Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č.2/15 zo dňa 21.04.2015

Dátum: 27.04.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_210415.pdf (1,62 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 2/2015
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva mesta Ilava,
konaného dňa 21.04.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava

 

                                           Mestské zastupiteľstvo

A.  PREROKOVALO

1.   Správa HK o plnení uznesení z predchádzajúcich mestských zastupiteľstiev.

2.   Informácie a žiadosti Finančno-majetkovej komisie.

3.   Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava.

4.   Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre: Základnú školu, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava, Materskú školu, Medňanská 512, 019 01 Ilava, Materskú školu Ilava – Klobušice, Okružná 53/5, 019 01 Ilava.

5.   Úpravu platu hlavného kontrolóra vzhľadom na oznámenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

6.   Plat primátora mesta po oznámení priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

7.   Požiadavky ostatných komisií.

8.   Požiadavky mestských výborov.

B.  BERIE NA VEDOMIE

1.   Informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami na stavbu „Ilava – úprava Podhradského potoka, 1. etapa“ vo výške 3 421 235,67 € z celkových oprávnených výdavkov 3 601 300,71 €.

2.   Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2015.

3.   Informáciu o uzavretí zmluvy o nájme a prenájme nebytových priestorov s právnickou osobou INTER – UP, s. r. o., Rastislav Martišek, so sídlom Zámocká 9/8, 019 01 Ilava, predmetom ktorej je prenájom priestorov na III. N. P. budovy Domu kultúry v Ilave o výmere 15 m2. Doba nájmu je stanovená od 01.05.2015 na dobu určitú 5 rokov.

4.   Informáciu o úprave platu bývalého hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2015 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 vo výške 858,- € podľa Štatistického úradu SR. Uvedená úprava je v súlade so schválením platu bývalého hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 1/2009 zo dňa 03.03.2009, bod C-7 a zároveň v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predstavuje od 01.01.2015 mesačný plat vo výške 1 562,- €. 

5.   Informáciu o plate nového hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.04.2015 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 vo výške 858,- € podľa Štatistického úradu SR. Výška platu je v súlade so schválením platu nového hlavného kontrolóra mesta Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 1/2015 zo dňa 17.02.2015, bod F-1 a zároveň v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predstavuje od 01.04.2015 mesačný plat vo výške 1 562,- €. 

6.   Informáciu o úprave platu primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2015 v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 vo výške 858,- € podľa Štatistického úradu SR, a to nasledovne:

Na základe Uznesenia MZ v Ilave č. 6/2014 zo dňa 09.12.2014 bol plat primátora doposiaľ stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 50 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2015 mesačný plat vo výške 3 012,- €.

7.   Správu HK o plnení uznesení z predchádzajúcich mestských zastupiteľstiev.

8.   Uznesenie zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 13.04.2015

C.  RUŠÍ

1.   Bod č. 5 časti B) berie na vedomie Uznesenia č. 05/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 28.10.2014, ktorý znel:

        „Informáciu o budúcom nadobudnutí nehnuteľností – spoluvlastníckych podielov neznámych spoluvlastníkov na nehnuteľnosti, a to pozemku KN – E parc. č.  6/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 472 v k. ú. Klobušice, vo výškach spoluvlastníckych podielov na tomto liste vlastníctva uvedených. Prevod vlastníckych práv bude realizovaný na základe rozhodnutia príslušného súdu. Na kúpu uvedených spoluvlastníckych podielov sú Mestským zastupiteľstvom v Ilave v rozpočte Mesta Ilava schválené finančné prostriedky.“

        z dôvodu jeho neaktuálnosti.

2.   Bod č. 3 časti B) berie na vedomie Uznesenia č. 02/2013 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného dňa 09.04.2013, ktorý znel:

        „Informáciu o budúcom bezodplatnom prevode nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy o výmere 1 268 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice a pozemku KN – C parc. č. 1 037/1 – vodné plochy o výmere 1 562 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 875 v k. ú. Klobušice, na Štát – SR zastúpenú Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Uvedený pozemok je súčasťou vodného toku, a to Klobušického potoka a prevod bude realizovaný v zmysle čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky – vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky.“

         z dôvodu jeho neaktuálnosti.

D.  SCHVAĽUJE

1.   Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 vo výške 221 203,05 € nasledovne:

·       do fondu komunálneho odpadu                    1 487,59

·       do fondu údržby majetku mesta                  41 461,46

·       do ostatných peňažných fondov                178 254,00

2.   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2015 vo výške 35 000,- € na kapitálové výdavky.

3.   Použitie finančných prostriedkov z ostatných peňažných fondov a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2015 vo výške 190 254,- € na kapitálové výdavky.

4.   Použitie finančných prostriedkov z fondu údržby majetku mesta a ich zapojenie do rozpočtu Mesta Ilava v roku 2015 vo výške 40 000,- € na bežnú opravu a údržbu majetku mesta.

5.   Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou Mesto Ilava, ako strana povinná z vecného bremena, umožní investorovi stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100, 500 – 159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod – IV. etapa a V. etapa (Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša), č. stavby A 41688, stavebný objekt SO 37 – 37 – 14 Žst. Ilava“ právnickej osobe Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava (IČO 31 364 501), zriadiť v prospech tretej právnickej osoby, a to SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO 35 910 739) ako strany oprávnenej z vecného bremena, vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti v jeho výlučnom vlastníctve, a to pozemku KN – C parc. č. 1133/1 – orná pôda o výmere 2 282 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava, uloženie STL plynovodu v rozsahu porealizačného zamerania, a to geometrického plánu č. 78 – 805/2009 zo dňa 13.09.2013, vyhotoveného GEO - KOD s. r. o., so sídlom Karloveská 24, 841 05 Bratislava a overeného Správou katastra Ilava dňa 26.09.2013 pod č. 385/2013. Strana povinná z vecného bremena sa touto zmluvou o zriadení vecného bremena zároveň zaviaže strane oprávnenej z vecného bremena strpieť prechod zamestnancov a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č. 57/2014, vyhotoveného Ing. Zuzanou Jurigovou, vo výške 112,62 €. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností zabezpečí investor stavby na vlastné náklady.

6.   Kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku KN – C parc. č. 690/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2915 v k. ú. Ilava, od Slovenského rybárskeho zväzu – mestskej organizácie Dubnica nad Váhom, so sídlom Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom (IČO 00 178 209).

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 10,- €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.

7.   Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava, a to pozemkov:

KN – C parc. č. 1037/1 – vodné plochy o výmere 1562 m2,

KN – C parc. č. 704/19 – vodné plochy o výmere 772 m2,

KN – C parc. č. 1368/2 – vodné plochy o výmere 1 m2, odčleneného od pozemku KN – C parc. č. 1368 – ostatné plochy o výmere 1650 m2 geometrickým plánom č. 76/2014, vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom dňa 05.12.2014 a overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 18.12.2014 pod č. 580/2014,

KN – C parc. č. 699/4 – vodné plochy o výmere 4 m2, odčleneného od pozemku KN – E parc. č. 5006/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1832 m2 geometrickým plánom č. 76/2014, vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom dňa 05.12.2014 a overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 18.12.2014 pod č. 580/2014,

KN – C parc. č. 704/24 – vodné plochy o výmere 354 m2, odčleneného od pozemku KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy o výmere 864 m2 geometrickým plánom č. 77/2014, vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom dňa 09.12.2014 a overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 18.12.2014 pod . č. 579/2014,

KN – C parc. č. 704/25 – vodné plochy o výmere 158 m2, odčleneného od pozemku KN – E parc. č. 49/1 – ostatné plochy a výmere 864 m2 geometrickým plánom č. 77/2014, vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom dňa 09.12.2014 a overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 18.12.2014 pod č. 579/2014,

zapísaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1100 v k. ú. Klobušice, právnickej osobe Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., so sídlom Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica (IČO 36022047) za kúpnu cenu 1,- € za všetky odpredávané nehnuteľnosti. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. Nakoľko uvedené nehnuteľnosti nie je možné odpredať inému záujemcovi, bude odpredaj realizovaný podľa písm. e), odst. 8 § 9a Zák. č. 258 / 2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

8.   Uzatvorenie zmluvy o nájme a prenájme nebytových priestorov medzi Mestom Ilava ako prenajímateľom a právnickou osobou – Špeciálnou základnou školou, so sídlom Pivovarská 455/62, 019 01 Ilava (IČO 34058974) ako nájomcom, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava, a to budovy Špeciálnej základnej školy, s. č. 455 na ulici Pivovarskej v Ilave, zapísanej na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1500 v k. ú. Ilava, za nasledovných podmienok:

-      zmluva bude uzatvorená od 01. 06. 2015 na dobu neurčitú,

-      nájomca uhradí nájomné za rok 2015 vo výške 2097,86 € podľa platnej zmluvy o nájme a prenájme nebytových

 priestorov č. 213/2001 v znení jej dodatkov v termíne do 30.06.2015,

-     nájomné za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2034 sa stanovuje vo výške 1,- €/rok,

-     bežné výdavky vo výške 2 096,86 €, ktoré nájomca ročne ušetrí na nájomnom budú z jeho strany použité na zakúpenie didaktických a kompenzačných pomôcok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením o tieto bude Mestu Ilava dokladovať za príslušný kalendárny rok vždy do 28.02. roku nasledujúceho,

-     ak v priebehu doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku vo výške 35 916,22 €, ktorý bol predmetom technického zhodnotenia budovy s. č. 455, hradeného výlučne z finančných prostriedkov nájomcu, a ktorý je nájomcom vedený v majetku pod i. č. 012014, dôjde z dôvodov reorganizácie k zrušeniu Špeciálnej základnej školy v Ilave, prejde zostatková hodnota tohto majetku bezodplatne do vlastníctva mesta.

9.   Podanie žiadosti na SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava ako správcu majetku za neznámych vlastníkov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov k pozemku KN – E parc. č. 6/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1472 v k. ú. Klobušice, a to z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod miestnymi komunikáciami.

10. Podanie žiadosti na SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava ako správcu majetku za neznámych vlastníkov o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/12 – tin k pozemku KN – C parc. č. 181/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2, odčleneného od pozemku KN – C parc. č. 181/zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2 geometrickým plánom č. 77/2014 zo dňa 09.12.2014, overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 18.12.2014 pod č. 579/2014, zapísaného na LV č. 735 v k. ú. Klobušice, a to z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod miestnymi komunikáciami.

11. Navýšenie rozpočtu ZŠ Ilava na rok 2015 na normatívne finančné prostriedky o 12 800,- €, zníženie rozpočtu ZŠ Ilava na dopravné o 820,- €, navýšenie rozpočtu ZŠ Ilava – príspevok na žiakov zo SZP o 742,- €.

12. Zníženie rozpočtu CVČ Ilava na rok 2015 na vzdelávacie poukazy o 434,- €.

13. Predložené zmeny rozpočtu pre rok 2015 pričom zmenové listy sú neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia z tohto Mestského zastupiteľstva.

14. Priority stavebných investičných akcií, ktoré budú hradené z investičného úveru a kapitálových výdavkov Mesta  Ilava. Zoznam je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

15. Žiadosť Základnej školy Ilava, so sídlom Medňanská 514/5, 019 01 Ilava, o schválenie prenájmu nebytových priestorov, a to učebne A – 316 a prislúchajúcich priestorov (chodba, WC) učebného pavilónu ZŠ č. 1 s. č. 514 vo vlastníctve mesta nájomcovi „Metodicko – pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Banská Bystrica, Projektová kancelária Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, za účelom organizovania seminárov v rámci projektu „nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“. Doba nájmu je od 01.04.2015 do 31.12.2015 a výška nájomného 3,40 €/1 hodina.

16. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 01.05.2015 plat primátora mesta v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu vo výške 2 008,- € o 48 %, t.j. mesačný plat vo výške 2 972,- €.

17. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava s prijatým pozmeňujúcim návrhom Ing. Jozefa Tomana.

E.   NESCHVAĽUJE

1.   Žiadosť právnickej osoby MY CITY, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 374/8, 019 01 Ilava, o finančný príspevok na projekt „v mojom meste“ vo výške 500,- €.

F.   MENÍ

1.   Text bodu č. 25 časti D – Schvaľuje Uznesenia č. 04/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, konaného

dňa 26.06.2012 nasledovne:

Pôvodný text:

„Uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Ilava ako kupujúcim a zákonnými dedičmi po zosnulom p. Čížik Karolovi nar. 16.08.1929 ako predávajúcimi, predmetom ktorej bude budúca kúpa spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti a to pozemku KN – E  parc. č. 623 – orná pôda o výmere 36 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 2905 v k. ú. Ilava nasledovne:

·    od p. Čížikovej Matildy, nar. 26.06.1935, bytom Pionierska 352/12-5, 018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·    od p. RNDr. Novákovej Ľubice, nar. 26.08.1960, bytom Svážná 400/13, 634 00 Brno, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·    od Ing. Mutalovej Dany, nar. 20.05.1962, bytom Bratislavská 1764/34, 018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina.

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 15,- €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na Správe katastra Ilava uhradí kupujúci.

Kupujúci sa zaväzuje spísať kúpnu zmluvu a uhradiť kúpnu cenu do 1 mesiaca od oznámenia zápisu dodatočného dedičského konania na LV do KN na Správe katastra Ilava zo strany predávajúcich“,

sa nahrádza textom:

Uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Ilava ako kupujúcim a zákonnými dedičmi po zosnulom p. Čížik Karolovi nar. 15.08.1929 ako predávajúcimi, predmetom ktorej bude budúca kúpa spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam, a to pozemkom:

·    KN – C  parc. č. 278/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a

·    KN – E parc. č. 623 – orná pôda o výmere 17 m2,

zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 2905 v k. ú. Ilava, nasledovne:

·    od p. Čížikovej Matildy, nar. 26.06.1935, bytom Pionierska 352/12-5, 018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·    od p. RNDr. Novákovej Ľubice, narodenej. 26.08.1960, bytom Svážná  400/13, 634 00 Brno, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina,

·    od Ing. Mutalovej Dany, nar. 20.05.1962, bytom Bratislavská 1764/34, 018 41 Dubnica nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/6 – tina.

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 15,- €/m2. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva na LV do KN na katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava uhradí budúci kupujúci.

Kupujúci sa zaväzuje spísať kúpnu zmluvu a uhradiť kúpnu cenu do 30 kalendárnych dní od oznámenia zápisu dodatočného dedičského konania na LV do KN zo strany predávajúcich, a to z dôvodu zápisu GP č. 78/2013 zo dňa 21.10.2013, vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Igorom Ďuríkom a overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava dňa 31.10.2013 pod č. 440/2013, ktorým bola porealizačne zameraná stavba „Detské ihrisko Medňanská“.

G.  POVERUJE

1.   Primátora mesta k rokovaniu s bankovými inštitúciami o poskytnutí investičného úveru vo výške 800 000,- €.

H.  DELEGUJE

1.   Zástupcov zriaďovateľa do rady školy nasledovne:

-     pre Základnú školu, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava: Ing. Viktora Wiedermanna, Ing. Vladimíra Bagína, Mgr.  Alicu Eglyovú, Ing. Alžbetu Bartekovú

-     pre Materskú školu, Medňanská 512, 019 01 Ilava: Danu Schillerovú, Ing. Alžbetu Bartekovú

-     pre Materskú školu Ilava - Klobušice, Okružná 53/5, 019 01 Ilava: Daniela Streličáka, RNDr. Michaelu Pidíkovú

I.     UKLADÁ

1.   Primátorovi mesta predložiť na júnové zasadnutie MsZ v Ilave na schválenie úverovú zmluvu s vybraným bankovým subjektom.

Termín: v texte                                                                                      Zodpovedný: Primátor

 

V Ilave, dňa  21.04.2015

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Petra Živčicová  
Zapisovateľka 
  
Overovatelia:Dagmara Faturová
Dana Schillerová