Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 8/06 zo dňa 27.09.2006

Dátum: 02.10.2006

Uznesenie č. 8/06 zo zasadnutia MsZ dňa 27.9.2006

A. Prerokovalo
1. Žiadosti finančnej komisie
2. Zmenu rozpočtu
3. Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energie
4. VZN č. 4/2006 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

B. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich MZ
2. Stanovenie termínu vykonania fyzickej inventúry majetku mesta Ilava za rok 2006 na deň
30. 11. 2006 ako súčasti fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov mesta
Ilava za rok 2006, ktorej vykonanie vyplýva zo zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
3. Návrh koncepcie rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky predložený spracovateľom
SEA, regionálna pobočka Trenčín

C. Schvaľuje
1. Kúpu nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 521/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 574 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 212 v k. ú. Ilava od
právnickej osoby SLOVNAFT a.s. so sídlom Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava za kúpnu cenu
198 544,- Sk.
2. Odpredaj nehnuteľností a to pozemku parc. č. 2069/10 - orná pôda o výmere 8 586 m2,
zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava právnickej osobe
ELASTIC s.r.o. so sídlom Kpt. Nálepku 810/125, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 300,- Sk/m2.
Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN. Uznesenie stráca platnosť ak
z dôvodov na strane kupujúceho nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zaplateniu kúpnej
ceny v termíne do 31. 3. 2007.
3. Odpredaj nehnuteľností zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava a to
- Stavby súp. č. 35 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN 86
- Stavby súp. č. 36 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN 82
- Pozemku parc. č. KN 82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2
- Pozemku parc. č. KN 83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
- Pozemku parc. č. KN 84 - záhrady o výmere 500 m2
- Pozemku parc. č. KN 85 - záhrady o výmere 219 m2
- Pozemku parc. č. KN 86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2
fyzickej osobe Ľubomír Hošták, bytom 019 31 Košecké Podhradie 177 za kúpnu cenu 930 tisíc Sk. Predmetom kúpnej zmluvy bude zriadenie záložného práva na odpredávané pozemky v prospech mesta Ilava a to v zmysle stanovenia záväzných podmienok pre kupujúceho schválených mestským zastupiteľstvom pod bodom č. 11 časť C - schvaľuje Uznesenia z MZ č. 5/06 zo dňa 22.6.2006. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN.

4. Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 525/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Ignácovi Lagínovi a manž. Vlaste rod. Škohelovej obaja bytom Skala 646/4, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN.
5. Odpredaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. KN 525/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava Ivanovi Kaválkovi a manž. Anne rod. Hrvolovej obaja bytom Skala 646/3, 019 01 Ilava za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Kupujúci uhradí aj správny poplatok za vklad na LV do KN.
6. Časové obmedzenie platnosti bodu č. 15 časti C - schvaľuje Uznesenia zo zasadnutie Z č. 5/06 zo dňa 22. 6. 2006 do 31. 10. 2006, z dôvodu zmeny účelu užívania nebytových priestorov v časti DK Iliavka z predajne na bufet.
7. Nájomné za prenájom nebytových priestorov a to bufetu v suteréne DK Iliavka o celkovej výmere 54m2 p. Tiborovi Hrnčiarovi bytom 018 31 Košecké Podhradie súp.č. 567 vo výške 7 200,-Sk/rok.
8. VZN č. 4/2006 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
9. Zmenu rozpočtu v znení Zmenového listu : navýšenie realizácie kúrenia v Hasičském zbrojnici zo 160 tis. na 230 tis. (navýšenie o 70 tis. ) v položke 717 002
10. Zmenu rozpočtu na rekonštrukciu strechy na Materskej škole v mestskej časti Klobušice 490 tis. v položke 717 002
11. Namontovanie meračov TÚV na pätu obytných domov v znení zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike vo výške 363 tis. v položke 717 001
12. Navýšenie položky 713 002- nákup PC o 150 tis. na nákup počítačov
13. Zvýšenie príspevku na činnosť Mestskému futbalovému klubu o 50 tis. Sk v položke 642 001
14. Uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 3 059 ks s menovitou hodnotou 611 765,- Sk, kmeňové, spoločnosti - Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Štefánikova 1 780, 031 80 Liptovský Mikuláš
-uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 852 ks
s menovitou hodnotou 910 287,- Sk , kmeňové, spoločnosti - Severoslovenské
vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
-uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov v počte 2056 ks
 menovitou hodnotou 943 642,- Sk kmeňové, spoločnosti - Turčianská vodárenská
spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
15. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

D. Ukladá:
1. Zapracovať zmeny rozpočtu podľa predložených Zmenových listov
T: ihneď
Z. ved. ek. oddelenia
2. Vypracovať kúpno-predajné zmluvy podľa schválených bodov C 1,2,3,4,5
T: priebežne
Z: ved.maj.oddelenia

3. Aktualizovať PHSR každé dva roky
Z: odd. územ. plánov. a inv. výstavby
T: každé dva roky
4. Vypracovať kúpne zmluvy na odpredaj zaknihovaných cenných papierov, tak ako boli
schválené jednotlivým spoločnostiam
Z: právne oddelenie
T: do 30 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Helena Matovičová
Milan Pagáč