Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.1/14 zo dňa 18.02.2014

Dátum: 21.02.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_180214.pdf (0,43 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 1/2014
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 18.02.2014 o 16:30 hod. v DK Ilava

Mestské zastupiteľstvo

A.     PREROKOVALO

1.    Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 9/2013.

2.   Informácie a požiadavky Finančno–majetkového oddelenia.

3.    Požiadavky  komisií pri MsZ v Ilave.

4.    Požiadavky mestských výborov.

5.    Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“.

6.    Návrh na vyplatenie odmien poslancom MsZ za rok 2013.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1.      Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 9/2013.

2.      Predbežné (neauditované) výsledky hospodárenia Mesta Ilava za účtovné obdobie roku 2013.

3.      Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“.

4.      Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci  január, február  vo výške 350,- € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi

C.     SCHVAĽUJE

1.  Vlastné príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ Ilava na rok 2014 vo výške 3 500,- €.

2.  Zvýšenie rozpočtu na položke 312 012 73 10 5401 - príspevok zo ŠR – MŠ Ilava o sumu 377,- €, zvýšenie rozpočtu na položke  09111 633 006 73 10 0508 - ostatný všeobecný materiál zo ŠR o sumu 377,- €, zvýšenie rozpočtu na položke 312 012 73 20 5401 – príspevok zo ŠR – MŠ Klobušice o sumu 911,- € a zvýšenie rozpočtu na položke 09111 633 006 73 20 0508 – ostatný všeobecný materiál zo ŠR o sumu 911 ,-€.

3.  Zníženie rozpočtu - ZŠ – prenesené kompetencie – normatívne FP o sumu 68 305,- €, zníženie rozpočtu - Dopravné pre deti (ZŠ) o sumu 380,- €, zvýšenie rozpočtu – Vzdelávacie poukazy o sumu 97,- € a zvýšenie rozpočtu – Transfer ŠR – príspevok na žiakov zo SZP o sumu 513,- €.

4.  Uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Ilava ako vlastník nehnuteľností – stavieb inžinierskych sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci výstavby IBV Klobušice, ktoré sú predmetom zmluvy o nájme č. 13/2008 zo dňa 01.02.2008 uzavretej s nájomcom Považská vodárenská spoločnosť, a. s., odpredá uvedené nehnuteľnosti kupujúcemu, a to právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť, so sídlom Nová 133,   017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076) za kúpnu cenu 1,- €. V časti vedľajšie dojednania kúpnej zmluvy bude k odpredávaným nehnuteľnostiam zriadené predkupné právo v prospech Mesta Ilava. „V prípade ak kupujúci v termíne do 31.12.2014 nevybuduje vodovodný a kanalizačný rad na ulici Dlhé Nivy v mestskej časti Klobušice podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, zriaďuje sa predkupné právo v prospech Mesta Ilava, a to za rovnakých podmienok, za ktorých boli nehnuteľnosti odpredané kupujúcemu. Nakoľko nie je možné uvedené nehnuteľnosti odpredať inému záujemcovi, bude prevod nehnuteľností realizovaný v zmysle písm. e, §8 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. „Kúpu nehnuteľnosti od fyzickej osoby Mgr. Vajnorskej Anny, nar.                   , bytom Mierová 654/70, 821 05 Bratislava, a to pozemku KN – E parc. č. 247/3 – záhrady o výmere 29 m2, zapísaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV  č. 2 813 v k. ú. Ilava. Kúpna cena sa stanovuje dohodou vo výške 15,- €/m2, správny poplatok na vklad vlastníckych práv na LV do KN na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava uhradí kupujúci.“

6.    Vyplatenie odmeny jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva Ilava za aktívnu prácu v MsZ počas celého roka 2013 nasledovne:

Ing. Vladimír Bagín            200,00 €,                         Ľudmila Hujová             200,00 €,

Ing. Anton Bajzík                200,00 €,                         Mgr. Milan Jašurek         200,00 €,

Ing. Martin Batla                 200,00 €,                         Milan Porubčan              200,00 €,

RNDr. Etela Eglyová         200,00 €,                         Gabriela Šlesariková     200,00 €,

Ivan Ferech                       200,00 €,                         Ing. Pavol Šupák            200,00 €,

Ing. Daniela Gašparová   200,00 €,                         Ing. Jozef Toman           200,00 €,

Ľudmila Haasová              200,00 €.

D.   MENÍ

1.    Text bodu č. 11 časti C – schvaľuje uznesenia č. 07/2013 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 19.09.2013 nasledovne:

pôvodný text:

„Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 479 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, zaviaže strane oprávnenej, a to právnickej osobe Považská vodárenská spoločnosť, so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076), zriadiť bezodplatne vecné bremeno na časti pozemku KN – C parc. č. 1 448/1 v rozsahu nevyhnutnom k realizácii stavebného objektu SO 301 – prekládka verejného vodovodu stavby Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava – III. etapa.“

sa nahrádza novým textom:

„Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena a zároveň vlastník nehnuteľností, a to pozemku KN – C parc. č. 1 448/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 479 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe Immo-Log-SK Alpha, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (IČO 36 531 952), zriadiť bezodplatne vecné bremeno na časti pozemku  KN – C parc. č. 1 448/1, spočívajúce v práve uloženia potrubia na dotknutom pozemku  podľa projektovej dokumentácie stavebného objektu SO 301 – prekládka verejného vodovodu stavby Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava – III. etapa a práve vstupu na pozemok počas realizácie stavby a za účelom údržby a opráv počas prevádzkovania uvedeného stavebného objektu. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.“

E.   RUŠÍ

1.        Bod č. 2 Uznesenia č. 01/2013 v časti C – „ Schvaľuje“, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave konaného dňa 19.02.2013, ktorý znel nasledovne:

         Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

Kúpu nehnuteľnosti od fyzickej osoby RNDr. Kamila Vajnorského, bytom Mierová 654/70, 821 05 Bratislava – Ružinov, a to pozemku KN – E parc. č. 247/3 – záhrady o výmere 29 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2 813 v k. ú. Ilava. Kúpna cena sa stanovuje dohodou vo výške 15,- €/m2, správny poplatok na vklad vlastníckych práv na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.“

F.        UKLADÁ

1.    Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

      Zodpovedný: Primátor                                                Termín: 28. 02. 2014

 

V Ilave, dňa  18.02. 2014

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Jozef Toman
Ivan Ferech