Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.9/13 zo dňa 17.12.2013

Dátum: 20.12.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_171213_n.pdf (0,75 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 9/2013
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 17.12. 2013  o 16:30 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo

A.     PREROKOVALO

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 8/2013.

2.      Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013.

3.      Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.

4.      Správu nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2012.

5.      Zmeny rozpočtu v roku 2013.

6.      Stanovanie limitu primátorovi mesta na koncoročné vyrovnanie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2013.

7.      Žiadosti  Finančno-majetkovej komisie.

8.      Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

9.      Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2014.

10.   VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

11.   Návrh vlastných príjmov rozpočtových organizácií na rok 2014.

12.   Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií v rámci originálnych kompetencií mesta (ZUŠ, CVČ, ŠJ pri ZŠ a ŠKD pri ZŠ) na rok 2014.

13.   Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014 s výhľadmi na roky 2015 a 2016.

14.   Návrh Programového rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014 s výhľadmi na roky 2015 a 2016.

15.   Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava.

16.   Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

17.   Požiadavky mestských výborov.

18.   Voľba kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Trenčín.

19.   Plán porád a zasadnutí MsZ na rok 2014.

20.   Žiadosť nájomcu  p. Márie Ondrejíčkovej  o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového

       bytu  č. 3.6 B nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14.

21.   Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bajzíka k VZN č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava (k CVČ).

22.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k VZN č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava (k ŠKD pri ZŠ).

23.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k VZN č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava (k ŠJ pri ZŠ).

24.   Pozmeňujúci návrh poslankyne Šlesarikovej k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava – transfery neziskovým organizáciám.

25.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava – zníženie rozpočtu na stredisku Domu kultúry.

26.   Pozmeňujúci návrh poslankyne RNDr. Eglyovej, týkajúci sa zakomponovania splátkového kalendára NsP Ilava na úhradu komunálneho odpadu a dani z nehnuteľnosti za rok 2013, do uznesenia z tohto zastupiteľstva.

27.   Návrh poslankyne Ing. Gašparovej vyplatiť poslancom MsZ odmeny v roku 2013 v sume  200,- € na poslanca.

28.   Pozmeňujúci návrh poslankyne RNDr. Eglyovej na presun bodu týkajúceho sa možnosti zníženia dotácie na originálne kompetencie z časti C) Schvaľuje do časti B) Berie na vedomie do bodu 9.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 8/2013.

2.      Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013.

3.      Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2012 a Správu o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

4.      Informáciu o podpise Zmluvy o dodaní služieb s právnickou osobou LESY SR, š. p., OZ Považská Bystrica so sídlom Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica (IČO 360 383 51), ktorou mesto zabezpečuje výkon činností odborného lesného hospodára na lesné pozemky v jeho vlastníctve.

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

6.      Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2015 a 2016.

7.      Návrh Programového rozpočtu Mesta Ilava na roky 2015 a 2016.

8.      Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci november, december 2013 vo výške 283,- € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

9.      Možnosť zníženia výšky dotácie na  originálne kompetencie, pretože ročná výška dotácie na originálne kompetencie je závislá od skutočnej výšky mestom prijatých podielových daní zo štátneho rozpočtu SR. V prípade poskytnutia podielových daní zo Štátneho rozpočtu SR Mestu Ilava v sume nižšej ako 100% priznanej - prognózovanej resp. rozpočtovanej výšky podielových daní mestu v príslušnom kalendárnom roku sa príjemcom dotácie môže znížiť jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom. Táto konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

C.     SCHVAĽUJE

1.      Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.

2.      Zmeny rozpočtu Mesta Ilava na rok 2013, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

3.      Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemkov:

-       KN – E parc. č. 5006/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  13 481 m2 a KN – E parc. č. 102 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 808 m2, zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 477 v k. ú. Klobušice,

-       KN – C parc. č. 1 110 – ostatné plochy o výmere 2 043 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice,

-       KN – E parc. č. 113/1 – ostatné plochy o výmere 1 387 m2 a KN – E parc. č. 107/1 – ostatné plochy o výmere 1 364 m2, zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice,

zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (IČO 36 442 151) zriadiť na časť uvedených nehnuteľností v rozsahu porealizačného geodetického zamerania vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia zemného káblového vedenia, a to v rozsahu plánovanej stavby „Ilava – Klobušice – zahustenie TS – Dlhé Nivy“. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom. Znalecký posudok ako aj porealizačné geodetické zameranie zabezpečí strana oprávnená z vecného bremena.  

4.      Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to:

-       KN – C parc. č. 226/1 – ostatná plocha o výmere 6 520 m2 , zapísaného   na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500  v k. ú. Ilava,

-       KN – E parc. č. 5051 – ostatné plochy o výmere 5 186 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2 822 v k. ú. Ilava,

zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2 927/8, 010 47 Žilina (IČO 36 442 151) zriadiť na časť uvedených nehnuteľností vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia zemného káblového vedenia potrebného k realizácii stavby „Ilava, výstavba bytov za Medňanskou – NN rozvod pre 150 b. j. – SO 208, prekládka VN I. č. 203“ a to v rozsahu geometrického plánu č. 95/2011, vypracovaného geodetom Ing. Vladimírom Hrivíkom – GEOMER, Žilina dňa 02.09.2011. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 19,04 € stanovenú znaleckým posudkom č. 95/2013, vypracovaného znalcom Ing. Jánom Ďurišom.

5.      Uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Ilava ako budúci predávajúci a zároveň vlastník nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 107/1 – ostatná plocha o výmere 1 364 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice zaviaže budúcemu kupujúcemu, a to právnickej osobe Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2 927/8, 010 47 Žilina (IČO 36 442 151) v budúcnosti odpredať časť pozemku KN – E parc. č. 107/1 o predpokladanej výmere 25 m2, za účelom vybudovania elektroenergetického zariadenia (trafostanice) ako stavebného objektu nevyhnutného k realizácii stavby „Ilava – Klobušice – zahustenie TS Dlhé Nivy“. Skutočnú výmeru časti odpredávaného pozemku stanoví porealizačný geometrický plán a kúpnu cenu znalecký posudok, ktoré zabezpečí budúci kupujúci.

6.      Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 288 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 330 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena Ing. Ľubošovi Jakubkovi, nar. 11.02.1976, bytom Medňanská 896/19, 019 01 Ilava, zriadiť na časti uvedenej nehnuteľnosti v rozsahu porealizačného geodetického zamerania vecné bremeno, spočívajúce v práve uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia na uvedenom pozemku podľa projektovej dokumentácie SO 01 – rozšírenie verejného vodovodu a SO 02 – rozšírenie splaškovej kanalizácie stavby „IBV za Jesenského ulicou“. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú, pričom porealizačné geodetické zameranie stavby zabezpečí strana oprávnená z vecného bremena, ktorá je zároveň stavebníkom a budúcim vlastníkom stavebných objektov SO 01 a SO 02. V prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene vlastníckych práv k týmto stavebným objektom, vecné bremeno, ktoré je predmetom tejto zmluvy sa prenáša na nového vlastníka.

7.      Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Ilava na rok 2014 vo výške 290 000,- €.

8.      Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu ods. 2 v Čl. III s názvom „Financovanie Materských škôl“ v znení: 

„2. Mesto financuje náklady na deti materských škôl podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, a to vo výške:

a)      na dieťa MŠ v Ilave                                        1 620,34 €/rok,                 

b)      na dieťa MŠ v Klobušiciach                           1 818,70 €/rok.“

9.      Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu písm. a) a  b) v ods. 1 Čl. IV s názvom „Financovanie Základnej umeleckej školy“ v znení:

a)      na žiaka od 3 do 25 rokov v individuálnej forme vyučovania           707,233 €/rok,                   

b)      na žiaka od 3 do 25 rokov v skupinovej forme vyučovania               434,266 €/rok.

10.   A. Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bajzíka k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu ods. 1 v Čl. V s názvom „Financovanie Centra voľného času“ v znení:  „Mesto financuje náklady na deti centra voľného času, na záujmové vzdelávanie detí nasledovne:

a)     Mesto financuje náklady na dieťa Centra voľného času v Ilave, na záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia  15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Ilava, na jedno dieťa vo výške 124,224 € na rok.

b)     Mesto financuje náklady na dieťa s trvalým pobytom na území mesta Ilava navštevujúce centrum voľného času v inom meste (obci) vo výške  63,- € na rok.“

11.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava na zmenu písm. a) a b) v ods. 1  Čl. VI s názvom „Financovanie školského klubu detí“ v znení: „1. Mesto financuje náklady na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) podľa počtu všetkých žiakov základnej školy bez rozdielu trvalého pobytu žiaka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na jedného žiaka vo výške 82,85 € na  rok“.

12.   VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

13.   Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka k vlastným príjmom rozpočtových organizácií mesta na rok 2014, kde sa navrhuje zmena vlastných príjmov a výdavkov v CVČ z 1 900,- € na 4 210,- €.

14.   Vlastné príjmy a výdavky rozpočtových organizácií na rok 2014 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov, pre ZUŠ vo výške 17 750,- €, pre CVČ vo výške 4 210,- €, pre Školský klub detí pri ZŠ vo výške 4 000,- € a pre Školskú jedáleň pri ZŠ vo výške 8 000,- €.

15.   Pozmeňujúci návrh Ing. Slavíka k Návrhu rozpočtu ZUŠ na rok 2014, kde sa navrhuje zmena rozpočtu z 163 048,- € na 185 047,- €.

16.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k Návrhu rozpočtu ŠKD pri ZŠ Ilava na rok 2014, kde sa navrhuje zmena rozpočtu z 33 080,- € na 37 200,- €.

17.   Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií v rámci originálnych kompetencií mesta na rok v znení schválených pozmeňujúcich návrhov (ZUŠ vo výške 185 047,- €, CVČ vo výške 40 000,- €, ŠKD pri ZŠ vo výške  37 200,- € a ŠJ pri ZŠ vo výške 43 494,- €).

18.   Pozmeňujúci návrh poslankyne Šlesarikovej k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava – transfery neziskovým organizáciám, kde sa navrhuje presun z Transferu organizácie Turisti vo výške 150,- €, z Transferu Za zachovanie kultúrneho dedičstva Ilavy vo výške 100,- € a z Transferu Únie nevidiacich a slabozrakých vo výške 50,- € na Transfer organizácie TJ Sokol vo výške 300,- €.

19.   Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014, týkajúci sa zníženia rozpočtu na stredisku 08209 Ostatné kultúrne služby, konkrétne na položke Tovary a služby o 2119,- €, ktorá sa presunie na ŠKD pri ZŠ nakoľko bola schválená pozmeňovacím návrhom na Školský klub detí pri Základnej škole.

20.   Pozmeňujúce návrhy Ing. Slavíka k Návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014, pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

21.   Návrh rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

22.   Návrh Programového rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

23.   Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava v predloženom znení.

24.   Plán porád a zasadnutí MsZ na rok 2014.

25.   Predĺžiť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu  č. 3.6 B nachádzajúceho sa v bytovom dome  na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14 p. Márii Ondrejíčkovej na dobu  6 mesiacov t.j. od  01.01.2014 do 30.06.2014.

D.     UKLADÁ

1.      Zapracovať schválené zmeny rozpočtu do rozpočtu Mesta Ilava pre rok 2013.

Termín: 31.12.2013                                                                 Zodpovedný: Primátor

E.      NESCHVAĽUJE

1.        Žiadosť Občianskeho združenia Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska, so sídlom Pivovarská 1, 010 01 Žilina (IČO 36 148 440) o podpis zmluvy o dodaní, odbere a využívaní spravodajského webového portálu www.tamo.sk, ktorého je prevádzkovateľom.

2.        Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Jašurka k Návrhu rozpočtu Školskej jedálne  pri ZŠ Ilava na rok 2014, v Odst. 1 čl. 7 s názvom „Financovanie školskej jedálne pri ZŠ“ v znení: „ Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy (ďalej len „ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a žiakov špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku podľa počtu žiakov ZŠ a ŠZŠ, a to na jedného žiaka vo výške 95,40 € na rok.

3.        Pozmeňovací návrh poslankyne RNDr. Eglyovej, týkajúci sa zakomponovania splátkového kalendára NsP Ilava ohľadom komunálneho odpadu a dani z nehnuteľnosti, do uznesenia z tohto zastupiteľstva.

4.        Návrh poslankyne Ing. Gašparovej vyplatiť poslancom MsZ odmeny v roku 2013 v sume  200,- € na poslanca s tým, že po ročnej uzávierke sa tento návrh na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2014 opätovne prerokuje.

F.      POVERUJE

1.      Primátora mesta Ilava v zmysle § 11 odsek 4 písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2013 do výšky 10 000,- € v bežnom rozpočte, 30 000,- € v kapitálovom rozpočte a 30 000,- € vo finančných operáciách rozpočtu. Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivej položke rozpočtu.

G.     VOLÍ

1.      Za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne týchto kandidátov:

-       Mgr. Karol Dubčák, Sládkovičova 737/68, Ilava

-       Viola Bakošová, Štúrova 372/4, Ilava

-       Bc. Martina Bagínová, Jesenského 525/1, Ilava

-       Bc. Patrik Živojinov, Ľ. Štúra 373/6, Ilava

-       Ing. Anton Vanko, Záhumenská 501/12, Ilava

-       Ing. Anton Bajzík, Iliavka 55, Ilava

-       Ľudmila Hujová, Kukučínova 691/41, Ilava

-       Gabriela Šlesariková, Pivovarská 405/37, Ilava

H.     RUŠÍ

1.      Bod E2 v časti Ukladá, Uznesenia č. 4 /2013,  podľa ktorého mala predsedkyňa Kultúrnej komisie pri MsZ v Ilava pripraviť návrh na spoluprácu s TV Považie pre rok 2014, z dôvodu zamietnutia  v Kultúrnej komisii, nakoľko ponuka je kvalitatívne a finančne nevyhovujúca pre mesto Ilava.

V Ilave, dňa  17. 12. 2013

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ing. Pavol Šupák 
Ing. Daniela Gašparová

 Neoddeliteľné prílohy k Uzneseniu č. 9 / 2013:

Zmenový_rozpočtový_list_10
Zmenový_rozpočtový_list_11
Zmenový_rozpočtový_list_12
Návrh na zmeny rozpočtu 2014 koniec roka 17 12 2013
Návrh-rozpočet na rok 2014 - transfery