Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava

Súbor na stiahnutie: pdf vzn_o_miestnych_daniach_na__zem__mesta_ilava.pdf (0,42 Mb)

Stav: účinný

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2012 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d)  zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012

o miestnych daniach na území mesta  I l a v a

 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E

 

Čl. I

1.Na území mesta Ilava sa zavádzajú a vyberajú tieto miestne dane:

a)     daň z nehnuteľností,

b)     daň za psa,

c)     daň za užívanie verejného priestranstva,

d)    daň za ubytovanie,

e)     daň za predajné automaty,

f)      daň za nevýherné hracie prístroje.

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje najmä sadzby jednotlivých daní, náležitosti oznamovacej povinnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, spôsob vyberania dane, platenie dane a prípadné oslobodenia od dane.

3.   Správu dane z nehnuteľností vykonáva Mesto Ilava prostredníctvom Mestského úradu v Ilave (ďalej len správca dane).

 

 

ČASŤ A

D A Ň   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í 

 

Čl. II

1.Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a)     daň z pozemkov,

b)     daň zo stavieb,

c)     daň z bytov a nebytových priestorov.

 

DAŇ  Z  POZEMKOV

 

Čl. III

Daňovník

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je

a)     vlastník pozemku,

b)     správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností /ďalej len „kataster“/ .

2.Daňovníkom dane z pozemkov je

a)     fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné           pozemky   vyčlenené  z   pôdneho  fondu užívaného právnickou   osobou až do vykonania     pozemkových úprav,

b)     nájomcaak,

1.     nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný  v katastri,

2.     má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,

3.     má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písm. a).

3.Ak nemožno  určiť  daňovníka  podľa  odsekov  1  a  2,  je  daňovníkom  osoba,   ktorá pozemok skutočne užíva.

4.Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov  je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.        

 

 

Čl. IV

Predmet dane

1.  Predmetom dane z pozemkovsú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a)     orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,

b)     záhrady,

c)     zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné, hospodársky využívané vodné plochy,

e)     stavebné pozemky.

2.   Predmetom dane z pozemkov nie sú:

a)     časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane  zo stavieb alebo dane z bytov,

b)     pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,

c)     pozemky a ich stavby zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa §  10 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.

3.    Na  účely  tohto   VZN  sa  za  stavebný  pozemok  považuje  pozemok  uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení vydanom až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

4.  Stavebným pozemkom podľa odseku 3 nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu

Čl. V

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 , ktorá je podľa prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z   stanovená pre:   

Katastrálne územie      orná pôda                                        trvalé trávne porasty              

                                      /chmeľnice, vinice, ovocné sady/

Ilava                              0,3890 €/m2                                       0,0434 €/m2 

Klobušice                      0,4511 €/m2                                       0,0481 €/m2    

2.  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku, ktorá je stanovená nasledovne:

Katastrálne územie            

Ilava                                      0,07 €/m2           

Klobušice                              0,10 €/m2           

3.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 , ktorá je podľa prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. stanovená pre:

                - stavebné pozemky vo výške            46,47 €/m2

                - záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných      

                  pozemkov  vo výške                        4,64 €/m2                   

4.Základ dane sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

Čl. VI

Sadzba  dane

1.Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,30 % zo základu dane.

2.Ročná  sadzba dane z  pozemkov   uvedená  v čl. VI ods. 1  tohto  všeobecne záväzného nariadenia   sa  v  meste  Ilava  a  mestskej  časti  Klobušice   zvyšuje    ( § 8 ods. 2   zákona č. 582/2004  Z.z. ) takto:

- za zastavané plochy a nádvoria                                    na   0,60 %  zo zákl. dane

- za ostatné plochy  okrem stavebných pozemkov       na   0,60 %  zo zákl. dane

3.  Ročná  sadzba  dane z pozemkov uvedená   v  čl. VI ods. 1  tohto  všeobecne  záväzného nariadenia  sa  v  mestskej  časti  Iliavka   zvyšuje  (§  8 ods. 2    zákona č.  582/2004 Z.z. ) takto:

- za zastavané plochy a nádvoria                                   na  0,36 % zo zákl. dane

- za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov       na  0,36 % zo zákl. dane

4.Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v čl. VI ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v mestskej časti Iliavka znižuje (§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. )  takto:

- za záhrady                                                                  na  0,19 %  zo zákl. dane

- za stavebné pozemky                                                na  0,19 %  zo zákl. dane

 

 

DAŇ  ZO STAVIEB

 

Čl. VII

Daňovník

1.   Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku /ďalej len „vlastník stavby“/.

2. Pri stavbách spravovaných  Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

3.Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

4.  Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Čl. VIII

Predmet dane

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a)     stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)     stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)     stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d)    samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo     používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

e)     priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)      stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

g)     ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

2.Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

3.Predmetom dane so stavieb nie sú stavby

a)     s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,

b)     priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

4.Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

 

 

Čl. IX

Základ dane

            Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

 

Čl. X

Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celom meste určuje takto: 

a)     0,184 € za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b)     0,184 € za  stavby na  pôdohospodársku  produkciu,   skleníky,   stavby    využívané

na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre  vodné  hospodárstvo

s  výnimkou  stavieb na skladovanie  inej ako  vlastnej   pôdohospodárskej produkcie

a  stavieb na administratívu,

c)     0,796 €  za stavby  rekreačných  a   záhradkárskych  chát  a  domčekov   na    individuálnu       rekreáciu,

d)    0,663 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby        určené alebo používané  na tieto  účely  postavené  mimo bytových domov,

e)     2,5 €  za priemyselné  stavby a stavby  slúžiace energetike, stavby slúžiace  stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,

f)      2,5 €  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,

g)     1,- € za ostatné stavby.

2.Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v ods. 1 tohto článku pod písm. a), b) a c) tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje o 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č.582/2004 Z.z. ).

3.Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v ods. 1 tohto článku pod písm. e), f), g) tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje o 0,06 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.).

4.Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 a príplatok za podlažie podľa ods. 2 a 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

5.Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. IX. a ročnej sadzby zo stavieb podľa ods. 1 tohto článku zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 2 a 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

6.Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 tohto článku a príplatok za podlažie podľa ods. 2 a 3 tohto článku, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 2 a 3 tohto článku.

 

 

 

D A Ň   Z   B Y T O V

 

Čl. XI

Daňovník

1.  Daňovníkom dane z bytovje vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku /ďalej len „vlastník bytu“/.

2.  Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Čl. XII

Predmet dane

1.  Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor.

Čl. XIII

Základ dane

    Základom dane z bytovje výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

Čl. XIV

Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov  je stanovená v celom meste nasledovne:

a)     0,184 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,

b)     0,380 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. XV

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.  Od dane sú oslobodené

a)     pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,

b)     pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú     výsady a  imunitu podľa   medzinárodného práva a  nie sú štátnymi občanmi Slovenskej       republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

c)     pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,

d)    pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,

e)     pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,

f)      pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,

g)     pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť,

h)    pozemky , stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského červeného kríža.

2.  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na

a)     pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z daňovej povinnosti na

a)     pozemky užívané zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú neziskovou organizáciou.  

4.  Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50 % z daňovej povinnosti na

a)     stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov:

-         s ťažkým zdravotným postihnutím /po predložení dokladu – preukazu ZŤP/,

-         starších ako 70 rokov

a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b)     stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam, ktoré sú neziskovou organizáciou.      

5.Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane zo stavieb a bytov je 70 rokov. 

 

 

Čl. XVI

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

2.  Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.  

3.  Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neurčuje inak. 

 4.  V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosti zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

5.Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 

ČASŤ B

DAŇ  ZA  PSA

 

Č. XVII

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Ilava.

2.     Predmetom dane za psa nie je 

a)     pes chovaný na vedecké a výskumné účely,

b)     pes umiestnený v útulku zvierat,

c)     pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

3.   Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

4. Základom dane je počet psov.

5. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sa stanovuje nasledovne :

a)     30,- € ak je pes chovaný v paneláku alebo v bytovom dome,

b)     6,63 € ak je pes chovaný v rodinnom dome,

c)     6,63 € ak je pes chovaný v chatových oblastiach,

d)    3,31 € ak je pes chovaný na služobné účely,

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

6.Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa vo výške 50 % z daňovej povinnosti pre:

  • psy, ktoré sú vo vlastníctve osoby s ťažkým zdravotným postihnutím /po predložení dokladu – preukazu ZŤP/.

7.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť premetom dane.

 

ČASŤ C

DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

Čl. XVIII

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhoviská a všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom nie sú pozemky mesta, ktoré mesto prenajalo.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie :

        -   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

        -   umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia

         -   umiestnenie zariadenia cirkusu , lunaparku a iných atrakcií

         -   umiestnenie skládky 

         -   trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska a pod.

4.Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

5. Trvalým parkovaním vozidla mimo určeného parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva so súhlasom mesta Ilava pre určité vozidlo alebo vozidlá právnických alebo fyzických osôb, súvislé státie motorovým vozidlom, nepojazdným motorovým vozidlom, obytným prívesom, prívesným vozíkom na tom istom mieste.

6.Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenie určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

7. Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

8. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera využívaného verejného priestranstva v m2.

9. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne:

a)     za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného alebo predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:

-         krátkodobo - 1 až 5 dní  - vo výške 2,- eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

-         strednodobo- 6 až 30 dní - vo výške 0,30 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

-         dlhodobo - nad 30 dní - vo výške 0,10 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

-         počas jarmoku - vo výške 3,75eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

                                      - vo výške 6,25 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

                                        v prípade poskytovania občerstvenia,

                                      - vo výške 2,50 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

                                        pri umiestnení stolov so stoličkami pri poskytovaní občerstvenia,         

-         počas vianočných trhov - vo výške 3,- eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

                                                    - vo výške 4,30 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

                                          v prípade poskytovania občerstvenia.

b)   za umiestnenie povolenej skládky a za trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska  - vo výške 0,33 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

10. Oslobodenie od dane : 

a)    umiestnenie povolenej skládky tuhých palív a stavebného materiálu a zeminy na dobu kratšiu ako 3 dni,

b)     povolené trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, ak je vlastníkom tohto vozidla  osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

c)     za užívanie verejného priestranstva do 6 m2 pre remeselníkov, ktorí prezentujú svoju prácu a sú umiestnení v sekcii určenej pre remeselníkov počas konania jarmoku,

d)    za umiestnenie stavebného zariadenia slúžiaceho k oprave, údržbe alebo výstavbe budov a stavieb , a to po dobu určenú generálnym inšpektorom ciest a miestnych komunikácií mesta.

11.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

12.Daňovník je povinný písomne oznámiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

13.Mesto vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v lehote splatnosti splátok určených v rozhodnutí.

14.Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

ČASŤ D

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE

 

Čl. XIX

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania[1].

2.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania prechodne ubytuje.         

 3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

4.Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane sa stanovuje vo výške 0,49 eur na osobu a prenocovanie.

5.Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb s uvedením počtu prenocovaní za účelom preukázania správnosti výšky vyberanej dane, ktorú je povinný odvádzať správcovi dane polročne, vždy do 15.7. a 15.1. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok, a to v hotovosti do pokladne správcu dane. Platiteľ dane je povinný vystaviť každému daňovníkovi doklad potvrdzujúci úhradu predmetnej dane, ktorý na požiadanie správcu dane predloží k nahliadnutiu.          

 

 

ČASŤ E

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ AUTOMATY

 

Čl. XX

1.  Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

2.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

3.Základom dane je počet predajných automatov.

4.Sadzba dane sa stanovuje vo výške 49,79 eur za  1 predajný automat a kalendárny rok.

5.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

 

 

ČASŤ F

DAŇ  ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

Čl. XXI

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti ( ďalej „len nevýherné hracie prístroje“).

2. Nevýherné hracie prístroje sú :

        -   elektronické prístroje na počítačové hry,

        -   mechanické   prístroje,   elektronické   prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5. Sadzba dane sa stanovuje za:

-         elektronické prístroje na počítačové hry vo výške 331,93 €

              1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok,

-         mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry  vo výške  19,91 € za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.            

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

ČASŤ G

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. XXII

1.Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom uvedeným v rozhodnutí.

2.  Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane po lehote splatnosti s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Čl. XXIII

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty

a k dani za nevýherné hracie prístroje

1.Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

2.   Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

3.Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Čl. XXIV

Čiastkové priznanie

1.Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa čl. XXIII.

2.   Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť , príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

3.Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.

4.V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

 

Čl. XXV

Dodatočné priznanie

1.Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.

Čl. XXVI

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty

 a dane za nevýherné hracie prístroje

 1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

2.   Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka.

3.Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať.

 

 

Čl. XXVII

Platenie dane

1.Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné:

·        jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, alebo

·        v troch rovnakých splátkach: 

                1. splátka je splatná 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia

                             2. splátkado 30. júna

                              3. splátka do 30. septembra, alebo

·        v lehotách splatnosti určených individuálne v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXVIII

1.   Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mesta Ilava bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ilave dňa 23. októbra 2012 uznesením č. 6/2012.

2.    Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mesta Ilava nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

3.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava v znení dodatkov a VZN č. 7/2008 o miestnych daniach v znení dodatkov.

V Ilave, dňa  25. októbra 2012

.....................................

                                                                                                                       Ing. Štefan Daško 

                                                                                                                       primátor mesta

Vyvesený schválený dodatok k VZN: 26.10.2012

Zvesené:  12.11.2012                                 

_____________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 05.10.2012                                  

Zvesený návrh: 22.10.2012[1] § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried