Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.5/13 zo dňa 06.08.2013

Dátum: 09.08.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_060813.pdf (0,14 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 5 / 2013
zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 06.08.2013 o 16:30 hod. v DK ILAVA


Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Zapojenie sa do výzvy MV SR s názvom projektu: "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka na zvýšenie akcieschopnosti pri zdolávaní požiarov“.

B)      SCHVAĽUJE

1.        Výšku finančnej spoluúčasti Mesta Ilava 5%, t. j. 500 € z celkovej žiadanej sumy 10 000 € na projekte s názvom: "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka na zvýšenie akcieschopnosti pri zdolávaní požiarov“ na základe výzvy číslo VI. PHZZ 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2.        Presun finančných prostriedkov z položky 41 0320 633007 54 – špeciálny materiál pre potreby požiarnej ochrany vo výške 500 € na položku 41 0320 633010 54 11 - 5 %-ná spoluúčasť na projekte "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka na zvýšenie akcieschopnosti pri zdolávaní požiarov“.

3.        Navýšenie rozpočtu na položke 111 0320 633010 5412 – projekt – (95 %) "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka na zvýšenie akcieschopnosti pri zdolávaní požiarov" o 9 500 € a navýšenie rozpočtu na položke 111 312002 5412 – príjem z MV SR – projekt – (95 %) "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestského hasičského zboru Ilava a Iliavka na zvýšenie akcieschopnosti pri zdolávaní požiarov".

C)      UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

Termín: 08.08.2013                                              Zodp.: Ing. Daško


V Ilave, dňa 06.08.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Mgr. Anna Bakošová 
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:Ľudmila Hujová 
Ludmila Haasová