vyplatenie odmeny voleným predstaviteľom mesta – hlavnému kontrolórovi a poslancom MsZ za rok 2012.

19.    Informáciu o činnosti komisií a mestských výborov.

20.    Žiadosť združenia miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811  09 Bratislava o finančnú podporu historického veľkofilmu sv. Cyril a Metod.

21.    Plán zasadnutí a porád mestského zastupiteľstva na rok 2013.

22.    Menovanie nového zástupcu primátora.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Informácia firmy STRABAG o dopravnom riešení mestskej časti Sihoť počas rekonštrukcie železničnej trate.

2.        Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ v Ilave.

3.        Správu hlavného kontrolóra o plnení požiadaviek z mestských výborov za rok 2012.

4.        Informáciu o podpise zmluvy o združení finančných prostriedkov vo výške 20 000 € s právnickou osobou MARTIFER, s.r.o. na realizáciu detských ihrísk v Ilave. Zmluva bola podpísaná dňa 21.11.2012 a uvedené finančné prostriedky budú príjmom rozpočtu mesta za rok 2012.

5.        Informáciu o zaslaní žiadosti o finančnú spoluúčasť na opravu fasády a strešného plášťa budov s. č. 81/18 a s. č. 768 na Mierovom námestí v Ilave na Katastrálny úrad v Trenčíne, a to vo výške jeho spoluvlastníckych podielov k uvedeným budovám, zapísaných na LV č. 1 722 a 1 723 v k. ú. Ilava. Výška spoluúčasti predstavuje sumu 8 530,39 €.

6.        Žiadosti:

-       ZŠ Ilava o finančný príspevok na organizačné zabezpečenie družobného stretnutia škôl Ilava – Mikolow – Klimkovice vo výške 1 000 € (zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2013),

-       OZ FS Strážov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na organizačné zabezpečenie podujatia s názvom „Pálenie Ďura 38“ vo výške 3 000 € (v návrhu rozpočtu na rok 2013 zahrnutých 700 €).

7.        Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s. č. 473/27 na ulici Kukučínovej v Ilave o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod týmto bytovým domom od mesta. Žiadosť bude riešená v zmysle vyššieho právneho predpisu, a to Zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8.        Žiadosť právnickej osoby Ranč Lhota o prenájom alebo odpredaj TTP v k. ú. Klobušice.

9.        Žiadosť Ing. Adolfa Bagína a manž. Antónie o kúpu časti pozemku KN – C parc. č. 373/3 v k. ú. Ilava.

10.    Žiadosť právnickej osoby SESTAV, s. r. o. o odkúpenie a zámenu časti pozemku vo vlastníctve mesta, a to KN – E parc. č. 2077/101 a KN – E parc. č. 5054/508 v k. ú. Ilava.

11.    Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2014 a 2015 a Návrh programového rozpočtu Mesta Ilava na roky 2014 a 2015.

12.    Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci november a december 2012 vo výške 850 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

13.    Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Zmeny rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

2.        Navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava o 4 800 € na bežné výdavky na rok 2012.

3.       Návrhy rozpočtov na rok 2013:

-       Príspevkovej organizácie TSM Ilava vo výške 321 819 €,

-       Rozpočtovej organizácie CVČ Ilava vo výške 80 400 €,

-       Rozpočtovej organizácie ZUŠ Ilava vo výške 212 400 €,

-       Rozpočtovej organizácie ŠJ pri ZŠ vo výške 45 600 €,

-       Rozpočtovej organizácie ŠKD pri ZŠ vo výške 37 200 €.

4.        Pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa zahrnutia 20% spoluúčasti vo výške 11 000 €, v súvislosti s podaním žiadosti vo výzve “ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality“ pre projekt s názvom: „Žiť aktívne - radosť z pohybu“.

5.        Pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa žiadosti Občianskeho združenia „Za zachovanie kultúrneho dedičstva Ilavy“ vo výške 100 €.

6.        Pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, týkajúci sa žiadosti ZUŠ Ilava o finančný príspevok na organizačné zabezpečenie 60. výročia jej založenia vo výške 500 €.

7.        Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.

8.        Návrh Programového rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

9.        Dodatok č. 1 k Zmene Zriaďovacej listiny TSM v predloženom znení.

10.    Pozmeňujúci návrh poslankyne Ing. Daniely Gašparovej na doplnenie Prílohy č. 1 VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava, kde sa navrhuje v názve „Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad a drobný odpad z domácností“ na konci názvu pripojiť slová „ – jarný a jesenný zber“ a navrhuje sa nová Príloha č. 2 v predloženom znení s názvom „Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad a drobný odpad z domácností“, v ktorej je uvedené umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v meste, v priloženom znení.

11.    VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava s pozmeňujúcim návrhom.

12.    Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Antona Bajzíka k Dodatku č. 5 k VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava, ktorým navrhuje zmenu normatívu pre dieťa materskej školy vo veku od troch rokov zo sumy „1.590,21 €“ na sumu „1.512,304 €“, a to na základe zmeny rozpočtu pre materské školy.

13.    Dodatok č. 5 k VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava s pozmeňujúcim návrhom.

14.    Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Milana Jašurka k Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava, ktorým navrhuje vypustiť, a to v bode 3 Dodatku v Prílohe č. 1 VZN v ods. 6 sa vypúšťa písm. c), v bode 5 Dodatku v Prílohe č. 3 VZN sa vypúšťa ods. 6  a  nasledujúce odseky sa prečíslujú a v bode 6 Dodatku v Prílohe č. 4 VZN sa vypúšťa ods. 6 a nasledujúce odseky sa prečíslujú.

15.    Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava s pozmeňujúcim návrhom.

16.    Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Vladimíra Bagína, ktorým sa dopĺňa Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, a to v ods. 1 Dodatku sa v odrážke za slovom „ vo štvrtok“ vkladajú slová „od 6.00 hod“ a v druhej odrážke za slovami „v sobotu“ sa vkladajú slová „od 6.00 hod“. 

17.    Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb s pozmeňujúcim návrhom. 

18.    Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Mesta Ilava Ing. Jozefovi Tichému za rok 2012 v sume jeho schváleného mesačného platu, čo je 1 431,00 € za vykonávanie kontrolnej činnosti v meste Ilava.

19.    Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MsZ počas celého roka 2012 nasledovne:

Ing. Vladimír Bagín     200,00 €,     Ing. Daniela Gašparová    200,00 €,      Milan Porubčan        200,00 €,

Ing. Anton Bajzík        200,00 €,     Ludmila Haasová             200,00 €,      Gabriela Šlesaríková 200,00 €,

Ing. Martin Batla         200,00 €,     Ľudmila Hujová               200,00 €       Ing. Pavol Šupák      200,00 €,

RNDr. Etela Eglyová   200,00 €,     Mgr. Milan Jašurek          200,00 €,      Ing. Jozef Toman     200,00 €.

Ivan Ferech                200,00 €,

20.    Predĺžiť prenájom trojizbového bytu č. 1.2B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/16 nájomcom Zdenkovi Burýškovi a Anne Burýškovej na dobu 1 rok, t. j. do 28.02.2014.

21.    Predĺžiť prenájom trojizbového bytu č. 3.6B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/16 nájomcovi p. Márii Ondrejíčkovej na dobu 1 rok, t. j. do 31.12.2013.

22.    Za zástupcu primátora RNDr. Etelu Eglyovú.

23.    Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.

24.    Plán zasadnutí a porád mestského zastupiteľstva na rok 2013.

D)      NESCHVAĽUJE

1.        Žiadosť združenia miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava o finančnú podporu historického veľkofilmu sv. Cyril a Metod.

E)       POVERUJE

1.        Primátora Mesta Ilava v zmysle § 11 odsek 4 písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2012 do výšky 10 000 € v bežnom rozpočte, 30 000 € v kapitálovom rozpočte a 30 000 € vo finančných operáciách rozpočtu za rok 2012. Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivej položke rozpočtu.

F)       UKLADÁ

1.        Finančno-majetkovému oddeleniu vyplatiť odmenu voleným zástupcom Mesta Ilava - hlavnému kontrolórovi mesta a jednotlivým poslancom MsZ vo výplate za mesiac december.

       Termín: v texte                                         Zodp.: Ing. Daško

2.        Informovať verejnosť o triedení biologicky rozložiteľných odpadov, o systéme zavedeného zberu a zberných nádobách určených na biologicky rozložiteľný odpad, a to formou letákov a vyhlásením            v mestskom rozhlase.

       Termín: do 31.12.2012                              Zodp.: Ing. Daško

3.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2012.

Termín: 31.12.2012                                   Zodp.: Ing. DaškoV Ilave, dňa  11.12.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:Ing. Daniela Gašparová
Ing. Jozef Toman