Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Stav: účinný

   Mestské zastupiteľstvo v Ilave sa na svojom zasadnutí dňa 23.10.2007 uznieslo v zmysle ustanovenia § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov na tomto:

 

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2007

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Čl. I

Úvodné ustanovenie

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Ilava, povinnosti podnikateľov (fyzických a právnických osôb) pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania VZN.

Čl. II.

Základné pojmy

 

1.     Prevádzkarňou pre účely tohto VZN sa rozumie nebytový priestor, predajné zariadenie prípadne pozemok, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby prípadne na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.  Súčasťou prevádzkarne sú aj exteriérové sedenia a vystavovanie tovaru pred prevádzkarňou.

2.     Exteriérovým sedenímsa rozumie externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, cukrárenského a pohostinského charakteru, zriadené v stálych prevádzkach, na katastrálnom území mesta Ilava.

3.     Podnikateľom je osoba:

a)     zapísaná v obchodnom registri

b)     ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

c)     ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

d)     ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

4.     Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť.

5.     Deň na účely tohto VZN trvá od 06.00 hod. do 18.00 hod. , večer na účely tohto VZN trvá od 18.00 hod. do 22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 hod. do 06.00 hod.

6.     Prevádzkovateľom prevádzkarneje podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

Čl. III.

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

1.     Všeobecná prevádzková dobe v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarniach poskytujúcich služby je určená časom medzi 05.00 hod. a 22.00 hod.

2.     Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, na čerpacích staniciach je časovo neobmedzená. 

3.     Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi , telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je  určená medzi 08.00 hod a 04.00 hod.

4.     Prevádzková doba v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú vlastnícke alebo iné práva fyzické alebo právnické osoby, je určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.

5.     Prevádzková doba v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou , vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou, ktoré nie sú umiestnené v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú vlastnícke alebo iné práva fyzické alebo právnické osoby, je určená časom medzi 06.00 hod. a 02.00 hod.

Čl. IV.

Prevádzková doba prevádzkarní organizujúcich  verejné kultúrne akcie a neverejné

 spoločenské akcie

1.     V prevádzkarniach, ktoré organizujú verejné kultúrne podujatia spojené s verejnou produkciou hudby, je prevádzková doba určená časom medzi 08.00 hod. a 04.00 hod. Podnikateľ  v prevádzkarni vykoná potrebné technické, stavebné a ďalšie proti hlukové opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu hluku do vonkajšieho prostredia nad najvyššie prípustné hodnoty.

2.     V prípade sťažnosti obyvateľov na obťažovanie hlukom z verejnej produkcie v noci je prevádzkovateľ povinný na výzvu mesta Ilava zabezpečiť meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a protokol o výsledku predložiť mestu Ilava. Ak výsledok merania hluku preukáže opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších prípustných hodnôt hluku, je prevádzková doba prevádzkarne určená medzi časom 06.00 hod. a 22.00 hod. až do doby vykonania technických, organizačných a ďalších opatrení, ktoré zabezpečia, aby hluk z prevádzkarne neprekračoval prípustné hodnoty  do vykonania nového merania hluku, ktoré musí preukázať účinnosť vykonaných opatrení.

3.     Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie ohlási prevádzkareň Mestskému úradu v Ilave najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie.   

Čl. V.

Povinnosti podnikateľa

1.     Prevádzkovatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.

2.     Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením činnosti, resp. do 5 dní odo dňa zmeny.

      Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

a)     obchodné meno

b)     sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)

c)     názov a adresa prevádzkarne

d)     čas predaja v obchode alebo čas prevádzky služieb

e)     sortimentné zameranie

3.     Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarniach sú podnikatelia povinní dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN mesta Ilava, ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne.

4.     Podnikateľ je povinný uviesť čas predaja v obchode alebo čas prevádzky služieb na vchodových dverách do prevádzkarne alebo na inom vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste.

5.     Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, označiť aspoň 24 hod. vopred na vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste začiatok a koniec uzavretia.

6.     Dočasné uzavretie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť oddeleniu správy majetku a služieb najneskôr 24 hod. pred uzatvorením, ak tomu nebránia závažné udalosti (smrť, choroba a pod.)

7.     Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať oddelenie správy majetku a služieb najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne o tejto skutočnosti ako i tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

Čl. V.

Kontrolná činnosť

1.     Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Ilava vykonávajú:

a)     primátor mesta

b)     poverení zamestnanci Mesta

c)     hlavný kontrolór mesta

d)     poslanci Mestského zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

2.     Nedodržanie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.

Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

1.      VZN č. 1/2007  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 23.10.2007, uznesením č. 10/2007.

2.     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o podmienkach podnikania na území Mesta Ilava účinného dňom 30.12.2003.

3.     VZN nadobúda účinnosť dňa 10.11.2007

 

V Ilave, dňa 26.10.2007

                                                                                                         .........................................

                                                                                                          Ing. Štefan Daško

                                                                                                          primátor mesta

 

Vyvesené:        26.10.2007

Zvesené:          10.11.2007