Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava

Súbor na stiahnutie: pdf zverejnenie_vzn__z_sady_hospod_renia_2.2011.pdf (0,23 Mb)

Stav: účinný

MESTO ILAVA

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava

 Mestské zastupiteľstvo v Ilave sa na svojom zasadnutí dňa 24.05.2011 uznieslo podľa § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších p a podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na všeobecne záväznom nariadení v tomto znení:

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.     Mesto Ilava /ďalej len „mesto“/ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2.     Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Ilava /ďalej len „nariadenie“/ upravuje a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, prenechávanie majetku do užívania, jeho vklad do základného imania právnických osôb a iné záväzky.

 

 

Čl. 2

Majetok mesta

1.     Majetok mesta tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o majetku obcí“/, alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

2.     Majetok mesta sa môže použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy.

3.     Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak [1].

4.     Členenie majetku a jeho vedenie v účtovníctve upravuje samostatná vnútorná organizačná smernica.

5.     Majetok mesta sa musí viesť v účtovníctve podľa platných právnych predpisov. 

6.     Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku a jeho technické zhodnotenie upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. 3

Rozsah pôsobnosti

1.     Toto nariadenie sa vzťahuje na mesto, jeho orgány, právnické osoby zriadené a založené mestom a na iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, týmto nariadením alebo zmluvou majetok mesta držať, užívať, brať z neho úžitky a nakladať s ním.

2.     Mesto a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Sú povinné tento majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

a)     udržiavať a užívať majetok,

b)     chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c)     používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

3.     S majetkom mesta sú oprávnení nakladať:

a)     mestské zastupiteľstvo

b)     primátor mesta

c)     štatutárni zástupcovia mestských organizácií

 

 

Čl. 4

Nadobúdanie majetku mesta

1.     Mesto nadobúda majetok najmä zo zákona, kúpou, zámenou, darovaním, dedením, rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo súdov a vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou.

2.     Mesto môže nadobúdať majetok – hnuteľný a nehnuteľný:

a)     od právnických a fyzických osôb zmluvou – odplatne a bezodplatne

b)     dedením

c)     darovaním

d)     vlastnou podnikateľskou činnosťou

           I.     majetková účasť na podnikaní iných právnických a fyzických osôb,

          II.     vklady /peňažné a nepeňažné/ do obchodných spoločností v súlade s obchodným zákonníkom resp. inými všeobecne záväznými predpismi

e)     vlastnou investorskou činnosťou

            I.     stavbou objektov a budov vrátane ich technického zhodnotenia,

           II.     zmluvné združovanie prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami

3.     Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha:

a)     nadobúdanie vlastníctva k  nehnuteľnému majetku a to najmä kúpou, darovaním, zámennou, pokiaľ v Zásadách hospodárenia nie je uvedené inak,

b)     nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 3 500 EUR

c)     prijatie daru nad 3 500 EUR

4.     Schváleniu primátorom mesta podlieha:

a)     prijatie daru do hodnoty 3 500 EUR vrátane

b)     nadobudnutie hnuteľného majetku do hodnoty 3 500 EUR vrátane

5.     Cena odplatne nadobúdaného majetku sa určuje dohodou, pričom orientačná cena majetku je určená podľa všeobecne záväzných právnych prepisov. [2]

6.     Hodnota bezodplatne nadobúdaného majetku je určená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Čl. 5

Prevody vlastníctva majetku mesta

1.     Prevody vlastníckych práv k majetku mesta na fyzické a právnické osoby sú vykonávané vždy na základe písomnej zmluvy a sú spravidla odplatné. Prevody majetku podliehajú vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom, ak tieto Zásady neustanovujú inak. To neplatí, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu[3].

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta,

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta realizuje na základe verejnej obchodnej súťaže,

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ak sa realizujú priamym predajom,

d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 3 500 EUR,

e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 3 500 EUR,

f) vklady majetku mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu[4], a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.     Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa vykonajú:

a)     na základe obchodnej verejnej súťaže [5]

b)     dobrovoľnou dražbou  [6] alebo

c)     priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 2

4.     Podrobnosti o postupe pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražbe a priamom predaji upravuje organizačná smernica mesta č. 3/2009.  

5.     Minimálnou cenou je pri prevode vlastníckeho práva cena stanovená podľa osobitného právneho predpisu. 2

6.     Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v meste:

a)     primátorom mesta,

b)     poslancom mestského zastupiteľstva,

c)     štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,

d)     prednostom mestského úradu,

e)     zamestnancom mesta,

f)      hlavným kontrolórom mesta,

g)     blízkou osobou [7] osôb uvedených v písm. a) až f)

7.     Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v bode 6. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto, alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.

8.     Ustanovenia bodov 3. až 7. sa nepoužijú pri prevode majetku mesta, a to

a)     bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu, [8]

b)     pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c)     podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo

d)     hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 EUR,

e)     pri prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a musí sa zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta a zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

9.     Cena za predaj pozemkov uvedených v bode 8. písm. b) a písm. e) sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa považuje cena vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu 2) Cena za predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy sa stanovuje vo výške  5 EUR za m2, pre tých žiadateľov, vrátane ich právnych predchodcov, ktorí minimálne 15 rokov vlastnia stavby charakteru: napr. rodinné domy, garáže, hospodárske stavby a nádvoria /dvor/ pri domoch.

10.     Za prípady prevodu hodné osobitného zreteľa podľa bodu 8. písm. e) tohto článku sa považuje v zmysle tohto VZN najmä:

Prevody:

a)     zámena nehnuteľností,

b)     prevod nehnuteľností vo verejnom záujme,

c)     prevod nehnuteľností do výmery 100 m2 vrátane,

d)     iné prevody o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Vecné práva:

a)     predkupné právo

b)     odplatné a bezodplatné vecné bremeno

11. Prevody vlastníctva majetku mesta sa uskutočňujú na základe písomných zmlúv podľa osobitných právnych predpisov [9].

12. Kúpna zmluva okrem zákonom stanovených náležitostí obsahuje:

a)     ustanovenia o lehote splatnosti ceny

b)     spôsoby zániku zmluvy /odstúpenie/

c)     ustanovenia o zmluvných pokutách

13. Kúpna zmluva môže ďalej obsahovať:

a)     účel, ktorý má byť pri prevode majetku zachovaný a lehotu zachovania účelu

b)     ustanovenia o predkupnom práva

c)     ustanovenia o práve spätnej kúpy

d)     ustanovenia o vecnom bremene

14. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, na zriadenie vecného bremena a pod. znáša záujemca, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, ak sa strany nedohodnú inak. Znalecký posudok vyhotoví znalec, ktorého určí mesto, ak sa strany nedohodnú inak.

15. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo.

16. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku vo vlastníctve mesta, je povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Ilava.

17. Ak sa strany nedohodnú inak, je kupujúci povinný pri prevode nehnuteľností zaplatiť 90% kúpnej ceny pri podpise zmluvy a zvyšných 10 % kúpnej ceny do 10 dní odo dňa vkladu do katastra nehnuteľností. Pri prevode nehnuteľnosti na splátky môže MZ uznesením rozhodnúť o zriadení záložného práva k prevádzanej nehnuteľnosti až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

18. Ak nadobúdateľ nezaplatí dohodnutú cenu najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, je mesto oprávnené odstúpiť od zmluvy.

 

 

 

Čl. 6

Prenechávanie majetku mesta na dočasné užívanie

1.     Mesto môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to odplatne, v osobitných prípadoch bezodplatne.

2.     Prenechanie majetku mesta na dočasné užívanie v zmysle bodu 1. tohto článku sa môže uskutočniť vo forme:

a)     nájmu

b)     výpožičky

3.     Na prenechanie majetku mesta do užívania sa primerane použije čl. 5 ods. 3 až   7 tohto nariadenia.

4. Podrobnosti o postupe pri prenechávaní majetku mesta na dočasné užívanie formou verejnej obchodnej súťaže alebo priamo upravuje organizačná smernica mesta č. 3/2009. 

5.     Mesto prenecháva majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.

6.     Ustanovenie bodov 3. až 5. tohto článku sa nepoužijú:

a)     pri nájme hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3 500 EUR,

b)     pri nájme majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c)     z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a musí sa zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta a zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

7.     Za prípady hodné osobitného zreteľa sa považuje napr.:

a)     nájom pozemku do výmery 100 m2 vrátane,

b)     nájom nebytových priestorov do výmery 100 m2vrátane,

c)     nájom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe,

d)     nájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré po vybudovaní zostanú verejne prístupné a za účelom umiestnenia inžinierskych sietí,

e)     iné nájmy, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov.

8.     Za zmluvy o dočasnom užívaní sa považujú najmä zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke. Zmluva o nájme a zmluva o výpožičke musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a musí mať písomnú formu. Zmluva musí obsahovať najmä:

a)     presnú špecifikáciu majetku,

b)     spôsob užívania,

c)     dobu užívania,

d)     výšku a splatnosť odplaty za užívanie,

e)     podmienky užívania, vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy

f)       v prípade dlhodobého nájmu nebytových priestorov, nájomná zmluva obsahuje aj kalkuláciu ceny služieb spojených s nájmom, ak predmetom nájmu nebytových priestorov je aj poskytovanie služieb

9.     Výpožičkou môže mesto bezplatne prenechať veci na dočasné užívanie, len ak ide o ich užívanie pre charitatívne účely, výchovno-vzdelávacie účely, kultúrne a športové podujatia a verejno-prospešné účely.

10. Zmluvy o dočasnom užívaní patria do právomoci primátora mesta, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

11. Na uzatvorenie zmluvy o nájme je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva v prípade, ak:

a)     sa nájomná zmluva uzatvára na dobu určitú na viac ako 5 rokov

b)     nájom pozemku na podnikateľské účely s výmerou prekračujúcou 100 m2

c)     nájom pozemku na nepodnikateľské účely s výmerou prekračujúcou 100 m2

12. Nájomcovi možno so súhlasom Mestského zastupiteľstva započítať voči nájomnému technické zhodnotenie predmetu nájmu. Prenájom, jeho podmienky, predpokladaný zámer a výšku technického zhodnotenia majetku mesta hradeného z prostriedkov budúceho užívateľa /nájomcu/, ktoré po realizácii bude protokolárne odovzdané do majetku mesta, musia byť  vopred prerokované vo finančno-majetkovej komisii postupom podľa tohto nariadenia. Po súhlasnom odporúčaní finančno-majetkovej komisie bude návrh technického zhodnotenia predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu, ktoré zároveň schváli aj majetkové započítanie voči nájomnému, jeho spôsob a výšku. Schválené podmienky majetkového započítania budú v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva následne zapracované v príslušnej nájomnej zmluve.

13. Nájomca je oprávnený prenechať prenajatý majetok mesta alebo jeho časť inej osobe do podnájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

14. V prípade užívania veci z majetku mesta na základe zmluvy o výpožičke môže vypožičiavateľ prenechať vec na užívanie inému len s predchádzajúcim písomným súhlasom mesta a za podmienok stanovených mestom.

15. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú povinné predložiť návrh zmluvy o nájme alebo výpožičke školských budov a miestností ako aj priľahlých priestorov školy a školského zariadenia na schválenie mestskému zastupiteľstvu spôsobom a v zmysle tohto nariadenia a osobitných predpisov, okrem prípadov jednorazovej akcie kratšej ako 3 dni vrátane.

16. Výška nájomného za prenájom verejných priestorov v Dome kultúry Ilava, Iliavka a Klobušice, v Hasičskej zbrojnici ako aj  výška nájomného za prenájom športových areálov na krátkodobé akcie je upravená v prílohách č. 1 až 5 tohto VZN.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom mesta

1.     Mesto vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s majetkom, a to najmä:

a)     zveruje majetok do správy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriedeným mestom,

b)     dáva majetok mesta do dočasného užívania,

c)     vkladá majetok mesta do obchodných spoločností,

d)     zakladá zo svojho majetku inú právnickú osobu,

e)     podniká s majetkom mesta vo vlastnom mene

2.     Majetok mesta, ktorý mesto získalo z majetku Slovenskej republiky podľa zákona o majetku obcí a ktorý ku dňu prechodu majetku na mesto slúži na vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s ním bezprostredne súvisiace, ďalej na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, môže zveriť do správy príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám, ktoré mesto zriadilo.

3.     Mesto je povinné zachovávať účelové využitie majetku, ktoré nadobudlo z majetku Slovenskej republiky na činnosti v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace, na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Na tento majetok nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia a konkurzné konania podľa osobitných predpisov.

 

 

Čl. 8

Správa majetku mesta

1.     Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré mesto zriadilo podľa osobitného právneho predpisu /ďalej len „správca“/.

2.     Pod správou majetku mesta sa rozumie oprávnenie a povinnosť majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí , osobitnými právnymi predpismi a týmto nariadením.

3.     Majetok mesta sa do správy správcovi zveruje pri zriadení správcu na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v zriaďovacej listine. Ďalší majetok môže mesto správcovi zveriť na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva formou zmluvy o výkone správy.

4.     Zmluva o výkone správy obsahuje najmä:

a)     určenie zvereného majetku mesta,

b)     účel využitia majetku,

c)     čas trvania výkonu správy,

d)     práva a povinnosti zmluvných strán,

e)     hodnotu zvereného majetku mesta podľa účtovnej evidencie,

f)       určenie subjektu povinného dať majetok mesta zverený do správy poistiť,

g)     podmienky odňatia majetku mesta zo správy

5.     Prevod správy majetku mesta medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy, ktorá musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti uvedené v      § 6a ods. 3 zákona o majetku obcí. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva.

6.     Správcovia si môžu vymeniť majetok mesta vo svojej správe zmluvou o zámene správy, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 5. tohto článku. Na platnosť zmluvy o zámene správy sa vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva.

7.     Správca nemôže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom mesta. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca koná v mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mesta, ktorý spravuje.

8. Správca, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia a ktorej bol zverený majetok mesta do správy, je oprávnený tento majetok  správy prenechať do nájmu alebo výpožičky podľa podmienok uvedených v Zásadách hospodárenia. Správca je povinný takúto zmluvu predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

9. Príjem z prenájmu z majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou) zriadených mestom sa rozdelí medzi správcu majetku a mesto v pomere 80 % pre správcu a 20 % pre mesto.

10. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou ako rozpočtové organizácie, ktorým zriaďovateľ zveril majetok mesta, môžu medzi sebou uzatvoriť len zmluvu o výpožičke zvereného majetku alebo časti majetku bez možnosti vyúčtovania akýchkoľvek nákladov, pokiaľ mestské zastupiteľstvo v osobitných prípadoch nerozhodne inak.

11. Príjem z prenájmu majetku zvereného do správy príspevkových organizácii zriadených mestom je príjmom mesta.

 

 

Čl. 8a

Podmienky odňatia správy majetku

            1. Mesto môže odňať majetok mesta zverený správcovi podľa čl. 8, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia za týchto podmienok:

a) ak správca neplní povinnosti uvedené v týchto „Zásadách“ alebo koná v rozpore s nimi,

b) ak ide o majetok pre správcu prebytočný a neupotrebiteľný,

c) ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre mesto.

            2. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom za týchto podmienok:

a)      mestské zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy nehnuteľného majetku ak jeho zostatková cena je nad hodnotu 33.000,- eur.

b)      primátor mesta schvaľuje odňatie správy nehnuteľného majetku, ak jeho zostatková cena je do hodnoty 33.000,- eur.

            3. O odňatí správy majetku spíše správca s mestom písomný protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa uvedie podrobná špecifikácia hnuteľného a nehnuteľného majetku a dôvod odňatia majetku.

 

Čl. 9

Majetková účasť mesta v obchodných spoločnostiach a nakladanie s cennými papiermi

1.     Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Na všetky tieto úkony je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

2.     Súhlas mestského zastupiteľstva sa vyžaduje najmä pri každom:

a)     prevode obchodného podielu mesta alebo jeho časti,

b)     určení výšky základného imania, vkladu alebo obchodného podielu mesta v spoločnosti /peňažného alebo nepeňažného/,

c)     zvýšení, znížení základného imania, vkladu alebo obchodného podielu mesta v spoločnosti,

d)     zrušení a zániku majetkovej účasti mesta v spoločnosti,

e)     nakladaní s cennými papiermi – pre nakladanie s cennými papiermi platia primerane ustanovenia tohto nariadenia.

3.     Pri uskutočnení úkonov smerujúcich k majetkovej účasti mesta v spoločnosti alebo k založeniu spoločnosti je potrebné predložiť najmä podnikateľský zámer spoločnosti, predmet činnosti, s ktorým bude spoločnosť podnikať, výšku vkladu mesta do spoločnosti, spôsob jeho splatenia, určenie, či ide o peňažný alebo nepeňažný vklad ako aj iné skutočnosti.

4.     Základné zásady pre účasť mesta v spoločnostiach by mali byť najmä:

a)     zásada návratnosti vloženého vkladu,

b)     zásada efektívneho a účelného využitia  vkladu,

c)     zásada účelného využitia zisku.

 

 

Čl. 10

Majetkové práva mesta a pohľadávky mesta

1.     Majetok mesta tvoria aj majetkové práva a záväzky.

2.     Mesto, ako aj organizácie zriadené mestom sú povinné sa starať a to, aby všetky podlžnosti dlžníka boli riadne a včas splnené, poprípade, aby pohľadávka bola riadne a včas uplatnená na súde alebo na inom orgáne a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas splnené resp. vykonané.

3.     Mestské zastupiteľstvo vždy schvaľuje:

a)     vzájomné započítanie pohľadávok na základe dohody,

b)     prijatie a poskytnutie úveru alebo pôžičky,

c)     prevzatie dlhu.

4.     Primátor mesta alebo štatutárny zástupca správcu môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť primerané splátky alebo odklad zaplatenia dlhu dlžníkovi uznaného čo do dôvodu a výšky, prípadne priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.

5.     Zo závažných dôvodov /najmä sociálnych, ekonomických, zdravotných/ je možné na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby celkom alebo čiastočne odpustiť splatnú pohľadávku mesta:

a)     primátorom mesta, ak celková výška pohľadávky nepresahuje sumu 330 EUR vrátane,

b)     mestským zastupiteľstvom v ostatných prípadoch

6.     Ak je pohľadávka mesta, s výnimkou daňových pohľadávok prechodne nevymožiteľná, je primátor mesta alebo štatutárny zástupca správcu oprávnený uzatvoriť dohodu o odklade platenia dlhu maximálne na 12 mesiacov za podmienky, že dlžník svoj dlh písomne uznal čo do dôvodu a výšky alebo ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu a  dlžník sa v prípade, že sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery, zaviaže zaplatiť celý dlh naraz. Toto odloženie nemožno opakovať.

7.   Odložením vymáhania pohľadávky sa táto pohľadávka nepremlčuje, ani nezaniká.

8.   Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je mesto povinné dbať o jej včasné vymoženie.

9.    Na pohľadávky, ktoré sú daňovými nedoplatkami sa vzťahuje osobitný zákon[10].

10.   Mesto je oprávnené trvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak:

a)     nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku,

b)     dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,

c)     pohľadávka sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť,

d)     zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne, 

e)     ak pohľadávka je nedobytná, pretože dlžník /fyzická osoba/ sa zdržuje na neznámom mieste a jeho pobyt nebol zistený ani cez Register obyvateľov SR alebo iným spôsobom.

11. Primátor mesta môže trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky nepresahujúcej 15 EUR /nepatrná pohľadávka/ vrátane formou rozhodnutia, ak ju dlžník dobrovoľne nezaplatil a jej vymáhanie by bolo neúčelné. Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky upustiť iba raz v kalendárnom roku.

 

 

Čl. 11

Zriadenie vecného bremena

 

1.     O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta rozhoduje primátor po predchádzajúcom súhlase finančno-majetkovej komisie a oboznámení mestského zastupiteľstva.

2.     Vecné bremená sa zriaďujú spravidla odplatne za jednorazovú odplatu.

3.     Výška odplaty sa určuje dohodou. Vo výške odplaty musia byť zohľadnené náklady vynaložené na zriadenie vecného bremena.

4.     Zriadenie vecného bremena bezodplatným spôsobom je možné realizovať iba v odôvodnených prípadoch, ak jeho zriadením nedôjde k zníženiu trhovej ceny dotknutého nehnuteľného majetku mesta / pozemku/. Takto zriadené vecné bremeno schvaľuje primátor mesta na základe písomného odborného stanoviska zamestnanca mesta, ktorý spravuje pozemky vo vlastníctve mesta.

5.     Schváleniu nepodlieha zriadenie vecného bremena súvisiaceho s realizáciou verejno-prospešnej stavby v územnom obvode mesta.

6.     Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného bremena.

 

 

Čl. 12

Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou

1.     Mesto si zriaďuje účet v peňažnom ústave.

2.     Denná pokladničná hotovosť mestského úradu nesmie presiahnuť 2 323 EUR. Čerpanie pokladničnej hotovosti  podlieha schváleniu prednostu mestského úradu.

 

 

Čl. 13

Inventarizácia a evidencia majetku a záväzkov

1.     Majetok a záväzky mesta sú inventarizované a vedené v účtovníctve podľa platných právnych predpisov.

 

 

Čl. 14

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta

1.     Prebytočným je hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta, ktorý sa trvalo alebo prechodne nevyužíva na plnenie úloh mesta. O prebytočnosti nehnuteľného majetku rozhoduje vždy MZ. O prebytočnosti hnuteľného majetku rozhoduje MZ, ak zostatková cena hnuteľného majetku je vyššia ako 3 000 EUR. O prebytočnosti hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je do 3 000 EUR vrátane, rozhoduje primátor mesta.

2.     Neupotrebiteľným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta je majetok, ktorý pre svoje úplné fyzické alebo morálne opotrebenie, poškodenie, nehospodárnosť alebo zostarnutie už nemôže slúžiť svojmu účelu. O neupotrebiteľnosti nehnuteľného  majetku rozhoduje MZ. O neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku na základe odporúčania inventarizačnej komisie rozhoduje MZ, ak zostatková hodnota hnuteľného majetku je vyššia ako 3 000 EUR. O neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je do 3 000 EUR vrátane, rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania inventarizačnej komisie.

3.     Prebytočný majetok mesta ponúkne mesto najmä svojim organizáciám, ktoré zriadilo alebo založilo, a ktorým by tento majetok mohol slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.

4.     Ak o prebytočný majetok neprejaví záujem žiadna z organizácií, majetok mesto ponúkne na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe alebo ho ponúkne na odpredaj v zmysle tohto VZN.

5.     Prebytočný a neupotrebiteľný majetok, pri ktorom je zrejmé, že oň nemá záujem žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, sa na základe odporúčania likvidačnej komisie a písomného rozhodnutia primátora mesta fyzicky zlikviduje a účtovne usporiada.

 

 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

1.     Podľa doterajších predpisov sa posudzujú práva a záväzky vzniknuté z právnych úkonov pred účinnosťou tohto nariadenia.

2.     Týmto nariadením sa ruší VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení dodatkov, účinné dňom 01.01.2010.

3.     Toto VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválilo mestské zastupiteľstvo Ilava na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2011, uznesením č. 3/2011.

4.     Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 13. júna 2011, s výnimkou čl. 8 ods. 9 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť až od 01. januára 2012.

V Ilave, dňa 26. mája 2011          

                                                                                       .........................................

                                                                                              Ing. Štefan Daško

                                                                                              primátor mesta

 

Prílohy: Príloha č. 1, Príloha č. 2,

               Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5       

Vyvesené schválené VZN: 27.05.2011

Zvesené:  13.06.2011                                

______________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 06.05.2011                                                      

Zvesený návrh:  23.05.2011     

Príloha č. 1

 

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Ilava

 

I.  Za užívanie miestností v Dome kultúry Ilava (ďalej len DK) sa stanovuje nájomné a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

1.     Za prenájom sály DK: 27 EUR/hod.

2.     Za prenájom sály neziskovým organizáciám na členské schôdze max. 2 – krát do roka a max. na 3 hod. v týždni alebo počas víkendu:

-        jedna výročná členská schôdza na základe písomnej žiadosti – zdarma

-        druhá a nasledujúce za poplatok:  5 EUR/ sedenie

3.    Spoločenské organizácie a politické strany môžu využívať na výborové schôdze malú zasadačku zdarma. Jedno zasadnutie môže trvať max. 3 hod.

4.     Za prenájom sály na predajnú akciu: 265 EUR/deň  (7.00 hod. – 17.00 hod.) 

5.     Za prenájom sály, vestibulu, šatní a baru na usporiadanie tanečnej zábavy, plesu alebo diskotéky:

-        332 EUR  

6.     Za prenájom veľkej zasadačky vrátane použitia kuchynky: 13 EUR/hod.

7.     Za prenájom malej zasadačky vrátane použitia kuchynky:  10 EUR/hod.

8.     Za prenájom vestibulu: 13 EUR/hod.

9.     Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom nasledovných hnuteľných vecí:

-        drobný inventár (poháre, obrusy, taniere, príbory, ….):    27 EUR

-        aparatúra DK (ozvučenie, mikrofóny, ….):                       34 EUR

-        mikrovlnná rúra:                                                                 13 EUR

Pri prenájme hnuteľných vecí - drobného inventáru (poháre, obrusy, taniere, príbory,....) je nájomca povinný zložiť aj kauciu vo výške20,- EUR. V prípade veľkej akcie ako ples, tanečná zábava s veľkým počtom osôb kauciu vo výške50,- EUR. Kaucia sa nájomcovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu, alebo zakúpi ten istý druh inventára.

10.     Za prenájom priestorov DK na humánne, charitatívne a vzdelávacie účely nekomerčného charakteru sa úhrady nebudú vyberať. (ide o vzdelávacie programy škôl, karnevaly, programy CVČ, súborov DK apod.)

11.  U záujemcov o prenájom miestnosti môže vedúci DK dohodnúť vyššie úhrady ako sú uvedené v zásadách, avšak maximálne o 50 % pôvodnej sumy.

12.  Žiadosť o prenájom DK je povinná organizácia alebo iná právnická alebo fyzická osoba podať písomne najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom konania akcie  MsÚ Ilava s výnimkou výnimočných situácií, kedy môže požiadať o prenájom aj ústne po vzájomnej dohode.

V žiadosti uvedie:

    a)   označenie žiadateľa,

    b)   účel prenájmu,

    c)   dátum a čas konania akcie, predpokladaný čas ukončenia akcie,

    d)   dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   

II.  Za úpravu stolov a aranžérske práce

1.  Výzdoba a úprava stolov v sále DK: 70 EUR

2.     Výzdoba a úprava stolov vo veľkej zasadačke MZ, vestibule: 34 EUR

Materiál na výzdobu si uhrádza objednávateľ.

Za obstaranie tovaru na akciu pre objednávateľa si DK vyúčtuje 5 % z ceny tovaru.

 

 

 

Príloha č. 2

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Iliavke

 

1. Za prenájom DK pre obyvateľa mesta Ilava:

-       svadba a spoločenské podujatie: 35 EUR/deň

-       životné jubileum: 20 EUR /deň

2. Za prenájom DK pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:

-           svadba a spoločenské podujatie: 50 EUR/deň

-           životné jubileum: 35 EUR/deň

3.  Za prenájom DK neziskovým organizáciám na členské schôdze, spoločenským organizáciám a   politickým stranám na výborové schôdze:

 -     jedna   výročná   členská   alebo  výborová  schôdza zdarma na základe písomnej žiadosti,  

 -     druhá a každá ďalšia za poplatok:

         -  za prenájom: 5EUR/sedenie

4.  Za prenájom  DK na kar: 10 EUR/deň     

5.  Za prenájom DK právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste Ilava:

     - na tanečnú zábavu, ples:  75 EUR/deň

     - koncoročné posedenie pre zamestnancov: 50 EUR/deň

6.   Žiadosť o prenájom DK je povinná organizácia alebo iná právnická alebo fyzická osoba podať písomne najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom konania akcie  MsÚ Ilava s výnimkou výnimočných situácií, kedy môže požiadať o prenájom aj ústne po vzájomnej dohode.

V žiadosti uvedie:

    a)   označenie žiadateľa,

    b)   účel prenájmu,

    c)   dátum a čas konania akcie, predpokladaný čas ukončenia akcie,

    d)   dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   

7. Za poskytovanie služieb výpožičky hnuteľných vecí - drobného inventáru (poháre, obrusy, taniere, príbory,....) je vypožičiavateľ povinný zložiť kauciu vo výške 10,- EUR, ktorá sa vypožičiavateľovi vráti po odovzdaní predmetu výpožičky. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu, alebo zakúpi ten istý druh inventára.

 

 

Príloha č. 3

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Kultúrno-spoločenskom dome Klobušice

1.  Za prenájom KSD pre obyvateľa mesta Ilava:

     -    svadba a spoločenské podujatie: 35 EUR/deň

     -    životné jubileum: 20 EUR/deň          

2.  Za prenájom KSD pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:

     -    svadba a spoločenské podujatie: 50 EUR/deň

     -    životné jubileum: 35 EUR/deň          

 3. Za prenájom KSD neziskovým organizáciám na členské schôdze, spoločenským organizáciám a      

 politickým stranám na výborové schôdze :

 -     jedna   výročná   členská   alebo  výborová  schôdza zdarma na základe písomnej   

            žiadosti

-         druhá a každá ďalšia za poplatok :

-  za prenájom: 5 EUR/sedenie

 

 4.   Za prenájom KSD právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste Ilava:

     - na tanečnú zábavu, ples:  75 EUR/deň

     - koncoročné posedenie pre zamestnancov: 50 EUR/deň

5.  Za prenájom KSD na kar: 10 EUR/deň

6.   Žiadosť o prenájom DK je povinná organizácia alebo iná právnická alebo fyzická osoba podať písomne najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom konania akcie  MsÚ Ilava s výnimkou výnimočných situácií, kedy môže požiadať o prenájom aj ústne po vzájomnej dohode.

V žiadosti uvedie:

    a)   označenie žiadateľa,

    b)   účel prenájmu,

    c)   dátum a čas konania akcie, predpokladaný čas ukončenia akcie,

    d)   dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   

7. Za poskytovanie služieb výpožičky hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,....) je vypožičiavateľ povinný zložiť kauciu vo výške 10,- EUR, ktorá sa vypožičiavateľovi vráti po odovzdaní predmetu výpožičky. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu, alebo zakúpi ten istý druh inventára.

 

 

Príloha č. 4

 

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Hasičskej zbrojnici

1.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice pre obyvateľa mesta Ilava:

     -    svadba a spoločenské podujatie: 66 EUR / deň

     -    životné jubileum: 26 EUR / deň        

2.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:

     -    svadba a spoločenské podujatie: 100 EUR / deň

     -    životné jubileum:  50 EUR / deň

3.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice  právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste

     Ilava:

     - na tanečnú zábavu, ples: 100 EUR/deň

     - koncoročné posedenie pre zamestnancov: 50 EUR/deň

5.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice na kar: 10 EUR/deň

6.   Žiadosť o prenájom DK je povinná organizácia alebo iná právnická alebo fyzická osoba podať písomne najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom konania akcie  MsÚ Ilava s výnimkou výnimočných situácií, kedy môže požiadať o prenájom aj ústne po vzájomnej dohode.

V žiadosti uvedie:

    a)   označenie žiadateľa,

    b)   účel prenájmu,

    c)   dátum a čas konania akcie, predpokladaný čas ukončenia akcie,

    d)   dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa.

V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.   

7. Za poskytovanie služieb výpožičky hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,....) je vypožičiavateľ povinný zložiť kauciu vo výške 20,- EUR, ktorá sa vypožičiavateľovi vráti po odovzdaní predmetu výpožičky. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu, alebo zakúpi ten istý druh inventára.

 

 

 

Príloha č. 5

 

Úprava výšky nájomného za užívanie športových ihrísk vo vlastníctve mesta Ilava

 

I.                           Multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko z umelej trávy, nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na ul. Medňanskej, Ilava

1.     Pre PO a FO  -  bez umelého osvetlenia                               10 eur /hod 

                                s umelým osvetlením                            13,50 eur/hod

2.     Pre všetky športové kluby a oddiely, vrátane MFK a starší páni MFK, ktoré sú organizované v meste Ilava, okrem mládežníckych športových mužstiev a oddielov  -   

                               bez umelého osvetlenia                          6,70 eur/hod

                               s umelým osvetlením                             10 eur/hod

3.     a)  Pre žiakov materských a základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Ilava

b) Pre všetky mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava

                                                                                               bezodplatne

4.     Tenis  - pre PO a FO bez umelého osvetlenia                       3,40 eur/hod

              pre PO a FO  s umelým osvetlením                         6,70 eur/hod

5.     Basketbal, nohejbal, volejbal                                             5 eur/hod

II.               Futbalové ihrisko MFK Ilava

1.     Pre PO a FO – bez šatní a sociálnych zariadení                    16,60 eur/hod