Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.4/14 zo dňa 26.08.2014 + Prílohy 1 a 2

Dátum: 03.09.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_260814.pdf (0,56 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 4/2014
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 26.8. 2014  o 16:30 hod. v KSD Klobušice

                                                           

Mestské zastupiteľstvo

 

A.     PREROKOVALO

1.     Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ č. 3/2014 zo dňa 17.6.2014.

2.     Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k uzatvoreniu a  k čerpaniu preklenovacieho úveru,  súvisiaceho s prefinancovaním stavebných prác projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“.

3.     Požiadavky a informácie  Finančno-majetkovej komisie.

4.     Prijatie preklenovacieho úveru, súvisiaceho s prefinancovaním stavebných prác projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“.

5.     Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky  Mesta Ilava a podpísania  

 dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom a Všeobecnou úverovou bankou a.s..

6.     Námietku Ing. Viktora Wiedermana k návrhu VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

7.     Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

8.     Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

9.     Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pred voľbami na celé funkčné obdobie podľa počtu obyvateľov mesta v súlade s § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

10.   Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich podľa mestských častí  v súlade s § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

11.   Zrušenie termínu decembrového mestského zastupiteľstva.

12.   Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.

13.   Požiadavky mestských výborov.

 

B.     BERIE NA VEDOMIE

1.    Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ č. 3/2014 zo dňa 17.6.2014.

2.    Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k  uzatvoreniu a  k čerpaniu preklenovacieho úveru, súvisiaceho s prefinancovaním stavebných prác projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava“.

3.    Informáciu sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  občanom mesta Ilava v mesiaci júl, august 2014 vo výške 200 € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

4.    Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 06. 2014.

5.    Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava k 30. 06. 2014.

6.    Polročnú monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30.6.2014.

7.    Žiadosť ZŠ Ilava o navýšenie rozpočtu pre ŠKD a ŠJ.

8.    Žiadosť nájomcu p. Silvie Krcheňovej, bytom J. L. Bellu s. č. 126, 019 01 Ilava o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to bytu č. 4 obytného domu s. č. 126, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2467 v k. ú. Ilava.

 

C.    SCHVAĽUJE

1.      Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 249 850,- EUR od Všeobecnej úverovej banky, a. s. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava“ na realizáciu ktorého mesto uzatvorilo s Ministerstvom hospodárstva  SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako poskytovateľom dňa 11.2.2013 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KaHR-22VS-1001/0288/94.

2.    Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky  Mesta Ilava a podpísania  dohody o vyplňovacom

        práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom a Všeobecnou   úverovou bankou a.s..

3.      Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky pre ZUŠ Ilava vo výške 17 061 €. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

4.      Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky pre TSM Ilava vo výške 5 000 €. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

5.      Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky na opravu komunikácií vo výške 4 000 €. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

6.        Presuny v rozpočte Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky pre knižnicu vo výške 520 € z dôvodu potreby dofinancovania projektu „Akvizícia knižníc“, pričom celková výška rozpočtu pre knižnicu sa nemení. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

7.      Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti bežné výdavky pre ZŠ Ilava na odchodné vo výške 1 869 €. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

8.       Navýšenie rozpočtu Mesta Ilava v roku 2014 v časti kapitálové výdavky na zvodidlá pri Klobušickom potoku vo výške 3 000 €, na verejný rozhlas vo výške 3 000 €; zníženie rozpočtu v časti kapitálové príjmy z predaja pozemkov o 3 000 €. Uvedené zmeny budú vykryté navýšením kapitálových príjmov vo výške 10 320 €. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva.

9.      Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

10.    Kúpu spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 6/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1472 v k. ú. Klobušice od fyzických osôb – známych vlastníkov a to od:

- Januščáková Anna r. Kvasnicová, bytom Dlhé nivy 144/15, Ilava, PSČ 019 01      – spoluvlastnícky podiel  6/144,

- Letková Vilma r. Szuleová, bytom Vodárenská 161/10, Ilava, PSČ 019 01            – spoluvlastnícky podiel  7/288,

- Kotlaba Dušan r. Kotlaba, bytom Okružná 70/40, Ilava, PSČ 019 01                     – spoluvlastnícky podiel   6/144,

- Karadyová Eva r. Garažiová, bytom Zámocká 23/14, Ilava, PSČ 019 01                  – spoluvlastnícky  podiel  5/48,

- Sládeková Oľga r. Garažiová, bytom Zámocká 272/40, Ilava, PSČ 019 01             – spoluvlastnícky  podiel  5/48,

- Holba Peter r. Holba, bytom Pod hájom 1089/58, Dubnica n. Váhom, PSČ 018 41 – spoluvlastnícky podiel 18/144.

Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 93/2013 vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Pavlom Appelom dňa 07. 11. 2013 vo výške 10,04 €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava uhradí kupujúci.

11.   Kúpu nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 205 – ostatné plochy o výmere 125 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 716 v k. ú. Klobušice, od fyzickej osoby Kotlaba Miroslav, nar. 21. 04. 1961, bytom P. Jilemnického 5/3 – 55, 018 51 Nová Dubnica. Kúpna cena sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške 10 €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava uhradí kupujúci.

12.    Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

13.    Žiadosť Základnej školy so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava o povolenie prenájmu a schválenie výšky nájmu budov vo vlastníctve mesta a v užívaní ZŠ pre školský rok 2014/2015 (od 02. 09. 2014 do 30. 06. 2015) nasledovne:

-       výška nájmu pre zriadený školský bufet (výmera 6,4 m2) v učebnom pavilóne A 20 €/mesiac,

-       výška nájmu telocvične 9 €/hodina.

 

D.  URČUJE

1.   Počet poslancov podľa počtu obyvateľov mesta v súlade s § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom     zriadení v znení neskorších predpisov - 13 poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2014-2018.

 

2.   V súlade s § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov počet volebných obvodov – 6 volebných obvodov s  počtom poslancov nasledovne:

Obvod č. 1:                /Mierové námestie, Kukučínova, SNP + nové bytovky, ÚVT a UVV,

                                 Košecká, Moyzesova, Farská, Ružová, Záhumenská/

                                    Počet voličov  1161                                                       počet poslancov               3

Obvod č. 2:                /Medňanská, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova, Skala/

                                    Počet voličov  1007                                                       počet poslancov               3

Obvod č. 3:                /Štúrova, Pivovarská, Sládkovičova, Štefánikova/

                                    Počet voličov   760                                                        počet poslancov               2

Obvod č. 4:                /J. L. Bellu, kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, Hurbanova/

                                    Počet voličov    948                                                       počet poslancov               2

Obvod č. 5:                /Klobušice/

                                    Počet voličov    689                                                       počet poslancov               2

Obvod č. 6:                /Iliavka/

                                    Počet voličov      98                                                       počet poslancov               1

 

 

E.   RUŠÍ


1.    Termín decembrového zastupiteľstva a porady poslancov.


F.   UKLADÁ

1.    Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Ilava na rok 2014.

 

Zodpovedný: primátor                                                                       Termín: 31. 08. 2014


G.  NESCHVAĽUJE

1.    Žiadosť primátora mesta o schválenie investičných akcií v rozpočte Mesta Ilava v roku 2014 na vyasfaltovanie otoča na sídlisku Skala vo výške 20 000 € a na preliezky na sídlisku Skala vo výške 5 000 €.


 

V Ilave, dňa  26.8. 2014

 

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Helena Bezecná  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Ľudmila Hujová
Gabriela Šlesariková

 


 

PRÍLOHY: