Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.2/13 zo dňa 09.04.2013

Dátum: 12.04.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_090413.pdf (0,35 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 2 / 2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 09.04.2013  o 16:30 hod. v DK ILAVA

 

Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.        Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012.

3.        Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

4.        Určenie veliteľov zásahu Mestského hasičského zboru v Ilave.

5.        Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Ilava.

6.        Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.

7.        Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

8.        Požiadavky mestských výborov.

9.        Plat primátora mesta.

10.    Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2013 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.        Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012.

3.        Informáciu o budúcom bezodplatnom prevode nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava, a to pozemku    KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy o výmere 1 268 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice, a pozemku KN – C parc. č. 1 037/1 – vodné plochy o výmere 1 562 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1875 v k. ú. Klobušice, na Štát – SR zastúpenú Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Uvedený pozemok je súčasťou vodného toku, a to Klobušického potoka a prevod bude realizovaný v zmysle čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky – vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky.

4.        Žiadosť Magdalény Kobzovej, bytom ul. Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, o poskytnutie finančných prostriedkov na knižné vydanie publikácie „Almanach škôl ilavských“. O výške finančných prostriedkov, ktoré mesto poskytne, rozhodne MsZ v Ilave na svojom zasadnutí dňa 18.06.2013.

5.        Informáciu o úprave platu primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2013 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2012 vo výške 805 € podľa Štatistického úradu SR, a to nasledovne:

Na základe Uznesenia MsZ v Ilave č. 4/2012 zo dňa 26.06.2012 bol plat primátora doposiaľ stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 35,86 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2013 mesačný plat vo výške 2 560 €.

6.        Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2013 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2012 vo výške 805 € podľa Štatistického úradu SR.

Uvedená úprava je v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009 zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a zároveň v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predstavuje od 01.01.2013 mesačný plat vo výške 1 466 €.

7.        Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci marec 2013 vo výške 300 € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

8.        Uznesenie zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 09.04.2013, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Uzavretie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve KZ č. 51/63/2011, uzavretej dňa 20.05.2011 medzi Mestom Ilava ako predávajúcim a Zdeňkom Kačerom, narodeným 05.01.1983, bytom Horní Pěna 117, Jindřichův Hradec, ČR a manž. Evou, narodenou 30.01.1981, bytom Zahradnícka 295/20, Ilava, ako kupujúcimi, predmetom ktorej bol predaj pozemku  KN – C parc. č. 888/2 v k. ú. Ilava, ktorým sa vlastníkom predĺži termín na začatie stavby rodinného domu na predmetnom pozemku uvedený v článku V. citovanej zmluvy z lehoty 24 mesiacov od podpisu zmluvy na lehotu 30 mesiacov od podpisu zmluvy. Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

2.        Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava, a to pozemku KN – C parc. č. 1054/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, právnickej osobe ILpap, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 750/63, Ilava, IČO: 45000824, za kúpnu cenu 10 €/m2. Odpredaj je v súlade s písm. b) odst. 8, § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

3.        Žiadosť právnickej osoby Obchodná akadémia so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava o finančný príspevok na úhradu dopravných nákladov súvisiacich s uskutočnením návštevy Strednej ekonomickej školy v Győri v dňoch 08. a 09. mája 2013 a to vo výške 50 € za každého povereného delegáta mesta, ktorý sa tohto podujatia zúčastní.

4.        Predložené zmeny rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013. Zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

5.       Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Ilava.

6.        Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 01.05.2013 plat primátora mesta v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu vo výške 1 884 € o 35,86 %, t.j. mesačný plat vo výške 2560,- €.

7.        Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného  zákona č. 357/2004 Z. z. článku 9 ods. 2 voči poslancom MZ Ilava Ing. Vladimírovi Baginovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi za porušenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

D)      RUŠÍ

1.        Bod č. C 15 Uznesenia č. 03/2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 20.04.2010 z dôvodu jeho neaktuálnosti.

E)       URČUJE

1.        V zmysle písm. d, § 23 Zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nasledujúcich členov Mestského hasičského zboru za veliteľov zásahu:

·          pre Mestský hasičský zbor Ilava

Mariána Minárika, bytom Pivovarská 429, 019 01 Ilava,

Patrika Minárika, bytom Pivovarská 429, 019 01 Ilava,

Jána Hajasa, bytom Jesenského 569, 019 01 Ilava,

Miloša Hajasa, bytom Jesenského 569, 019 01 Ilava,

Mareka Kvasnicu, bytom Zámocká 15, 019 01 Ilava,

Petra Baláža, bytom Záhradnícka 290/10, 019 01 Ilava.

·          pre Mestský hasičský zbor Iliavka

Jozefa Holbu, bytom Iliavka 40, 019 01 Ilava,

Miroslava Pavelu, bytom Iliavka 42, 019 01 Ilava,

Adama Gombára, bytom Iliavka 67, 019 01 Ilava,

Vratka Kubalu, bytom Iliavka 70, 019 01 Ilava,

Ing. Petra Kubalu, bytom Iliavka 70, 019 01 Ilava.

F)       UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava.

Termín: 19. 04. 2013                                Zodp. : Primátor

2.        Na základe správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012 odstrániť nedostatky zistené pri kontrole:

a)      stavu, umiestnenia a súčasného využívania zdravotníckej techniky zapožičanej Mestom Ilava NsP Ilava,

b)      uplatňovania VZN mesta č. 3/2011 o stanovení cien nájmu  za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava,

c)      uplatňovania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov – obehu dokladov súvisiacich s nákupom nových tovarov a služieb.

Termín: 22. 10. 2013                                Zodp. : Primátor

3.        Poslancovi MZ Ilava Ing. Antonovi Bajzíkovi zabezpečiť vypracovanie rozhodnutia vo veci konania na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom MZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 v platnom znení.

Termín: 06. 06. 2013                                Zodp. : Ing. Anton Bajzík

4.        Podať správu o vývoji a stave pohľadávok a ich riešenie od roku 2007 do roku 2012.

Termín: 18. 06. 2013                                Zodp. : Primátor

G)      NESCHVAĽUJE

1.      Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.

 

V Ilave, dňa  09.04.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
Ing. Vladimír Bagín
Ľudmila Hujová 

 

Priložené prílohy k Uzneseniu: (príloha .pdf súbor)

  • Uznesenie zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu dňa 09.04.2013
  • ZMENOVÝ ROZPOČTOVÝ LIST