Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.6/13 zo dňa 27.08.2013

Dátum: 30.08.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_2708133.pdf (0,36 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 6 / 2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 27.08.2013  o 16:30 hod. v KSD Klobušice


Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.        Informáciu o úsporných opatreniach v súvislosti s Memorandom ZMOS a stanovenie priorít v oblasti kapitálových výdajov na roky  2013 a 2014.

3.        Žiadosti a informácie Finančno-majetkovej komisie.

4.        Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2013.

5.        Vyhodnotenie hospodárenia TSM Ilava k 30.06.2013.

6.        Polročnú monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2013.

7.        Zmeny rozpočtu.

8.        Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava.

9.        Organizačnú smernicu č. 1/2013, Knižný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave.

10.    Nájomnú zmluvu s MAS Vršatec pre účely grantu na outdoorové fitnes a základné informácie o aktivite.

11.    Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

12.    Požiadavky mestských výborov.

13.    Zrušenie členstva p. Jarmily Živčicovej v ZPOZ-e (speváčka pri obradoch).

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ v Ilave.

2.        Informáciu o úsporných opatreniach v súvislosti s Memorandom ZMOS.

3.        Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o úpravu transferu finančných prostriedkov súvisiacich s 5 % navýšením mzdových prostriedkov zamestnancov školského klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ.

4.        Žiadosť združenia chatárov v Ilave (IČO 37922921) o vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa upraví správanie všetkých majiteľov chát a ich návštevníkov v chatovej oblasti Iliavčanská dolina.

5.        Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o navýšenie rozpočtu pre ŠJ pri ZŠ z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnankyňu p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom na starobný dôchodok.

6.        Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2013.

7.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30.06.2013.

8.        Polročnú monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2013.

9.        Nájomnú zmluvu s MAS Vršatec pre účely grantu na outdoorové fitnes.

10.    Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci júl, august 2013 vo výške 283 € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

2.        Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o povolenie prenájmu a schválenie výšky nájmu budov vo vlastníctve mesta a v užívaní ZŠ pre školský rok 2013/2014 (od 02.09.2013 do 30.06.2014) nasledovne:

-       výška nájmu pre zriadený školský bufet (výmera 6,4 m2) v učebnom pavilóne č. 1     20,00 € / mesiac,

-       výška nájmu telocvične                                                                                          8,30 € / hodina.

3.        Uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je budúci odpredaj časti nehnuteľností vo vlastníctve mesta a to:

-       pozemku KN – C parc. č. 1174/6 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 865 m2) o výmere cca 5 m2 a

-       pozemku KN – C parc. č. 1174/7 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 273 m2) o výmere cca 3 m2,

zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, budúcemu kupujúcemu - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Presné výmery budú stanovené porealizačným geodetickým zameraním verejnoprospešnej stavby „Ilava – úprava Podhradského potoka“ a kúpna cena stanovená znaleckým posudkom. Náklady spojené s budúcim prevodom nehnuteľností uhradí budúci kupujúci.

4.        Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Jozefa Tomana zapracovať do Dodatku č. 7 VZN
č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených na území Mesta Ilava na základe žiadosti riaditeľky CVČ zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v čl. V. ods. 1 písm. sa mení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa mesačne sumou pod písm. a) zo sumy „2,- €“ na sumu „4,- €“ a výška príspevku dospelej osoby mesačne pod písm. b) zo sumy „3,50,- €“ na sumu „4,- €“.

5.        Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených na území Mestom Ilava v znení pozmeňujúceho návrhu. 

6.        Organizačnú smernicu č. 1/2013 Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave.

7.        Priority investičných akcií a v prípade priaznivého vývoja financií mesta ich zapracovanie do nasledujúceho rozpočtu mesta podľa doporučení  a v poradí uvedenom v tabuľke predloženej  Oddelením výstavby a životného prostredia. Tabuľka je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

8.        Vyradenie bodu č. 12 z programu tohto MsZ a presunutie bodu na rokovanie neplánovaného MsZ dňa 17.09.2013.

D)      NESCHVAĽUJE

1.        Žiadosť fyzických osôb Miloša Sládeka a manž. Aleny, obaja bytom Zámocká ul. 272/40, 019 01 Ilava – Klobušice o úhradu nákladov vo výške 1 800 € na úpravu miestnej komunikácie vo vlastníctve Mesta Ilava, ktoré žiadatelia vynaložili v súvislosti so zlepšením prístupu k ich rodinnému domu.

2.        Žiadosť fyzickej osoby p. Jozefa Zeliesku, bytom Námestie Slobody 1 403, 020 01 Púchov o prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a to pozemku KN – E parc. č. 5054/509, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, za účelom parkovania motorových vozidiel pre plánovanú výstavbu polyfunkčného domu.

3.        Žiadosť právnickej osoby TOSSINO, s.r.o. so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica o nájom plôch na budovách vo vlastníctve mesta na reklamné účely.

E)       RUŠÍ

1.        Členstvo v ZPOZ   p. Jarmily Živčicovej, ktorá bola speváčkou pri obradoch.

F)       UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

Termín: 31. 08. 2013                                 Zodp.: Ing. Daško                                                                   


V Ilave, dňa  27.08.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Jana Zobeková 
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Gabriela Šlesariková
Ing. Jozef Toman