Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 3/13 zo dňa 04.06.2013 - neplánované

Dátum: 07.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_040613.pdf (0,3 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 3 / 2013
zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 4. júna 2013  o 16:30 hod. v DK ILAVA


A.    PREROKOVALO

1.    Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom MsZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi a Mgr. Milanovi Jašurkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

2.    Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy pani Anny Burýškovej a žiadosť Moniky Párovskej o uzatvorenie nájomnej zmluvy k trojizbovému bytu  č. 1.2B v bytovom dome na  Medňanskej ul. súp. č. 894/16 .

B.    BERIE NA VEDOMIE

1.  Ukončenie nájomnej zmluvy p. Anny Burýškovej,  ktorej predmetom je nájom  trojizbového bytu  č. 1.2B nachádzajúceho sa v bytovom dome na  Medňanskej ul. súp. č. 894/16 dohodou dňom 31.05.2013.

C.    SCHVAĽUJE

1. Uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu  č. 1.2B nachádzajúci

    sa v bytovom dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/16 p. Monike Párovskej, bytom Jesenského

    880, Ilava, od 15.06.2013 na dobu jeden rok t.j. do 31.05.2014.

2. Podľa čl. 9 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ústavný zákon“/ Rozhodnutie, ktorým sa poslancovi MZ Ilava Mgr. Milanovi Jašurkovi, bytom Hviezdoslavova 323/14, Ilava za porušenie čl. 7 ods. 1  ústavného zákona, ktorého sa dopustil tým, že nepodal v lehote do 31. marca 2013 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, ukladá podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona pokuta vo výške 62,79 € ako 1/12 jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je prílohou tohto uznesenia.

3. Podľa čl. 9 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ústavný zákon“/ Rozhodnutie, ktorým sa poslancovi MZ Ilava Ing. Vladimírovi Bagínovi, bytom Jesenského 525/1, Ilava za porušenie čl. 7 ods. 1  ústavného zákona, ktorého sa dopustil tým, že nepodal v lehote do 31. marca 2013 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, ukladá podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona pokuta vo výške 71,50 € ako 1/12 jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je prílohou tohto uznesenia.

D.    POVERUJE

1.  Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Antona Bajzíka, poslanca MsZ Ilava k podpisu

     rozhodnutí schválených pod bodom C2 a C3 tohto uznesenia.

 Neooddeliteľnou súčasťou Uznesenia je:

ROZHODNUTIE
Mestského zastupiteľstva v Ilave
podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(komplet s prílohou je v súbore na stiahnutie uznesenie_040613.pdf)


V Ilave, dňa  4.júna 2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná  
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
Ing. Daniela Gašparová 
Ivan Ferech