Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.1/13 zo dňa 19.02.2013

Dátum: 22.02.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_190213.pdf (0,4 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 1 / 2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 19.02.2013 o 16:30 hod. v DK ILAVA

 

Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Návrhy na menovanie veliteľov hasičských zborov pre Ilavu a Iliavku.

2.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

3.        Predbežné (neauditované) výsledky hospodárenia Mesta Ilava za rok 2012.

4.        Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.

5.        Informáciu o podpise Zmluvy o združení finančných prostriedkov ZZFP č. 1/2/2013 zo dňa 28.01.2013, uzavretej medzi Mestom Ilava, ako prijímateľom, a právnickou osobou ZIPP Bratislava spol. s r.o. so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, ako poskytovateľom, predmetom ktorej je finančná podpora mesta formou účelovej dotácie, viazanej výlučne na výstavbu detských ihrísk v Ilave, vo výške  10 000 €.

6.        VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava.

7.        Dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“.

8.        Ukončenie členstva v ZPOZ p. Agáty Baginovej a vymenovanie p. Heleny Faltusovej za členku ZPOZ-u ako speváčku pri obradoch.

9.        Ukončenie členstva pani Evy Faltusovej a menovanie Mgr. Miroslava Tomana za člena Kultúrnej komisie.

10.     Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

11.     Požiadavky mestských výborov.

12.             Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.        Informáciu o plánovanom zriadení kontaktného administratívneho miesta občanov (KAMO) v meste Ilava v roku 2014. Za účelom jeho zriadenia ponúklo mesto štátu nehnuteľnosť, a to budovu s. č. 800 (budova Polície), zapísanú na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

3.        Predbežné (neauditované) výsledky hospodárenia Mesta Ilava za účtovné obdobie roku 2012.

4.        Informáciu o bezodplatnom nadobudnutí nehnuteľnosti - pozemku KN – C  parc. č. 1392/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 v k. ú. Ilava, a to na základe delimitačného protokolu č. 27/2012 uzatvoreného medzi Mestom Ilava a SR – Ministerstvom hospodárstva SR.

5.        Žiadosť fyzickej osoby p. Heleny Slivkovej, bytom Košecká  45, 019 01 Ilava o vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, a to pozemkom KN – E parc. č. 693/501, 693/502, 694/501 a 694/502 v k. ú. Ilava.

6.        Žiadosť poľnohospodárskeho družstva so sídlom Kvášovec 018 41 Dubnica nad Váhom o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k. ú. Klobušice vo vlastníctve mesta.

7.        Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci január a február 2013 vo výške 170 € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

8.                   Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Postup pre riešenie žiadostí, podaných fyzickými a právnickými osobami v priebehu kalendárneho roku 2013, ktorých predmetom bude vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a užívaných mestom. Doručené žiadosti budú evidované na Finančno – majetkovom oddelení MsÚ Ilava a zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2014. Toto opatrenie sa netýka žiadostí, ktoré nenavýšia schválený rozpočet mesta na rok 2013 v oblasti kapitálových výdavkov.

2.        Kúpu nehnuteľnosti od fyzickej osoby RNDr. Kamila Vajnorského, bytom Mierová 654/70, 821 05 Bratislava – Ružinov, a to pozemku KN – E parc. č. 247/3 – záhrady o výmere 29 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 813 v k. ú. Ilava. Kúpna cena sa stanovuje dohodou vo výške 15 €/m2, správny poplatok na vklad vlastníckych práv na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

3.        Uzavretie zámennej zmluvy, ktorou Mesto Ilava zamení nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, a to pozemok KN – C parc. č. 650/32 – ostatné plochy o výmere 594 m2, v k. ú. Ilava (vyčleneného geometrickým plánom č. 7/2013 zo dňa 01.02.2013 vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Bronislavou Filiačovou a overeného Správou katastra Ilava dňa 18.02.2013 pod č. 69/2013) za nehnuteľnosť vo vlastníctve právnickej osoby SESTAV s.r.o. so sídlom J. L. Bellu 809/34, 019 01 Ilava, a to pozemok KN – C parc. č. 940/6 – ostatné plochy o výmere 230 m2, zapísaný na Správe katastra Ilava na LV č. 2 177 v k. ú. Ilava, za ďalej uvedených podmienok. Právnická osoba SESTAV s.r.o. doplatí mestu Ilava za rozdiel vo výmere pozemkov finančnú čiastku 364 x 3 € = 1 092 € a každá zo zúčastnených strán uhradí 50% výšky správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava. Zámena nehnuteľností je v súlade s písm. e, odst. 8, §9a Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

4.        Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. ZBZ 3/20/2012 zo dňa 19. marca 2012, uzavretej medzi Mestom Ilava a právnickou osobou INFINITY TRUST s.r.o. so sídlom Medňanská 896/19,019 01 Ilava, ktorým sa rozšíri predmet zmluvy o nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, a to pozemok KN – C parc. č. 1 142/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, zapísaný na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava (za účelom výstavby zimného štadióna), ako aj zmluvy o výpožičke.

5.        Predložené zmeny rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013. Zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto Mestského zastupiteľstva.

6.        Vystúpenie Mesta Ilava zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“.

7.        Dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa § 11, ods.4, písm. l) a § 20, ods.1, písm. a), zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

8.        VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava v znení vyhodnotených pripomienok.

9.        Prijatie účelovej dotácie viazanej výlučne na výstavbu detských ihrísk v Ilave vo výške 10 000 € od právnickej osoby ZIPP Bratislava spol. s r. o. so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15  Bratislava.

10.     Prijatie účelovej dotácie viazanej výlučne na výstavbu detských ihrísk v Ilave vo výške 20 000 € od právnickej osoby MARTIFER Slovakia s. r. o. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04  Bratislava.

D)      DELEGUJE

1.        Ing. Ľubomíra Turcera, prednostu MsÚ za člena dozornej rady združenia „Regionálna kompostáreň Považie“.

E)       RUŠÍ

1.        Členstvo v  ZPOZ p. Agáty Baginovej, ktorá bola speváčkou pri obradoch.

2.        Členstvo pani Evy Faltusovej v Kultúrnej komisii.

F)       MENUJE

1.        Mariana Minárika, bytom Pivovarská 429, 019 01 Ilava, v zmysle odst. 5,  § 33 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, za veliteľa mestského hasičského zboru Ilava.

2.        Jozefa Holbu, bytom Iliavka 40, 019 01 Ilava, v zmysle odst. 5, § 33 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, za veliteľa mestského hasičského zboru Iliavka.

3.        Pani Helenu Faltusovú za členku  ZPOZ  ako speváčku pri obradoch.

4.        Mgr. Miroslava Tomana za člena Kultúrnej komisie.

G)      UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013.

Termín: 28.02.2013                                              Zodp.: Ing. Daško

H)      ĎAKUJE

1.        Pani Agáte Baginovej za dlhoročnú prácu v ZPOZ-e.

 

V Ilave, dňa 19.02.2013

 

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:Gabriela Šlesariková 
Ing. Daniela Gašparová