Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.1/15 zo dňa 17.02.2015 + príloha1 a 2

Dátum: 24.02.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_170215.pdf (0,72 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 1/2015
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 17.02.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava


Mestské zastupiteľstvo

A.       PREROKOVALO

1.      Poverenie poslanca v súlade so schváleným dokumentom „Pravidlá voľby hlavného kontrolóra“.

2.      Určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Ilava.

3.      Voľbu hlavného kontrolóra.

4.      Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.

5.      Návrh na zrušenie Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie.

6.      Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Ilava.

7.      Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domovov smútku na území mesta Ilava

8.      Dodatok č. 1 k Organizačnej smernici č.1/2005 – Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Ilave na ochranu verejného záujmu.

9.      Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predošlého mestského zastupiteľstva.

10.   Informácie a žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

11.   Požiadavky ostatných komisií.

12.   Žiadosť p. Moniky Párovskej o ukončenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 1.2B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej, súp. č. 894/16, Ilava.

13.   Žiadosť p. Jána Pšeneka a p. Magdy Pšenekovej, bytom Mesto Ilava, o pridelenie trojizbového bytu podľa Všeobecne záväzného nariadenia o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome na ulici Medňanskej.

14.   Žiadosť nájomcu p. Petra Majerecha, bytom ul. Komenského 164/21, 020 01 Púchov, o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 3.6B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanská č. 894/16.

15.   Žiadosť nájomcu p. Heleny Drápalovej, bytom Kukučínova 492, Ilava, o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 4.8B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanská č. 894/16.

16.   Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ za rok 2014.

17.   Doplnenie p. Heleny Faltusovej za člena ZPOZ - speváčka pri obradoch.

18.   Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jozefovi Tichému.

19.   Požiadavky mestských výborov.

B.       BERIE NA VEDOMIE

1.    Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena (v súvislosti s ukončením stavby: „Ilava – vyvedenie výkonu pre NECO s.r.o.) s právnickou osobou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (IČO 36 442 151), a to na základe podpísanej „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, schválenej Uznesením č. 8/2013 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 29.10.2013, bodom č. C/4.

2.    Výsledok hospodárenia mesta (neauditovaný) za kalendárny rok 2014.

3.    Stanovisko vedúceho Finančno - majetkového oddelenia k žiadosti právnickej osoby, a to Špeciálnej základnej školy, so sídlom Pivovarská 455/62, 019 01 Ilava, o odpustenie úhrady nájomného za prenájom budovy s. č. 455/62, a to v súvislosti s jej technickým zhodnotením, financovaným výhradne z finančných prostriedkov Špeciálnej základnej školy vo výške 35 916,22 €.

4.    Žiadosť rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to Centra voľného času, so sídlom Farská 84/5, 019 01 Ilava, o navýšenie rozpočtu pre rok 2015 z dôvodu plánovaného prijatia 1 pedagogického zamestnanca.

5.    Informáciu Sociálno-bytovej komisie o vyplatení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Ilava, v mesiaci  január, február 2015, vo výške 283,- € v rámci schváleného  rozpočtu a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.  4 /2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi.

6.    Informácie k odovzdaniu „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ za rok 2014.

7.    Zápisnicu volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách hlavného kontrolóra mesta.

8.    Informácie prednostky Okresného úradu v Ilave o nových skutočnostiach v organizácii štátnej správy.

9.    Uznesenie zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu z dňa 21.01.2015

C.     SCHVAĽUJE

1.    Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

       a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava. 

2.      Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Ilava.

3.      Dodatok č. 1 k Organizačnej smernici č.1/2005 Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Ilave na ochranu verejného záujmu.

4.      Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava, ako strana povinná z vecného bremena, zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena, a to právnickej osobe SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO 35 910 739), zriadiť bezodplatne vecné bremeno, spočívajúce v:

-       práve uloženia plynového potrubia na pozemkoch v jeho vlastníctve, a to:

·          KN – C parc. č. 704/19 – vodné plochy o výmere 772 m2 a

·          KN – E parc. č. 37/211 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2,

        zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 100 v k.ú. Klobušice v rozsahu porealizačného zamerania (geometrického plánu č. 13/2015, vypracovaného geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom dňa 11.02.2015 a overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 13.02.2015 pod č. 85/2015) stavebného objektu SO 05.1 „Preložka jestvujúcich sietí – prekládka plynárenského zariadenia“ stavby „Úprava Klobušického potoka“ a

-         práve vstupu na dotknuté pozemky za účelom opráv a údržby zabudovaných plynových potrubí po dobu ich           

životnosti.

5.      Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou sa Mesto Ilava ako strana povinná z vecného bremena, zaviaže v budúcnosti uzatvoriť s budúcim vlastníkom stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Okrese Ilava“, a to právnickou osobou Považská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica (IČO 36 672 076) ako stranou oprávnenou z vecného bremena Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou Mesto Ilava umožní strane oprávnenej z vecného bremena bezodplatné zriadenie ťarchy, spočívajúcej v:

-      práve uloženia podzemných inžinierskych sietí  - kanalizačných potrubí  na pozemkoch v jeho vlastníctve, a to:

·     KN – C parc. č. 966 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 663 m2,

·     KN – C parc. č. 975 – ostatné plochy o výmere 311 m2,

·     KN – C parc. č. 976 – ostatné plochy o výmere 2 977 m2,

·     KN – C parc. č. 1 293 – ostatné plochy o výmere 1 238m2,

·     KN – C parc. č. 1 294 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  2 976 m2,

·     KN – E parc. č. 113/3 – ostatné plochy o výmere 6 016 m2,

      zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 100 v k. ú. Klobušice a na pozemku v jeho spoluvlastníctve, a to:

·     KN – E parc. č. 6/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2,

      zapísaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2 120 v k. ú. Klobušice a

-      práve vstupu na dotknuté pozemky za účelom opráv a údržby zabudovaných kanalizačných potrubí po dobu ich  

              životnosti.

       Strana oprávnená z vecného bremena vybuduje podzemné inžinierske siete podľa predloženej dokumentácie, zabezpečí porealizačné zameranie stavby (geometrický plán) na vlastné náklady a uhradí aj všetky náklady spojené s vypracovaním zmluvy a vkladom ťarchy na list vlastníctva do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava.

6.      Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 4/128-in k nehnuteľnosti, a to pozemku KN – E parc. č. 6/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, zapísaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2 120 v k. ú. Klobušice od p. Holúbkovej Gabriely, rod. Gábelovej, nar. 08.01.1984, bytom Trenčianska Turná, s. č. 861, 913 21 Trenčianska Turná.

        Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 93/2013, vypracovaného znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Pavlom Appelom dňa 07.11.2013 vo výške 10,04 €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava uhradí kupujúci.

7.        Čerpanie finančných prostriedkov z účelového účtu „ošetrovanie drevín“ vo výške 15 000,- €.

8.        Predložené zmeny rozpočtu pre rok 2015. Zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia z tohto mestského zastupiteľstva,

9.        Ukončenie nájomnej zmluvy p. Monike Párovskej, dňom 28.02.2015, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 1.2B nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej súp. č. 894/16, Ilava.

10.     Uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 1.2B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul. Medňanskej č. 894/16, p. Jánovi Pšenekovi a Magde Pšenekovej, bytom Mesto Ilava, na dobu určitú 1 rok t.j.  od 01.03.2015 do 28.02.2016.

11.     Predĺžiť nájomnú zmluvu p. Petrovi Majerechovi, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 3.6B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul.  Medňanskej, súp. č. 894/16, na dobu 3 roky t. j. do 31.01.2018.

12.     Predĺžiť nájomnú zmluvu p. Helene Drápalovej, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu č. 4.8B, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ul.  Medňanskej, súp. č. 894/16, na dobu 3 roky t. j. do 31.01.2018.

13.     Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi, Ing. Jozefovi Tichému, vo výplate za mesiac marec za príkladnú kontrolnú činnosť počas I. štvrťroka 2015 vo výške 1 350,- €.


D.     NESCHVAĽUJE

1.        Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domovov smútku na území mesta Ilava.

2.        Žiadosti fyzických osôb, a to p. Miroslava Behana, bytom Košecká 49/20,  019 01 Ilava, a p. Aleny Letkovej, bytom Ľ. Štúra 372/4, 019 01 Ilava, o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – E parc. č. 5054/507 – ostatné plochy o výmere 592 m2, zapísaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava,

3.        Žiadosť p. Anny Červenej, bytom Pivovarská s. č. 886/99, 019 01 Ilava, o prenájom nebytových priestorov,   nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží administratívnej budovy TSM Ilava, s. č. 132 na ulici Hurbanovej v Ilave vo vlastníctve mesta, zapísanej na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava  na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

4.        Žiadosť fyzických osôb, a to p. Janky Tomašíkovej a p. Janky Košíkovej, obe bytom Kpt. Nálepku, s. č. 242, 019 01 Ilava, o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, a to pozemku KN – C parc. č. 1416/1 – záhrady,          o výmere 227 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava.

E.      POVERUJE

1.  V súlade so schváleným dokumentom „Pravidlá voľby hlavného kontrolóra“ poslanca mestského zastupiteľstva, Ing. Viktora Wiedermanna, ktorý bude vyzývať v abecednom poradí jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra k predstaveniu sa v trvaní maximálne 5 minút, dozerať na dĺžku času predstavovania, vyhlasovať priebežne ústne výsledky hlasovania po I. a prípadnom II. kole, v prípade neúspešného výsledku v II. kole vykoná aj žrebovanie. Po odovzdaní vyžrebovanej obálky volebnej komisii, ktorá obálku otvorí, p. Ing. Viktor Wiedermannvyhlási výsledok – meno kandidáta zvoleného za hlavného kontrolóra.

F.      URČUJE

1.   Plat hlavného kontrolóra Mesta Ilava s účinnosťou od 01.04.2015 ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý činí 1,82 v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

G.     VOLÍ

1.   Hlavného kontrolóra Mesta Ilava, JUDr. Vladimíra Leška, na dobu určitú 6 rokov.

2.   Pani Helenu Faltusovú Za členku  ZPOZ – ako speváčku pri obradoch.

H.     RUŠÍ

1.    Štatút Komisie pre verejné obstarávanie.

I.   UKLADÁ

1.    Ukladá primátorovi mesta pripraviť na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ilave novú nájomnú zmluvu s právnickou osobou – Špeciálnou základnou školou, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov, a to budovy, s. č. 455/62, v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia.

Termín: v texte                                                                         Zodpovedný: v texte

2.  Na základe výpisu z uznesenia MZ vypracovať pracovnú zmluvu na dobu určitú 6 rokov a oznámenie o výške platu pre hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.04.2015 vrátane uzatvorenia pracovnej zmluvy najneskôr do konca marca 2015.

Termín: do 31.03.2015                                                           Zodpovedný: primátor mesta

 

V Ilave, dňa  17.02.2015

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:
Dana Schillerová
Dagmara Faturová  

Prílohy:
Zmenový rozpočtový list

Zmenový rozpočtový list - ošetrenie drevín