Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.2/14 zo dňa 08.04.2014

Dátum: 14.04.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_080414.pdf (0,41 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 2/2014
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 08.04.2014  o 16:30 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo

A.     PREROKOVALO

1.    Požiadavky fyzických a právnických osôb na zmenu a doplnok Územného plánu mesta Ilava.

2.    Námietky a pripomienky občanov k Parkovaciemu systému „Mierové námestie“ Ilava.

3.    Správu o vyhodnotení uznesení z MsZ č. 1/2014

4.    Dodatok č. 2 k VZN č.2 / 2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

5.    Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

6.    Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

7.    Žiadosť nájomcov p. Mariána Ptáčka a Zuzany Ptáčkovej o ukončenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu č. 3.6A, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14.

8.    Žiadosť p. Dany Michalcovej, bytom Chmelinec 14/16, Púchov, o pridelenie dvojizbového bytu v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14.

9.    Požiadavky mestských výborov.

10. Plat primátora mesta.

11. Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2014 vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1.    Správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení uznesení z MsZ č. 1/2014.

2.    Žiadosť pána Milana Kameništiaka, nar. 06.05.1976, bytom Kpt. Nálepku 238/10, 019 01 Ilava, o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava, a to bytu č. 9 bytového domu s. č. 239, nachádzajúceho sa vo vchode č. 2 na 1. poschodí bytového domu, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 873 v k. ú. Ilava, a o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo výške 5685/132 970 – tin k pozemku KN – C parc. č. 1 413 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 829 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2 316 v k. ú. Ilava, nachádzajúceho sa pod týmto bytovým domom.

3.    Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci marec 2014, vo výške 133,- € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

4.    Informáciu o úprave platu primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2014 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2013 vo výške 824,- € podľa Štatistického úradu SR, a to nasledovne:

Na základe Uznesenia MZ v Ilave č. 2/2013, zo dňa 09.04.2013, bol plat primátora doposiaľ stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 35,86 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2014 mesačný plat vo výške 2 621,- €.

5.    Informáciu o úprave platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2014 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2013 vo výške 824,- € podľa Štatistického úradu SR. Uvedená úprava je v súlade so schválením platu hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 01/2009, zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a zároveň v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a predstavuje od 01.01.2014 mesačný plat vo výške 1 500,- €.

6.    Žiadosť neziskových organizácii, a to Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, so sídlom v Dubnici nad Váhom, a KST Tuláci, so sídlom v Ilave, o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava na rok 2014, a to z dôvodu neskorého podania žiadosti.

7.    Uznesenie zo zasadania Komisie pre ochranu verejného záujmu, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

C.     SCHVAĽUJE

1.        Zahájenie prác na zmenách a doplnkoch Územného plánu mesta Ilava na základe prehodnotenia požiadaviek fyzických a právnických osôb na zmenu a doplnok Územného plánu mesta Ilava evidovaných na mestskom úrade, v dôsledku ktorých mestské zastupiteľstvo dospelo k záveru, že je potrebné so začatím prác na Zmene a doplnku č.2 Územného plánu mesta Ilava za podmienky prefinancovania ceny prác. Za obstaranie požaduje Mesto Ilava celú náhradu nákladov na spracovanie zmeny a doplnku č.2 ÚPN od žiadateľov   v zmysle §-u 19 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.  V prípade, že dohoda o financovaní so žiadateľmi nebude podpísaná a financovanie nebude z viny žiadateľov, mesto k zmene a doplnku č. 2 ÚPN Ilava nepristúpi.

2.        Zmeny rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014, zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

3.        Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

4.        Ukončiť nájomnú zmluvu p. Mariána Ptáčka a Zuzany Ptáčkovej, ktorej predmetom je nájom dvojizbového bytu č. 3.6A, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14, dňom 30.04.2014.

5.        Uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je dvojizbový byt č. 3.6A, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/14 p. Dane Michalcovej, bytom Chmelinec 14/16 Púchov, od 01.05.2014 na dobu jeden rok, t.j. do 30.04.2015.

6.        Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 01.05.2014, plat primátora mesta v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu vo výške 1 929,- € o 35,86 %, t. j. mesačný plat vo výške 2 621,- €.

D.   NESCHVAĽUJE

1.    Žiadosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, so sídlom Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, o odpredaj pozemku KN – C parc. č. 652/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 390 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2 915 v k. ú. Ilava.

E.    UKLADÁ

1.    Pripraviť ďalšie dva návrhy riešenia spoplatneného parkovacieho systému „Mierové námestie Ilava“ tak, aby neboli ulice uzatvorené závorami. Návrhy pripraviť do 30.6.2014 a vyvesiť ich 2 týždne pred konaním augustového zastupiteľstva. Augustové zastupiteľstvo presunúť do DK v Ilave a októbrové do Klobušíc.

      Zodpovedný:  primátor                                            Termín  spracovania návrhov: 30. 06. 2014, ostatné v texte

 

2.    Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

      Zodpovedný: primátor                                             Termín: 30. 04. 2014

 

 

V Ilave, dňa  08.04. 2014

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ing. Anton Bajzík
Ing. Jozef Toman