Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2016 o výške príspevkov v školách a šk. zariadeniach zriadených mestom Ilava

Stav: účinný

MESTO ILAVA

 Mierové námestie 16/31, 019 01 ILAVA

  

Dodatok č. 1 k

 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

Obdržia:     Sekretariát primátora

                     Prednosta

                     Hlavný kontrolór

                     Právnik

                     Vedúci oddelení: 5x

                     Riaditeľ školy

Vypracoval:právnik v spolupráci s finančno-majetkovým oddelením

 

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2016 podľa ustanovenia § 6  a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje tento:

Dodatok č. 1

 

kvšeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

takto:

 

Čl. I.

 

1)     V Čl. IV. s názvom Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole sa mení ods. 1 a ods. 2, ktoré teraz znejú:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:

a)     na individuálne prípravné štúdium                                                        6,- €

b)     na skupinové prípravné štúdium                                                       4,50,- €

c)     na individuálne základné štúdium                                                        9,- €

d)    na skupinové základné štúdium                                                       7,50,- €

2)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne:

a)     na individuálne štúdium pre dospelých - študujúcich                           9,- €

b)     na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich                          7,50,- €   

c)     na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich                    19,50,- €

d)    na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich                             18,- €

2)     V Čl. VI. s názvom Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa mení ods.1, ktorý teraz znie:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške 15,- €. 

 

 

 

Čl. II.

 

1)     Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava ostávajú nezmenené v platnosti.

2)     Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ilave uznesením č. 11/2016 dňa 13. decembra 2016.

3)     Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.februára 2017.

V Ilave, dňa 14. decembra  2016

 .....................................

                                                                                                                 Ing. Štefan Daško 

                                                                                                                 primátor mesta

Vyvesené schválené VZN: 16.12.2016

Zvesené:  02.01.2017

______________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 28.11.2016                                                      

Zvesený návrh: 13.12.2016