Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.3/14 zo dňa 17.06.2014

Dátum: 20.06.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_170614.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 3/2014
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 17.06.2014 o 16:30 hod. v DK Iliavka


Mestské zastupiteľstvo

A.     PREROKOVALO

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ č. 2/2014 zo dňa 08.04.2014.

2.        Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013.

3.        Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.

4.        Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2013.

5.        Výročnú správu hlavného kontrolóra mesta za rok 2013.

6.        Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave v predloženom znení.

7.        Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé ďalšie funkčné obdobie podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

8.        Zrušenie členstva p. Radky Matovičovej a Jany Jakúbkovej v ZPOZ-e (speváčky pri obradoch).

9.        Vymenovanie Mgr. Dariny Gašparovej za členku ZPOZ-u (dokumentovanie akcií).

10.     Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.

11.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2013.

12.     Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 31. 12. 2013.

13.     Ročnú hodnotiacu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2013.

14.     Správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky Mesta Ilava k 31. 12. 2013 a Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

15.     Výročnú správu o hospodárení Mesta Ilava za rok 2013 a Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2013.

16.     Prerozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Ilava za rok 2013.

17.     Zmeny rozpočtu.

18.     Pozmeňujúci návrh poslankyne RNDr. Etely Eglyovej k zmenám rozpočtu v oblasti kapitálových výdajov.

19.     Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014.

20.     Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014.

21.     Použitie finančných prostriedkov z fondu drevín a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014.

22.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2014.

23.     Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 31.03.2014.

24.     Žiadosť p. Petra Majerecha, bytom ul. Komenského 1642/21, 020 01 Púchov, o pridelenie bytu podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej .

25.     Požiadavky a informácie ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

26.     Požiadavky Mestských výborov.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1.        Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ č. 2/2014 zo dňa 08.04.2014.

2.        Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013.

3.        Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2013.

4.        Výročnú správu hlavného kontrolóra mesta za rok 2013.

5.        Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava v mesiaci apríl, máj 2014, vo výške 100,- € v rámci schváleného rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

6.        Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2013.

7.        Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 31.12.2013.

8.        Ročnú hodnotiacu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2013.

9.        Správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2013 a Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

10.     Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2014.

11.     Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 31.03.2014.

12.     Informáciu o zámere Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany, zo dňa 04.06.2014, o opätovnom predložení projektu „Ilava-úprava Podhradského potoka“ a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia  OPŽP-PO2-14-1.

13.     Závery zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu, kde sa konštatuje, že povinnosť za rok 2013 podľa čl. 7 odst. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov si do stanoveného termínu splnili: 1. Ing. Jozef Toman – zástupca primátora mesta, 2. Ing. Martin Batla – poslanec MsZ v Ilave, 3. Mgr. Milan Jašurek – poslanec MsZ v Ilave.

C.     SCHVAĽUJE

1.        Plán kontrolných činností HK na II. polrok 2014 .

2.        Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave v predloženom znení.

3.        Schvaľuje Mgr. Darinu Gašparovú za členku ZPOZ-u (dokumentovanie akcií).

4.        Uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 3.6 B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej č. 894, p. Petrovi Majerechovi, bytom ul. Komenského 1642/21 Púchov,  na dobu určitú od 01.07.2014 do 31.01.2015.

5.        Výročnú správu o hospodárení Mesta Ilava za rok 2013 a Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2013 bez výhrad.

6.        Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 nasledovne:

do ostatných peňažných fondov     22 684,86 €

do fondu komunálneho odpadu     53 997,51 €

Spolu:                                                 76 682,37 €

7.        Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 vo výške 22 850,- € na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky vo výške 34 650,- €, ako rozdiel pôvodnej navrhovanej sumy a skutočne schválenej sumy, budú ponechané v rezervnom fonde.

8.        Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 vo výške 204 550,- € na kapitálové výdavky.

9.        Použitie finančných prostriedkov z fondu drevín a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 vo výške 15 000,- € na bežné výdavky.

10.     Nasledovné zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v súlade s pozmeňovacím návrhom poslankyne RNDr. Etely Eglyovej v časti kapitálové výdavky:

-    Prístrešok – Klub dôchodcov                                              2 542 €,

-    Parkovisko Cillerova jama                                                              118 400 €,

-    Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého               14 000 €,

-    Projektové dokumentácie                                                  23 000 €,

-    Oplotenie cintorína Ilava                                                    12 118 €,

-    Výmena okien TSM                                                              2 000 €.

-    Prístrešok nad schodišťom pre ZUŠ  v Ilave                      4 350 €.

Zmenové rozpočtové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

11.     Žiadosť ZUŠ  Ilava o úhradu finančných nákladov na odchodné pre riaditeľku Mgr. Ruženu Hromádkovú vo výške 3 922,20 €.

12.     Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky na odchodné pre ZUŠ Ilava vo výške 3 923,- €.

Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

13.     Nasledovné zmeny rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky:

-    navýšenie rozpočtu na ZPOZ odmeny a príspevky pre účinkujúcich na obradoch o sumu 500,- €,

-    navýšenie rozpočtu na údržbu ciest a chodníkov o sumu 1 200,- €,

-    transfer pre Úniu nevidiacich a slabozrakých vo výške 50,- €,

-    transfer pre KST Tuláci vo výške 150,- €.

Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

14.     Zapojenie Mesta Ilava do výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1: zameranej na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, konkrétne na budovu DK Ilava a spoluúčasť vo výške 5%, t.j. 3000,- €.

15.     Zapojenie Mesta Ilava do výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1: zameranej na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, konkrétne na budovu KSD Klobušice a spoluúčasť vo výške 5%, t.j. 1750,- €.

16.     Zapojenie Mesta Ilava do výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1: zameranej na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, konkrétne na budovu Hasičskej zbrojnice a spoluúčasť vo výške 5%, t.j. 500,- €.

D.   RUŠÍ

1.        Členstvo p. Radky Matovičovej a Jany Jakúbkovej v ZPOZ-e (speváčky pri obradoch).

E.   URČUJE

1.    Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celé ďalšie funkčné obdobie na celý úväzok.

F.   UKLADÁ

1.    Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

Zodpovedný: primátor                                                                         Termín: 30. 06. 2014

G.  POVERUJE

1.    Primátora mesta Ilava rokovaním so zástupcami bankových ústavov o poskytnutí preklenovacieho úveru vo výške 250 000,- € na projekt  „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava“, na ktorý mesto podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS-1001/0188/94 s Ministerstvom hospodárstva SR na spolufinancovanie v rámci  operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

H.   MENÍ

1.        Bod č. 1 Uznesenia č.02/2014 v časti E – „Ukladá“, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 08.04.2014, ktorý znel nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo ukladá:

„Pripraviť ďalšie dva návrhy riešenia spoplatneného parkovacieho systému „Mierové námestie Ilava“ tak, aby neboli ulice uzatvorené závorami. Návrhy pripraviť do 30.06.2014 a vyvesiť ich 2 týždne pred konaním augustového zastupiteľstva. Augustové zastupiteľstvo presunúť do DK v Ilave a októbrové do Klobušíc “.

  Zodpovedný:  primátor                                       Termín spracovania návrhov:  30.06.2014, ostatné v texte

na nasledovné znenie:

„Pripraviť ďalšie dva návrhy riešenia spoplatneného parkovacieho systému „Mierové námestie Ilava“ tak, aby neboli ulice uzatvorené závorami. Návrhy pripraviť do 30.09.2014 a vyvesiť ich 2 týždne pred konaním októbrového zastupiteľstva.“

  Zodpovedný:  primátor                                                                      Termín:  v texte

 

PRÍLOHY:

Príloha č. 1: ZMENOVÝ ROZPOČTOVÝ LIST - 3.

Príloha č. 2: ZMENOVÝ ROZPOČTOVÝ LIST - 4.

 

V Ilave, dňa  17.06.2014

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Ing. Jozef Toman 
Ivan Ferech