Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava ***(zrušené)***

Súbor na stiahnutie: pdf 1__vzn_o_nakladan__s_odpadmi_2.2012.pdf (0,19 Mb)

Stav: zmena

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2012 v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov schvaľuje toto:

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012

o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava

 

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v 1. časti nakladanie s odpadmi, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s komunálnymi  odpadmi (ďalej len KO) a s drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností , najmä podrobnosti  o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO a elektroodpadmi z domácností, ako aj o miestach určených  na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.  Na nakladanie s odpadmi sa vzťahujú ustanovenia zákona
 č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

2. Toto VZN upravuje v 2. časti miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady a ustanovuje výšku sadzby poplatku ako aj jednotlivé prípady, v ktorých môže poplatok znížiť alebo odpustiť. Na miestny poplatok za KO a DSO sa vzťahuje zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

 

1. ČASŤ

NAKLADANIE S  ODPADMI

Čl. II

Nakladanie s odpadmi a druhy odpadov a zberné nádoby

1.   Za nakladanie s KO a s DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

2. Mesto je na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa KO a DSO, alebo od toho, kto nakladá s  KO alebo s DSO na území mesta potrebné informácie, ktoré musia byť úplné a pravdivé.

3. Mesto zabezpečuje zber  a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia v členení na zložky:

a)     komunálny odpad – zmiešané zložky /bez vyseparovaných zložiek KO/, vrátane objemného odpadu ako napr. koberce, matrace, podlahoviny, ...

b)     vytriedené zložky KO:

      -     papier

-         sklo 

-         plasty – PET fľaše, HDPE fľaše od šampónov, čistiacich prostriedkov

-         kovy, drobný kovový šrot,

-         textil,

-         batérie a akumulátory,

-         vyradené elektrické a elektronické zariadenia,

-         oleje, farby, ...

c)     biologicky rozložiteľné odpady.

d)    drobný stavebný odpad.

4. Náklady za prepravu a zneškodnenie KO a DSO pri objednávke VOK hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii.

 

Čl. III

Zberné nádoby

1. Mesto zabezpečuje zberné  nádoby zodpovedajúce systému zberu KO na náklady držiteľa odpadu. Zberné nádoby vydáva príspevková organizácia mesta TSM, po predložení dokladu o zaplatení za zbernú/é nádobu/y v pokladni MsÚ. Fyzické a právnické osoby v meste Ilava majú právo si zakúpiť typizovanú zbernú nádobu aj u iného dodávateľa. Takto zakúpenú nádobu mesto označí na ich žiadosť.

2. Zberné nádoby mesto označuje prostredníctvom TSM nápisom „Ilava“ a TSM zabezpečuje zber odpadu len s takto označených zberných nádob.

3. Zberné nádobyzodpovedajúce systému zberu na území mesta sú:

a)     KUKA 110 l    - plastové čierne alebo kovové – na KO

                         - plastové modré – na papier

b)     KUKA 1100 l  - plastové čierne alebo kovové – na KO

                                       - plastové modré – na papier

                                       - plastové zelené – na sklo

                                       - plastové žlté – na plasty

                                       - plastové čierne s označením „kovy“ – na kovy

                                       - plastové zelené s označením „bioodpad“ – na biologický odpad

c)     VOK  na objem 5 ton a 7 ton

d)    smetné koše

e)     vrecia na vyseparované zložky KO

 – na PET fľaše vrátane HDPE fliaš od šampónov, čistiacich prostriedkov,

 – na biologicky rozložiteľný odpad

4. Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na určitý počet osôb, a to:

-         1 ks KUKA 110 l – pre 4 osoby,

-         1 ks KUKA 1100 l – pre 40 osôb /cca pre 16 bytov/.

5.  Na základe písomnej žiadosti osoby vydá mesto, resp. označí zbernú nádobu nad rozsah počtu zberných nádob pripadajúcich na počet osôb uvedený v ods. 4 tohto článku, pričom takáto osoba je povinná platiť príplatok vo výške podľa čl. IX tohto VZN za odvoz odpadu zo zbernej nádoby pridelenej nad rozsah uvedený v ods. 4 tohto článku.

Čl. IV

Systém zberu a prepravy odpadov

1.  Mesto zabezpečuje zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO prostredníctvom ním zriadenej príspevkovej organizácie TSM, príp. inou organizáciou na základe zmluvy. Sídlo príspevkovej organizácie je v oplotenom areáli na adrese Hurbanova 132/26, Ilava /ďalej len „zberný dvor“/. Prevádzkové hodiny a druhy vyzbieraných odpadov sú zverejnené na webovej stránke www.ilava.sk.

2.   Mesto zabezpečuje zber odpadu nasledovne:

a/ Zber komunálneho odpadu – zmiešaných zložiek KO

-         1x za 2 týždne odvoz KO pri rodinných domoch,

-         1x týždenne odvoz KO pre podnikateľov a bytovky.

b/ Zber objemového odpadu:

-         1. pondelok v mesiaci zber objemného odpadu umiestnený pri zberných nádobách, /alebo na objednávku/,

-         jarný a jesenný zber  - dátum umiestnenia zberných nádob sa vyhlasuje v rozhlase a oznamuje prostredníctvom letákov roznesených do poštových schránok rodinných domov, vyvesených na verejných priestranstvách v meste a na vstupných dverách bytových domov,  v dostatočnom časovom predstihu, pričom zberné nádoby VOK sú umiestnené na miestach podľa prílohy č. 1.

c/ Zber vytriedených zložiek odpadu:

-         sa vykonáva podľa rozpisu odvozu uvedeného každoročne na webovej stránke www.ilava.sk,

-         separované zložky odpadu sa zbierajú podľa farebne rozlíšených zberných nádob, a to:

1.     pre papier – plastové modré KUKA 1100 l /pri bytových domoch/

                     plastové modré KUKA 110 l /pri rodinných domoch/

2.     pre sklo – plastové zelené KUKA 1100 l  /pri bytových domoch  a na

                                                                           verejných priestranstvách/

3.     pre plasty – plastové žlté KUKA 1100 l  /pri bytových domoch a na verejných    

                                                                        priestranstvách/

                   plastové vrecia – na PET a HDPE fľaše /pre rodinné domy/

4.     pre kovy –  plastové čierne s označením „kovy“ KUKA 1100 l /na verejných    

                                                                        priestranstvách/

                -  individuálne odovzdanie na zberný dvor TSM, alebo 

                   prevádzkarniZberné suroviny a.s., Pivovarská 769, Ilava

-         vyseparované zložky KO môžu držitelia odpadu odovzdať aj individuálne na zberný dvor.

d/ Zber biologicky rozložiteľného odpadu

-         1x týždenne  

-         pôvodca odpadu z rodinných domov prednostne zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na vlastnom pozemku domácim kompostovaním.

-         pôvodca odpadu môže biologicky rozložiteľný odpad odovzdať na Zberný dvor /orezané konáre stromov/, ktorý zabezpečí odvoz na kompostovisko,

-         v rámci odvozu biologického odpadu TSM zabezpečia odvoz orezaných konárov len  do dĺžky 1m uložených na jednom mieste.

 

 

 

e/ Zber drobného stavebného odpadu

-         pôvodca drobného stavebného odpadu môže drobný stavebný odpad doviezť na Zberný dvor kedykoľvek počas prevádzkových hodín a zložiť ho na miesto na zbernom dvore na to určené.

-         pôvodca drobného stavebného odpadu môže objednať u príspevkovej organizácie TSM odvoz takéhoto odpadu na svoje náklady.

f/ Zber odpadu zo žúmp a septikov

-         zabezpečuje držiteľ odpadu samostatne na základe objednávky a na svoje náklady so subjektom, ktorý má na odvoz takéhoto odpadu oprávnenie a príslušné technické zabezpečenie.

g/ Zber nebezpečného odpadu

-         mesto zabezpečuje zber týchto nebezpečných odpadov: opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, farby, lepidlá, laky, rozpúšťadlá,  žiarivky, elektrické a elektronické zariadenia /chladničky, televízory/ a iné.

-         Zber sa uskutočňuje v intervaloch ako odvoz veľkoobjemového odpadu t.j. jarný a jesenný zber a v prípade ponechania takéhoto odpadu pri zberných nádobách aj v 1. pondelok v mesiaci.

-         držiteľ odpadu môže nebezpečný odpad odovzdať aj individuálne na zberný dvor.

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

4. Na území mesta nie je zavedený množstvový zber. Mesto zavedie na základe žiadosti množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže:

a)     množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

b)     KO a DSO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

 

2. ČASŤ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

Čl. V

Predmet poplatku

1.   Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Ilava.

 

 

Čl. VI

Poplatník a platiteľ poplatku

1.   Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a)     fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/. 

b)     právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c)     podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

2.  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a)     vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo ak ide o obytný dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b)     správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len „platiteľ“).

3.  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.

4.  Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosť poplatníka, povinná oznámiť mestu.

 

Čl. VII

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. X ods. 1 tohto VZN. 

2. Poplatková povinnosť zaniká:

a)     dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom vyradenia z evidencie obyvateľstva,

b)    dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na území mesta na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,

c)     dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území mesta, doložením dokladu o ukončení nájomnej zmluvy,

d)    dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta, predložením oznámenia o ukončení podnikateľskej činnosti alebo zrušení prevádzkarne na území mesta /napr. výpis zo živnostenského registra/,

e)     ukončením činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie,

f)      iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti.

Čl. VIII

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku na území mesta Ilava je stanovená vo výške 0,066 €za osobu a kalendárny deň /t.j. 24,09 € za osobu na rok, pri prestupnom roku 24,15 €/.

2. Poplatok sa v meste určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, a vypočíta sa ako:

a)     súčin sadzby poplatku 0,066 €počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa čl. VI ods. 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo

b)     súčin sadzby poplatku 0,066 €počtu 212 kalendárnych dní v zdaňovacom období pre poplatníka podľa čl. VI ods. 1 písm. a), ktorý na území mesta užívajú alebo sú oprávnený užívať stavbu - chatu alebo pozemok vedený v chatovej oblasti /chatári/, alebo

c)     súčin sadzby poplatku 0,066 €počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa čl. VI ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo

d)    súčin sadzby poplatku 0,050počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o Nemocnicu s poliklinikou v Ilave.

3. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet

a)      priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa čl. VI ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v meste; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt /ďalej len „priemerný počet zamestnancov“/, a

b)     priemerného počtu

1.     hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby;
do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

2.     miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.

4. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 3 je

a)     predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť, alebo

b)     ak nie je možné postupovať podľa písm. a)

1.     počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o zániku poplatkovej povinnosti, alebo

2.     počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

Čl. IX

Príplatok za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN

1. Ak osoba požiadala o pridelenie ďalšej zbernej nádoby nad rámec stanovený VZN v čl. III bod 4 a mesto jej takúto zbernú nádobu vydalo, resp. označilo, platí osoba príplatok k poplatku vo výške:

a)  24,- €/rok za odvoz odpadu zo 110 l zbernej nádoby,

b) 220,- €/rok za odvoz odpadu zo 1100 l zbernej nádoby,

a to za každú pridelenú nádobu nad rozsah stanovený v čl. III bod 4 tohto VZN.

Čl. X.

Sadzba poplatku pri množstvovom zbere

 

1. V meste nie je zavedený množstvový zber. Ak právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že splnil podmienky podľa čl. IV ods. 4, mesto stanovuje sadzbu pre množstvový zber:  0,066 €/kg.

2. Takáto právnická osoba zaplatí poplatok za presne merateľné množstvo potvrdené pracovníkom TSM s pečiatkou TSM, ktoré zaplatí v hotovosti do pokladne mesta v lehote do 30 dní od potvrdenia pracovníkom TSM.  Rozhodnutie sa nevydáva.

Čl. XI

Oznamovacia povinnosť

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný si plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. do 30  dní

a)     odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,

b)     odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia kalendárneho roka, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už oznámených údajov, oznámiť mestu:

1.     svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa čl. X ods. 1 písm. b) alebo c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)

2.     identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,

3.     údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s oznámením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čl. XII

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

1.   Poplatok vyrubuje mesto rozhodnutím.

2. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za dané zdaňovacie obdobie vychádza mesto z posledných jemu známych údajov.

3.   V prípade zistenia, že platitelia poplatkov uviedli nepravdivé údaje, bude im miestny poplatok za KO a DSO dodatočne vyrubený v plnej výške.

4. Platiteľ poplatku uhrádza poplatok bezhotovostne - poukázaním na účet mesta, alebo hotovostne vložením do pokladne alebo poštovou poukážkou /šekom/.

5. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v lehotách určených v rozhodnutí.

 

 

Čl. XIII

Zníženie a odpustenie poplatku

1. Mesto poplatok zníži o 50 % ročného poplatku za KO a DSO poplatníkovi, ktorý na základe dokladov preukáže, že: 

a) je študentom dennej formy štúdia s pobytom mimo územia mesta v SR alebo študentom dennej formy štúdia v ČR

    a predloží doklad: potvrdenie o návšteve školy alebo

                                   potvrdenie o výmennom pobyte v ČR.

b)  že sa v určenom období dočasne zdržiava v mieste výkonu práce mimo územia mesta alebo v ČR (napr. na týždňovkách)

     a predloží doklad: potvrdenie od zamestnávateľa /príp. pracovná zmluva/,

                                    doklad o prechodnom pobyte

 

2. Mesto poplatok odpustí v alikvotnej výške poplatníkovi, ktorý na základe dokladov preukáže, že: 

a)  sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

     a predloží doklad: potvrdenia o pobyte v zahraničí /od obce, mesta, .../,

                                    potvrdenia od zamestnávateľa/pracovná zmluva,

                                    potvrdenie o štúdiu v zahraničí okrem ČR.

b)  občan s trvalým pobytom v meste Ilava  sa v určenom období dlhodobo zdržiava v inej obci, resp. v inom meste

      a predloží doklad: potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde sa zdržiava

                                     alebo potvrdenie o prihlásení sa k plateniu poplatku za KO,

                            nájomnú zmluvu, v ktorej je výslovne uvedené, že za nájomcu platí  p

                         poplatok prenajímateľ

c)  je vo výkonu trestu odňatia slobody

     a predloží doklad: potvrdenie o výkone trestu

d)  je umiestnený v domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti  mimo územia mesta alebo má zverené deti z domova do dočasnej profesionálnej náhradnej rodiny 

   a predloží doklad: potvrdenie o umiestnení v domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti          

                                    potvrdenie z detského domova o zverení detí do dočasnej profesionálnej

                                 náhradnej rodiny 

2. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné predložiť relevantný doklad vyššie uvedený, je možné predložiť čestné prehlásenie odcestovanej osoby, príp. rodinného príslušníka odcestovanej osoby s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, úplnej adresy a podpisu osoby. Výnimočné prípady sú napr.:

-         ak manželia žijú v spoločnej domácnosti s deťmi a jeden z manželov pracuje v zahraničí,

-         ak si hľadá prácu v zahraničí  alebo je dlhodobo odcestovaný v zahraničí u rodinného príslušníka /preukázaním zakúpeného cestovného lístka, letenky/

 

3. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období je nutné predložiť doklady za každé zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do 31. marca daného zdaňovacieho obdobia alebo do 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku. Na neskôr doručené doklady  na o zníženie alebo odpustenie poplatku správca dane nebude prihliadať.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

1.  V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto VZN v dôsledku zmeny právneho predpisu stane neplatné, neúčinné, alebo bude v rozpore s príslušným ustanovením zákona, bude sa predmetný právny vzťah spravovať podľa ustanovení tohto zmeneného právneho predpisu, až do času, kým sa dodatkom toto ustanovenie nedá do súladu s príslušným právnym predpisom.

2. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 11. decembra 2012 uznesením č. 7/2012.

3.  Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN
č. 4/2011 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2011 účinného od 01.01.2012.

V Ilave, dňa 13. decembra 2012                      

                                                                                              .....................................

                                                                                              Ing. Štefan Daško

                                                                                                       primátor mesta

Prílohy:  Príloha č. 1, Príloha č. 2

               

               

Vyvesený schválený dodatok k VZN: 14.12.2012 

Zvesené:  31.12.2012                             

_____________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 23.11.2012                                           

Zvesený návrh: 10.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1     Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad

                            a drobný odpad z domácností – jarný a jesenný zber

 

I. Ilava

ul. Kukučínova ( kotolňa + OSP), ul. Medňanská (dvor + MŠ), ul. Jesenského

II.  Ilava Skala

Otoč, Poľnohosp. družstvo, Garáže, Zberné suroviny, Radovka, Pivovarská (Jednota COOP),

III. Ilava Klobušice

Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská, Zámocká

IV. Ilava

Sídl. Štúrova, ul. Štefánikova, Sihoť (SEVAK, bytovka 239,250, pri železničnom podjazde)

 

 

 

 

Príloha č. 2.    Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad

                            a drobný odpad z domácností:

 

I. Ilava

Cintorín Ilava, Nemocnica s poliklinikou , n.o., záhradkárska osada Ďuriháj, záhradkárska osada Lašteky,  TSM

II.  Ilava Klobušice

Cintorín Klobušice,

III. Iliavka

Iliavčanská dolina, záhradkárska osada Iliavka