Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.8/13 zo dňa 29.10.2013

Dátum: 04.11.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_291013.pdf (0,46 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Uznesenie č. 8/2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 29.10.2013  o 16:30 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo

A)    PREROKOVALO

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.      Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia a Finančno-majetkovej komisie:

a.      Informáciu o podpise novej nájomnej zmluvy s MV SR v súvislosti so zriadením Okresného úradu Ilava od 01.10. 2013.

b.      Žiadosť policajného zboru sídliaceho v priestoroch Mesta Ilava na ul. Pivovarskej o predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2014.

c.       Odstupné pre ekonómku CVČ.

d.      Žiadosť o podpísanie zmluvy so SSE - Distribúcia, a. s. o zriadení vecného bremena.

e.      Petíciu občanov Skaly, zaevidovanú v podateľni MsÚ v Ilave dňa 18.09.2013 pod poradovým číslom 7231/2013 týkajúcu sa komunikácií na otoči.

f.        Žiadosť TJ Sokol - Badmintonového oddielu o dotáciu na medzinárodné turnaje Victor Slovak junior 2013 a Ilava Youth International.

3.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Ilava za 1. až 9. mesiac roku 2013.

4.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TSM Ilava za 1 až 9/2013.

5.      Predložené zmeny rozpočtu.

6.     Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

7.      Požiadavky mestských výborov.

8.      Informáciu o situácii v nehnuteľnostiach pána Strýčka v mestskej časti Sihoť.

9.      Informáciu o grante cez MK SR  Rozšírenie knižného fondu. 

10.   Informáciu o grante cez MK SR Reštaurovanie sochy Jána Nepomuckého.

11.   Informáciu o grante cez Recyklačný fond SR na nákup zberných nádob.

12.   Informáciu o grante cez MAS Vršatec na dokončenie chodníka v mestskej časti Sihoť.

13.   Stanovisko právnika mesta k návrhu poslanca Mgr. Milana Jašurka o ručení mesta za úver na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva mesta spoločnosti Ilfes, s. r. o.

B)    BERIE NA VEDOMIE

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.

2.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Ilava za 1. až  9. mesiac roku 2013.

3.      Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TSM Ilava za 1 až  9/2013.

4.      Stanovisko právnika mesta k ručeniu za úver právnickej osobe Ilfes, s. r. o.

5.      Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci  september, október  vo výške 330,- € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

6.      Petíciu občanov Skaly týkajúcu sa komunikácií na otoči.

C)       SCHVAĽUJE

1.      Uzatvorenie zmluvy o nájme medzi prenajímateľom – Mestom Ilava, so sídlom Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO 00151866) ako nájomcom a nástupcom Katastrálneho úradu v Trenčíne a Krajského úradu životného prostredia, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov v administratívnej budove s. č. 81, zapísanej na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 722 v k. ú. Ilava a budovy s. č. 768, zapísanej na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV 1 723 v k. ú. Ilava, ktorých je mesto podielovým spoluvlastníkom. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.10.2013 pričom nájomné je stanovené na 8,30 €/ m2 / rok a nájomca sa touto zmluvou zaväzuje nájomcovi platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2.      Uzatvorenie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.10.2005, ktorým sa predĺži doba predmetu nájmu, a to budovy s. č. 800 na ul. Pivovarskej v Ilave, zapísanej na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, súčasnému nájomcovi – Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava (IČO 00151866) na dobu určitú, do 31.12.2014. Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

3.      Žiadosť CVČ Ilava o úhradu finančných nákladov na odstupné pre ekonómku CVČ vo výške 1 761,99 €.

4.      Uzatvorenie zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorými sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, pozemkov:

KN – C parc. č. 1 023/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,

KN – C parc. č. 1 023/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 211 m2,

KN – E parc. č. 5 054/507 – ostatné plochy o výmere 592 m2,

zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena a to právnickej osobe Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2 927/8, 010 47 Žilina (IČO 36 442 151), zriadiť bezodplatne vecné bremeno na časť uvedených nehnuteľností v rozsahu porealizačného geodetického zamerania elektroenergetickej stavby (novej nízkonapäťovej siete) „Ilava – Vyvedenie výkonu pre NECO, s. r. o.“.

5.      Zapojenie Mesta Ilava do projektu obstarania zberných nádob určených na separovaný zber z Recyklačného fondu SR a spoluúčasť na uvedený projekt vo výške 5 %, t. j. 1 800,- €, pričom celková výška projektu s DPH je 34 000,- €.

6.      Uzavretie zmluvy o dielo s právnickou osobou TTP consulting s. r. o., so sídlom Stred 55/41, 017 01 Považská Bystrica (IČO 47176253), predmetom ktorej bude spracovanie finančnej analýzy a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Recyklačný fond na obstaranie zberných nádob určených na separovaný zber v sume 700,- €, verejné obstaranie 700,- €, externý manažment a monitoring projektu v prípade jeho úspešnosti v sume 1000,- €.

7.      Zapojenie Mesta Ilava do projektu Ministerstva kultúry SR na nákup kníh a spoluúčasť vo výške 5 %, t. j. 80,- €, pričom celková výška projektu je 1 600,- € s DPH. V prípade, že by z Ministerstva kultúry SR nebol poskytnutý 95 %-tný nenávratný príspevok v plnej výške,  zrealizuje sa nákup kníh len do výšky poskytnutého príspevku.

8.      Zapojenie Mesta Ilava do projektu Ministerstva kultúry SR na zreštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého s podstavcom a spoluúčasť vo výške 5 %, t. j. 700,- €, pričom celková výška projektu je 14 000,- € s DPH. V prípade, že by z Ministerstva kultúry SR nebol poskytnutý 95 %-tný nenávratný príspevok v plnej výške, MZ v Ilave sa zaväzuje schváliť dofinancovanie tohto projektu z rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

9.      Zapojenie Mesta Ilava do projektu MAS Vršatec na rekonštrukciu chodníka a spoluúčasť vo výške    8 000,- €, pričom projektovaná cena je 16 000,- € bez DPH, celková suma s DPH  bude 19 200,- €  a vrátenie DPH v sume 3200,- € bude mesto žiadať na základe následnej výzvy po realizácii projektu.

10.   Zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2013, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

D)       UKLADÁ

1.        Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

Termín: 31.10.2013                                                                 Zodpovedný: Primátor

2.        Pripraviť rozpočet na zhotovenie asfaltového krytu otoča Skala v zmysle petície a predložiť ho ku schvaľovaniu rozpočtu mesta na decembrové zastupiteľstvo.                 

      Termín: 10.12.2013                                                                          Zodpovedný: Primátor

E)       NESCHVAĽUJE

1.        Vyplatiť istinu úveru voči VÚB a. s. vo výške 109 662,61 € v prípade dostatku finančných prostriedkov na účtoch Mesta Ilava v decembri 2013.

 


 

Príloha - Zmenový rozpočtový list

 

V Ilave, dňa  29.10.2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Anton Bajzík 
Ivan Ferech