Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/06 zo dňa 16.08.2006

Dátum: 23.08.2006

Uznesenie č. 7/06 zo zasadnutia MsZ dňa 16.8.2006

A. Prerokovalo
1. Žiadosti finančnej komisie
2. Zmenu rozpočtu
3. Prejednanie návrhu na udelenie čestného občianstva Prof. Traubnerovi
4. Schválenie povodňovej komisie
5. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do samosprávy
6. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. polrok 2006
7. Poskytnutie jednorázových sociálnych výpomocí

B. Schvaľuje:
1. Odpredaj nehnuteľností a to pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava
- parc. č. 2073/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2
- parc. č. 2073/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2
- parc. č. 2073/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2
- parc. č. 2073/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
v k. ú. Ilava, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 právnickej osobe Slovenské elektrárne a.s. so sídlom Hrnčiarska 12, 827 36 Bratislava za kúpnu cenu 300,-Sk/m2
2. Kúpu nehnuteľnosti a to:
- bytu č. 2 o výmere 31 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 427 (vchod č. 2) na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4736 a postaveného na pozemku parc. č. KN 1110/61 v k. ú. Dubnica nad Váhom
- Spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 427 na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom v podiele 31/1370.
- Spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1110/61 - zast. plochy a nádvoria o výmere 549 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 4737 v k. ú. Dubnica nad Váhom v podiele 31/1370
za kúpnu cenu 322 586,- Sk
3. Zmenu rozpočtu podľa zmenových listov
4. Poverenie primátora na schvaľovanie zmien rozpočtu
5. Udelenie čestného občianstva Prof. Pavlovi Traubnerovi
6. Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu národného majetku na vybudované energetické
zariadenia na vybudovanie bezbariérových schodov a toaliet v Dome kultúry v Ilave
7. Pre voľby do samosprávy počet poslancov 13 a počet volebných obvodov 6
8. Poskytnutie jednorázových výpomocí vo výške 11 585,- Sk podľa predloženého
návrhu sociálnej komisie /viď zápisnica/ Pre p. Suchomelovú Ivetu - nákup zabezpečí pracovníčka MsÚ.

C. Menuje
1. Do povodňovej komisie mesta Ilava:
Primátora mesta Ilava Ing. Pavla Čiernika, bytom Záhumenská 495/21 Ilava, predsedom
povodňovej komisie mesta Ilava, zástupcu primátora mesta Ilava p. Milana
Pagáča, bytom Skala 661/78 Ilava, podpredsedom povodňovej komisie mesta
Ilava, Veliteľa mestského hasičského zboru p. Bagina Antona, bytom Kukučínova 473/27
Ilava, za vedúceho technického štábu povodňovej komisie mesta Ilava

D. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava za I. polrok 2006
2. Plán činnosti HK mesta Ilava na II. polrok 2006
3. Informáciu HK mesta Ilava o dianí na úseku kontroly za obdobie od verejného
zasadnutia MZ č. 4/2006, t.j. od 10.5.2006 až do verejného zasadnutia MZ
č. 7/2006 t.j. do 16.8.2006
4. Oznámenie o Dobrovoľnom strážcovi poriadku

E. Poveruje
1. Primátora mesta na vykonanie účtovného vyrovnania rozpočtu v oblasti bežných
výdavkov na základe zmenových listov podpísaných príslušnými vedúcimi

F. Neschvaľuje
1. Jednorázové výpomoce pre p. Herákovú Zuzanu, Marmana Štefana, Vavríka Jozefa
a Centrum pre rodinu Trenčín

G. Ukladá:
1. Zapracovať zmeny rozpočtu podľa predložených zmenových listoch
T: ihneď
Z: ved.ekon.oddelenia
2. Vyplatiť sociálne výpomoci
T: po právoplatnosti uznesenia
Z: ved.ekon.oddelenia

 

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Milan Pagáč
Viola Bakošová