Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 7/13 zo dňa 19.09.2013 - neplánované

Dátum: 24.09.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_190913.pdf (0,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 
Uznesenia č. 7 / 2013
zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 19.09.2013  o 16:30 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo

A)      PREROKOVALO

1.        Informáciu o zriadení Okresného úradu Ilava.

2.        Informáciu o kúpe hasičského zásahového vozidla AVIA A 30.

3.        Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

4.        Dodatočné schválenie nájomnej zmluvy – prenájom pozemku MAS Vršatec – projekt vybudovania outdoorových fitness ihrísk.

5.        Odpredaj zariadení tepelného hospodárstva právnickej osobe ILFES.

6.        Odpredaj objektov v areáli Čističky odpadových vôd Ilava.

7.        Budúci odpredaj kanalizačného a vodovodného radu IBV Klobušice.

8.        Budúce zriadenie ťarchy v prospech strany oprávnenej – PVS, a.s., Považská Bystrica súvisiacej s prekládkou skupinového vodovodu Pružina – Dubnica nad Váhom, ako vyvolanej investície stavby – Ilava – Rozšírenie RLC Kaufland – III. etapa.

9.        Žiadosť  Klubu dôchodcov v Ilave o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie prístrešku.

10.    Žiadosť ZŠ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom do dôchodku.

11.    Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné a odstupné pre zamestnankyňu p. Dášu        Illyovú.

12.    Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Lenku          Maradíkovú.

13.    Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Klaudiu          Jendrolovú.

14.    Menovanie p. Aleny Kopačkovej za členku Finančno – majetkovej komisie.

15.    Žiadosť nájomcu p. Silvie Homolovej o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu  č. 2.4A, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/14.

16.    Zmeny rozpočtu.

B)      BERIE NA VEDOMIE

1.        Informáciu o zriadení Okresného úradu Ilava v termíne od 01.10.2013 s nasledujúcimi odbormi: Správa katastra Ilava, Ochrana ŽP, CO a krízové riadenie a Odbor organizačný.

2.        Informáciu o kúpe hasičského zásahového vozidla AVIA A30 od obce Domaniža za kúpnu cenu 1 010 € pre Mestský hasičský zbor Iliavka. Odpredaj vozidla bol obcou Domaniža schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2013 B-9.

C)      SCHVAĽUJE

1.        Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bajzíka k Dodatku č. 1  k VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu navrhovanej výšky financovania nákladov na deti centra voľného času z navrhovanej sumy v predkladanom Dodatku „na jedno dieťa vo výške 98,80 € na rok“  nasledovne:

1. a) Mesto financuje náklady na žiaka Centra voľného času v Ilave, na záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia  15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Ilava, na jedného žiaka vo výške 70,00,-€ na rok.

1. b) Mesto financuje náklady na žiaka s trvalým pobytom na území mesta Ilava navštevujúceho centrum voľného času v inom meste (obci) vo výške 63,00,-€ na rok.

2.        Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v znení pozmeňujúceho návrhu.

3.        Dodatočne Nájomnú zmluvu uzatvorenú dňa 17.07.2013 medzi prenajímateľom Mestom Ilava, ako členom MAS Vršatec, a nájomcom MAS Vršatec, o.z. so sídlom Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42025303. Predmetom tejto zmluvy je  prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku parc. CKN č. 1149/1 o výmere 550 m2 z celkovej výmery 18 328 m2, k.ú. Ilava, za nájomné vo výške 1,- € na dobu určitú do 31.12.2022 za účelom „umiestnenia outdoorového fitness ihriska“ v rámci zapojenia sa MAS Vršatec do projektu financovaného z fondov EÚ.

4.        Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre zamestnankyňu ŠJ p. Ľudmilu Šlesárikovú v súvislosti s jej odchodom do dôchodku vo výške 1 020 €.

5.        Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné a odstupné pre zamestnankyňu p. Dášu Illyovú vo výške 3 750,67 €.

6.        Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Lenku Maradíkovú vo výške 1 785,39 €.

7.        Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre zamestnankyňu Mgr. Klaudiu Jendrolovú vo výške 2 829,90 €.

8.        Zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013, a to nasledovne:

-       navýšenie rozpočtu na položke 111 312 012 74 00 5705 – Transfer ŠR – odchodné – ZŠ Ilava – nenormatívne FP o sumu 2 551 €,

-       navýšenie rozpočtu ZŠ Ilava na odchodné vo výške 2 551 €,

-       zníženie rozpočtu na položke 41 0510 637 012 59 00 0401 – poplatky za skládku – uloženie odpadu o sumu 11 020 €,

-       navýšenie rozpočtu ŠJ ZŠ Ilava na odchodné o sumu 1 020 €,

-       navýšenie rozpočtu na položke 41 01116 635 006 51 11 0801 – oprava a údržba budov  o sumu 10 000 €.

9.        Odpredaj nehnuteľností, a to stavieb bez súpisného čísla vo vlastníctve mesta:

-       konštrukcie stožiarovej trafostanice, situovanej na pozemku KN – C parc. č. 419/4,

-       merného žľabu, situovaného na pozemku KN – C parc. č. 419/5,

-       aktivačnej a dosadzovacej nádrže, situovanej na pozemku KN – C parc. č. 419/6,

-       aktivačnej a dosadzovacej nádrže, situovanej na pozemku KN – C parc. č. 419/7,

-       čerpacej stanice splaškových vôd, situovanej na pozemku KN – C parc. č. 419/24,

-       kalojemu, situovaného na pozemku KN – C parc. č. 419/27

zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 100 v k. ú. Klobušice, právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076) za kúpnu cenu 7 120 €. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

Nakoľko súčasným nájomcom odpredávaných nehnuteľností je kupujúci, odpredávané nehnuteľnosti sú situované na pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho v areáli ČOV v Ilave, nie je možné odpredať uvedené nehnuteľnosti inému záujemcovi, bude prevod nehnuteľností realizovaný v zmysle písm. e, §8 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

10.    Uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorou sa Mesto Ilava, ako budúci predávajúci a zároveň vlastník nehnuteľností, a to inžinierskych sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci výstavby  IBV Klobušice, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme č. 13/2008 zo dňa 01.02.2008 uzavretej s nájomcom Považská vodárenská spoločnosť a. s., zaviaže tieto odpredať súčasnému nájomcovi a budúcemu kupujúcemu Považská vodárenská spoločnosť so sídlom Nová 133, 017 46 Považská bystrica (IČO 36 672 076) za kúpnu cenu 1 €. Kúpna zmluva bude s budúcim kupujúcim uzavretá za podmienky, že budúci kupujúci na vlastné náklady vybuduje kanalizačný a vodovodný rad na ulici Dlhé Nivy v mestskej časti Klobušice v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, a v termíne do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Nakoľko nie je možné uvedené nehnuteľnosti odpredať inému záujemcovi, bude prevod nehnuteľností realizovaný v zmysle písm. e, §8 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

11.    Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava, ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 479 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076), zriadiť bezodplatne vecné bremeno na časť pozemku KN – C parc. č. 1 448/1 v rozsahu nevyhnutnom k realizácii stavebného objektu SO 301 – prekládka verejného vodovodu stavby Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava – III. etapa.

12.    Predĺžiť nájomnú zmluvu,  ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu  č. 2.4A, nachádzajúceho sa v  bytovom  dome na Medňanskej ul. súp. č. 894/14 p. Silvii Homolovej na dobu 3 roky  t.j. od  01.11.2013 do 31.10.2016.

D)      NESCHVAĽUJE

1.        Žiadosť právnickej osoby ILFES, s. r. o. so sídlom Štúrova 753/68, 019 01 Ilava o odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Ilava, a to budov slúžiacich na výrobu tepla a prislúchajúcich technologických zariadení na výrobu a rozvod tepla.

2.        Žiadosť Klubu dôchodcov o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2013 na vybudovanie prístrešku pri budove s. č. 41/14 na ulici Košeckej v Ilave v celkovej výške cca 2 200 €. Žiadosť bude zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2014.

E)       MENUJE

1.        Pani Alenu Kopačkovú, bytom Ul. Kpt. Nálepku 181/9, 019 01 Ilava, za členku Finančno-majetkovej komisie.

F)       UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

Termín: 31.09.2013                                                           Zodp.: Ing. Daško

2.        Predložiť na poradu poslancov MsZ v Ilave, ktorá sa uskutoční dňa 22.10.2013, návrh na riešenie financovania  rekonštrukcie (výmeny) rozvodov tepla z centrálneho zdroja „Kotolňa SNP“.

Termín: 22.10.2013                                 Zodp.: Ing. Daško                                                                   


V Ilave, dňa  19.09.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ivan  Ferech
Mgr. Jašurek Milan