Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.4/13 zo dňa 18.06.2013

Dátum: 21.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_180613.pdf (0,31 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 4 / 2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 18.6.2013  o 16:30 hod. v DK ILIAVKA


A.     PREROKOVALO

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

2.      Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013.

3.      Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012.

4.      Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31. 12. 2012 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

5.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

6.      Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.

7.      Prerozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Ilava za rok 2012.

8.      Výročnú správu o hospodárení Mesta Ilava za rok 2012 a Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2012.

9.      Ročnú hodnotiacu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

10.   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. štvrťrok 2013.

11.   Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za 1. štvrťrok 2013.

12.   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013.

13.   Použitie fin. prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013.

14.   Vlastné príjmy a výdavky rozpočtových organizácií za rok 2013.

15.   Žiadosti a informácie Finančno-majetkovej komisie vrátane zmien rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013.

16.   Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

17.   Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava.

18.   Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

19.   Požiadavky mestských výborov.

20.   Žiadosť Ing.  Ivany  Holbusovej  o  vzdanie sa členstva v sociálno-bytovej komisii.

21.   Doplnenie člena sociálno-bytovej komisie.

B.     BERIE NA VEDOMIE

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MZ v Ilave.

2.      Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012.

3.      Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31. 12. 2012 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

4.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

5.      Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.

6.      Ročnú hodnotiacu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.

7.      Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. štvrťrok 2013.

8.      Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za 1. štvrťrok 2013.

9.      Informáciu o rozhodnutí Pôdohospodárskej platobnej agentúry so sídlom Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 zo dňa 27. 05. 2013, ktorým bol Mestu Ilava schválený nenávratný finančný príspevok na projekt „Detské ihrisko v lokalite Sihoť“ vo výške 12.657,79 €.

10.   Ponuku na mediálnu spoluprácu od TV Považie so sídlom M. R. Štefánika 149, 017 01 Považská Bystrica.

11.   Žiadosť právnickej osoby GROISE s. r. o. so sídlom Pivovarská 721, 019 01 Ilava o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN-C parc. č. 521/1 v k. ú. Ilava.

12.   Informáciu o schválení príklepu dražby nehnuteľností a to pozemkov KN-C parc. č. 1133/1, 1133/2 a 1133/4 v k. ú. Ilava Okresným súdom Trenčín. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava – vlastník Mesto Ilava.

13.   Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci apríl, máj, jún 2013  vo výške  650 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

14.   Ukončenie členstva Ing. Ivany Holbusovej v sociálno-bytovej komisii. 

15.   Uznesenie zo zasadnutia komisie  na ochranu verejného záujmu zo dňa 04.06.2013 v znení:  Povinnosť podľa zl. 7 odst. 2 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  si  do stanoveného  termínu splnili  poslanci  Ing. Jozef Toman,  Milan Porubčan  a  Ivan Ferech.     

C.     SCHVAĽUJE

1.      Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013.

2.      Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 nasledovne:

                do rezervného fondu                                          24 016,67 €

                do ostatných peňažných fondov                     197 226,69 €

                do fondu údržby majetku mesta                        18 923,39 €

       Spolu:                                                                        240 166,75 €

 

3.      Výročnú správu o hospodárení Mesta Ilava za rok 2012 a Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2012 bez výhrad.

4.      Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013 vo výške 71 403 € na splátky úverov.

5.      Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013 vo výške 246 800 € na kapitálové výdavky.

6.      Použitie finančných prostriedkov z fondu údržby majetku mesta vo výške 18 000 € na bežnú opravu a údržbu majetku mesta v roku 2013.

7.      Vlastné príjmy a výdavky rozpočtových organizácií  pre rok 2013:

§Centrum voľného času                                   2 350 €,

§Základná umelecká škola                                               15 800 €,

§Základná škola Ilava                                        5 000 €,

§Školský klub detí pri Základnej škole v Ilave                4 000 €,

§Školská jedáleň pri Základnej škole v Ilave  9 000 €.

8.      Zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

9.      Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to hospodárskej budovy s. č. 1 927 a prislúchajúcich pozemkov pod touto budovou KN-C parc. č. 1 415/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a KN-C parc. č. 1 415/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, fyzickým osobám  nasledovne:

       9.1. Klabníkovi Antonovi, nar. 07. 04. 1952 a manž. Helene nar. 12. 12. 1952, obaja bytom Kpt. Nálepku

              242/2, 019 01 Ilava v podiele 7107/70560-tin, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

       9.2. Piatrikovej Martine, nar. 14. 06. 1975, bytom Kpt. Nálepku 242/2, 019 01 Ilava v podiele 7107/70560-tin,   

             do výlučného vlastníctva,

       9.3. Macháčovej Radomíre, nar. 23. 09. 1974, bytom Skala 641/69, 019 01 Ilava v podiele 8122/70560-tin, do

              výlučného vlastníctva,

       9.4. Veselej Kataríne, Ing., nar. 02. 11. 1954, bytom Kpt. Nálepku 242/2, 019 01 Ilava v podiele 7614/70560-

              tin, do výlučného vlastníctva,

       9.5. Smrčkovej Helene, nar. 20. 05. 1933, bytom Kpt. Nálepku 242/2, 019 01 Ilava v podiele 7107/70560-tin,  

              do výlučného vlastníctva,

       9.6. Ondrišovi Róbertovi, nar. 03. 12. 1970 a manž. Silvii nar. 16. 11. 1973, obaja bytom Kpt. Nálepku 242/2,

               019 01 Ilava v podiele 8122/70560-tin, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

       9.7. Kolmanovi Miroslavovi, nar. 19. 11. 1977, bytom Kpt. Nálepku 242/2, 019 01 Ilava v podiele

              7614/70560-tin, do výlučného vlastníctva,

       9.8. Kisovi Františkovi, nar. 28. 12. 1975 a manž. Martine, nar. 19. 11.1975, obaja bytom Kpt. Nálepku 242/2,   

              019 01 Ilava v podiele 10660/70560-tin, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

       9.9. Tomášikovej Janke, nar. 05. 07. 1973, bytom Kpt. Nálepku 242/2, 019 01 Ilava v podiele 7107/70560-tin,

              do výlučného vlastníctva.

    Celková kúpna cena za odpredané nehnuteľnosti je stanovená vo výške 1 450 €, každý kupujúci uhradí alikvotnú časť kúpnej ceny vo výške odpredávaného spoluvlastníckeho podielu. Kupujúci uhradia správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava.

Prevod nehnuteľností bude uskutočnený za podmienky, že kupujúci zrekonštruujú strešnú konštrukciu (krov a strešný plášť) hospodárskej budovy v lehote do 30. 09. 2014. Z uvedeného dôvodu bude kúpnou zmluvou zriadené v časti „ vedľajšie dojednania“, ktoré nebudú zapísané ako ťarchy,  predkupné právo ako vecné právo pre Mesto Ilava za rovnakých podmienok, za ktorých bola nehnuteľnosť odpredaná kupujúcim. Predaj nehnuteľností je v súlade s písm. e, odst. 8, § 9a Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

10.   Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Ilava a to budovy „Šatne MFK – staré“ s. č. 818 situovanej na pozemku KN-C parc. č. 1149/2, zapísanej na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava. V zmysle odst. 5, čl. 14 VZN Mesta Ilava č. 2/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava bude uvedený prebytočný majetok fyzicky zlikvidovaný a účtovne usporiadaný. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva požiada Mesto Ilava príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o odstránení stavby.

11.   Doplnenie JUDr. Štefana Babniča za nového člena sociálno-bytovej komisie za MsÚ  Ilava.

12.   Pozmeňujúci návrh poslanca Milana Porubčana vypustiť navrhovaný ods. 5 upravujúci prevádzkovú dobu letných terás v čl. III. Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a prečíslovať navrhovaný ods. 6 v čl. III. tohto Dodatku ako ods. 5. 

13.   Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.

14.   Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava .

15.   Pozmeňovací návrh poslanca Ing. Antona Bajzíka na zmenu  názvu bodu D v návrhu tohto uznesenia, namiesto  znenia „Zamieta“ dať názov „Neschvaľuje“.

D.   NESCHVAĽUJE

1.      Žiadosť Rádia SEVER so sídlom A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina o uzavretí Rámcovej zmluvy o vzájomnej mediálnej spolupráci, predmetom ktorej je poskytnutie vysielacieho času v tomto médiu za odplatu.

2.      Žiadosť právnickej osoby ZIPP Bratislava spol. s r. o. so sídlom Mlynské Nivy 61A, 820 15 Bratislava o spolupráci pri realizácii projektu výstavby nájomného bytového domu v mestskej časti Klobušice.

E.      UKLADÁ

1.      Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

               Z: Primátor                                                                                                  T: 30. 06. 2013

2.      Predsedovi Kultúrnej komisie pripraviť návrh na mediálnu spoluprácu s TV Považie pre rok 2014.           

               Z: v texte                                                                                                      T: 29. 10. 2013

 


Priložená príloha k Uzneseniu:


V Ilave, dňa  18.06.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná  
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:
Ľudmila Hujová 
Ludmila Haasová